Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


О.Б. Айвазян,
директор наукової бібліотеки
В.О. Глухенька,
заступник директора наукової бібліотекиРОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(до 45-річного ювілею НБ Хмельницького національного університету)   Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі навчальний заклад. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 6 інститутів, до складу яких входять 14 факультетів. Сьогодні в університеті за 38 спеціальностями навчаються 14 тис. студентів.
   Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, в якому працюють більше 15 наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Університет плідно працює в різних напрямках міжнародного співробітництва і в цьому році відзначає ювілей. Разом з ним святкує бібліотека, оскільки її історія нерозривно пов’язана з історією університету: одним з перших розпоряджень якого був наказ про заснування бібліотеки.
   Бібліотеці університету – 45. Термін в масштабах часу порівняно невеликий, оскільки бібліотечні зібрання (фонди) складаються поступово: десятками та сотнями років. І в той же час, це трудове життя людей, працюючих над створенням бібліотеки, яка служить і надалі буде слугуватиме своєму головному призначенню – освіті, культурі, просвітництву.
   А починалось все у вересні 1962 році з двох невеликих кімнат та книжкового фонду, що налічував трохи більше 1 тис. примірників щойно відкритого в місті Хмельницькому загально-технічного факультету Українського поліграфічного інституту (м.Львів).
   Сучасна Наукова бібліотека Хмельницького національного університету – потужний бібліотечно-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, лауреат обласної премії імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи.
   Бібліотека розташована в окремому дев’ятиповерховому приміщенні , яке займає площу 4655 кв.м. Фонд книгозбірні налічує 600 тис.примірників документів. В структурі бібліотеки 10 відділів, 3 філії на факультетах та 9 кафедральних бібліотек. В книгозбірні створені комфортні умови для читачів. До їх послуг – 8 галузевих читальних залів, 3 абонементи, МБА, спеціальні сектори: науково-технічної документації, літератури іноземними мовами, зал каталогів та електронної інформації.
   Бібліотека працює в тісному контакті з інститутами, деканатами, кафедрами , іншими підрозділами університету, проводячи спільні інформаційні та просвітницькі заходи. Фахівцями бібліотеки здійснюються маркетингові та соціологічні дослідження, ведеться наукова робота. В штаті бібліотеки - більше 80 працівників, які щороку видають понад мільйон документів 48 тисячам користувачів.
   Історія створення АБІС НБ ХНУ розпочалася у 1992 році з однієї ЕОМ “MAZOVIA CM 1914”, яка була встановлена у відділі копмлектування, та з придбання бібліотечної немережевої програми автоматизації технологічних процесів Московського університету ім. М. Ломоносова “Бібліотека 2.0”.
   За діяльної підтримки ректорату, професорсько-викладацького складу, а також завдяки напруженій роботі всього колективу була проведена велика підготовча робота:
   - поступово розроблено та придбано програмні продукти та технічне обладнання, яке на сьогодні, крім ПК, включає принтери, сканери, ксерокси, цифрову фотокамеру, ламінатори, мультимедійний проектор тощо;
   - протягом 5 років проведено роботу з фондом – рекаталогізацію та штрихкодування документів;
   - розроблено лінгвістичне забезпечення – створено тематичний рубрикатор на основі таблиць УДК, розроблено систему інших довідкових словників в електронному вигляді;
   - забезпечено методичну підтримку: працівниками науково-методичного відділу разом із фахівцями інших підрозділів розроблено понад 40 інструкцій, положень, пам’яток; організовано навчання роботі на ПК персоналу;
   -сформовано штати відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (ВІТКЗ) інженерами-програмістами, техніками, операторами.
   Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою БД “Книгозабезпечення навчальних дисциплін”. Вона складається з 3-х взаємопов’язаних, і в той же час автономних, БД: навчальних дисциплін, кількості груп і студентів, бібліографічної БД навчальних посібників, методичної літератури тощо. З 2007 року ця БД доступна для викладачів через сайт бібліотеки.
   В повному обсязі використовуються у відділі наукової обробки операції систематизації та предметизації їз створення БД Електронного каталогу (ЕК). ЕК є найголовнішою БД бібліотеки. Всі види документів, які надходять до книгозбірні, заносяться в ЕК, предметизуються та штрихкодуються. Наразі його обсяг – більше 191 тисяч назв і понад 340 тис. примірників документів. В систему ЕК входять книги (більше 50 тис.назв), періодичні видання, автореферати дисертацій (1780 назв), звіти з НДР, статті з періодичних видань (понад 84 тис.записів)
   На Web-сайті бібліотеки ЕК http://lib.khnu.km.ua/asp/poisk/form.asp працює в режимі реального часу. Сучасний ЕК наукової бібліотеки ХНУ – основа подальшого розвитку інформаційних технологій, гарантія якісного обслуговування користувачів.
   Кількість довідок та консультацій, виконаних за допомогою ЕК, в бібліотеці щорічно зростає. Це обумовлено більшою привабливістю для читача даного ресурсу в порівнянні з картковим; можливістю скопіювати або роздрукувати знайдену інформацію; зростанням кількості комп’ютерів в університеті і в бібліотеці, вдосконаленням навичок користувачів тощо.
    Динаміка використання електронних ресурсів при виконанні тематичних довідок (ТД)
   Рисунок 1 - Динаміка використання електронних ресурсів при виконанні тематичних довідок (ТД)

   Використання мережі Інтернет допомагає удосконалити інформаційно-бібліографічне обслуговування (ІБО) та підвищити рівень онлайнового сервісу. За допомогою Інтернет у найкоротший термін виконуються найскладніші запити, тому ресурси Інтернет відіграють важливу роль в навчальному процесі. Можливості їх безмежні, але перенасиченість інформацією заважає оперативності пошуку. З метою наближення ресурсів Інтернет до користувача та їх систематизації в бібліотеці створюється БД «Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету». Навігатор представляє собою анотований путівник по сайтах, що пропонують електронні книги, публікації з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів тощо.
   Фундаментом будь-якої діяльності є законодавча та нормативна база. БД “Ліга: Закон” призначена для оперативного доступу до всього спектру актуальної правової, довідкової та ділової інформації. Кількість звернень до неї користувачів постійно зростає. Одним з вирішальних факторів росту стало збільшення кількості клієнтських місць. Використання цієї БД в процесі обслуговування дозволило відмовитись від детального розпису правових та нормативних актів, дало можливість скоротити кількість періодичних видань на паперових носіях, які отримувала бібліотека з цієї тематики.
   Сучасні технології розширюють спектр послуг ІБО, яке проводиться в залі каталогів та електронної інформації. Окрім традиційних, читачам надаються додаткові послуги з набору текстів, сканування, запису на дискети та компакт-диски, замовлення та відбору літератури заданої тематики. Поступове збільшення ресурсного потенціалу бібліотеки, наявність належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників дозволяють студентам та викладачам ХНУ підключитись до запровадження віртуального інформаційно-бібліографічного обслуговування.
    З 2006 року для віддалених користувачів на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба, яка дозволяє за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку користувача та дає можливість одержати інформацію за певною темою. Розширення інформаційного середовища бібліотеки внесло свої корективи і в систему навчання студентів “Основам інформаційної культури” та “Основам наукового пошуку”. По-перше, значно збільшився обсяг навчальної програми – поряд з інформацією про традиційні бібліографічні джерела нашим студентам презентують електронні ресурси бібліотеки.
   По-друге, виникла необхідність навчання читачів користуватися бібліотечними програмними продуктами, окремим навичкам для більш повноцінного їх використання. Тому програма навчання “Основи інформаційної культури” передбачає практичні заняття зі студентами на комп’ютері.
   Використання електронних ресурсів в ІБО дозволяє перейти на якісно новий рівень обслуговування, підвищує оперативність та забезпечує повноту задоволення інформаційних потреб користувачів. Облік інформаційно-бібліографічного обслуговування відбуваєься також в автоматизованому режимі засобами власного програмного продукту бібліотеки “Автоматизований облік ІБО”. Це, в свою чергу, впливає на розвиток та ефективність використання електронних ресурсів в бібліотеці. Аналіз статистичних показників дає можливість відслідковувати динаміку попиту на ресурси та впливає на їх подальший розвиток.
   Система обслуговування користувачів НБ ХНУ орієнтована як на внутрішнього, так і на зовнішнього користувача. Зовнішній користувач одержує цілодобовий доступ до БД через Web-сайт бібліотеки, який має розгалужену структуру, а інформаційні ресурси згруповані за видами діяльності. Сьогодні сайт розміщено на окремому сервері з реальною адресою в мережі Інтернет – http://lib.khnu.km.ua/. Перш за все, тут максимально повно представлені власні інформаційні продукти: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали конференцій та семінарів, проведених бібліотекою, наукові публікації співробітників та інша бібліографічна інформація; також інформація про бібліотеку та послуги читачам, наукова діяльність, методичне об’єднання, просвітницька робота, корпоративна діяльність тощо. Статистика звернень до Web-сайту НБ ХНУ за 2006 рік
   Рисунок 2 - Статистика звернень до Web-сайту НБ ХНУ за 2006 рік

   З метою модифікації структури Web-сайта і редагування змісту проводиться моніторинг використання його ресурсів. Так, за 2006 рік сайт відвідали понад 185 тисяч користувачів з 85 країн світу. Середня відвідуваність сайту становить близько 15 тис. за місяць. За рік на сайт надішло понад 2,8 млн. запитів.
   З 2002 року в бібліотеці розпочато роботу по створенню електронної бібліотеки (ЕБ). За визначенням, електронна бібліотека – це не тільки колекція електронних документів, а й система, що регламентує доступ до неї. На сучасному єтапі доступ до повнотекстових документів може бути організовано через ЕК, бібліографічні БД, Web-сайт.
   В рамках програми комп’ютеризації університету розроблено концепцію електронної бібліотеки (ЕБ), яка ставить за мету обґрунтування основних засад та напрямків її розвитку. Концепція визначає політику формування та представлення ЕБ і є основою для розробки профілю її комплектування, визначає пріоритети у відборі видань для переводу в електронний вигляд, вирішення технологічних проблем, створення єдиної інформаційно-бібліотечної мережі університету.
   ЕБ є універсальною за змістом і містить в собі всі види документів. На 1.01.07 року складається з 300 СD та більш як 18 ГБ інформації на серверах бібліотеки:
   - 400 підручників, навчальних посібників та монографій,
   - 1100 методичних посібників,
   - 65 номерів наукового журналу “Вісник Хмельницького національного університету”,
   - 29874 художніх творів 7257 авторів (6,6 ГБ).
   Хронологічні рамки для документів, що поповнюють ЕБ, не встановлюються. Так, журнал “Вісник Хмельницького національного унівурситету” з першого номера 2001 року, є монографії 1940 року видання.
   Тематичний склад ресурсів ЕБ визначається у відповідності до навчального, наукового та виховного процесів університету.
   Формування колекцій ЕБ ХНУ здійснюється на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету (бібліотеки, інституту дистанційної освіти, факультетів, кафедр і т.п.), а поповнення – за рахунок електронних копій друкованих видань видавничо-поліграфічного центру університету, електронних версій публікацій науковців, отримання електронних документів із зовнішніх джерел (сайти в Інтернет, придбання електронних документів на оптичних компакт-дисках, обмін з іншими бібліотеками і навчальними закладами) та сканування текстів з фонду бібліотеки.
   Основу архітектури ЕБ складає принцип Інтернет-технологій. Метаінформація та інтерфейсні модулі зберігаються на спеціалізованому сервері метаданих бібліотеки. Пошук інформації відбувається в ЕБ шляхом перегляду та/або пошуку з використанням гіпертекстових посилань. У відповідь на запит в ЕБ користувачу може бути представлено документ або підбірку документів не тільки в текстовому форматі, але й в мультимедійному вигляді.
   Доступ до баз даних ЕБ для користувачів мережі Інтернет обмежується. Для кожного документа та/або його складових визначаються права доступу, аж до заборони представлення його в мережі Інтернет, в т.ч. на протязі визначеного періоду часу. Копіювання електронних документів та їх фрагментів виконується з дотриманням авторських прав.
   Запровадження в бібліотечну практику нових технологій зумовлює перегляд концепції обслуговування користувачів, розширює можливості бібліотеки: водночас з обслуговуванням своїми фондами та ресурсами вона забезпечує доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів. Бібліотека є учасником консорціуму користувачів “Електронна інформація для бібліотек”, компанією EBSCO Publishing. В режимі он-лайн користувачі мають доступ до 8500 повнотекстових електронних наукових періодичних видань, довідкової літератури. Надається доступ користувачам бібліотеки і до інших відомих в світі БД, як, наприклад, Springer, Blackwell тощо.
   Протягом всього часу запровадження нових технологій нас цікавила думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень було присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: “Комп’ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів”, “Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки”. Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді “Інформаційні запити користувачів в системі ОЗО”, “Система ціннісних орієнтирів студентів”, “Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів” тощо. Результати досліджень дають відповідь на такі важливі запитання, як канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, бібліотека намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті.
   Підводячи підсумки 45-річного шляху розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, можна з впевненістю сказати, що бібліотека виконує свою місію по забезпеченню інформацією наукового та навчального процесів університету на сучасному рівні.Велика заслуга в досягненнях книгозбірні належить її співробітникам, які віддано і вірно служать справі освіти і науки. Сьогодні в бібліотеці працюють висококваліфіковані працівники, люди, які відповідають рівню завдань, що стоять перед вищою школою. Їх праця не завжди помітна, але саме вона лежить в основі формування інтелекту нації нашої країни задля її світлого майбутнього.

Публікації про Наукову бібліотеку Хмельницького національного університету

   1. Айвазян О.Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / О.Б.Айвазян, В.О.Глухенька, В.М.Петрицька // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті: інформаційний збірник. - Хмельницький, 2007 – С.22 – 31.
   2. Айвазян О.Б. Практичний менеджмент бібліотеки Технологічного Університету Поділля // Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж: Матеріали I-V Міжнародних шкіл-семінарів Проект Tempus-Tacis CP-20552-99. – К.: НТБ НТУУ "КПІ", 2002. – С. 14–21.
   3. Глухенька В.О. Електронна бібліотека Хмельницького національного університету – технологічні аспекти створення та використання // Бібліотечний форум України. – 2005.- №3.- С.32-33.
   4. Глухенька В.О. Предметний рубрикатор як невід’ємний елемент електронної бібліотеки // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві: Матеріали науково-практ. конф., присвяченої 40-річчю бібліотеки Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 19–22.
   5. Петрицька В.М. Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи// Бібліотечний форум України.- 2006.- №1.- С.29-33.
   6. Петрицька В.М. Бібліотека – соціально значущий інформаційно-культурний центр вищого навчального закладу // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві: Матеріали науково-прак. конференції, присвяч. 40-річчю бібліотеки Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 3–10.
   7. Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) / Укладачі: Айвазян О.Б., Чабан К.А. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
   8. Сергеєва Л.О. Досвід створення предметного рубрикатора // Бібліотечна планета. - 2005.- №1.- С.26-29.- [Загальні принципи побудови та досвід створення предметного рубрикатора ЕК в програмі "УФД/Бібліотека" бібліотеки Хмельницького національного університету]
   9. Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю бібліотеки Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 113 с.
   11. Чабан К.А. Библиотечный сайт: пользовательский аспект (по результатам анализа) // Культура народов Причерноморья: Научный журнал № 40, июнь 2003 г.: Автоматизация вузовских библиотек. – Симферополь, 2003. – С. 66–70.
   12. Чабан К.А. Електронні інформаційні ресурси власної генерації в системі обслуговування користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету // Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання: Матеріали міжнародної науково-практ. конференції. 8-9 червня 2004 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 245–252.Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail