Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Чабан К.А.,
зав. науково-методичним відділом
бібліотеки ХНУ
Реклама каталогів: наочні та друковані форми

   Прикметою останніх років кожної бібліотеки ВНЗ є зростання обсягів ДБА та інших інформаційних ресурсів, що викликане, з одного боку ускладненням читацьких запитів, а з іншого,- зростанням обсягів інформації, інформатизацією бібліотеки та доступом до нових інформаційних ресурсів. Перехід ВНЗ на кредитно-модульне навчання передбачає збільшення самостійної роботи студентів, їх домашню підготовку, й пошук додаткової інформації. Для бібліотек, таким чином, постає актуальне завдання навчити користувачів навикам самостійного пошуку та відбору інформації. Це досягається умілим поєднанням теоретичних та практичних групових форм навчання в рамках занять з "Основ інформаційної культури", індивідуальних консультацій під час ДБО та створенням системи наочних та друкованих форм реклами ресурсів бібліотеки.
   Часто за браком коштів, часу бібліотека не завжди усвідомлює необхідність такої реклами. Проте, раціонально організована система реклами пошукових ресурсів призводить до того, що читач працює самостійно і звертається до бібліографа у виключних випадках. Тому в даній консультації маємо нагоду дати поради стосовно інформаційного наповнення деяких видів бібліотечної рекламної продукції.
   Умовно вся система інформації про ДБА для читачів складається з:
 • Наочної інформації ( виставки посібників, настінні плакати, стенди, написи й оголошення, табло, що вказують на місце знаходження пошукового ресурсу, пояснюють правила користування каталогом, схеми його побудови).
 • Друкованої інформації невеликих форм (спеціальні керівництва, інструкції, пам'ятки, буклети, путівники) які можуть вільно розкладатись на робочих столах в залі каталогів, даруватись читачам.

   Вся бібліотечна реклама, незалежно від виду, має відповідати певним правилам:
 1. Принцип побудови системи бібліотечної реклами взагалі, та реклами каталогів зокрема, повинен відповідати принципу "Від загального до часткового". Тобто, передусім читачеві мають дати інформацію про те, для чого взагалі існують каталоги та картотеки. А потім,- як орієнтуватись в конкретному каталозі. В залежності від такого поділу, плакати та інші засоби розміщують у відповідних приміщеннях бібліотеки. Ті, що подають більш загальну інформацію, розміщують у вестибюлі, при вході в зал каталогів. З текстами про нумераційний каталог стандартів- поблизу даного каталогу.
 2. Інформація, що подається в рекламних текстах, умовно розподіляється на два блоки. Блок "Як називається" містить крім назви каталогу розгорнуту анотацію - хронологічне охоплення, склад за видовою ознакою, відображення фондів бібліотеки та інші паспортні дані, корисні читачам. До блоку "Де знаходиться" можуть входити відомості про номер поверху, аудиторії, назву приміщення, а , за необхідності, корпус бібліотеки, адресу приміщення, навіть години роботи певної структури, коли вона відмінна від іншого режиму, електронну адресу на сайті. Не слід давати такі відомості в усній формі ( при проведенні занять та бесід), оскільки запам'ятати фактичні відомості буває важко.
 3. Визначити конкретний обсяг інформації, яку необхідно відобразити в плакатах або виданнях, можна за допомогою самих читачів. Для цього слід фіксувати питання, з якими вони звертаються до співробітників бібліотеки. При значних повторах питань до 70-80% можна виявити, якими засобами дати відповідь на дані питання, де розмістити наочні засоби, як їх оформити, щоб читачі звернули на них увагу.
 4. Присутній недолік плакатів та інших наочних форм- перевантаження зайвою інформацією теоретичного плану, та ще й з використанням професійної бібліотечної лексики, часто не зрозумілій читачами. Наприклад: " Абетково- предметний покажчик - це ключ до систематичного каталогу, що дозволяє йому виконувати інформаційну функцію". Тобто, мова бібліотечної реклами повинна бути доступна та зрозуміла тому, хто її споживає, з використанням прикладів. Один і той же матеріал можна викласти по-різному.
 5. Наочна та друкована реклама- це засіб інтер'єру бібліотеки, який підпорядкований загальному дизайну, стилю бібліотеки, й водночас має виділятись з- поміж інших своїми художніми особливостями. Так, в деяких бібліотеках зарекомендували себе прийоми кольорового орієнтування у залі каталогів. При цьому, кожний з каталогів умовно позначений певним кольором при оформленні заголовка та ящиків. Ця ж кольорова гамма присутня й на плакатах та пам'ятках, що стосується певного ресурсу. Не обов'язково всі написи робити певним кольором- достатньо оформит кольорову рамку, фон, або помістити поряд з назвою умовне зображення - ромб, квадрат. На схемі залу каталогів можна виділити кольором площі, що займає певний каталог.
 6. Засоби наочної та друкованої інформації повинні постійно поновлюватись, переглядатись, поповнюватись новою інформацією. Адже, будь- яка невідповідність рекламованого та наявного зводить на нівець доцільність такої реклами.

   Поряд із загальними правилами, кожний вид бібліотечної реклами має свої особливості. Плакати, за звичай, служать відвідувачам не один рік. Тому слід потурбуватись, щоб у них не потрапила одноденна інформація. Друкована реклама більш конкретизована до відповідного ресурсу та користувача. З огляду на те, що її роздають на пам'ять, згадку про бібліотеку, у ній використовують фірмовий знак бібліотеки. Є й інші особливості.
   Плакат структурно складається з частин: заголовок ( лаконічний, змістовний), текст, ілюстрації. Тексти характеризують рік заснування каталогу, відображення фондів, спосіб групування записів, особливості розстановки карток та іншу паспортну інформацію. З малюнків подають як конкренті (збільшені макети каталожної картки, ящика, типи роздільників), так і загальні (схеми розсташування системи каталогів у різних бібліотечних приміщеннях тощо). Для акцентування уваги читача використовують стрілки ( спрямовані на предмет найбільш пильної уваги), кольорове тло, рамки. У випадках реклами електронного каталогу використовують зображення символів команд, екранного меню. Коли це база даних, обов'язкова інформація про умови доступу та правила копірайта.
   Примірний плакат з реклами АК має містити такі відомості:
 • Про розстановку карток в загальному абетковому порядку
 • -//- -//- авторів з однаковим прізвищем
 • -//- -//- книг одного автора
 • -//- -//- колективного автора
 • -//- -//- під заголовком

   Поряд з абетковим каталогом розміщують плакат із зведеною абеткою.
   Плакат з реклами СК чи СКС містить:
 • Перелік основних ділень системи класифікації, що лежить в основі каталогу
 • Подальший поділ з прикладами
 • Пояснення функції тематичних, формальних, територіальних ознак
 • Систему посилань
 • Систему групування карток за роздільниками різних галузей знань
 • Поради, як користуватись АПП може бути оформлено окремим плакатом

   В усіх плакатах з реклами каталогів мають бути відомості про структуру каталогів й спосіб групування записів про джерела, методику пошуку, відбору та замовлення відібраних видань в бібліотеці, які бібліотечні помітки приведені на картках, як взнати місце знаходження конкретної книги та як її можна замовити; запрошення звернутись до бібліотекаря при виникненні труднощів.
   Для основних каталогів бібліотеки ( абеткового, систематичного, предметного) інформацію можна подавати у вигляді алгоритмів пошуку. Коротка схема алгоритму виглядає так:
    Так Ні Так Ні Так
   Підбираючи інформацію для плакату, не слід забувати про розширення умов пошуку читача за рахунок використання інших пошукових ресурсів бібліотеки. Пошук по темі в СК доповнить пошук в СКС, в бібліографічних покажчиках та ДБФ, в архіві виконаних довідок, в базах даних бібліотеки та ресурсах Інтернет. Аналогічно в абетковому каталозі. Шукаючи книгу за автором, можна знайти співавторів або редакторів, назву установи та організації. Їх можна перевірити в АК як колективних авторів не лише монографій, але й продовжувальних видань. Подальший пошук приведе до реферативних журналів та їх покажчиків й далі. Таким чином, на плакатах показують місце певного пошукового ресурсу серед усіх інших, доступних читачеві в бібліотеці та поза її межами.
   Окрім плакатів, велику допомогу надають читачам спеціальні Інструкції з пошуку та Пам'ятки. На противагу від плакатів, вони несуть більш конкретну інформацію ( "Пошук в ЕК за автором, назвою", "Як скласти список", "Як отримати книгу". Їх видають у вигляді закладок, листівок, пам'яток, розкладають на столах в залі каталогів, в куточках інформації на пунктах видачі, роздають читачам. Особливо актуальна така форма для читачів-першокурсників, адже впродовж 5-6 років навчання у ВНЗ така інформація не одноразово їм знадобиться.
   Практика використання електронного каталогу в бібліотеці ХНУ внесла суттєві корективи в саму систему каталогів та картотек, та й в засоби їх рекламування. У зв'язку з консервацією цілої низки карткових каталогів та тематичних картотек відпала потреба їх рекламувати. Натомість, широкі можливості ЕК диктували потреби розробки читацьких інструкцій. Тож в першу чергу ( 2001 р.) створені Пам'ятки "Пошук в ЕК за даними бібопису - автор, назва", "Пошук в електронному каталозі з необхідної теми". Далі з'явилась пам'ятка "Пошук у повнотекстові базі даних "Методичні посібники"( 2002 р.). Дані інструкції роздруковані, заламіновані та розміщені на столах біля ПК у залі каталогів та електронної інформації.
   З 2003 р. бібліотека щорічно видає "Пам'ятку читачеві- першокурснику" ( Текст останньої редакції подано у додатку). Цей невеличкий буклет роздають читачам під час першого ознайомлення з бібліотекою в рамках Місячника першокурсника.
   Нові інформаційні ресурси, що з'являються в бібліотеці (електронна бібліотека, упорядковані навігатор інтернет- ресурсів, бази даних ), вимагають постійної уваги до їх реклами читачам. Це досягається
 • наочною рекламою в стінах бібліотеки ( постійно вивішують оголошення про відкриття доступу до БД, оформлені плакати про склад електронних ресурсів бібліотеки, можливості навігатора Інтернет- ресурсів, баз даних наукових журналів EBSCO, SPRINGER, Правила користування "Залом каталогів та електронної інформації". В стадії розробки- плакат про новий вид сервісу на сайті бібліотеки- "Віртуальна довідка")
 • засобами бібліотечного сайту ( сторінка "Електронний каталог" містить пошукові інструкції з тематичного пошуку та пошуку за атрибутами, інструкцію з перегляду результатів. Кожна з баз даних електронної бібліотеки має короткий опис ресурсу, правила його використання та умови доступу).
   Таким чином, нові можливості, що їх надають бібліотеки своїм користувачам змінюють традиційне уявлення не лише про самі ресурси, а й форми їх реклами, в тому числі засобами бібліотечного сайту для віртуальних користувачів. Але допоки в бібліотеці буде реальний користувач, слід подбати про його інформаційний простір та комфорт в приміщенні бібліотеки, умови самостійної роботи, які забезпечать друковані та наочні засоби реклами.
   Використана література:
025.3
С40
Систематический каталог: Практическое пособие/ Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина; Сост. Сукиасян Э.Р.- М.: Кн. палата, 1990.- 182с.
025.3
Ч-80
Что надо знать о систематических каталогах: Памятка читателю/ АН СССР; Б- ка по естеств. наукам; Сост.: Розеншильд Л.К., Слесова Е.С.- М., 1985.- 12с.
025.3
Ч-80
Что надо знать об алфавитных каталогах: Памятка читателю/ АН СССР; Б- ка по естеств. наукам; Сост.: Синицына И.С., Воробьева Н.К., Золотарь Л..- М., 1984.- 23с.
  Библиотечно- библиографические плакаты как жанр рекламы: Глава 3.3. пособия// Борисова О.О. Библиотечно- библиографическая реклама: Учеб- практ. Пособие.-М, 2002.- С.121-132
  Библиотечные каталоги и обслуживание читателей: Глава 7 пособия// Сукиасян Э.Р. Библиотечные каталоги: Метод. материалы.- М.,2001.- С.117-123.- [Содержит сведения о рекламе каталогов в наглядной и печатной формах, а также обучению читателей и их консультировании. ].
  Печатная реклама: Глава 4 пособия// Матлина С.Г. Привлекательная библиотека, или Что может реклама: Практ. пособие.- 2-е изд., доп. и перераб.- М, 2000.- 128с.
  Пропаганда каталогов: Глава 12.6. пособия// Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов:Учеб.2-е изд, перераб. И доп.- М.,1981.- С.236-239.- [Основные требования, и правила составления и размещения плакатов и памяток. Схема алгоритма поиска по систематическому каталогу. Устная реклама].Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail