Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


В.М.Петрицька


Бібліотека – соціально-значущий інформаційно-культурний центр
вищого навчального закладу


   XXI століття проголошено ЮНЕСКО століттям освіти. Бібліотеки були і залишаються важливим і незамінним осередком підвищення рівня освіченості і духовності. Доречно сьогодні пригадати привітання Міністра освіти і науки В. Кременя працівникам освітянських бібліотек із Всеукраїнським Днем бібліотек: "Зберігати скарби знань, примножувати їх і передавати людям - це висока місія подвижників культури і освіти. Бібліотеки є однією з найважливіших основ цивілізації: не було б їх - зачинилися б навчальні заклади, припинився б розвиток науки".
   І дійсно, сьогодні на бібліотеки покладено важливе завдання - забезпечення інформаційних потреб розвитку освіти, науки, виховання і підвищення духовності - сприяти створенню інтелекту нації.
   Бібліотека Технологічного університету Поділля в ці дні святкує своє 40-річчя. Разом із вищим навчальним закладом вона росла, пройшла всі етапи свого розвитку. Була невеликою книгозбірнею загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту, пізніше стверджувалась як бібліотека технологічного інституту, а сьогодні - це потужна інформаційна установа, науковий, інформаційний, просвітницький Центр університету, методичний осередок бібліотек області.
   Історія бібліотеки невелика за часом, але насичена багатьма подіями, котрі свідчать про її швидке становлення як одного з провідних структурних підрозділів вищого навчального закладу. У перші роки існування книгозбірні основна увага зосереджувалась на формуванні книжкового фонду - забезпечення навчального процесу підручниками. З роками запроваджувались і розвивались інформаційно-бібліографічні технології, удосконалювались форми і методи роботи.
   Зростання університету протягом його історії розширювало коло завдань, що стояли перед бібліотекою. Поява нових, дисциплін диктувала необхідність перепрофілювання книжкових фондів. У структурі бібліотеки виділялись галузеві читальні зали; диференційований підхід до обслуговування читачів зумовлював поділ абонементів, утворювались кафедральні бібліотеки. Але завжди всі питання бібліотечного життя - від поповнення фондів до забезпечення їх доступності користувачам та збереження - вирішувались колегіально. Бібліотечна рада та рада з комплектування, куди входили представники вищого навчального закладу та бібліотеки, дні кафедри, дні спеціаліста, студентські наукові конференції та презентації книг професорів вищого навчального заклад, змістовні просвітницькі заходи - все спрямовано для досягнення основної мети: забезпечити навчальний процес, наукову діяльність, сприяти виховній роботі вищого навчального закладу.
   Протягом усього існування бібліотеки ректорат приділяв велику увагу її розвитку - забезпечення кадрами, технікою, приміщеннями. Більше 20 років книгозбірня була розташована в навчальних корпусах, в 1987 році бібліотека отримала дев'ятиповерхове приміщення, побудоване силами студентських загонів, де створені прекрасні умови для роботи як читачів, так і співробітників.
   Сьогодні бібліотека - це провідний науково-інформаційний і просвітницькій центр вищого навчального закладу, що налічує близько 600 тис. документи, щороку обслуговує понад 13 тис. читачів. У п'яти читальних залах і восьми абонементах щороку фактично обслуговується 43,5 тисяч читачів; видаються понад 1 мільйон 300 тис. документів, 40-45 тис. довідок. В структурі бібліотеки 10 відділів і 14 секторів, штат - 88 чоловік.
   Історичною практикою доведено, що бібліотеки - це соціальні інститути, без яких суспільство не може бути демократичним, цивілізованим, повноцінним. У них відображається все те, що відбувається в динамічному, соціокультурному житті країни. Ставлення до бібліотек можна вважати мірилом духовності. Вузівська бібліотека - це особливий тип бібліотек, що не тільки сприяє освітньому процесу, а є його складовою частиною. І особливо зараз, коли освіта спрямована на формування цілісної особистості, широти її мислення, готовності до інноваційних процесів, колі реформа вищої освіти передбачає посилення професійної, освітньої підготовки спеціалістів. Перед бібліотеками вузів постають надзвичайно важливі завдання: сприяти особистісно-орієнтовній освіті, дати читачам високоякісну новітню інформацію, забезпечити вільний доступ до світових інформаційних джерел, формувати знання у сфері інформаційної культури майбутніх спеціалістів.
   Саме ступінь інформатизації бібліотек вищих навчальних закладів виступає сьогодні умовою впровадження новітніх освітніх технологій. Наприкінці 90-х років у бібліотеці університету розпочалось широке запровадження комп'ютерних технологій в усі бібліотечні, інформаційні та управлінські процеси на основі програмного забезпечення "УФД / Бібліотека". Організовано відділ автоматизації, у складі якого працюють інженери-програмісти, техніки - всього 8 чоловік. Вони провели велику роботу з освоєння програми, разом із розробниками із Києва відпрацьовували її на робочих місцях. Все технічне забезпечення, оновлення та модернізація мережі проводяться силами працівників відділу.
   Нові технології вимагали засвоєння нових та розширення професійних знань, тому "Школа комп'ютерної освіти", де співробітники бібліотеки отримують практичні поради щодо освоєння складної техніки і програм, вирішила проблему. Навчання проводиться постійно. У даний час 80 % працівників володіють навичками роботи на ПК.
   У бібліотеці створено локальну мережу, що налічує 44 ПК з власним потужним сервером, яка підключена до загальноуніверситетської із виходом в Internet. АБІС підтримує основні технологічні процеси: комплектування, обробки, каталогізації, інформаційно-довідкового обслуговування, обліку, видачі літератури, списання, управління бібліотечною діяльністю, статистичну звітність.
   У бібліотеці запроваджено технології:
   - електронний каталог;
   - обслуговування з використанням повнотекстових БД;
   - ретроспективна конверсія каталогів в машиночитану форму;
   - виготовлення ламінованих читацьких квитків;
   - штрихкодування документів. Функціонують власні програмні продукти: книгозабезпечення навчального процесу;
   - періодика;
   - електронний щоденник роботи відділів обслуговування;
   - читацький квиток;
   - кадри;
   - облік матеріальних цінностей;
   - статистична звітність;
   - анкетування,
   Сьогодні структура інформаційних послуг, що надаються бібліотекою в автоматизованому режимі така:
   - вільний доступ читачів до ЕК (окрім нових надходжень документів ЕК включає записи ретроконверсії каталогів);
   - доступ до повнотекстових БД ("Законодавство України", електронні версії журналів, БД на CD-дисках та ін.);
   - доступ до глобальних ресурсів Internet Мережа Internet використовується за такими напрямками: інформаційне забезпечення наукового та навчального процесів вищого навчального закладу; відображення в Internet особистих інформаційних ресурсів; вирішення завдань щодо удосконалення бібліотечної технології. Застосування новітніх технологій підняло роботу всіх підрозділів бібліотеки на новий рівень. Автоматизовано всі технологічні процеси у відділах комплектування та наукової обробки літератури, починаючи від замовлення документів і до створення ЕК. Маючи вихід до Internet, відділ використовує електронні ресурси, спеціально призначені для відбору, замовлення та придбання літератури не тільки в паперовому вигляді, але й на електронних носіях.
   Велике значення в процесі комплектування має облік забезпечення навчально-методичною літературою, який ведеться у картотеці книго-забезпечення. Сьогодні вона у нас є і в картковому і в електронному варіанті (з 1992 року). Обсяг картотеки становить на сьогоднішній день 86 тис. записів. Вона використовується при замовленні навчальної літератури, для пропозицій щодо визначення необхідного тиражу вузівського плану видань навчально-методичної літератури. Аналіз книгозабезпечення з усіх спеціальностей проводиться постійно. Як доповнення до друкованої продукції ми пропонуємо читачам використання електронних версій видань на CD-ROM чи в доступі on-line, використання повнотекстових журналів інформаційного агентства EBSCO, видавництва Springer та інших. Питання книгозабезпечення навчального процесу - одне із найголовніших, якому велику увагу приділяє ректорат - в університеті прийнята програма "Підручник", в якій задіяні всі кафедри, бібліотека, видавничий центр університету. У нашому університеті на рівні ректорату прийнято рішення про створення електронної бібліотеки підручників. Бібліотека подала свої пропозиції як активний учасник програми, але, на жаль, одразу виникли правові, організаційні, технологічні, технічні проблеми і далі справа не пішла.
   Перші кроки у створенні електронної бібліотеки ми робимо самі. Це, перш за все, організація ЕК (введено 60 % активного фонду), власних бібліографічних БД на допомогу навчальному процесу, по вищій школі і повнотекстові БД "Методичні посібники" (близько 400 назв), підручники і наукові журнали, випущені у видавничому центрі університету, а також ресурси Internet, де представлено посилання на сервери інших країн.
   Запровадження новітніх інформаційних технологій вплинуло на модернізацію інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки. Змінились не тільки форми бібліографічної роботи, але й функції бібліографів. Сьогодні це вже не тільки пошук в БД бібліотеки - до нього додались робота в Internet, з повнотекстовими БД. У відділі створено сектор інформаційного обслуговування. Відкриття електронного читального залу на 6 автоматизованих робочих місць (АРМ) забезпечує фізичний доступ читачів до електронних носіїв інформації навчального та наукового характеру, дає можливість працювати з ЕК бібліотеки. Співробітники відділу розпочали створювати свій навігатор по ресурсах Internet згідно профілю університету. Використання ЕК забезпечує максимальну оперативність, повноту і точність в довідково-бібліографічному обслуговуванні, розширює спектр варіантів пошуку джерел інформації. Традиційні каталоги відходять на другий план. Працівники відділу надають допомогу користувачам в тематичному пошуку в електронних БД, документах на лазерних дисках. Широко використовують в своїй роботі інформаційні бази, виставлені в Internet.
   Провідне місце в роботі відділу займає створення власних електронних інформаційних ресурсів: систематичної картотеки статей (СКС), тематичних списків і бібліографічних покажчиків. Забезпеченню навчального процесу і наукової діяльності вищого навчального закладу, задоволенню інформаційних потреб користувачів сприяють інші БД: "Нові надходження", бібліографічні БД на допомогу навчальному процесу, з вищої школи, також повнотекстові "Ліга-закон", "Методичні посібники". Повнотекстові і бібліографічні БД, розміщені на Web-сторінці бібліотеки, дають можливість читачам із будь-якого ПК, встановленого вдома чи в університеті, використовувати інформацію. Для забезпечення потреб дистанційного навчання на Web-сторінці бібліотеки створено розділ "Дистанційна освіта", де розміщено: електронні тексти методичних посібників, реалізованих з використанням гіпертекстових технологій; посилання на інші сервери дистанційної освіти; анотовані покажчики тематичних сайтів; інформаційні списки з перспектив дистанційного навчання. Процес інформатизації вимагає формування нового типу мислення, і в першу чергу виховання у студентів інформаційної культури, тому підвищення інформаційної культури читачів є однією з найважливіших турбот працівників інформаційно-бібліографічного відділу. Традиційні заняття з бібліотечно-бібліографічних знань перетворюються в щоденну індивідуальну роботу - консультування та навчання методам взаємодії з автоматизованою системою. Бібліографи проводять практичні заняття за темами: "Пошук в електронних базах даних бібліотеки", "Інформаційний пошук на електронних носіях". З нового навчального 2002 року для студентів перших курсів всіх факультетів ці заняття стали проводитись за розкладом. Поки що 4 години, але в майбутньому потрібно 10-12 годин.
   Сьогодні довідково-бібліографічне обслуговування читачів в бібліотеці неможливо уявити без використання інформаційних технологій.
   Велике значення для майбутніх спеціалістів має проведення масових інформаційних заходів: днів спеціаліста, дипломника, днів аспіранта, на яких майбутні фахівці знайомляться з літературою за фахом на відкритих переглядах, з переліком та змістом фахових періодичних видань, з фондом бібліотеки. Традиційно цікаво проходять дні кар'єри. Мета цього заходу - допомогти студентам визначити своє місце в житті, виробити відчуття впевненості у вирішенні проблем із працевлаштуванням. Ще навчаючись у вищому навчальному закладі, потрібно розпочинати свою кар'єру. Як зробити її? З чого почати? На ці запитання відповідають присутні гості, серед яких - представники кадрових агентств міста, керівники підприємств, роботодавці. Головне підґрунтя цього заходу - розкриття інформаційних ресурсів. Студенти мають можливість отримати корисну інформацію, запозичити життєвий досвід, осягти механізм становлення кар'єри, ознайомитись з літературою. У планах проведення дня кар'єри передбачено зворотній зв'язок (анкетне опитування і його аналіз). Студенти схвально ставляться до цього заходу.
   У плані активізації науково-інформаційної роботи бібліотека зосереджує свою увагу на підтримці наукової діяльності професорсько-викладацького складу. В останні роки у бібліотеці проводяться презентації праць наших викладачів, які користуються особливою популярністю серед читачів. Вони розширюють інформацію про книгу, її авторів, дають можливість студентам пройти школу наукових дискусій, сприяють формуванню культури мислення, підвищенню рівня знань.
   Активно іде підготовка до електронної книговидачі на читацьких абонементах. Більше половини активного фонду цього відділу введено в електронний каталог. Проводиться очищення, упорядкування, штрих-кодування всього фонду навчальної літератури. Створена база даних "Читачі". Своїми силами виготовляємо ламіновані штрихкодові читацькі квитки. Восени 2002 р. розпочали видачу документів в автоматизованому режимі в 3-х читальних залах бібліотеки. За короткий час працівники цих відділів освоїли роботу на ПК, всього за півтора року упорядкували свої фонди і внесли їх в ЕК. Автоматизована книговидача дає можливість робити електронне замовлення та резервування книг, зменшити витрати часу користувачів на пошук та отримання літератури, слідкувати та вчасно виявляти боржників, вести статистику відвідувань та книговидачі. Бібліотека є не тільки інформаційним, а й виховним центром, вона формує світогляд студента, його художній смак, культуру, різнобічні інтереси. Відділ гуманітарних наук накопичив чималий досвід проведення просвітницьких заходів для молоді. Тематика їх різноманітна. Це, у першу чергу, форми, які спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної культури та духовне відродження нації. Цікавими стали для читачів години поезії сучасних поетів, вечори, усні журнали, огляди й бесіди за творчістю І. Франка, Л. Українки та І. П. Котляревського, П. Загребельного, Л. Костенко, народознавчі читання за українським календарем та години філософських роздумів, читацькі конференції. Багато років працює в бібліотеці літературна вітальня, зустрічі в якій відбуваються у вигляді знайомства, відкриття молодих вчених, письменників, художників.
   Виховуючи у молоді бережливість і шану до національного, бібліотека не залишає поза увагою світову культуру. Добре зарекомендували себе декади культур, де читачі знайомляться з культурами Італії, франції, Польщі та Росії. Декади включали години цікавих повідомлень й огляди літератури, перегляди, вечори, де звучали художнє слово й музика, демонструвались репродукції картин митців цих країн. Бібліотека працює в тісному контакті з кафедрами вищого навчального закладу та громадськими організаціями міста: музеєм Г. Сковороди, просвітницьким центром ім. М. Реріха, обласною спілкою письменників, товариством "Просвіта" та ін.
   Бібліотека в постійному пошуку нових шляхів спілкування із читачем, нових форм роботи з пропаганди книжкового фонду. За останні п'ять років наш читач суттєво змінився - університет почав готувати спеціалістів гуманітарного профілю. Тому нас цікавить кругозір і уподобання молоді, система її цінностей. Протягом останніх років було проведено ряд соціологічних досліджень за програмою "Бібліотека та книга в житті молоді": "Що цікавить студента першого курсу?", "Просвітницька робота очима читачів", " Система ціннісних орієнтацій студента". Дослідження показали, що в системі орієнтацій наших організацій переважають загальнолюдські цінності, але завдяки змінам у суспільстві наш студент став більш діловим та енергійним, готовим включитися у підприємництво й багато працювати в нових економічних умовах. А це означає, що університет виховує якісних спеціалістів, готових до запровадження нового, здатних займатися самоосвітою, працювати з інформаційними технологіями, а також духовно збагачених людей, які сприятимуть розвитку нашої держави. Цього року проведені дослідження: "Якість обслуговування очима читачів" та "Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки ТУП". Вони дають змогу виявляти пріоритетні послуги, запити читачів, оперативно змінювати стратегію й тактику діяльності бібліотеки.
   Піклування про професійний ріст бібліотечних кадрів є однією із найвідповідальніших ланок методичної роботи. Для різних категорій працівників діють "Школа молодого бібліотекаря", "Школа керівника", "Школа комп'ютерної освіти". Запроваджена система індивідуального інформування, проводяться тематичні та інформаційні огляди літератури та фахових журналів. З 2001 р. професійний психолог (на посаді бібліотекаря) проводить заняття за програмою "Пізнай себе", що сприяють покращенню морально-психологічного клімату в колективі. Росту кваліфікації персоналу сприяє щорічне проведення науково-практичних конференцій та семінарів. Так, конференція (2001 р.) "Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій" і семінар (2001 р.) "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI ст." дали поштовх до розширення інформаційних технологій в бібліотеці.
   Важливим напрямком активного впливу на діяльність бібліотеки є інноваційна діяльність. Інноваційний центр бібліотечного менеджменту, заснований з ініціативи методичного відділу, об'єднує зусилля фахівців усіх підрозділів бібліотеки для запровадження в практику нових форм і методів роботи і, у першу чергу, інформаційних технологій.
   Майбутнє бібліотеки пов'язане із запровадженням новітніх інформаційних технологій та автоматизацією, основні концепції якої визначені в "Комплексній програмі розвитку бібліотеки на 2002-2006 pp." План буде реалізовуватись поетапно. Він передбачає формування фонду нетрадиційних носіїв інформації, відкриття нового електронного залу, створення служби електронної доставки документів, участь в корпоративній діяльності бібліотек регіону, розширення діяльності Інноваційного центру бібліотечного менеджменту. Успішна робота бібліотеки була б неможлива без тісної співпраці з усіма кафедрами, підрозділами університету, без допомоги і підтримки з боку ректорату, деканатів, які сприяють всім нашим ініціативам, допомагають вирішувати найскладніші питання. Бібліотеку поважають і люблять читачі, про що говорять відповіді студентів в анкетних опитуваннях. У цьому заслуга дружного, професійно підготовленого колективу, який свої знання і майстерність віддає читачам, виконуючи високу місію - сприяння створенню інтелекту нації задля майбутнього нашої держави.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail