Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


О.М.ВЕЛИКОСЕЛЬСЬКА,
Бібліотека ТУП,
м. Хмельницький

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОБСЛУГОВУВАННІ ЧИТАЧІВ БІБЛІОТЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПОДІЛЛЯ В АСПЕКТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


   За давньою китайською філософією жити в епоху перемін-це не дарунок долі,але ми в цю епоху живемо.Зміни стають все більш глибинними та всеохоплюючими.Динамічний розвиток суспільства,а також комп'ютерних технологій потребує від усіх нас постійного і активного впровадження інновацій в свою діяльність.Сучасна бібліотечна система дозволяє автоматизувати всі технологічні процеси,починаючи від комплектування літератури,до видачі її користувачам в автоматизованому режимі; вона повинна відповідати сучасним вимогам:від використання технологій штрихового кодування до підготовки і розміщення власних електронних ресурсів і повнотекстових баз даних в Internet.Використання програми "УФД/Бібліотека" з вересня1999року внесло цілий комплекс інновацій і докорінно змінило життя в нашій бібліотеці.Відбулись зміни всіх традиційних бібліотечних технологій.
   Але головна мета всіх новацій,які впроваджуються в бібліотеціТУП (створення електронного каталогу таБД,автоматизація всіх бібліотечних процесів,використання мережі Internet,обслуговування читачів в автоматизованому режимі та ін.),-це високоефективне,якісне та комфортне обслуговування користувачів нашої бібліотеки.Обслуговування читачів суттєво відрізняється від традиційного:
   -користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси;
   -традиційне обслуговування вимагає,щоб користувач безпосередньо прийшов до бібліотеки,а нове обслуговування саме приходить до користувача (в дім,на службу),тобто створюються індивідуальні умови використання інформації;
   -традиційне обслуговування орієнтує користувача головним чином на документи,що містять матеріальну основу,а нове дає можливість використовувати текстову,графічну та кон'юнктурну інформацію,не звертаючись до першоджерел;
   -збільшуються категорії віддалених від бібліотеки користувачів-"віртуальні користувачі",характерною особливістю яких є висока ін формаційна культура.
   Центр уваги переноситься з кількісних показників на якісні-як головні критерії оцінки роботи бібліотеки:це етика взаємовідносин бібліотекаря і читача,високий професіоналізм персоналу,повнота і оперативність задоволення читацьких запитів,розширення додаткових бібліотечних послуг з метою забезпечення комфортного обслуговування.
   Що ж ми вважаємо сервісом послуг,і які інноваційні послуги для користувачів ввійшли в реалії нашої бібліотеки? Це:
   -можливість для користувача знаходити бажану інформацію з найбільшою повнотою і точністю при найменших затратах зусиль і часу у всьому інформаційному просторі;
   -можливість швидко і ефективно робити пошук за різноманітними пошуковими елементами у електронному каталозі.Електронний каталог як головний атрибут автоматизації вносить у систему обслуговування не тільки високу інформативність,ефективність пошуку інформації,але й оперативне надання необхідної документальної інформації.Обсяг введеної інформації в електронний каталог нашої бібліотеки вже зараз дозволяє якісно обслуговувати читачів та виконувати як швидкий тематичний пошук,так і за іншими параметрами:автором,назвою,УДК,роком видання та ін.;
   - можливість визначити місцезнаходження видання;
   - швидка технологія отримання видання із фондів читальних залів та абонементів;
   - можливість користувачу самостійно переглянути свій електронний формуляр і зробити уточнення щодо видань,які знаходяться у нього,та термінів повернення;
  • сканування текстів та документів,запис інформації на дискету,набір та друк необхідних текстів,ксерокопіювання;
  • доступ до повнотекстових баз даних ("Методичні посібники") даєможливість користувачу їх переглянути,скинути необхідну інформацію на дискету,роздрукувати;
   -можливість працювати користувачам в мережі Internet,використання електронної пошти,Web-сторінок різних бібліотек,телеконференцій,машинний час для персонального користування комп'ютером;
   -навчання користувачів вмінню працювати в комп'ютерній мережі (заняття,курси,консультації по роботі в Internet) та каліфі-кованому вмінню працювати з інформацією.
   Такі інновації в обслуговуванні читачів вже впевнено ввійшли в сьогодення бібліотекиТУП.Використання комп'ютерів в бібліотечно-інформаційній діяльності не тільки суттєво прискорює і підвищує якісний рівень та комфортність обслуговування користувачів,але в цілому змінює весь комплекс існуючих технологій.
   З жовтня 2001 року у відділі економічної літератури в читальному залі економіки та управління почався експеримент з обслуговування співробітників бібліотеки в автоматизованому режимі.Зараз вже в2-х читальних залах читачі 1-го та 2-го курсів університету обслуговуються в автоматизованому режимі.Технологічний процес обслуговування виконується за допомогою комп'ютера-шляхом зчитування штрихового коду з читацького квитка,книги та закріплення конкретного примірника книги за читачем.Бібліотекар виконує обслуговування на електронній кафедрі швидко,тому що в параметри системи вже закладені всі дані,які потрібні для оперативної роботи:дата видачі,термін повернення,дата повернення,кількість продовжень,суму штрафів за несвоєчасне повернення,різні умови видачі для різних читацьких категорій.Зовнішня простота і легкість електронної видачі є наслідком унікальної можливості програми "УФД/Бібліотека",яка зв'язує два записи:користувача і примірника.Підуть в забуття традиційні читацькі формуляри,реєстраційні картки читача,книжкові формуляри.Замість них утвердиться електронний формуляр читача.Він включає всі необхідні бібліотекарю подробиці про видані документи.Електронний формуляр,запис читача-це єдиний комплекс з електронним каталогом.
   Для того,щоб перейти до обслуговування користувачів в автоматизованому режимі,спочатку була проведена величезна підготовча робота у секторі секторі літератури економіки та управління (СЛЕУ),яку ми розпочали у листопаді2000року. Детально був розроблений "План роботи СЛЕУ по ретроспективному введенню підсобного фонду читального залу на2001p.". Було вирішено ввести фонд протягом одного року,нам вдалося виконати це завдання за9місяців. 2001 рік був роком напруженої,але надзвичайно цікавої,зовсім нової для персоналу роботи. Економічна література має властивість швидко старіти,втрачати свою наукову,інформаційну цінність.Тому в процесі роботи виявлялись застарілі,а також маловикористані видання. Коли ми починали ретроконверсію,то із 10 співробітників відділу лише1людина вміла працювати за комп'ютером.Подолати психологічний бар'єр " Комп'ютер-людина",оволодіти комп'ютерною грамотою,зокрема технологічним процесом "Ретроспективне введення фондів в електронний каталог" -було нашим першочерговим завданням.Протягом року всі співробітники опанували комп'ютерною грамотою і успішно заповнювали поля бібліографічного опису.Всі документи описувалися не за скороченим варіантом опису,а повністю (заповнювалося21поле).Документи описувалися безпосередньо з книги,тобто de vise. Спочатку в електронний каталог вводилося до2-4назви видань за день,згодом,з набуттям практичних навиків,- до 15-17 на одному комп'ютері.Головною метою нашої роботи була не кількість введених і відредагованих назв,а якість виконаної роботи. Найбільша увага приділялася глибокому і багатоаспектному розкриттю тематики видань. На одне видання вводилося до 10-18 тематичних рубрик.
   Одночасно у відділі автоматизації виготовлялися штрих-етикетки,які потім наклеювалися на титульний лист книги. Усі студенти з першого по третій курс денної форми навчання,а також співробітники бібліотеки були занесені доБД "Читач". Запис інформації про читача в цій базі включає такі відомості:прізвище, ім'я,по батькові,адресу, телефон, місце роботи, дату реєстрації.Кожному запису присвоюється певнийштрих-код.Ця інформація розмішується на ламінованому читацькому квитку встановленого зразка з кількома ступенями захисту.
   Таким чином, щоб розпочати автоматизовану видачу необхідно:
   -ввести бібліографічні дані видань підсобних фондів в електронний каталог;
   -проштрихкодувати видання;
   -створити БД "Читач";
   -виготовити ламіновані штрихкодовані читацькі квитки;
   -опанування персоналом комп'ютерною грамотністю,зокрема технологічними процесами "Ретроспективне введення фондів у електронний каталог" та "Обслуговування користувачів в автоматизованому режимі".
   У чому полягає сам процес автоматизованого обслуговування читачів і як це відбувається практично?
   Робота проходить в програмі "Library". Після реєстрації у системі відкривається табличне вікно "Бібліотека".За допомогою курсору вибираємо меню "Запуск/Видати документи".Відкривається табличне вікно "Видати документи".Сканером зчитуємоштрих-код з читацького квитка.Послідовно відкриваються вікна "Картка читача" та "Видати документи".Сканером зчитуємоштрих-код (інвентарний номер) з відібраних для видачі документів.Автоматично система заносить інвентарний номер документа в табличне вікно "Видати документи".
   Натискаємо кнопку "Видати", дане вікно закривається. Перед нами залишається вікно "Картка читача".Для перевірки виданих документів натискуємо кнопку "Документи/Видані".Перед нами відкривається вікно " Видані документи".Тут є можливість переглянути всі документи,які видані користувачу і рахуються за ним.Натиснувши кнопку "Історія",отримаємо відомості про всі видання,якими попередньо користувався читач,і ті що за ним рахуються зараз,і ті що вже з нього списані. Це і є електронний формуляр читача.Він містить відомості:номер примірника,автор,назва документа,кількість,дата видачі,термін повернення,дата повернення,коментар,місце видачі.
   Якщо користувач заборгував видання,не повернув їх в передбачений термін,то система автоматично реагує на це-заборговані видання виділяються червоним кольором.Це дає змогу оперативно слідкувати за читацькою заборгованістю.Ми закриваємо "Картку читача",натиснувши кнопку "Закрити",перед нами відкривається табличне вікно "Бібліотека".Система готова розпочати обслуговувати наступного користувача.Процес обслуговування в автоматизованому режимі проходить швидко і займає приблизно10-20секунд.
   Процес повернення документів теж відбувається дуже швидко.За допомогою курсору вибирається пункт меню "Запуск" /Повернути документи",відкривається табличне вікно "Повернути документи".Сканером зчитуємоштрих-код з читацького квитка.Послідовно відкриваються табличні вікна "Картка читача" та "Повернути документи".Сканером зчитуємоштрих-код ( інвентарний номер) з документів,які повертає користувач.Автоматично система заносить інвентарний номер в табличне вікно "Повернути документи".Натискуємо кнопку "Повернути",дане вікно закривається.Табличне вікно "Картка читача" дозволяє виявити,чи списані системою документи.Для цього натискуємо кнопку " Документи/Видані".Перед нами відкривається вікно "Видані документи".Бібліотекар впевнився,що всі документи повернені користувачем.Закриваємо "Картку читача",натиснувши кнопку "Закрити".Перед нами табличне вікно "Бібліотека".Можна приступати до обслуговування наступного читача.
   При відсутності ламінованого читацького квитка,сканера для штрих-кодів всі операції можна робити шляхом набору інформації з клавіатури.Система передбачає й іншу технологію обслуговування,яку ми хочемо впровадити в найближчому майбутньому.Користувач в залі каталогів (або в читальному залі бібліотеки) за допомогою електронного каталогу знаходить необхідні йому документи,відмічає їх у списку.Його замовлення вже зафіксоване і передається в той відділ бібліотеки,у якому користувач замовив видання.У читальному залі співробітник бібліотеки знайомиться з замовленням саме цього користувача,перевіряє наявність примірників у фонді і видає документи за допомогою штрих-кодової технології.
   Автоматизація вносить цілий спектр нових,раніше недоступних бібліотекарю можливостей,одночасно ліквідує багато рутинних операцій і підвищує ефективність роботи шляхом її модернізації.Програмісти нашої бібліотеки розробили власний інформаційний продукт "Щоденник роботи читального залу" в електронному варіанті.Основні статистичні показники (відвідування,книговидача,читачі) облікуються протягом дня в автоматизованому режимі,а у кінці робочого дня вносяться в цей "Щоденник роботи".
   Зараз у секторі літератури,економіки та управління проводиться робота з ретроспективного введення бібліографічних даних періодичних видань сектора в ЕК.Готується до автоматизованої видачі видань користувачам читальний зал економічної теорії.
   Процес обслуговування читачів-складний процес,він ще довго буде поєднувати як традиційні,так і автоматизовані технології.І тому при прийнятті нових рішень:технологічних,організаційних,структурних,методичних ми не повинні ігнорувати той факт,що головне для користувача сучасної бібліотеки-не лише оперативно знайти необхідну інформацію про видання,але й оперативно,з сервісом,отримати його в документальному або електронному вигляді.

Література
   1. Белоус И.П.Инновационные процессы в обслуживании читателей библиотеки в аспекте внедрения компьютерных технологий//Материалы зон.науч.-практ.конф. "Библиотека и читатель на рубеже XXIвека".-Улан-Уде,2000.-С.35-37.
   2. Волкова Л.И.Изменение технологической среды научной библиотеки Томского государственного университета в условиях компьютеризации библиотечных процесов/Л.И.Волкова,Г.С.Ерохина//Материалы8-ой Междунар.конф. "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире:новые технологии и новые формы сотрудничества". (Крым2001).-Т.1.-М.:ГПНТБ России.-2001.-С.145-149.
   3. Дворкина М.Я.Библиотечное обслуживание:новая реальность.-М.,1999.-48с.
   4. Журавлева И.В.Оптимизация работы на абонементе научной литературы в условиях внедрения компьютерных технологий//Материалы зон.науч.-практ.конф. "Библиотека и читатель на рубеже XXIвека".-Улан-Уде,2000.-С.42-44.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail