Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Айвазян О.Б., директор бібліотеки ХНУ;
Чабан К.Л., завідувач науково-методичним відділом бібліотеки ХНУ


Інформатизація бібліотеки університету – засіб підвищення якості освіти


   

   Модернізація вищої освіти в Україні при переході на Болонську систему зумовлює необхідність трансформації бібліотек вищих навчальних закладів в сучасні, багатофункціональні інформаційно-комунікативні центри. Це означає, що до традиційних завдань збереження та примноження книжкових зібрань додаються функції інформаційних центрів, які покликані, з одного боку, розширити перелік власних інформаційних ресурсів за рахунок створених бібліотекою та доступних світових інформаційних ресурсів. З іншого, перед бібліотекою ставиться завдання забезпечити максимально повне використання ресурсів з усіх можливих точок доступу шляхом повноцінного автоматизованого сервісу, навчання користувачів основам самостійного ефективного пошуку та надання допомоги у використанні ресурсів.
   Бібліотека Хмельницького національного університету, відповідно до місії навчального закладу, покликана підтримувати навчання і наукові дослідження, забезпечувати доступ до світових знань та інформації шляхом організації документального фонду і запровадження сучасних технологій. Реалізація цієї місії спрямована на те, щоб бібліотека стала головним інформаційним ресурсом університету, учасником навчального процесу, складовою світової бібліотечної та інформаційної системи.
   Як інформаційно-комунікативний центр, бібліотека ставить за мету:
 • представити   свої   інформаційні   ресурси   в   світовий інформаційний простір;
 • забезпечити доступ до інформаційних ресурсів;
 • представити    користувачам    документи    із    світового інформаційного потоку;
 • організувати високопрофесійне інформаційне обслуговування користувачів.
   На сьогодні автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) об'єднує локальну мережу бібліотеки з 63 ПК, яка має вихід в Інтернет та Інтранет, веб-сайт книгозбірні, автоматизовану систему бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Роботу АБІС підтримує відділ інформаційного та комп'ютерного забезпечення, в структурі  якого 3 сектори. Функціонування     АБІС    забезпечує український програмний продукт "УФД. Бібліотека", на основі MS SQL-7.0., призначений для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки. Успішно використовуються власні програмні продукти, розроблені інженерами-програмістами бібліотеки.
   У рамках наповнення електронної бібліотеки університету і для розширення доступу користувачів до електронних ресурсів розпочато корпоративну діяльність з бібліотеками ВНЗ України та подільського регіону по створенню об'єднаного електронного каталогу і обміну повнотекстовими базами даних (БД).
   Історія створення АБІС бібліотеки ХНУ розпочалася у 1992 році з однієї ЕОМ "MAZOVIA CM 1914", яка була встановлена у відділі комплектування, та з придбання бібліотечної немережевої програми автоматизації технологічних процесів Московського університету ім. М. Ломоносова "Бібліотека 2.0".
   За діяльної підтримки ректорату, професорсько-викладацького складу, а також завдяки напруженій роботі всього колективу була проведена велика підготовча робота:
 • поступово було розроблено та придбано програмні продукти та технічне обладнання, яке включає ПК, принтери, сканери, ксерокси, цифрову фотокамеру, ламінатори тощо;
 • впродовж 5 років проведено колосальну роботу з фондом - рекаталогізацію в ЕК та штрихкодування документів активного фонду;
 • розроблено лінгвістичне забезпечення - створено тематичний рубрикатор на основі таблиць УДК, розроблено систему інших довідкових словників в електронному вигляді;
 • забезпечено методичну підтримку: працівниками науково-методичного відділу разом із фахівцями інших підрозділів розроблено понад 30 інструкцій, положень, пам'яток; організовано навчання персоналу роботі на ПК;
 • сформовано штат відділу Інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення (ІТКЗ), що складається з інженерів-програмістів, техніків, бібліотечних працівників.
   Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою БД "Книгозабезпечення навчальних дисциплін". Вона складається з 3-х взаємопов'язаних, і в той же час автономних, БД: навчальних дисциплін, кількості груп і студентів, бібліографічної БД навчальних посібників, методичної літератури тощо.
   Набагато полегшує роботу з комплектування автоматизоване ведення облікових та фінансових документів (інвентарні книги, книги сумарного обліку, акти тощо), а також їх роздрук. Технологія роботи з періодичними виданнями надає можливість проводити процес передплати та реєстрації періодичних видань з автоматичним формуванням записів електронного каталога та подальшим аналітичним розписом статей.
   В повному обсязі у відділі наукової обробки використовуються операції систематизації та предметизації із створення БД Електронного каталогу (ЕК). Всі види документів, які надходять до бібліотеки, каталогізуються в ЕК та штрихкодуються. ЕК є найголовнішою БД бібліотеки. В систему ЕК входять записи про книги (більше 48 тис. назв), періодичні видання, автореферати дисертацій (1400 назв), звіти з НДР, статті з періодичних видань (понад 55 тис. записів). Обсяг ЕК -більше 148 тисяч назв і понад 320 тис. примірників документів.
   ЕК дозволяє робити експорт та імпорт бібліографічнихописів документів в форматах USMARC, UNIMARC та XML, занесення записів про електронні версії документів до бази даних, утримання електронних адрес документів в локальній та глобальній мережах, дає можливість одноразового введення та багаторазового і багатоаспектного використання інформації.
   На Web-сайті бібліотеки ЕК http://lib.khnu.km.ua/asp/poisk/form.asp працює в режимі реального часу. Тут можна побачити навіть інформації про наявність примірника на полиці на даний момент. Пошукові форми, розроблені інженерами-програмістами бібліотеки, дозволяють здійснювати пошук як у всьому ЕК, так і в окремо взятій БД: підручники, методичні посібники, періодичні видання, автореферати дисертацій.
   Сучасний ЕК бібліотеки ХНУ - основа подальшого розвитку інформаційних технологій, гарантія якісного обслуговування користувачів.
   Кількість довідок та консультацій, виконаних за допомогою ЕК, в бібліотеці щорічно зростає. Це обумовлено більшою привабливістю для читача даного ресурсу в порівнянні з картковим; можливістю скопіювати або роздрукувати знайдену інформацію; зростанням   кількості комп'ютерів в університеті і в бібліотеці, вдосконаленням навичок користувачів тощо. Якщо у 2002 році в автоматизованому режимі виконано 604 довідки, в 2003 році - 1339 довідок, то в 2004 році - 3187 тематичних довідок. Особливою популярністю користуються розширені тематичні довідки, що передбачають надання не лише бібліографічної, а й повнотекстової інформації, в т.ч. з Інтернет.

Динаміка тематичних довідок бібліотеки ХНУ

   Більшість бібліографічних БД бібліотеки створюється на основі ЕК, в т.ч. письмові довідки для інформування викладачів в системі ВРІ та ДОК, яке здійснюється електронною поштою.
   Використання мережі Інтернет допомагає удосконалити інформаційно-бібліографічне обслуговування (ІБО) та підвищити рівень онлайнового сервісу. За допомогою Інтернет У найкоротший термін виконуються найскладніші запити. З метою наближення ресурсів Інтернет до користувача, Полегшення пошуку та їх систематизації, в бібліотеці створена та підтримується БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Навігатор - це анотований путівник по сайтах, що пропонують електронні книги, публікації з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів тощо. Тематика навігатора відповідає навчальним програмам університету. На сьогоднішній день створено навігатор з 11 галузей знань. Крім того, у навігаторі відображено найактуальніші проблеми вищої освіти: в окремий підрозділ зібрано матеріал, присвячений кредитно-модульній системі підготовки фахівців в контексті Болонської декларації. Постійно зростаючий попит користувачів на ресурси навігатора підтверджує необхідність подальшого розвитку та підтримки цієї БД як засобу орієнтації в електронних ресурсах.
   Фундаментом будь-якої діяльності є законодавча та нормативна база. Комп'ютерна правова БД "Ліга: Закон" призначена для оперативного доступу до всього спектру актуальної правової, довідкової та ділової інформації. Кількість звернень до неї користувачів постійно зростає. Одним з вирішальних факторів росту стало збільшення клієнтських місць. Як результат, за останні півроку показники використання БД „Ліга: Закон" збільшились втричі. До того ж, її використання в процесі обслуговування дозволило відмовитись від детального розпису правових та нормативних актів.
   Сучасні технології розширюють спектр послуг ІБО, яке проводиться в залі каталогів та електронної інформації. Окрім традиційних, читачам надаються додаткові послуги з набору та роздруку текстів, сканування, запису і роздруку з дискет та компакт-дисків, замовлення та відбору літератури заданої тематики. Поступове збільшення ресурсного потенціалу бібліотеки, наявність належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників дозволяють підключитись до запровадження віртуального інформаційно-бібліографічного обслуговування студентам та викладачам ХНУ. Для більшої комфортності відділених користувачів працює віртуальна довідкова служба бібліотеки.
   Реклама електронних ресурсів - це запорука ефективного їх використання. Тому електронні бази даних та методи їх використання є основним предметом розмови на всіх інформаційних    масових    заходах:    "День    фахівця",    "День кафедри", "День аспіранта", "День дипломника" тощо. Розширення інформаційного середовища бібліотеки внесло свої корективи і в систему навчання студентів "Основам інформаційної культури" та "Основам наукового пошуку".
   Використання електронних ресурсів в ІБО дозволяє перейти на якісно новий рівень обслуговування, підвищує оперативність та забезпечує повноту задоволення інформаційних потреб користувачів. Облік інформаційно-бібліографічного обслуговування відбуваєься також в автоматизованому режимі засобами власного програмного продукту бібліотеки "Автоматизований облік ІБО". Це, в свою чергу, впливає на розвиток та ефективність використання електронних ресурсів в бібліотеці. Аналіз статистичних показників дає можливість відслідковувати динаміку попиту на ресурси та впливає на їх розвиток.
   Обслуговування користувачів бібліотеки ХНУ орієнтоване на внутрішнього і на зовнішнього користувача. Зовнішній користувач одержує цілодобовий доступ до БД через Web-сайт бібліотеки, який має розгалужену структуру, а інформаційні ресурси згруповані за видами діяльності. Сьогодні сайт розміщено на окремому сервері з реальною адресою в мережі Інтернет - http://lib.khnu.km.ua/. Перш за все тут максимально повно представлені власні інформаційні продукти: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали конференцій та семінарів, проведених бібліотекою, наукові публікації співробітників та інша бібліографічна інформація; також інформація про бібліотеку та послуги читачам, наукова діяльність, методичне об'єднання, просвітницька робота, корпоративна діяльність тощо.
   Для зручності доступу користувачів не тільки до власних, а й до Інтернет-ресурсів в окремих розділах сайту створені точки доступу для оперативного пошуку інформації. Наприклад, в розділі "Інформаційні ресурси" зібрано адреси інших бібліотек та інформаційних центрів, адреси сайтів про освіту в Інтернет тощо.
   З 2002 року в бібліотеці розпочато роботу по створенню електронної бібліотеки (ЕБ). За визначенням, електронна бібліотека - це не тільки колекція електронних документів, а й система метаданих, що регламентує доступ до неї. На сучасному етапі ЕБ бібліотека існує як самостійна БД, яка налічує понад 1300 повнотекстових документів.
   ЕБ є універсальною за змістом і містить в собі всі види документів. На 1.06.05 року складається з 300 CD-rom та більш як 13 ГБ інформації на серверах бібліотеки:

 • 280 підручників, навчальних посібників та монографій;
 • 850 методичних посібників;
 • 28 номерів наукового журналу "Вісник Хмельницького національного університету";
 • 29874 художніх творів 7257 авторів (6,6 ГБ).
Хронологічні рамки для документів, що поповнюють ЕБ, не встановлюються. Так, методичні посібники, включені в ЕБ з 1997 року, журнал "Вісник Хмельницького національного університету" з першого номера 2001 року, а є монографії 1940 року видання.
   Доступ до баз даних ЕБ для користувачів мережі Інтернет обмежений. Для кожного документа, або його складових визначаються права доступу, аж до заборони представлення його в мережі Інтернет, в т. ч. впродовж визначеного періоду часу. Повний та вільний доступ до документів в режимі читання в ЕБ забезпечується тільки в Інтернеті з робочих місць в залі електронної інформації бібліотеки. Копіювання електронних документів та їх фрагментів виконується з дотриманням авторських прав.
   Запровадження нових технологій в бібліотечну практику зумовлює перегляд концепції обслуговування користувачів, розширює можливості бібліотеки: водночас з обслуговуванням своїми фондами та ресурсами вона забезпечує доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів. Бібліотека ХНУ є учасником консорціуму користувачів "Електронна інформація для бібліотек", який організовано за сприяння Міжнародного фонду "Відродження", Інституту відкритого суспільства (Будапешт), та компанією EBSCO Publishing . В режимі он-лайн користувачі мають доступ до 5500 повнотекстових електронних наукових періодичних видань, довідкової літератури. Надається доступ користувачам бібліотеки і до інших відомих в світі БД, як, наприклад, Springer, Blackwell тощо.
   Впродовж всього часу запровадження нових технологій нас цікавила думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень було присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: "Комп'ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів" , "Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки". Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді "Інформаційні запити користувачів в системі 030", "Система ціннісних орієнтацій студентів", "Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів" тощо. Результати досліджень дають відповідь на такі важливі запитання, як канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, бібліотека намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail