Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Чабан К.А.,
бібліотека Технологічного
університету Поділля


Система методичного забезпечення бібліотеки ТУП як фактор
оптимізації обслуговування студентської молоді.


   В професійній періодиці часто дискутується питання про роль та функції методичних служб. В силу заміни командно-адміністративної системи й наданням більшої самостійності у вирішенні власних питань на місцях, й пов'язаним з цим різним обсягом фінансування бібліотек, діяльність таких служб в багатьох закладах припиняє своє існування. Деякі змінюють вивіску на відділи маркетингу та бібліотечного менеджменту, реклами, інновацій, консалтингові структури тощо. Існує близько 20 модифікацій цих служб. А проте, модна назва - не що інше, як обмеження рамок тієї ж самої методичної роботи, для якої характерні і професійне консультування, і проведення різного роду досліджень та аналізів, запровадження інновацій і в бібліотечно -бібліографічне обслуговування, і в роботу з кадрами та реклама власних досягнень в професійних виданнях та на зібраннях різного роду бібліотечної та іншої громадськості.
   Формулюючи місію своєї бібліотеки, установи, що обслуговують студентську молодь, висувають на перший план завдання максимального задоволення потреб користувачів у інформації для навчання. З цією метою формується фонд навчальної та довідкової літератури, створюється довідковий апарат, функціонують різні структурні підрозділи. Після реформи вищої школи ситуація, в якій опинились усі без винятку бібліотеки, характеризується значним припливом студентської молоді. Значно розширилась тематика запитів, задовольнити які власними зусиллями стає все важче і важче. Виникає безліч запитань. Як в такій ситуації не втратити свого читача, яким чином розширити ресурси, аби й надалі відповідати іміджу інформаційного й просвітницького центру для молоді, що робити із приміщеннями та кадрами (які за обмеженого фінансування, а в деяких місцях і скорочення, в таких умовах мають забезпечувати набагато більший обсяг виконаної роботи)? Які бібліотечні технології доречні, а від чого потрібно відмовитись, що потрібно запровадити й чи це виправдає себе? Очевидно, що без методичної служби, яка б змогла проаналізувати й дослідити ситуацію, надати необхідну консультацію та пораду, навчити персонал працювати в нових умовах, не обійтись.
   В бібліотеці Технологічного університету Поділля методичний відділ спрямовує свою роботу саме за такими напрямками:
   - аналіз та узагальнення діяльності підрозділів,
   - удосконалення технологічних процесів,
   - вивчення та впровадження передового досвіду й нових технологій,
   - створення організаційно - технологічної документації,
   - організація підвищення кваліфікації співробітників,
   - консультаційна та методична допомога.
   Він, як сказано в Положенні про відділ, надає методичну допомогу бібліотекам вузів області та відділам нашої книгозбірні.
   Методична робота - це мистецтво управляти організаційними та технологічними ресурсами бібліотеки, що базується в першу чергу на вивченні та аналізі діяльності структурних підрозділів - їх статистичних показників, планів, звітів, методом перевірки. Такі аналізи проводяться у нас в бібліотеці щорічно. Це служить матеріалом для засідань методичної ради, розробки нових регламентуючих документів, методичних рекомендацій. Саме методичний моніторинг (слідкування за змінами в діяльності бібліотеки з метою визначення рівня їх роботи й прийняття на цій основі методичних рішень) визначає напрямки методичної допомоги.
   Важливим елементом методичної роботи в бібліотеці є проведення маркетингових досліджень, спрямованих на збір та аналіз даних про проблеми, пов'язані з бібліотечними послугами. Бібліотекарі звикли, що вони самі вирішують, які послуги надавати читачам. Дослідження дозволяють вивчити послуги, яким віддають перевагу користувачі і працювати над їх якісним наповненням. Головне в цьому - системний підхід, а не випадковий характер, по-друге, це не одноразовий захід, а включає сукупність дій різних підрозділів, й, що не менш важливо, - дані досліджень можуть икористовуватись для будь-якої сторони маркетингу, що потребує іформації з метою прийняття рішень. Планомірними та систематичними дослідженнями бібліотека ТУП займається з 1995 року по затвердженому перспективному плану, що має назву "Бібліотека та книга в житті молоді". У них брали участь усі підрозділи, координував та направляв роботу методичний відділ. За цей час проведено 15 анкетних опитувань, здійснено 8 досліджень фонду, 10 досліджень читачів і читання, День якості. Серед проведених досліджень:
   - Вивчення інформаційних запитів студентів;
   - Просвітницька робота очима читачів;
   - Комп'ютеризація в бібліотеці: думка читачів і бібліотекарів;
   - Бібліотека в навчальному процесі студентів;
   - "Як вас обслуговують в читальному залі?" та інші.
   Цього року проведені дослідження "Якість обслуговування очима читачів" та "Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки ТУП". Як видно з тематики досліджень, методисти при розробці плану йдуть від вивчення думки про асортимент послуг за дослідження окремої послуги, від загальної оцінки до якості конкретної послуги та чинників, що на них впливають. Результатом досліджень стало більш раціональне комплектування періодикою ( що за немалої її вартості дає й значну грошову економію) та книгами, зміни у галузевому розміщенні залів та гнучкий режим роботи, створення власних баз даних й сторінка бібліотеки в Інтернет, відкриття залу електронної видачі й розширення тематики занять з "Основ інформаційної культури" (що передбачають навики роботи студентів із бібліотечними базами даних та навігації в Інтернет). Оперування даними досліджень дає можливість заручитись підтримкою університету в комплектуванні фонду та розширенні технічного парку нашої локальної мережі. Таким чином, регулярне проведення різного роду досліджень дає змогу виявляти пріоритетні послуги (так зване "позиціонування ринку послуг"), оперативно змінювати стратегію й тактику діяльності бібліотеки із врахуванням змін динаміки попиту користувачів та розвитку конкурентноспроможного середовища, а також прогнозувати майбутні послуги. Маркетингові дослідження, таким чином - це соціально необхідне явище, від якого виграють обидві сторони. Бібліотеки - в тому, що їх робота оцінюється належним чином, зростає престиж, матеріально - технічне оснащення. А користувачі - в тому, що бібліотекарі визначають їх потреби й надають послуги, що відповідають їх запитам.
   Обслуговування студентської молоді щоденно здійснює колектив бібліотекарів різної кваліфікації, стажу та освіти. Її кістяк складають люди 35-45 річного віку, які, маючи бібліотечну освіту, отримали її років 15-20 тому. За низьких заробітних плат молодь, закінчивши вузи, не дуже-то й спішить до бібліотеки. Ситуація, гадаю, знайома усім. Тож задовольняти щоденно зростаючі запити нашої молоді й розширяти асортимент послуг доводиться відносно сталим колективом, який потребує постійної перепідготовки. Невтішна ситуація для нашої бібліотечної галузі не викликає занепокоєння в подібних випадках на заході. Вони ж бо знають, що витрати на перепідготовку в 3 рази нижчі, ніж на пошук та прийом нової людини. Піклування про професійний ріст бібліотечних кадрів є однією їз відповідальних ланок методичної роботи бібліотеки ТУП. Професійним навчанням охоплюють новачків для прискорення їх адаптації та працівників, у яких з'являються нові обов'язки. Для різних категорій бібліотечних працівників у нас діють: "Школа молодого бібліотекаря", "Школа керівника", "Школа комп'ютерної освіти", бібліотечні уроки. Стало традицією проводити в колективі по середах тематичні та інформаційні огляди (примітно, що підготовлені тематичні та інформаційні матеріали не складають у стіл - вони використовуються для проведення просвітницьких заходів уже для студентської молоді). На Дні виробничого навчання щороку готуються групові консультації та огляди фахової літератури. Ми розуміємо важливість проведення занять з групою завідуючих відділами та секторами, тому на заняттях "Школи керівника" знайомились із чинним законодавством про працю, опановували ази менеджменту, проводили тестування й семінари з практики керівництва й взаємовідносин з підлеглими.
   Усім відомо, що налагоджена робота будь - якого підрозділу в значній мірі залежить не лише від кваліфікації кадрів, а й від уміло організованої роботи підлеглих, від колективної зацікавленості, Зрозуміло, що колективна праця, почуття довіри та взаємної підтримки не народжується само по собі. Цьому треба вчити. І в першу чергу керівників структурних підрозділів. Ефективність такого навчання вже давно підрахована західними маркетологами і складає 800%. Навчити колективно аналізувати проблеми, ставити мету, приймати рішення й раціонально використовувати свій час й просто спілкуватись із колегами був покликаний відкритий семінар "Маркетингова концепція побудови та оптимального розвитку бібліотеки ТУП", що проходив 5-6.06.2002р. за участю модератора НТБ КПІ Барабаш С.І. і дав змогу розкрити нові резерви в колективному аналізі сильних та слабких сторін бібліотеки, в групових тренінгах обговорити й винести на розсуд громадськості проекти бібліотеки-мрії та Бібліотеки-жаху, розставити пріоритети у плануванні роботи установи, і, що головне, - відкинути амбіції та певну відмежованість (так часто притаманні багатьом відділам бібліотеки) й спільно обговорити та прийняти рішення. Отож, сьогоднішня мета нашого навчання дещо ширша, ніж в минулому, коли навчання зводилось лише до оволодіння певними навиками. Ми використовуємо навчання для спілкування й взаємодії в колективі, в команді, для виховання почуття відповідальності працівника за результати своєї праці.
   Важливою формою підвищення кваліфікації є конкурси трофесійної майстерності. Вони спонукають звертатись до трофесійної літератури й розвивають творчість наших бібліотекарів, дають поштовх інноваціям та виявляють кращих із кращих. Огляди - конкурси на кращий бібліографічний огляд 'Вибираємо королеву", на кращу книжкову виставку виявили наші таланти, яскраві індивідуальності, які вміють не тільки видати книгу, а й зорієнтуватись у незвичній ситуації спілкування з вимогливим читачем, підійти професійно та з гумором до вирішення складних ситуацій бібліотечної буденності. Їх приклад надихає інших бібліотекарів працювати над собою. Огляд-конкурс роботи читальних залів, навпаки, мав на меті виявити, так би мовити, корпоративну культуру наших бібліотекарів. Конкурс довів найголовніший постулат роботи будь-якого відділу: не індивідуальності, а вміло організована робота в бригаді, де враховуються здібності й нахили кожного, - вирішують кінцевий результат.
   Значному росту кваліфікації персоналу сприяє проведення науково-практичних конференцій та семінарів. Їх підготовка й організація - надзвичайно трудомісткий процес, що вимагає не лише підготовки виступів з найважливіших для бібліотеки питань, а й узагальнення досвіду, організації книжкових виставок. На цих заходах ми ділимось досвідом й накреслюємо стратегію розвитку. Лише за останні кілька років бібліотекою були проведені :
   -2001 р. семінар " Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів 21 століття";
   -2000 р. науково-практична конференція "Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій",
   -1999 р. науково - теоретична конференція "Бібліотечне спілкування та етика бібліотекаря".
   Методичний відділ бібліотеки сприяє професійній самоосвіті, інформуючи бібліотекарів про нову фахову літературу, забезпечуючи рекомендаційними списками з окремих бібліотечних проблем, надаючи консультації з різних питань професійного читання. Цій меті служить фонд відділу і його довідковий апарат, який налічує близько 18 тисяч карток. Хотілось сказати кілька слів про наші електронні ресурси і наголосити на тому, що доступ до них завдяки Інтернет мають усі реальні й потенційні користувачі. З 2001 р. методичний відділ приступив до створення електронного каталогу на свій фонд. На сьогодні він налічує 3700 записів книг та аналітичного розпису. Наявність предметного рубрикатора, який ми розробляли самі ( 135 рубрик ), дає змогу проводити тематичний пошук. В локальному режимі йде накопичення повнотекстових баз регламентуючих документів, консультацій та підсумків досліджень.
   Важливим напрямком активного впливу на діяльність бібліотеки є робота по вивченню та впровадженню інновацій в бібліотечне середовище. Дуже непросто буває вивчити чийсь досвід, а потім детально проаналізувати різні варіанти та співставити їх із нашими можливостями, апробувати за участю провідних фахівців і лише потім запроваджувати на місцях. Причому наявність методичної та регламентуючої документації є необхідною умовою дотримання усіх вимог до певної технологічної процедури. Саме тому створення таких документів - один із напрямків роботи методичного відділу. Щороку за активної співпраці із фахівцями бібліотеки виходить близько 30 інструктивно - методичних документів. Серед них цілі пакети по запровадженню платних послуг та по створенню електронного каталогу. Тількі в пакет останніх входять:
   -Ретроконверсія каталогів. Методичні рекомендації.
   -Ретроспективне введення. Інструкція по вводу в електронний каталог.
   -Створення предметних рубрик (тем).
   -Інструкція каталогізатора.
   -Таблиця елементів бібліографічного опису для заповнення полів в ЕК при ретроконверсії фонду.
   -Методика вводу документа в ЕК. Пам'ятка оператора.
   -Інструкція про внесення в ЕК змін про фонд, пов'язаних з переміщенням фонду.
   -Програма ретроспективного вводу в ЕК.
   За кожним із них стоїть надзвичайно копітка робота по вивченню існуючої теорії та практики. Але документи ці надзвичайно важливі - без них не обійдеться ні бібліотекар, який сьогодні приступає до виконання незнайомих йому операцій, ні той, хто прийде йому на зміну.
   Питання наукового управління та розміщення персоналу на робочих місцях - одна із запорук досягнень бібліотеки в обслуговуванні молоді. Саме тому з 1999 року методичним відділом започатковано проведення досліджень по вивченню бібліотечних кадрів. Анкетування "Бібліотекарі про себе", "Професія - бібліотекар", "Традиції та інновації в роботі бібліотеки: "за" та "проти" й проведене цього року "Бібліотекар як член виробничого колективу" дають привід проведення занять з підвищення кваліфікації, консультацій та ротації кадрів.
   Цього року бібліотека ТУП відзначає 40-річчя своєї діяльності. Усі ці роки колектив працював в першу чергу над створенням та інформаційним наповненням і розкриттям ресурсів на допомогу навчанню та просвітницькій роботі із студентською молоддю. І весь час ми були у пошуку варіантів якнайкращого розміщення залів та фонду, створення комфортних умов для розумової праці та відпочинку, працювали над асортиментом та якістю послуг для наших користувачів. Не випадково на запитання анкети "Як би ви охарактеризували нашу бібліотеку в порівнянні з іншими" респонденти вказали на оперативність виконання замовлень і полегшений доступ до інформації, уважне ставлення до студентів та тривалість робочого дня. Цікаво, що не лише серед першокурсників, а й серед студентів 4-5 курсу переважають відповіді "Значно більша кількість літератури, постійне поповнення", а один із них написав "Просто хочеться сюди приходити і ніколи тут не виникає почуття дискомфорту переважно завдяки людям, які тут працюють". Хіба це не визнання наших заслуг перед читачами? Хіба не наші виставки та інформаційні заходи, хіба не наше обслуговування створює гарний імідж бібліотеки в очах університетської молоді? Приємно відзначити, що у всіх цих досягненнях є значна частка праці й методичного відділу.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail