Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Т.В.Тітова, О.В.Макутра,
Бібліотека ТУП,
м. Хмельницький


ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРИЗАЦЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ


   Розвиток інформаційної інфраструктури на базі бібліотек вищих навчальних закладів із застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів. Традиційні процеси комплектування мають на меті забезпечення повноти відбору і оперативного придбання творів друку та інших документів. Їх структура - це сукупність процесів:
   - моделювання бібліотечного фонду (створення моделі фонду вузівської бібліотеки, особливістю якої є пріоритетне комплектування підручниками на основі якісного, кількісного, тематичного та мовного параметрів);
   - аналізу документального потоку;
   - виявлення й обгрунтування відбору необхідних документів;
   - отримання та облік документів;
   - оформлення замовлень на документи, контролю за їх виконанням;
   - розподілу та передачі документів по структурних підрозділах та на кафедральні бібліотеки.
   Аналіз документального потоку, що видається, відбувається на основі вивчення перспективних і поточних бібліографічних та інформаційних посібників, у першу чергу, - анотованих планів видавництв, книготорговельних бюлетенів, бланків для замовлень "Книги України", списків нових видань, що друкуються в газетах, журналах та інших інформаційних джерелах з метою подальшого відбору, замовлення та придбання видань.
   Особливість комплектування фонду нашої бібліотеки - це його поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету. Тому відбір проходить обов'язково за участю працівників підрозділів бібліотеки та викладачів кафедр. Всі питання, пов'язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації, вирішуються в комплексі та в тісному контакті з тими, для кого працює наша бібліотека. Правильно сформувати фонд бібліотеки неможливо без координації зусиль з адміністрацією та кафедрами вищого навчального закладу, які постійно перебувають в курсі відповідності ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що читаються на факультетах університету, які готують дипломованих фахівців за 31 спеціальністю. Навчальна література замовляється лише за письмовими анкетами-замовленнями кафедр, де вказуються: автор, назва підручника, рік видання та видавництво, дисципліна, кількість студентів, що її вивчають, з підписом завідуючого кафедрою. Кафедри інформують відділ комплектування про зміни у навчальних програмах та планах, доводять списки рекомендованої навчальної літератури (основної та додаткової), враховуючи необхідну кількість придбання підручників з тієї чи іншої дисципліни. Також працюють з прайс-листами, видавничими планами видавництв, книготорговельних фірм, каталогами передплати періодичних видань, замовляючи підручники та періодичні видання, які необхідні для забезпечення навчального процесу.
   Відділом комплектування передплачуються необхідні періодичні видання та ведеться реєстраційна картотека їх надходжень.
   Одержана література обов'язково звіряється із замовленнями та з супровідними документами. Проводиться облік документів, що надійшли до фонду бібліотеки, у формі запису до сумарної та інвентарної книг. Здійснюється технічна обробка всіх творів друку, які надійшли до бібліотеки.
   Впровадження засобів комп'ютеризації внесло суттєві корективи в організацію основних технологічних процесів, у саме розуміння технології комплектування. Інноваційна технологія комплектування зумовлює новий підхід до накопичення документно-інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу. Застосування новітніх інформаційних технологій допомагає відділу комплектування оперативно знайомитися з асортиментом книжкового ринку, використовуючи нові форми та джерела комплектування.
   Великі можливості в організації ефективного комплектування бібліотечних фондів надають ресурси Internet. Бібліотека, маючи вихід до цієї глобальної мережі, користується не тільки повнотекстовими базами даних, а й інформаційними ресурсами, спеціально призначеними для відбору, замовлення та придбання документів для бібліотечних фондів. Ці ресурси складаються зі спеціалізованих web-серверів для комплектаторів, універсальних і спеціалізованих книжкових магазинів on- line з анотованими каталогами видань і можливостями їх діалогових замовлень, серверів видавництв, книжкових дилерів і передплатних агентств, електронних версій вітчизняних та зарубіжних каталогів. Користування цими ресурсами надає відділу комплектування змогу оперативного перегляду великих обсягів інформації, що постійно циркулює та оновлюється в системі "документовидання - документорозповсюдження", містить відомості про наявність нових видань у межах предметної області, порівняння різних версій CD-ROM та продуктів on-line, анонсів бібліотечних телеконференцій, присвячених обговоренню політики формування бібліотечних фондів.
   Видавничі сервери пропонують передплату на поточні та архівні версії періодичних видань, які можуть регулярно надходити на сервер бібліотеки електронною поштою. Така форма документопостачання значно дешевша, ніж придбання бібліотекою друкованих видань, та ефективна в даний час. Відділом вивчається та аналізується економічна ефективність використання друкованих видань та їх електронних аналогів, інтенсивність використання окремих видів документів на різноманітних носіях.
   Internet-магазини пропонують безліч літератури з різних галузей знань. Internet-книгарні представляють каталог вітчизняних ресурсів Internet-комерції — це початківець книжкової віртуальної торгівлі магазин "Бамбук" (www. bambook. com), унікальна за своїм змістом інернет-книгарня "Віртуальний букініст", книгарня спеціалізованої літератури "Комп'ютер", яка працює в режимі on-line (www: computer, zp. ua) та багато інших.
   Дуже багато необхідної та цікавої інформації про видання документів опрацьовується для їх якісного відбору та придбання в фонд бібліотеки.
   Видавництва та книготорговельні фірми мають власні сайти або посилання на свої Internet-сторінки на різноманітних інтер-поверхових серверах. "Інтернтизованих" видавництв на сьогодні вже 58, в основному, київські, із них 11 - львівські. Коли порівняти ціни, то вони з деяких позицій на 5-10 % нижчі , ніж на ринках. Щоправда, перелік видань, які пропонуються Internet-магазинами, не завжди відповідає потребам вищого навчального закладу. Шукаючи нові джерела комплектування, відділ укладає прямі угоди з видавництвами, домовляється з книготорговельними організаціями та фірмами.
   Використовуючи можливості програми "УФД / Бібліотека", вдосконалюємо бібліотечні технології у відділі комплектування. В автоматизованому режимі ведеться картотека замовлень літератури, яка формується за допомогою прайс-листів, каталогів книг, каталогів періодичних видань, каталогів та прайс-листів в Interneti. Замовлена література заноситься в БД "Замовлення" з відміткою: хто замовив, кількість замовлених примірників, дата замовлення. При цьому звіряється наявна кількість літератури з тієї чи іншої дисципліни в фонді бібліотеки.
   Кожне надходження книг оформляється в електронному вигляді як партія літератури, яка має номер, дату, інформацію про організацію постачальника, номер та дату супровідного документа, кількість примірників та суму. Системою проводиться автоматизована перевірка партій. На книги, одержані без супровідного документа (в дар, замість загублених, по передплаті), складається акт на оприбуткування і заноситься в БД "Одержання". На всі одержані документи наклеюються штрих-коди, номери яких відповідають інвентарним номерам.
   На підставі інформації про надходження літератури системою автоматично складається "Книга інвентарного обліку фонду". Окремо ведеться облік брошур та методичних посібників. Надходження реєструються за видами та типами у відповідності з графами книги сумарного обліку, ведеться розподіл видань по фондах. Допрацьовується електронна версія книги сумарного обліку фонду.
   База даних "Періодичні видання" - електронна версія каталогу періодичних видань - містить інформацію про всі газети та журнали, що є у фонді бібліотеки за всі роки передплати та про нові надходження, дані про місце збереження видань в підрозділах бібліотеки; БД постійно вдосконалюється. Використовуючи електронний каталог фірми "Періодика", передплачуємо періодичні видання України та країн СНД, особливо звертається увага на наукові та реферативні журнали, які необхідні викладачам, аспірантам та студентам вищого навчального закладу.
   Бібліотека має можливість доступу до повнотекстових електронних журналів найбільших у світі видавництв компанії EBSCO. Головним чином, представлені наукові журнали з усього світу. На превеликий жаль, у силу того, що уся інформація представлена іноземною мовою, ще немає належного використання її користувачами. У рамках консорціуму користувачів електронними базами даних, для подальшої реалізації проекту, зібрано замовлення кафедр університету на відкриття доступу до російськомовних ресурсів (гуманітарного та природничо-наукового сектора) в електронному вигляді.
   Головні завдання при комплектуванні фонду - зменшити до мінімуму час з моменту одержання інформації про книгу або навіть про її вихід з друку до появи видання на полиці; скоротити витрати на виконання операцій з підготовки документів, а також сумарні витрати на придбання літератури завдяки вибору найбільш дешевих джерел комплектування. Відділ комплектування постійно працює над забезпеченістю навчального процесу у вищому навчальному закладі, підтримкою кожного навчального курсу літературою, як в кількісному, так і в якісному планах, аналізуючи книгозабезпечення кожної дисципліни. В реалізації прийнятої ректоратом програми "Підручник" бібліотека бере найактивнішу участь.
   Використання електронних ресурсів у бібліотеці ТУП при комплектуванні фонду дає змогу:
   - розширити репертуар необхідних документів шляхом використання електронних видавництв;
   - розширити репертуар документів на нетрадиційних носіях, а також електронних періодичних видань;
   - скоротити час на замовлення - отримання документів;
   - спростити процеси замовлення й обліку за рахунок ведення необхідної документації в електронному вигляді;
   - наявність картотеки книгозабезпечення в електронному вигляді дає змогу краще та оперативніше заповнювати прогалини в комплектуванні тієї чи іншої дисципліни;
   - на основі локальної мережі, з'єднаної з університетом, підтримувати більш тісні зв'язки з кафедрами.
Література
   1. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" // Відомості    2. Верховної Ради України.-1995.- 14 лют.- С. 121-131.
Положення про бібліотеку Технологічного університету Поділля: Затв.25.03.1999 р. "Шлях книги" в бібліотеці ТУП: Інструкція: Затв. 7.12.2000 р.
   3. Бровкін А. Г. Комплектування наукових бібліотек в умовах інформатизації суспільства // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Тез. доп. Міжнар. наук. конф. / НБУВ; УБА. - К., 1996. -С 57-59.
   4. Булычева О. С. Ресурсы Интернет как источник информационного обеспечения процесса комплектования фонда библиотеки // Научные и технические библиотеки. -1999. - № 3. - С. 10-13.
   5. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. - Харків: Основа, 1993. -151 с.
Золотарёва В. Традиционный документ в цифровой перспективе // Библиотека. -1999. - № 9. - С. 35-37.
   6. Ливадонова Е. Комплектование с помощью глобальной сети // Библиотека. -1999. - № 9. - С. 35-37.
   7. Соляник А. WeB-видання, як об'єкт документопостачання бібліотечних фондів // Вісник Книжкової палати. - 2002. - № 2. - С. 18-20.Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail