Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи
Петрицька В.М.,
бібліотека Хмельницького
національного університету


   Висвітлюється досвід упровадження новітніх інформаційних технологій у практику роботи бібліотеки університету, створення електронної бібліотеки. Наголошується на необхідності розробки раціональної стратегії бібліотеки в умовах модернізації вищої освіти, запровадженні інновацій, актуальності роботи з кадрами.
   Сучасна університетська бібліотека посідає гідне місце в науковій, освітній, інформаційній та культурній інфраструктурі вищого навчального закладу.
   Запровадження Хмельницьким національним університетом (ХНУ) інноваційних освітніх технологій, участь у Болонському процесі потребують нової ефективної системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів.
   Свою діяльність бібліотека розпочала в 1962 році одночасно із заснуванням навчального закладу. Відповідно до місії університету в підготовці конкурентоспроможних фахівців бібліотека має свою стратегію, спрямовану на підтримку навчальної та наукової діяльності. Надаючи доступ до надбань світової науки і освіти, вона стає активним учасником навчального процесу. Сьогодні це багатофункціональний центр, включений у світовий інформаційний простір, найбільша науково-технічна книгозбірня області з великим потенціалом та багатим досвідом роботи.
   Бібліотека ХНУ однією з перших в Західному регіоні України почала займатись запровадженням автоматизованих бібліотечних технологій. В останньому десятиріччі діяльність книгозбірні була підпорядкована основному завданню: перейти на якісно новий рівень обслуговування користувачів, забезпечити їм широкий доступ до інформаційних ресурсів, сприяти підготовці конкурентоспроможних фахівців. Вирішенню цих завдань допомогло значне покращення матеріально-технічної бази. Наприкінці 80-х років бібліотека отримала сучасне 9-поверхове приміщення, побудоване силами студентських будівельних загонів. Це дало можливість розмістити книжковий фонд, сформувати мережу читальних залів, пунктів обслуговування читачів. У бібліотеці створені всі необхідні умови для забезпечення навчального процесу, науково-дослідницької та творчої діяльності багатотисячного колективу університету. Кількість читачів сьогодні перевищує 15 тис., а фактично, щороку бібліотека обслуговує понад 50 тис. користувачів, видає їм 1,2-1,4 млн документів. До їх послуг спеціалізовані абонементи та читальні зали, в яких одночасно можуть працювати більше 600 чол. Універсальні фонди складають близько 600 тис. документів, щороку надходить близько 400 назв періодичних видань.
   Колектив книгозбірні морально був готовий до переходу на нові інформаційні технології. На сьогодні автоматизовано всі основні технологічні процеси роботи та обслуговування користувачів. Реалізовано в повному обсязі підсистеми: комплектування, наукового опрацювання документів, створення електронного каталогу (ЕК), бібліографічної та редакційно-видавничої діяльності, діловодства. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) об'єднує локальну мережу із 64 персональних комп'ютерів із виходом в Інтернет, веб-сайт, інформаційно-пошукову систему. Роботу АБІС забезпечує відділ інформаційного та комп'ютерного забезпечення. Функціонування АБІС супроводжує український програмний продукт "УФД. Бібліотека"- сучасна інтегрована система, призначена для комплексної автоматизації. Успішно використовуються також власні програми, розроблені інженерами-програмістами бібліотеки, ентузіастами своєї справи.
   Колективом книгозбірні проведена значна робота:
 • поступово придбано технічне обладнання;
 • проведена рекаталогізація та штрихкодування активної частини фонду;
 • розроблено лінгвіністичне забезпечення - створено тематичний рубрикатор, систему інших довідників в електронному вигляді;
 • забезпечено методичну підтримку - розроблено більше 30 інструкцій, положень, пам'яток щодо запровадження комп'ютерних технологій;
 • сформовано штати працівників.

   Управління бібліотекою будується на методологічних засадах сучасного менеджменту. Цьому сприяє діяльність інноваційного центру бібліотечного менеджменту, що об'єднав зусилля фахівців усіх підрозділів книгозбірні.
   Першочергове значення надається роботі з кадрами. Адже сучасні соціально-економічні умови вимагають формування нового світогляду керівних кадрів - головних спеціалістів, завідувачів відділів, секторів. Вони повинні бути фахівцями своєї справи, здатними осмислювати і приймати нове в управлінні, оперативно реагувати на зміни, адаптуватись до сучасного середовища, бути спроможними визначати, використовувати нові можливості, брати на себе відповідальність за подальший розвиток бібліотеки. Запровадження комп'ютерних технологій висувало підвищені вимоги до професійної компетентності, вимагало від усього персоналу додаткових знань і оволодіння новітніми технологіями для бібліотечного сервісу, застосування нових засобів пошуку і організації праці.
   Питання наукового управління ресурсами із застосуванням інструментарію менеджменту та маркетингу стало останніми роками головним для працівників методичного відділу. Вивчення бібліотекарів має важливе значення не лише для розробки перспективних, поточних планів та програм бібліотеки, а й для позитивного іміджу професії бібліотекаря в університеті. Проведення досліджень "Бібліотекарі про себе", "Професія - бібліотекар", "Традиції та інновації в роботі бібліотеки: "за" і "проти" допомогли визначитись із формами проведення занять з підвищення кваліфікації, більш раціонального розміщення трудових ресурсів бібліотеки. Аналіз опитувань показав, що 98% співробітників підтримують інновації. Працювати в бібліотеці університету сьогодні означає високі вимоги до професіоналізму кожного, але це і високий престиж. Опитування "Бібліотекар як член трудового колективу" показало, наскільки кожен усвідомлює важливість особистого внеску в загальну справу, як оцінює свою роботу і роботу колег. Працівники бібліотеки давали конкретні рекомендації стосовно організації та умов праці, адміністративних заходів, тематики проведення навчань персоналу та форм організації праці та відпочинку.
   Система занять, що склалась у бібліотеці університету включає "Школу молодого бібліотекаря", "Школу комп'ютерної освіти". З керівниками структурних підрозділів проводяться тренінги й тестування, майстер-класи, заняття з основ законодавства й менеджменту в "Школі керівника".
   Методичний відділ бібліотеки сприяє професійній освіті, інформуючи співробітників про нову фахову літературу, використовуючи систему індивідуального інформування для керівників та провідних фахівців, надаючи консультації з різних питань професійної діяльності. На днях виробничого навчання проводяться групові консультації та огляди з окремих технологічних процесів. Важливою формою підвищення кваліфікації в різні роки стали конкурси професійної майстерності, які спонукають звертатись до фахової літератури, розвивають творчість бібліотечних працівників, дають поштовх інноваціям і виявляють кращих, піднімають особисту зацікавленість та відповідальність.
   Так, під час проведення проблемно-модульного семінару "Бібліотеки в сучасному світі: нові вимоги і тенденції" було сформовано кошик пропозицій тих інновацій, які працівники хотіли б самі запровадити в бібліотеці. А їх логічним продовженням стали стратегічні плани інноваційної діяльності структурних підрозділів. Серед поданих пропозицій: розробка інноваційних проектів з екологічного виховання, бібліотерапії, організації реклами, створення об'єднання "Друзів бібліотеки", програма розвитку електронної бібліотеки тощо. Це і є реальна віддача від нових знань.
   Чималому підвищенню кваліфікації персоналу сприяє проведення бібліотекою науково-практичних конференцій та семінарів, бібліотечних читань, а також участь спеціалістів у всеукраїнських конференціях, тренінгах. Ось тематика проведених заходів за останні роки в книгозбірні:
 • науково-практична конференція "Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій";
 • семінар "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття";
 • зональна науково-практична конференція "Інформаційні технології в бібліотеках вищих навчальних закладів освіти західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблеми";
 • нарада-семінар директорів бібліотек Київського зонального об'єднання "Бібліотеки ВНЗ Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку".

   Уся система роботи з персоналом покликана вчити бібліотекарів мислити та діяти професійно, шукати нетрадиційні підходи у вирішенні питань, виховувати самостійність та відповідальність за доручену справу, проявляти ініціативу.
   Постійне розширення та зміна інформаційних запитів користувачів вимагають удосконалення структури бібліотеки: вона поновлювалась, створювались нові відділи, сектори. Відкрито відділ інформаційного та комп'ютерного забезпечення із секторами програмного забезпечення, технічного супроводу, сектор підтримки електронної бібліотеки, адміністрування баз даних. Уведено посаду головного інженера, інженерів-програмістів, техніків, оператора, адміністратора комп'ютерної мережі. Структурні зміни відбулись майже в усіх відділах. Сьогодні визначилась диференційована система обслуговування читачів: за курсами і видами документів - на абонементах, за галузями знань - в читальних залах. Відкрито зал електронної інформації. Для зручності читачів в інформаційно-бібліографічному відділі виділено сектор автоматизованого пошуку інформації. Планується і в подальшому продовжувати структурну перебудову, яка має бути гнучкою, функціональною, пристосованою до нових технологій і відповідати сучасним завданням бібліотеки.
   Технологічний напрямок інноваційної діяльності пов'язаний з автоматизацією основних бібліотечних технологій у підпрограмах "Комплектування", "Обробка", "Бібліотечно-бібліографічне обслуговування". У комплектуванні - це впровадження Інтернет-технологій для замовлення документів та їх виконання. Використання БД картотеки "Книгозабезпечення навчальних дисциплін" сприяє покращенню придбання та розподілу навчальної літератури, проведенню аналізу складу фонду, отриманню даних про забезпечення спеціальностей університету, необхідних при підготовці до його атестації та акредитації. Автоматизовано функції обробки документів та інвентаризації, редакційно-видавничу діяльність.
   Головним в автоматизації бібліотечних процесів стало створення електронного каталогу (ЕК), який по суті став основою електронної бібліотеки університету. Над ним напружено працював весь колектив протягом 4-х років. В ЕК відображено весь активний фонд бібліотеки, включаючи також аналітичний опис періодики, що сприяє багатоаспектному та ефективному використанню ресурсів книгозбірні. Організація та використання ЕК дозволила бібліотеці перейти на якісно новий рівень обслуговування, який дає можливість задовольнити найрізноманітніші запити користувачів, полегшити інформаційний пошук.
   У бібліотеці створені комфортні умови для роботи читачів. Через веб-сайт книгозбірні в залі електронної інформації користувачі отримують вільний доступ до всіх джерел інформації. До їхніх послуг власні інформаційні ресурси, ЕК, повнотекстові БД (зокрема, "Методичні посібники", "Ліга-закон"), різноманітна бібліографічна інформація. Має попит сторінка "Інформаційні ресурси", де зібрано адреси інших бібліотек та інформаційних центрів, адреси сайтів, електронних бібліотек, повнотекстові версії періодичних видань у т. ч. наукових журналів іноземними мовами найбільших у світі видавництв.
   Можливості використання інформаційних ресурсів безмежні. З метою наближення їх до користувача створена БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Це свого роду анотований інформаційний путівник найбільш цінних і надійних джерел по сайтах в Інтернеті з окремих напрямків підготовки та навчальних дисциплін. Тут відображені також найактуальніші проблеми вищої освіти: окремий розділ висвітлює кредитно-модульну систему підготовки фахівців у контексті Болонської декларації. БД постійно поновлюються та редагуються.
   За останні два роки кількість довідок, виконаних із використанням повнотекстових БД зросла в кілька разів. Аналіз статистичних показників, виконаних на основі власної програми "Автоматизований облік ІБО", дає змогу відслідковувати динаміку попиту на інформаційні ресурси та впливає на їх формування. А це значною мірою залежить від інформаційної грамотності користувачів. Оновлена програма "Основи інформаційної культури" включає проведення практичних занять із студентами з використанням ПК; теоретичні лекції супроводжуються демонстрацією слайдів. У плані роботи бібліотеки - створення на сайті сторінки "Бібліотечний урок" та організація навчального центру як для студентів, так і для викладачів.
   Питання планомірної, системної роботи проведення курсу "Основи інформаційної культури" необхідно вирішувати на державному рівні, включити його до навчального розкладу університету і проводити на умовах почасової оплати. На жаль, ця проблема в багатьох ВНЗ не вирішується.
   Ідея об'єднання розрізнених електронних ресурсів університету (підручників та лекцій, навчальних модулів окремих кафедр, баз даних бібліотеки) з єдиним лінгвістичним забезпеченням та пошуковим інтерфейсом, уніфікація представлення даних знайшла своє виявлення у "Концепції електронної бібліотеки". Цей документ, схвально сприйнятий та затверджений ректоратом у 2005 році, став новим етапом надання доступу студентам та науковцям до повнотекстової інформації та реорганізації діяльності книгозбірні. Збільшено пропускну спроможність комп'ютерної мережі до 100 Мб, відкрито новий зал електронної інформації, організовано сектор підтримки ЕБ університету.
   Серед точок доступу користувачів до ресурсів ЕБ слід відзначити АРМ - залу електронної інформації бібліотеки, кафедр, лабораторій та кафедральних бібліотек університету. Сучасний комфорт та сервіс користувача в бібліотеці створюють новий дизайн та інтер'єр залу електронної інформації, техніка, що забезпечує додаткові послуги - копіювання, сканування та друкування документів, запис на компакт-диски. Для зовнішніх користувачів ресурси ЕБ знаходять своє відображення на веб-сайті бібліотеки в Інтернеті, що надзвичайно важливо для студентів заочної та дистанційної форм навчання.
   Працівники бібліотеки ведуть постійну роботу з поповнення ЕБ новими ресурсами, а також проводять моніторинг їх використання. Аналіз відвідування веб-сайту бібліотеки та виконаних довідок, дослідження оцінки "Навігатора Інтернет-ресурсів", інтерактивне опитування - ось далеко не повний перелік заходів бібліотеки з прогнозування майбутніх орієнтирів організації роботи з ЕБ. У 2005 році ЕБ університету через веб-сайт відвідало 61 тис. користувачів із 52 країн світу.
   Запровадження цифрових технологій, створення ЕК дозволило за останні два роки перейти на автоматизовану документовидачу на всіх пунктах для всіх категорій читачів.
   У вересні минулого року вперше проведено масову видачу літератури студентам молодших курсів із застосуванням цієї технології. За 6 днів обслуговано понад 2,5 тис. студентів, яким видано близько 16 тис. підручників. За 20-30 хв книги отримували 2-3 групи студентів. Застосування автоматизованої книговидачі заощаджує час читачів і бібліотекарів, сприяє ефективнішому використанню книжкових фондів, підвищує культуру обслуговування. У читальних залах користувачі отримують документи за кілька хвилин.
   Читацька заборгованість вимагає постійної уваги в кожній бібліотеці. Боротися з нею допомагає нещодавно розроблена програмістами книгозбірні та запроваджена для роботи програма "Fine", яка дає змогу відслідковувати та тримати під контролем читацьку заборгованість, вчасно вживати запобіжні заходи.
   Протягом усього часу запровадження нових технологій головним є думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: "Комп'ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів", "Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки". Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді "Інформаційні потреби користувачів бібліотеки в контексті особистісно-орієнтованої освіти", "Система ціннісних орієнтацій студентів", "Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів". Результати досліджень дають відповідь на такі важливі запитання, як канали надходження інформації до студентів у сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації, її якість та вплив на розвиток окремої людини. За результатами досліджень визначаються конкретні завдання щодо комплектування фондів, інформаційно-бібліографічного обслуговування, роботи окремих підрозділів. Так, програма співробітництва відділу технічної літератури з інститутом механіки включає розділи на допомогу навчальному процесу, науковій роботі, популяризації наукової діяльності університету. Це презентації наукових робіт, зустрічі, виставки наукових робіт студентів, проведення просвітницьких заходів. Використовуючи результати досліджень, бібліотека намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце в житті.
   Нове бачення місії бібліотеки в епоху знань виявляють працівники відділу економічної літератури. Багатогранна програма "Молодий спеціаліст ХХІ ст.", створена у співдружності із викладачами інституту економіки, третій рік реалізується в університеті. Її мета - підтримка талановитої, перспективної молоді, яка бажає і вміє здобувати знання в стінах університету. У рамках програми проходять дні кар'єри, семінари, тренінги. А виставки, конкурси і презентації стали своєрідною демонстрацією окремих успіхів і досягнень студентів та викладачів університету. Новий дизайн, відповідне оформлення приміщення, співпраця бібліотекарів та художника дають можливість по-новому представити і розкрити інтелектуальні багатства університету. Проведення таких заходів спонукає не тільки майбутніх фахівців, але і викладачів до наукового пошуку, активізації наукової роботи, підтримки обдарованої молоді, надає практичну допомогу в досягненні життєвого успіху.
   Творчо, в тісній співдружності із громадськістю проводиться просвітницька робота в бібліотеці. Увагою читачів користуються віртуальні виставки, різноманітні за тематикою та оригінальні за формою із використанням нових інформаційних технологій, години філософських роздумів, поезії, цікаві зустрічі та повідомлення. Вони розкривають чарівний світ літератури, мистецтва, традицій народу, сприяють розширенню світогляду, вихованню особистості.
   Пошук інноваційних методів роботи триває. Нова програма реформування системи підвищення кваліфікації, розширення корпоративної діяльності, запровадження віртуальної довідки, формування ЕБ, організація відкритого доступу читачів до книжкових фондів - це далеко не повний перелік планів бібліотеки на майбутнє.
   Бібліотека Хмельницького національного університету живе і розвивається завдяки зусиллям та самовідданій праці колективу, турботі і підтримці ректора професора Скиби М. Є., плідній співпраці з усіма підрозділами університету. Сьогодні бібліотека - справжній інформаційний та просвітницький центр навчального закладу, активний учасник освітнього процесу одного з провідних університетів Поділля.
   На закінчення висловимо деякі пропозиції щодо удосконалення роботи бібліотек навчальних закладів України:
 • потребує вдосконалення законодавчо-нормативна база. Необхідно розробити зміни щодо тендерного законодавства, бо існуюча система порушує всі принципи формування фондів бібліотек;
 • інформатизація бібліотек ВНЗ створює передумови для формування інтегрованого освітньо-інформаційного простору України. Одним із реальних кроків для вирішення цього питання може бути організація зведеного ЕК бібліотек ВНЗ, створення розподіленої науково-освітньої ЕБ, організація Інтернет-порталу "Освіта України". Це буде реальна інформаційна база для модернізації вищої освіти. Фахівці бібліотеки готові дати свої пропозиції для розробки концепції з цього питання;
 • виникає необхідність переведення документів на електронні носії, створення державного центру електронної доставки документів, координаційного центру "віртуальної довідки";
 • значної уваги потребує підготовка кадрів та підвищення кваліфікації.
   Вирішення цих питань значною мірою сприятиме запровадженню новітніх технологій у практику роботи бібліотек ВНЗ у період модернізації вищої освіти України.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail