Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


О. М. БИЧКО,
Бібліотека ТУП, м. Хмельницький


ФОРМУВАННЯ ІФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
БІБЛІОТЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОДІЛЛЯ


   У наш час, в умовах інформатизації суспільства, досить актуальною є проблема формування інформаційної культури. За думкою вчених, інформаційна культура поки що є показником швидше професійної культури, але з часом повинна стати важливим фактором розвитку кожної особистості. У розвитку інформаційної культури беруть участь такі науки як кібернетика, інформатика, бібліотекознавство, бібліографія та багато інших. Поняття інформаційна культура - багатоаспектне та різнопланове. За одним із визначень - це інформаційна діяльність людини, яка, з одного боку, спрямована на ефективний пошук та використання інформації, а з іншого боку - на її формування, збереження та перетворення.
   Вміння знаходити і використовувати потрібну інформацію є важливим елементом освіти. А головна роль у навчанні основам інформаційних знань традиційно відводиться бібліотекам.
   Формування інформаційної культури є дуже важливим завданням і для бібліотек вищих навчальних закладів. Автоматизація бібліотек поставила це завдання на якісно новий рівень і зробила можливим його виконання. Високий рівень технології передбачає високий рівень культура Для студентів інформаційні технології відкривають доступ до світової інформації, дають нові можливості для підвищення професіоналізму. В умовах постійного збільшення потоку інформації необхідні вміння та навички різноманітного пошуку інформації та її використання: від роботи з електронним каталогом до перегляду інформації в мережі Internet. Тому перед бібліотеками постало завдання: навчити студентів користуватися сучасними комп'ютерними технологіями.
   Бібліотека Технологічного університету Поділля приділяє велику увагу організації інформаційної підготовки своїх читачів. Традиційно бібліотека проводила із студентами бібліотечно-бібліографічні заняття з метою навчання їх самостійному пошуку інформації за допомогою системи каталогів, картотек та бібліографічних посібників. Із впровадженням автоматизації в бібліотеці постала проблема використання на заняттях як традиційних, так і електронних джерел інформації. Серед електронних джерел треба відмітити електронний каталог, Internet-ресурси, повнотекстові бази даних та інші.
   Програма автоматизації бібліотеки Технологічного університету Поділля передбачає комплексне використання власних і зовнішніх інформаційних ресурсів. На цьому етапі все більшого значення набуває освітня функція бібліотеки, спрямована на пропаганду інформаційних ресурсів та навчання користувачів. Тому співробітники інформаційно-бібліографічного відділу розробили спеціальний курс "Основи інформаційної культури". Мета курсу - сформувати у студентів сукупність знань, вмінь та навичок раціонального використання інформації та інформаційних технологій під час навчання. Тобто студенти повинні навчитись різноманітним методам пошуку та аналізу інформації. При цьому основними методами залишаються інформаційний та бібліографічний. Програма складається з 2-х етапів:
   - заняття для студентів 1-го курсу: "Основи інформаційної культури та бібліографії". Основна мета - навчити читачів вести самостійний пошук інформації в електронному каталозі та базах даних;
   - заняття для студентів старших курсів: "Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія". Основна мета - навчити раціональним методам пошуку фахової інформації за допомогою бібліографічних посібників та баз даних.
   Заняття з "Основ інформаційної культури" — лекційно-практичні. При цьому теоретичні заняття з автоматизованого пошуку проводяться на комп'ютері з використанням слайдів програми Power Point, що робить їх більш наочними та цікавими. Обов'язковим і важливим елементом є практичні заняття, які дозволяють закріпити здобуті навички. Навчання студентів автоматизованому пошуку інформації передбачає:
   - пошук літератури в електронному каталозі;
   - пошук інформації на сайті бібліотеки;
   - пошук у правовій базі даних "Ліга:3акон Еліт".
   Головне місце на заняттях для студентів 1-го курсу займає знайомство з електронним каталогом. Користувачам надається доступ до електронного каталогу і в режимі on-line, і безпосередньо через програму. Головним чином робиться акцент на внутрішню програму, яка має багато переваг. Студенти повинні оволодіти навичками пошуку інформації в електронному каталозі за різними параметрами: автор, назва, рік видання та інші. Але найголовніше - навчити студентів тематичному пошуку: за допомогою тематичного каталогу та за контекстним пошуком. Це дає змогу більш результативно знаходити інформацію. Дуже важливо звернути увагу студентів на можливість пошуку документів за кількома темами. Крім того, студенти повинні навчитись за допомогою внутрішньої програми здійснювати вихід до повнотекстової бази даних "Методичні посібники", яка обов'язково використовується в навчальному процесі.
   Звертається увага на багатоаспектні можливості електронного каталогу. Студенти повинні навчитися в автоматизованому режимі проводи сортування інформації за певними ознаками, складати списки літератури, які за потребою можна записати на диск чи роздрукувати на принтері. Діяльність бібліотеки університету зараз неможливо уявити без Web-сторінки, що була створена у 1998 році. Вона містить багато цікавої та корисної для студентів інформації, яка постійно поповнюється. Тому так необхідно познайомити студентів із базами даних на сайті бібліотеки. Серед них: бібліографічні бази даних, повнотекстові бази даних та Internet-ресурси.
   На 1-му курсі знайомство з Web-сторінкою носить оглядовий характер. Перш за все студенти повинні ознайомитися з доступом до електронного каталогу в режимі "on-line". Обов'язково увага студентів звертається на такі бази даних як "Картотека статей", "Методичні посібники", "Звіти з НДР", "Автореферати дисертацій", які є складовими електронного каталогу та мають аналогічні пошукові можливості. До того ж база даних "Методичні посібники" є повнотекстовою.
   База даних "Періодичні видання" містить інформацію про всі газети та журнали, що передплачує бібліотека, вказуючи при цьому місце збереження та початок передплати видання. Це дає змогу студентам самостійно орієнтуватися у величезній кількості періодичних видань (450 назв). База даних "Нові надходження" щомісячно інформує про літературу, яка надійшла в бібліотеку, що дозволяє оперативно знайомитись з новими виданнями. До деяких книг найбільш актуальної тематики подається анотація.
   На занятті звертається увага на бази даних "Інформаційні списки", "Покажчики", які створюються на допомогу навчальному процесу і містять інформацію з різних галузей знань. Ці бази даних сприяють полегшенню бібліографічного пошуку інформації.
   Студенти знайомляться з бібліографічними базами даних "Праці вчених університету", "Публікації викладачів" та повнотекстовою базою даних "Вісник ТУП" з метою вивчення наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету.
   У навчальному процесі дуже важливу роль відіграють ресурси Internet. У студентів, які працюють над науковою роботою, викликає інтерес доступ до електронного каталогу інших бібліотек. У першу чергу до електронного каталогу Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Тому на занятті розглядається можливість такого пошуку фахової інформації з наступним замовленням необхідних джерел через міжбібліотечний абонемент. Заслуговує на увагу база даних "Електронні бібліотеки", яка містить зібрання книг і текстів різного профілю, спеціалізовані віртуальні бібліотеки, енциклопедії та словники різного призначення, нормативні акти; база даних "Інформаційно-пошукові системи", яка має величезні пошукові можливості.
   Останнім часом почала розвиватись та набирає сили дистанційна форма освіти. Тому дуже важливо познайомити студентів із базами даних "Інформаційне забезпечення дистанційної освіти" та "Освіта в Internet". Тут можна знайти каталог Web-сайтів дистанційного навчання, дистанційні учбові програми, міні-курси різної тематики; можна дізнатись про навчальні заклади України, про систему освіти в країнах світу.
   Студенти старших курсів оволодівають навичками практичного використання баз даних для наукової роботи. Головним чином, це стосується зовнішніх електронних ресурсів, серед яких Internet. Можливості Internet безмежні. Але перенасиченість інформацією ставить дуже важливе завдання: виробити навички оцінки і диференціювання інформації. Студенти повинні навчитись виділяти серед величезного потоку інформації найбільш важливу, знаходити більш раціональний шлях пошуку. З метою наближення ресурсів Internet до користувача розпочата робота зі створення навігатора Internet-ресурсів за профілем вищого навчального закладу. Тематика навігатора відповідає навчальним програмам університету та надає допомогу студентам в пошуку фахової інформації.
   Більш детально на заняттях студенти старших курсів знайомляться з повнотекстовою базою даних електронних журналів найбільшого у світі видавництва кампанії EBSCO. Головним чином представлені наукові журнали з суспільних, гуманітарних та економічних дисциплін. Доступ до бази даних надається і в режимі "on-line", і на CD-ROM. Крім того, великий інтерес викликає база даних Proquest. Це інформаційно-пошукова система з наукової інформації, яка забезпечує миттєвий доступ до 7000 журналів. Тематичний репертуар електронної бібліотеки Proquest охоплює всі галузі наукових знань.
   Фундаментом будь-якої діяльності є законодавча база. Тому вміння швидко знаходити правову інформацію теж необхідне студентам всіх спеціальностей. У цьому допомагає знайомство на занятті "Основи інформаційної культури" з комп'ютерною правовою системою "Ліга: Закон Еліт", яка призначена для оперативного доступу до всього спектра актуальної правової, довідкової та ділової інформації. Вона має достатньо зручний пошуковий апарат і дає можливість, за необхідністю, записати текст документа на дискету чи роздрукувати на принтері. Увага студентів звертається на можливість доступу до правової інформації через Web-сайт бібліотеки.
   Проведені заняття виявили значний інтерес студентів до засвоєння навиків самостійної роботи з електронними ресурсами. Але треба зауважити, що проведення практичних занять із студентами 1-го курсу викликає певні труднощі через різний рівень комп'ютерної грамотності. (Мається на увазі слабка матеріально-технічна база в деяких школах). Тому студенти протягом року, звичайно, потребують додаткових консультацій бібліотекарів. Крім того, відділом автоматизації розроблено пам'ятки з користування електронним каталогом, що дає студентам можливість самостійно опанувати правила пошуку інформації. Практика показала, що проведення занять "Основи інформаційної культури" має позитивний результат: значно збільшилась кількість студентів, які самостійно користуються електронним каталогом та базами даних.
   Дуже важливим є момент одночасного підвищення інформаційної культури і тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Тому періодично відділ автоматизації проводить з бібліотекарями заняття з підвищення кваліфікації. Але не менш важлива постійна самоосвіта співробітників. Крім того, піклуючись про формування інформаційної культури читачів, бібліотека повинна не забувати про якість свого довідково-бібліографічного апарату і, особливо, електронного каталогу та баз даних. Бібліотекар повинен забезпечити найбільш оптимальний пошук інформації. Тому дуже багато уваги приділяється у бібліотеці створенню тематичних рубрик для електронного каталогу, розробці нових баз даних на сайті бібліотеки, що звичайно розвиває інформаційну культуру бібліотекаря.
   Бібліотека Технологічного університету Поділля розпочала проведення занять з інформаційної культури з використанням комп'ютерів нещодавно. Тому, звичайно, є деякі проблеми, які обов'язково виникають із впровадженням інновацій. Перший етап роботи показав:
   - необхідно особливу увагу приділяти вибору методів та засобів навчання;
   - вивчати та втілювати досвід інших бібліотек щодо організації занять;
   - застосовувати більш якісне обладнання та швидкі канали зв'язку. На сьогоднішній день інформаційна культура студента є одним з найважливіших показників рівня освіченості. Тому навчання студентів у цьому напрямку стає одним з першочергових завдань бібліотеки.

Література

   1. Геллер И. С. К вопросу об информационно-библиографической культуре студентов // Вестник БАЕ. - 2001. - № 1. - С. 75-77.
   2. Гендина Н. И. Информационное образование и информационная культура личности как факторы развития информационного общества // Материалы 8-й Междунар. конф. "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества". (Крым-2001). - Т. 3. - М.: ГПНТБ России. - 2001. - С. 987-989.
   3. Мац Л. В. Самостоятельная работа студента в информационном пространстве библиотеки / Л. В. Мац, Ф. С. Лесев // Материалы 8-й Междунар. конф. "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества". (Крым-2001) - Т. 3. - М.: ГПНТБ России.-2001.-С. 1137-1138.
   4. Медведєва Є. Концептуальна модель інформаційного навчання користувачів // Бібліотечний вісник. -1997. - № 2. - С. 4-7.
   5. Спиридонова Т. П. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки Челябинской государственной медицинской академии // Материалы 8-й Междунар. конф. "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества". (Крым-2001) - Т. 2. - М.: ГПНТБ России. - 2001. - С. 1002-1004.
   6. Щербинина О. В. Воспитание библиографической культуры пользователей в НТВ // Научные и технические библиотеки. -1999. -№11.-С. 71-74.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail