Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Електронна бібліотека ХНУ - технологічні аспекти створення та використання

Валентина Глухенька,
головний інженер бібліотеки
Хмельницького національного університету


   Висвітлюються технологічні аспекти створення електронної бібліотеки університету, роль книгозбірні в процесі формування, зберігання та використання електронних ресурсів.
   Електронна бібліотека (ЕБ) Хмельницького національного університету (ХНУ) - система різноманітних розподілених електронних ресурсів, створених у масштабах університету, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві в зручному вигляді через мережі передачі даних.
   Електронна бібліотека університету орієнтована на широке коло користувачів і вирішує такі основні завдання:
   - наукове, спрямоване на глибоке вивчення теми (предмета) професорсько-викладацьким складом, аспірантами, науково-технічними працівниками ХНУ;
   - освітнє, в межах якого йде підтримка як формальної, так і неформальної освіти, шляхом надання не тільки навчального матеріалу, а й необхідної додаткової літератури;
   - довідкове, спрямоване на задоволення потреб в інформації одноразового характеру з широкого кола питань;
   - просвітницьке, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на розповсюдження знань з історії, краєзнавства, культури, політики України;
   - фондоутворювальне - електронна бібліотека доповнює традиційний фонд бібліотеки ХНУ документами, які існують тільки в електронному вигляді;
   - розвиток сервісів електронної доставки документів, що передбачає оцифровування документів підвищеного попиту, електронні аналоги яких мають зберігатися.
   У 2004 році розроблена концепція електронної бібліотеки, яка ставить на меті обґрунтування основних засад та напрямків розвитку електронної бібліотеки університету. Концепція визначає політику формування та представлення електронної бібліотеки і є основою для розробки профілю її комплектування, визначає пріоритети у відборі видань для переведення в електронний вигляд, вирішення технологічних проблем.
   Електронна бібліотека ХНУ забезпечує своїм користувачам:
   - доступ до різноманітних електронних документів у базі даних ЕБ з однієї точки завдяки використанню єдиного інтерфейсу, який включає одноманітно організовані засоби пошуку в різноманітних електронних колекціях;
   - можливість одноманітно організованого та оперативного пошуку у великих обсягах різнорідної інформації;
   - реалізацію нових сучасних форм бібліотечного та інформаційного обслуговування.
   Електронна бібліотека Хмельницького національного університету є універсальною за змістом і містить усі види документів. На 1 травня 2005 року складається з 300 СD-ROM та більше, ніж з 13 ГБ інформації на серверах бібліотеки:
   - 260 підручників, навчальних посібників та монографій; - 850 методичних посібників;
   - 28 номерів наукового журналу «Вісник Хмельницького національного університету» (до 2005 року «Вісник Технологічного університету Поділля»);
   - 29874 художніх творів 7257 авторів (6,6 ГБ).
   Хронологічні рамки для документів, що поповнюють електронну бібліотеку, не встановлюються. Так, методичні посібники, включені до ЕБ з 1997 року, журнал «Вісник Хмельницького національного університету» з першого номера за 2001 рік, а монографії є 1940 року видання.
   Тематичний склад ресурсів ЕБ визначається відповідно до навчального, наукового та виховного процесів університету. Так, наприклад, найбільші колекції електронних книг з таких напрямків, як інформатика та комп'ютерна техніка - 17, психологія - 15, бухгалтерський облік - 16, історія України - 24. До електронної бібліотеки включено Великий енциклопедичний словник та тлумачний словник Ожегова.
   Формування колекцій ЕБ ХНУ здійснюється на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету (бібліотеки, інституту дистанційної освіти, факультетів, кафедр і т.ін.), а поповнення - за рахунок електронних копій друкованих видань видавничо-поліграфічного центру університету; надання науковцями та співробітниками ХНУ електронних версій своїх публікацій, видань; отримання електронних документів із зовнішніх джерел (сайти в Інтернеті, придбання електронних документів на оптичних компакт-дисках, обмін з іншими бібліотеками та навчальними закладами), сканування документів з фонду бібліотеки.
   Проекти створення електронних колекцій для включення їх до ЕБ подаються кафедрами, окремими науковцями, викладачами та спеціалістами університету, колективом та адміністрацією бібліотеки ХНУ і розглядаються на координаційній раді ЕБ. Проекти та списки документів на сканування розглядаються та затверджуються адміністрацією бібліотеки. Відбір повних текстів документів із зовнішніх джерел здійснюється сектором адміністрування ЕБ, створеним при бібліотеці. Для виконання сканування залучаються студенти університету під час проходження практики. Прийом, перевірка, реєстрація та резервне копіювання електронних документів здійснюється відділом автоматизації бібліотеки.
   Для кожного документа встановлюється можливість його майбутнього використання в електронному вигляді, що впливає на якісні характеристики сканування і визначає доцільність розпізнавання знаків у тексті.
   Можливі такі варіанти:
   - виведення на екран зображення сторінок та друкування їх відповідно до оригіналу зі збереженням фону, кольору, позначок тощо;
   - збереження та виведення на екран і друкування документів без вимог до вигляду сторінок оригіналу;
   - виділення структурних фрагментів електронного документа (копіювання у файл або друкування);
   - пошук за контекстом (словами, формулами, реченнями тощо) в тексті одного електронного документа;
   - гіпертекстовий пошук у документі та/або масиві документів.
   Під час формування ЕБ ХНУ і передання її в користування прийняті такі правові положення:
   - Хмельницький національний університет є засновником, власником та розповсюджувачем своєї ЕБ та її фрагментів; інше вирішується в рамках договірних відносин з партнерами;
   - у випадку дії Закону України "Про авторське право та суміжні права" з власником видання укладається договір, який регулює право бібліотеки виставляти документ від свого імені і на умовах університету;
   - запозичення електронних документів, виготовлених іншими організаціями чи особами, виконується на договірній основі з дотримуванням взаємних інтересів, ліцензійної та правової чистоти електронного документа.
   Електронна бібліотека ХНУ формується як єдина база даних.
   Каталогізування електронних документів здійснюється відповідно до міжнародних та державних стандартів, які діють у сфері бібліографічного опису документів. Електронні документи, створені іншими організаціями та особами, доступ до яких надається на веб-сайті бібліотеки ХНУ, також підлягають каталогізації відповідно до стандартів. Бібліографічні записи для електронних документів створюються співробітниками відділу каталогізації бібліотеки.
   Зв'язок бази даних (БД) з повними текстами документів формується відділом автоматизації бібліотеки. Облік фонду електронних документів здійснюється згідно з нормативними документами щодо обліку бібліотечного фонду. Обов'язкові елементи індивідуального обліку документа фіксуються та обробляються в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі.
   Основними одиницями обліку є:
   - назва - умовне позначення одного електронного документа;
   - файл - кожний окремий файл електронного документа.
   Основу архітектури ЕБ ХНУ складає принцип Інтернет/Інтранет технологій. Метаінформація та інтерфейсні модулі зберігаються на спеціалізованому сервері метаданих бібліотеки ХНУ. Пошук інформації відбувається в ЕБ шляхом перегляду та/або пошуку з використанням гіпертекстових посилань. Відповіддю користувачу на запит в ЕБ може бути документ або добірка документів не тільки в текстовому форматі, але й в мультимедійному вигляді.
   Доступ до баз даних ЕБ для користувачів мережі Інтернет обмежується. Для кожного документа та/або його складових визначаються права доступу. Представлення його в мережі Інтернет, може бути заборонено повністю або протягом визначеного проміжку часу. Повний та вільний доступ до документів в режимі читання в ЕБ забезпечується тільки в Інтранеті з робочих місць в залі електронної інформації бібліотеки.
   Копіювання електронних документів та їхніх фрагментів виконується з дотримуванням авторських прав.
   ЕБ складається з різнорідних за структурою матеріалів, програмне забезпечення (ПЗ) яких включає:
   - клієнтську частину;
   - серверну частину: засоби збирання записів; інструменти передачі записів до кожного ресурсу; ПЗ, яке забезпечує функціонування кожної електронної колекції.
   Для представлення повних текстів в ЕБ використовуються формати:
   - векторний PDF;
   - текстовий TXT; RTF; DOC;
   - гіпертекстовий HTML;
   - графічний JPEG;
   - формати мультимедіа.
   Консультації користувачам електронної бібліотеки надає інформаційно-бібліографічний відділ у залі електронної інформації. Працівники цього відділу також здійснюють моніторинг використання ресурсів ЕБ.
   Підсумовуючи, можна відзначити, що електронна бібліотека Хмельницького національного університету являє собою сучасний інформаційний продукт, який є важливою складовою частиною інформаційно-освітнього простору університету в цілому.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail