Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Айвазян О.Б., Іщенко Л.І.
м. Хмельницький


Гуманітарна роль бібліотеки в системі особистісно-орієнтованої освіти


   

   Прогресивна освіта - це спроба гуманізувати будь-який новий соціальний та технічний розвиток суспільства, в т.ч. і процес розвитку вищої освіти, пов'язаний з прийняттям Болонської декларації та особистісно-орієнтованим навчанням. Освіта, яка забезпечує розвиток перш за все тих якостей особистості, які допомагають людині стати господарем своєї життєдіяльності, зайняти в ній активну, відповідальну, "авторську" позицію, і є особистісно-орієнтованою освітою. Мета такої освіти - не сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації. Іншими словами, головне призначення університетської освіти - дати знання, розвинути інтелект і культуру духовного світу людини на одному рівні з якісною фундаментальною підготовкою висококласного фахівця.
   Бібліотеки вищих навчальних закладів покликані інформаційно забезпечувати усі напрямки розвитку особистості, тому останнім часом багато зусиль спрямовується на вивчення особи читача та його інформаційних потреб. У бібліотеці Хмельницького національного університету такі дослідження проводяться з 1995 року за темою "Бібліотека та книга в житті молоді". Наприклад, в дослідженнях "Що цікавить студента технічного вузу", "Система ціннісних орієнтацій студентів" проводилось вивчення студента як гармонійної особистості, його моральних прагнень в сучасному житті, роль і місце бібліотеки в розвитку студента як особистості. Низка досліджень була присвячена вивченню думки користувача щодо запровадження нових інформаційних технологій та їх використання, комфортності та якості обслуговування користувачів в бібліотеці. Але, зважаючи на місію нашої бібліотеки та швидкий розвиток інформатизації, на перше місце виходить необхідність вивчення саме інформаційних потреб сучасного користувача, який в змозі отримувати бібліотечні послуги у віртуальному просторі.
   Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді в контексті особистісно-орієнтованої освіти, яке дало відповідь на такі важливі запитання, як канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, бібліотека намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті. У відповідь на суттєве зростання інтересів і потреб студентів в отриманні знань для досягнення життєвого успіху бібліотека разом з кадровим агентством "Кар'єра", регіональним центром перепідготовки та працевлаштування, викладачами університету розробила програму "Молодий спеціаліст XXI століття". У рамках програми проводились такі заходи, як тренінгові заняття, ділові ігри, конкурсні проекти. Традиційними стали заходи Програми: виставки наукових досягнень студентів, презентації наукових праць викладачів, конкурси студентських рекламних проектів.
   Вирішувати актуальні проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти допомагають інформаційні технології. Сьогодні локальна мережа бібліотеки об'єднує 60 ПК на основі програмного забезпечення УФД "Бібліотека". Поступово збільшується кількість АРМів для користувачів в залі каталогів та електронної інформації (16 ПК), зростає кількість віддалених користувачів, про що говорить щорічний моніторинг використання web-сайту бібліотеки (170 тис. відвідувачів). Застосування нових інформаційних технологій в бібліотеці має на меті розширення обсягу знань та вмінь, які отримує студент за рахунок надання доступу до електронних ресурсів та навчання їх використанню. Це, в першу чергу, електронний каталог (ЕК), який розкриває читачеві багатогалузевий фонд бібліотеки, бібліографічні, пов-нотекстові бази даних (БД), навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету та інформація про заходи бібліотеки тощо.
   Поряд з інформаційним забезпеченням наукового та навчального процесів університету бібліотека займається і просвітницькою роботою, яка покликана сприяти підвищенню ролі національної культури, переосмисленню духовних цінностей, зростанню національної свідомості молодого покоління, пробудженню зацікавлення до національної культури, традицій, звичаїв, історії свого народу.
   Під час проведення просвітницьких заходів пропагуються кращі зразки вітчизняної літератури, які знайомлять студентів з видатними українськими особистостями: "Далеке й близьке світло Петра Могили", "Леонід Глібов: негативи, позитиви, маски", "Феномен Агатангела Кримського", "Пекельні кола Тодося Осьмачки" тощо. Біографії цих та інших діячів створюють у свідомості нового покоління історично-об'єктивну правду і привабливу, за висловом Ліни Костенко, "ауру українського народу, України". До активного розширення національної свідомості спонукає студентів участь в наукових конференціях бібліотеки: "Україна на межі тисячоліть", "Наукова висота Івана Франка", "Михайло Грушевський: доля і наукова спадщина" та інші.
   У процесі реалізації різних напрямів національного виховання у молоді формуються історична пам'ять, політична свідомість, характер і світогляд. Студенти залучаються до участі у творчому розвитку патріотичних і героїчних традицій рідного народу. Як приклад - презентація книги "Козацьке лицарство -основа національного виховання", завдяки якій молодь зацікавилась українськими національними бойовими мистецтвами й бойовою культурою України загалом.
   Цілісному баченню проблеми національного буття сприяють і щорічні Шевченківські дні і свята, бо Шевченкова Україна - це не тільки поетичні пейзажі, а й доля цілого народу. Поет закликає читати історію, любити людину як творіння Боже, вказує шлях вдосконалення української душі.
   Важливою складовою національного виховання є краєзнавча робота, пропаганда творчості наших земляків, оскільки знання історії країни починається з історії міста, в якому ми живемо. Вже не одне десятиліття працює в бібліотеці "Клуб цікавих зустрічей". Тут надається перевага зустрічам з літературною та мистецькою інтелігенцією регіону, науковцями університету, що забезпечує спілкування молоді з творчими особистостями.
   Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки ХНУ підпорядкована пропаганді не лише вітчизняного, а й світового культурного надбання. Родзинкою просвітницької роботи є нетрадиційні назви заходів, нестандартна форма їх проведення. Для прикладу можна навести такі популярні заходи, які весь час замовляють кафедри і деканати "Великий дилетант, або Три життя однієї людини" (Генріх Шліман), "Суперзірка із Занзі-бару"(Фреді Меркюрі).
   Багато уваги приділяється екологічній освіті. У рамках нового проекту "Майбутнє планети - в наших руках" проведено Місячник екологічних знань до Дня довкілля "Людина і природа: правила гри". Впродовж місяця по бібліотечному та університетському радіо звучав цикл передач "Світ навколо нас", презентовано виставки з екологічної тематики "Світ квітів таємничий і прекрасний" (до Всеукраїнської акції "Первоцвіт",) "Нам із землею разом жити"(до Всеукраїнського Дня землі). Разом з кафедрою екології розроблено цикл семінарів до тижня заповідників і національних парків для студентів І- ІІІ курсів нееколо-гічних спеціальностей.
   Особливою увагою читачів користуються книжкові виставки, які надають інформацію на допомогу навчальному процесу, а також сприяють розвитку особистості, розкриваючи різні грані нашого життя, окремих історичних осіб. Враховуючи тотальне захоплення молоді електронними ресурсами, розроблено віртуальні виставки, метою яких є ознайомлення студентів з книгами, що розкривають історичне минуле та культуру України, сприяють національному та патріотичному вихованню: "У плині часу", "Камертон душі", "Мистецькі уроки", "Українська культура: історія та сучасність" тощо.
   Сьогодні ми прагнемо максимально допомогти молодій людині в реалізації себе: здобути вищу освіту і знайти своє місце після отримання диплому. Адже вища освіта покликана не тільки змінити світогляд молодої людини, вона здатна вивести суспільство на якісно новий рівень соціальних відносин.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail