Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Айвазян О.Б.

Становлення та розвиток фонду бібліотеки Технологічного університету Поділля


   Робота бібліотеки оцінюється читачами перш за все за повнотою і оперативністю задоволення їх запитів. Висока якість бібліотечного обслуговування неможлива без правильно укомплектованого і організованого фонду. Прорахунки і недоліки комплектування не зможе повністю відновити найдосконаліша організація обслуговування. Тому, як театр починається з гардеробу, так і будь-яка бібліотека починається з комплектування, хоча, можливо, багато читачів про це і не підозрюють.
   Початковий фонд нашої книгозбірні налічував понад 1000 підручників. Через 3 роки вже становив 9 тис. видань. Багато зусиль для його поповнення доклали перші працівники бібліотеки Міль М.І., Беднарська Н.Б., Степанець К.С.. Остання вже в ранзі завідувачки бібліотеки не раз подорожувала по країні з метою придбання літератури з профілю вищого навчального закладу. Політехнічні інститути Києва, Львова, Харкова та інших міст Радянського Союзу ділилися технічною літературою та підручниками з молодим вузом. Майже всі викладачі в той час допомагали комплектувати основне ядро бібліотечного фонду, для того, щоб повноцінно забезпечити навчальний процес та науково-дослідну роботу.
   Потік нових надходжень невпинно зростав, і для його якісної та вчасної організації у 1976 році було створено відділ комплектування та наукової обробки літератури. Першою завідуючою цього відділу стала Беднарська Ніна Броніславівна. За теперішнього часу основною рушійною силою, що забезпечує своєчасне та якісне формування фонду є Рада з комплектування, в яку входять провідні спеціалісти бібліотеки, зав.відділом комплектування Тітова Т.В. та головний фахівець Макутра В.О.
   Цінним надбанням бібліотеки вважаємо підручники та наукові праці викладачів нашого вузу, які складають основу краєзнавчого фонду книгозбірні. Центральне місце в фонді (понад 52 %) займає технічна література. Винятковими є видання, що стосуються сервісного обслуговування, оскільки наш вищий навчальний заклад довгі роки чи не єдиний в Україні готував спеціалістів для служби побуту. Багато цікавої літератури представлено у фонді іноземної літератури, який активно поповнювався останні 10 років. Гордістю цього зібрання є 32-томне видання енциклопедії "Britannica". Багатий довідковий фонд книгозбірні задовольняє запити студентів ось уже 40 років.
   Протягом останнього десятиліття у складі книжкового фонду сталися значні зміни, на які суттєво вплинули суспільні та внутри-вузівські процеси. Ці зміни зумовила криза в країні, коли були порушені системи книговидання та книгопостачання. Потік інформації безперервно зростає, але недостатність фінансування і висока вартість видань змушує проводити вибіркове комплектування, орієнтуючись на навчальні плани та запити читачів. Прагнучи підвищення рівня інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності в сучасних умовах, бібліотека працює в тісному контакті з кафедрами та службами університету. Участь в засіданнях наукової ради вищого навчального закладу, кафедр, зустрічі з керівниками підрозділів та індивідуальна робота з викладачами допомагають уточнювати тематику можливих запитів читачів, формувати активно використані фонди, забезпечують високий рівень задоволення потреб читачів.
   Сталися значні зміни і в системі книгопостачання. Сьогодні, коли не працює система планових замовлень видавництв, ми отримуємо інформацію на прайс-листах видавництв, число яких збільшилось в кілька разів. Працюємо наразі і з приватними підприємцями. Поступово набирає темпів у друкуванні підручників викладачів вузу видавничий центр університету. Бібліотека отримує обов'язковий примірник усіх видань цього центру.
   Протягом року бібліотека отримує до 20 тис. документів та близько 2,5 тисяч періодичних видань; обсяг річної передплати сановить близько 450 назв. Всього за останнє десятилітя було придбано понад 170 тис. примірників. 70% усіх нових надходжень становить навчальна література, яка займає провідне місце (48%) у складі фонду. Треба відмітити постійне зростання нових надходжень українською мовою. Якщо у 1992 році така література становила тільки 6,2 % , то в 2001 році - вже 16,4 % від всього фонду. А серед нових надходжень література українською мовою становить 42,2 %. Сьогодні бібліотека отримує і документи на електронних носіях.
   Незважаючи на чітко визначений у попередні роки технічний та природничий напрямок комплектування, сьогодні фонд бібліотеки по змісту універсальний. В ньому широко представлена технічна література, література з економіки, політики, права, історії, філософії, соціології, психології та педагогіки. Інтенсивне поповнення фонду літературою гуманітарного та економічного профілю зумовлено гуманізацією та гуманітаризацією освіти, відкриттям гуманітарно-педагогічного факультету і факультету бізнесу та права нових спеціальностей. 24 тис.примірників в фонді - твори художньої літератури
   Особливу турботу адміністрації бібліотеки завжди викликало питання книгозабезпечення студентів навчальною літературою. Протягом всіх років існування бібліотеки велась картотека книго-забезпеченості. Спочатку це була інформація на каталожних картках, потім на рейтеркартах, і сьогодні на базі програмного забезпечення " УФД.Бібліотека" та програми, створеної нашими програмістами, вже ведеться в електронному режимі. Інформація про нові підручники надходить автоматично при внесенні підручника до ЕК. (Вся інша інформація, поки що, вноситься оператором.) За допомогою цієї БД співробітниками відділу комплектування здійснено детальний аналіз забезпечення основних дисциплін вищого навчального закладу. На його основі розроблено рекомендації щодо створення електронної бібліотеки " Підручник", план друкування необхідних навчальних посібників у видавничому центрі університету. Пропозиції про першочергове перевидання підручників подаються в Міністерство освіти і науки України. Повнотекстова БД "Методичні посібники" на основі електронних версій університетського видавництва ведеться вже три роки.
   Раціональна організація бібліотечного фонду - питання життєдіяльності будь-якої бібліотеки. На основі єдиного бібліотечного фонду в книгозбірні склалася гарантована система обслуговування читачів. Галузевий розподіл по читальних залах фондів, які достатньо динамічні і мобільні (щороку в них видається понад 900 тисяч документів) сприяє інтенсифікації процесів пошуку інформації та обслуговування користувачів.
   Активне співробітництво бібліотеки та кафедр університету сприяло збільшенню кількості кафедральних бібліотек та реорганізації двох із них в факультетські книгозбірні із читальними залами. При створенні фонду безпосередньо на базі кафедри вирішуються важливі для бібліотеки питання:
   - Узгодження відбору необхідної кількості літератури для кафедри із рекомендаціями викладачів по її використанню студентами;
   - Залучення додаткових асигнувань на комплектування із позабюджетних коштів кафедри або факультету;
   - Розвантаження площ читальних залів центральної бібліотеки.
   Створення таких підрозділів книгозбірні обумовлено сьогоденням, коли немає можливості придбати літературу в необхідній кількості, і коли відповідальність за збереження фондів повинна нести не тільки бібліотека, але і всі, хто бере участь в процесі навчання.
   Важливу роль в організацій фондів бібліотеки відіграють Таблиці класифікації , за якими систематизується література. На початку 90-х років фонд книгозбірні класифікувався за двома різними таблицями. Причому більша його частина - технічна література -традиційно залишалась на УДК, а суспільно-політична та економічна з ідеологічних міркувань переводилась на ББК. Це викликало масу незручностей та непорозумінь через те, що розстановка фонду у нас систематична, а розподіл галузей знань в цих таблицях дуже часто не співпадав. Тому після розпаду Радянського Союзу постало питання про переведення фондів і каталогів книгозбірні на єдину класифікаційну систему УДК, якою кристуються більшість країн світу. Після семи років копіткої наполегливої праці головного фахівця-систематизатора Стадник Я.Р., а потім і Луцюк СВ., за участі співробітників інших відділів цю роботу було завершено. Використання уніфікованих таблиць УДК сприяло упорядкуванню фондів і значно спростило і полегшило процес книговидачі та ретроспективного введення фондів в електронний каталог (ЕК).
   Розширення профілю унівесритету, зміна навчальних планів призводить до змін у використанні фонду. Тому з часом у нас утворився фонд непрофільної літератури, на базі якого організовано обмінний фонд. Інформацію про його зміст розміщено на Web-сайті бібліотеки.
   Не менш важливою складовою роботи з фондом є проблема його збереження, яке забезпечується відділом книгозбереження та підсобними фондами. Відділ книгозбереження було створено у 1980 році. В сучасній будівлі для книгосховища обладнано двохярусне приміщення із всіма заходами з організації безпеки фондів. Сьогодні роботу відділу забезпечує Гаценко І.М.. Саме вона із своїми співробітниками освоює нові технології, які охопили вже і процеси книгозбереження. Інформаційні технології полегшують проведення переобліку, значно прискорюють цей процес, сприяють підвищенню його якості. За допомогою ПК роздруковуються контрольні талони топографічного каталогу, проводиться вилучення документів з фонду бібліотеки. Попереду у співробітиків відділу ще багато відповідальної та цікавої роботи в цьому напрямку.
   Заходи щодо збереження бібліотечного фонду (БФ) є комплексними і здійснюються на усіх ділянках бібліотечної роботи. Створено реставраційну службу книгозбірні. Через асоціальну поведінку окремих читачів, на жаль, закрито вільний доступ до фондів, а виставки літератури розміщені в спеціальних, закритих склом, стелажах. З 1996 року читачам надаються ксерокопіювальні послуги, що значно зменшило кількість пошкоджених видань, а також дало змогу відновлювати такі документи. Введено жорстку систему контролю за вчасним поверненням літератури до бібліотеки, в якій дієву допомогу надають деканати факультетів. Всі читачі несуть матеріальну відповідальність за пошкоджені або втрачені видання, введено систему стягнень за порушення строків користування літературою. Щороку університетом видаються накази про збереження фонду. Застосування електронного обліку документу дозволяє за лічені секунди встановити місце знаходження будь-якого видання, введеного в ЕК, а також слідкувати за вчасним його поверненням до бібліотеки.
   Під впливом сучасних інформаційних технологій в останні роки відбуваються великі зміни у всіх бібліотечних процесах, в тому числі і в формуванні та пропаганді фондів. На сьогодні автоматизовано всі процеси комплектування та наукової обробки літератури. І тут на першому місті стоїть відповідальна і складна робота по створенню електронного каталогу, який в нашій бібліотеці ведеться з 1 992 року. ЕК - це не тільки БД , а й довідковий апарат, який вбирає в себе функції систематичного, абеткового, предметного, топографічного каталогів. При організації ЕК ми врахували досвід ведення цих каталогів, а ось навичкам предметизації пришилося навчатися самотужки.
   Рівень традиційних каталогів бібліотеки достатньо високий. За їх допомогою виконується більшість довідок, тому про скасування карткових каталогів поки що мова не йде, тим більше, що комп'ютерна культура ще не є масовим явищем серед студентів, особливо початкових курсів.
   БД ЕК сьогодні нараховує понад ЗО тис. назв та близько 160 тис. примірників. Формуванням ЕК займається відділ наукової обробки літератури. Але перший запис про документ при його замовленні робиться співробітниками відділу комплектування. Цікаво, що за всю історію бібліотеки відділ наукової обробки відокремлювався та об'днувався з відділом комплектування не один раз. Зав.відділом наукової обробки літератури в свій час працювали справжні професіонали, віддані біблоіотечній справі фахівці Рибалко P.M., Березюк Н.П., які чітко організували роботу відділу, навчали молодих фахівців науковим основам обробки літератури. Сьогодні відділом керує високодосвідчений спеціаліст - Яковлева Л.В.. Систематизацією і предметизацією займаються 3 співробітники - Стадник Я.Р., Луцюк СМ., Сергеева Л.О. Разом з методичним відділом та адміністратором системи ними розроблено методичні матеріали, як от "Інструкція по створенню предметних рубрик," " Таблиця елементів бібліографічного опису для заповнення полів в ЕК при опрацюванні фонду" та інші. З урахуванням змін в технологічних процесах при запровадженні інформаційних технологій розроблено бібліотечний документ "Шлях книги".
   Щороку ЕК поповнюється в середньому 17-20 тис. назв та 52 тис. примірників. В систему ЕК входять книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, звіти з НДР, аналітичний розпис статей з періодичних видань. Пошукова система каталогу надає можливість здійснювати швидкий пошук за багатьма (до 80) самостійними параметрами в т. ч. за наступними ознаками: автор, слова із заголовку, рік і місце видання, мова документу, вид документу, інвентарний номер, шифр зберігання. Є можливість отримати документи і за визначений період надходження до бібліотеки, проводити конкретний тематичний пошук. Серед ряду проблем, пов'язаних із створенням ЕК чи не найголовнішою є організація предметного рубрикатора. Це - надзвичайно важливий процес, до якого долучаються провідні фахівці бібліотеки, викладачі університету; до уваги беруться і запити читачів, й формулювання рубрик у вже існуючих системах. Основна мета предметизації - вирішити проблему релевантності документу та запису. Чіткість предметизації залежить від об'єктивних умов: наявності уніфікованого рубрикатора, професіоналізму та широкої ерудиції систематизатора. Процес цей в нескінченому русі й змінах, за ним слідкує головний бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
   До створення ЕК мають відношення не лише працівники відділу комплектування. З 2000 року бібліотека приступила до ретроспективного введення фонду в ЕК. Застосування ретроспективного введення в ЕК безпосередньо з документів у відділах обслуговування залучило майже усіх співробітників бібліотеки до цієї важливої справи. Тому всім пришилось навчатися працювати на комп'ютері.
   Адміністрація бібліотеки надає великого значення високій якості усіх аспектів діяльності, запровадженню нових творчих методів роботи. В книгозбірні проводяться різного плану наукові дослідження: маркетингові, соціологічні та аналіз використання документів. Так, починаючи з 1995 року за програмою "Бібліотека та книга в житті молоді" головними фахівцями підрозділів було проведено аналізи використання фондів природничої, навчальної, суспільно-політичної літератури. Аналізувалась книговидача літератури з окремих галузей знань, проводився аналіз тематичних запитів студентів та відмовлень на навчальному абонементі. В умовах обмеженого фінансування важливу роль для щорічної передплати відіграє аналіз використання періодичних видань. Кожне дослідження призводило до змін в роботі з метою її покращення, слугувало підставою для розробки регламентуючих документів, прийняття конкретних рішень з комплектування, організації та використання фонду.
   Намагаючись наблизити фонд до користувача, розкрити його зміст бібліотека застосовує усі можливі традиційні і нетрадиційні форми роботи. В останні роки бібліотека все ширше використовує електронні видання для представлення користувачам, що є суттєвим додатком до інформаційного ресурсу книгозбірні. В 2002 році це - доступ через сайт бібліотеки до повнотекстових версій наукових журналів іноземними мовами найбільших в світі видавництв. Зрозуміло, що повнота обслуговування електронними виданнями, як і наповнення фонду традиційної літератури, багато в чому залежить від фінансових можливостей книгозбірні й вищого навчального закладу. Але професійна компетентність, ініціатива та ділова активність бібліотечних працівників і надалі сприятимуть активному розвитку бібліотечних фондів.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail