Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Чабан К.А.,
зав. науково-методичним
відділом бібліотеки ХНУ

Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів
Хмельницького обласного методичного об'єднання: здобутки та перспективи

Огляд за матеріалами щорічної планово-звітної документації на конференції
« Роль бібліотеки ВНЗ в інформаційній підтримці освіти та науки на сучасному етапі»,
24.10.2006 р., м. Кам'янець-Подільський

   В інформаційній підтримці освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів одне із чільних місць відведено бібліотекам як установам, що накопичують, організовують та надають у користування величезні масиви інформаційних ресурсів, як установам, що допомагають у пошуку та відборі інформації, як установам, що проводять велику інформаційну та просвітницьку діяльність із залучення читача до кращих надбань книжкової мудрості.
   В структурі вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області бібліотеки проводять величезну роботу відповідно до своїх функціональних обов'язків та розуміння високої місії. Проте, із створенням у 2001 р. обласного методичного об'єднання, їхня діяльність стала більш відкритою, прозорою, а для бібліотеки ХНУ в окремий напрямок виділилось надання допомоги іншим бібліотекам об'єднання. Коротка історія: Наказом міністерства освіти та науки України від 14.03.2001 р. затверджено перелік бібліотек, на які покладено обов'язки обласних методичних центрів. До 21 бібліотеки ВНЗ України різних регіонів ввійшла тоді бібліотека Технологічного університету Поділля. Мета об'єднання полягала в :
 • Сприянні розвитку основних форм і методів діяльності бібліотек ВЗО
 • Виявленні, вивченні та узагальненні передового досвіду серед бібліотек об'єднання
 • Наданні методичної допомоги та підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників
 • Координації роботи та їх взаємодії
 • Інформуванні про рішення НМБК, Київської зональної методичної ради.

   З огляду на це, уже 5 років поспіль бібліотека ХНУ як обласний методичний центр отримує від бібліотек об'єднання щорічну планово-звітну документацію та намагається допомогти бібліотекам у вирішенні їх складних завдань. Саме тому моє повідомлення присвячений огляду здобутків бібліотек об'єднання та огляду діяльності методичного об'єднання, окресленню найважливіших проблем у діяльності бібліотек та перспективних завдань.
    Структура методичного об'єднання представлена 4 бібліотеками - двома в м. Хмельницькому: ХУУП, ХГПІ (з 2003 р.) та двома бібліотеками в м. Кам'янці-Подільському: КПДУ, ПДАТУ.
    Фонди
    Найбільші фонди в книгозбірнях Кам'янця-Подільського: КПДУ - 890,5 тис. прим. док, ПДАТУ - 606,6 тис. Їм поступаються бібліотеки Хмельницького: ХНУ - 585 тис, ХГПІ - 109 тис., ХУУП - 60,7 тис.
    Кількість та склад фондів визначені історією бібліотек.
    Так, бібліотека КПДУ заснована ще 1918 р. (невдовзі відзначить своє 90-річчя). Її основу заклала особиста колекція І. Огієнка. Тут працювали видатні просвітителі С. Сірополко (який написав перші правила користування бібліотекою), Плевако, Ясинський, Драй-Хмара, Книшенко та ін. Велику частину фондів бібліотеки становлять дарчі колекції викладачів та губернаторів міста, передані з семінарії та з архіву. На сьогодні фонд рідкісної книги складає близько 27 тисяч прим.
    Бібліотека ПДАТУ створена в 1955 р. як бібліотека КП сільгоспінституту. Чітко окреслене галузеве спрямування фонду визначило місце бібліотеки як регіонального центру сільськогосподарського профілю. Фонд рідкісної книги більш як 700 прим. документів.
    Бібліотека ХНУ (створена 1962 р. як бібліотека загально-технічного факультету Українського поліграфічного інституту, потім бібліотека інституту побутового обслуговування, зараз національного університету) має універсальні фонди. Але більшу частину складають фонди технічної літератури. Рідкісних книг немає, зате фонд електронних видань більше 500 прим.
    Бібліотека ХГПІ створена 1921 р. разом із створенням в м. Хмельницькому педагогічних курсів. Потім була бібліотекою педкурсів, педучилища, тепер ГПІ 2003 р. окремі кафедри вузу акредитовано до 3-4 рівня, з цього часу бібліотека є членом методичного об'єднання. Остаточна акредитація ВНЗ пройшла 2005 р. Фонд педагогічного спрямування.
    Бібліотека ХУУП заснована 1993 р. як бібліотека Хмельницького філіалу Одеського відкритого університету, далі інституту, а тепер університету УП. Фонд переважно юридичного спрямування.
    Склад фонду за видами літератури (навчальна та наукова) представлено на діаграмі. Найбільше наукових видань та статус наукової має ПДАТУ (346 тис. прим., 57% від загального фонду). Бібліотека КПДУ не набагато поступається їй (343 тис. прим., 38% до фонду). Бібліотека ХНУ має 151 тис. наукових видань (26% фонду), а в бібліотеках ХУУП та ХГПІ- відповідно по 4% та 6% від фонду. Періодичні видання у фондах бібліотек складають від 0,8 % (бібліотека ХГПІ) до 14 % (у фонді бібліотеки ХНУ). Стосовно нових надходжень для усіх бібліотек є загальною тенденція їхнього зменшення у зв'язку зі скороченням асигнування, зростанням цін на книги та періодичні видання. Так, в бібліотеці ХГПІ на 12% скоротилась кількість нових надходжень до цифри попереднього року, в бібліотеці ХНУ на 35%, в бібліотеці ХУУП - в 2 рази, а в КПДУ - ще більше - на 62%.
    Завдяки даним нових таблиць звітності бібліотек можна прослідкувати кошти, що виділялись бібліотекам в 2005 р. на придбання нових книг та періодики. Яквидно, сума витрат на придбання книг коливається в межах від 200 тис (ХНУ), 63,5 тис КПДУ до 13 тис. (ХГПІ). В придбанні періодики бібліотеки змогли отримати від 82 тис. (КПДУ), 62 тис. (ХНУ) до 6 тис. (ХУУП, де вдвічі скорочені асигнування на періодику).
    При такому стані бібліотекам слід переглянути свою традиційну практику списання з фондів. Недопустиме вилучення з фондів, що майже дорівнює цифрі нових надходжень (ХУУП, ХНУ). Принагідно тут згадати про ті заходи, що проводять бібліотеки для збереження власного фонду: санітарні дні, реставраційні роботи по відновленню зіпсованих читачами книг (при цьому важливо, аби не бібліотека проводила такі заходи, а самі порушники). Вартий дня наслідування досвід КПДУ. 23 квітня, у Всесвітній день книги і авторського права, адміністрацією та профспілкою університету проведено акцію «Живи, Книго!», під час якої студенти відремонтували ряд примірників з книжкового фонду. Проводяться заходи з ліквідації читацької заборгованості (так, бібліотека ПДАТУ подає в деканат списки студентів-боржників, а по читанню співробітників університету двічі на рік проведено аналізи читання, результати доведені до Вченої ради). Та все-таки заборгованість краще попереджувати, ніж ліквідувати. Тому першочергового значення набувають інформаційні заходи бібліотек в рамках Місячника першокурсника, під час запису до бібліотеки.
    Проте, бібліотеки в комплектуванні літератури шукають додаткові джерела надходження. Бібліотекам дарують книги видавництва, в т.ч. видавничі центри ВНЗ, викладачі ВНЗ. Бібліотека ХГПІ налагодила тісний зв'язок з науково-методичним центром вищої освіти, який виділяє резерв науково-методичних посібників на комплектування бібліотеки. Позитивний та заслуговує на увагу інших бібліотек досвід бібліотеки КПДУ по роботі з дарувальниками. Залучались книги не лише викладачів (більше 500 прим.) та видавничого центру університету, але й приватних колекцій дарувальників з Польщі (більше 800 прим.), фондів та організацій - Вільної академії наук США ( близько 400 прим.), Фонду «Хесед-Бешт» (145 прим.). Цього року бібліотека ХНУ провела благодійну акцію «Подаруй бібліотеці книгу», в рамках якої надійшло більше 1000 прим. різних паперових документів. Окрім того, студентами ХНУ подаровано електронні версії 6 тисяч художніх творів, електронну версію підручника з психології, 2 CD-ROM-а «Бібліотеки світової літератури». Позитивним є досвід НБ ПДАТУ в організації обміну між бібліотеками як шляху поповнення фонду. За попередній рік шляхом безкоштовного обміну з іншими ВНЗ вони отримали 105 прим. книг. Ця ж бібліотека за рахунок платних послуг придбала літератури на 500 грн.
    Взагалі-то обмінні фонди - це питання особливої турботи, оскільки організація та функціонування всієї системи знаходиться на низькому рівні. Один із шляхів виходу із кризи - створення електронних бібліотек та розвиток кооперації по обміну електронними копіями праць викладачів (як це проводить бібліотека ХНУ). Книга, що доступна по мережі з багатьох комп'ютерів, забезпечує студентів недостатніми примірниками паперових видань, обліковується до книгозабезпеченості так, як і паперова.
    Звернемось до показників бібліотечного обслуговування. За єдиною реєстрацією бібліотеки обслуговують від 14 тис. в бібліотеці ХНУ, 9,2 тис. - КПДУ, майже 6 тис. - ПДАТУ, 2,5 тис. ХГПІ, майже 2 тис. - ХУУП. Серед них студенти складають в середньому 85% читачів, інші - науковці, аспіранти, працівники структурних підрозділів ВНЗ. Останні роки в бібліотеках з'являються сторонні ВНЗ читачі за рахунок укладання угод про обслуговування студентів інших навчальних закладів міста, видачі разових читацьких карток на день, місяць для тих, хто вже полишив навчання у вищому закладі, а користуватись бібліотекою ще має бажання (ХНУ-959; ПДАТУ - 135; КПДУ не надали цифри, по 35 і 45- в бібліотеках ХУУП та ГПІ).
    Показники читачів в деяких бібліотеках зростають за рахунок збільшення обсягів набору студентів, наприклад ХГПІ в 2005 р. остаточно пройшов акредитацію і збільшилась кількість читачів майже на 600, ХУУП - на 200, КПДУ - на 1400, ПДАТУ - на 213. Показники відвідування теж зростають в порівнянні з попереднім роком КПДУ - на 2 тис., ПДАТУ - 217, ХГПІ - на 5,7 тис., ХУУП - 1,1 тис. Книговидача зросла на 1,8 тис. в КПДУ, на 2 тис. в ПДАТУ, на 169 тис. в ХГПІ, на 233тис. в ХУУП.
    Зростанню показників обслуговування сприяє відкриття нових пунктів видачі. Так, відкрито додатковий абонемент, 2 читальні зали в КПДУ, ХГПІ - 1 читальний зал. В цілому по системі на 50 читацьких місць збільшено читальні зали. Бібліотеки використовують можливості кафедральних бібліотек та кабінетів ( КПДУ - 23 кабінети, в т.ч. відкрито 6 нових, навчально-консультаційний центр в м. Шепетівка.); та МБА ( ХНУ - 41 абонент, ПДАТУ - 5, ХУУП - 7).
    При обслуговуванні широко застосовується відкритий доступ до фондів, складаються добірки за планами занять.
    Окремий напрямок роботибібліотек ВНЗ- інформаційна та бібліографічна робота, що починається із створення ДБА, інформування та допомоги в пошуку необхідної інформації, бібліографуванні творчого доробку науковці ВНЗ. Й тут доречно згадати про величезну копітку роботу по створенню каталогів та картотек. Традиційними для кожної бібліотек є АК, СК, СКС та ряд тематичних картотек. Новим в роботі є запровадження електронних каталогів - ефективних помічників не лише читачів, а й бібліотекарів, бо звільняють від низки трудомістких операцій. Серед наших бібліотек ЕК мають ХНУ (програма «УФД.Бібліотека»), ХУУП (з 2002 р. в програмі «Ірбіс»), ПДАТУ (міні Ірбіс). Позитивним фактом в напрямку комп'ютеризації КПДУ є придбання програми «УФД. Бібліотека», що дало змогу лише за 4 квартал 2005 р. ввести в ЕК більше 5,5 тис записів.
    Бібліотеки проводять велику консультаційну та роз'яснювальну роботу про користування ДБА індивідуально - в процесі ДБО, масово - під час занять основам інформаційної культури. Формування інформаційної культури читачів - великий пласт роботи кожної бібліотеки. В залежності від кількості читачів кожна бібліотека проводить заняття (ПДАТУ-10 годин, ХУУП-12, КПДУ- 24 години, ХНУ - 94). Загальною проблемою для кожної бібліотеки є те, що дані заняття не включені в навчальний розклад, що створює певні проблеми як для бібліотеки при веденні таких уроків, так і для користувачів, які в побільшому не вміють користуватись ДБА. Позитивним хочеться відзначити досвід бібліотеки ХГПІ - в 2005 р. їй виділили в навчальному розкладі місце, й тому прочитано 132 години таких уроків для кожної групи першокурсників. В бібліотеці ПДАТУ бібліотечні уроки були частиною цілої системи заходів в рамках декади Першокурсника. Проведені екскурсії, бібліотечний урок (15 уроків), озвучена книжкова виставка. Декада завершилась літературно-музичним вечором «Шлях до професії».
    Бібліотеками проводиться велика робота по індивідуальному інформуванню в системі ВРІ та ДОК. Найбільше (28 абонентів в системі ВРІ) має ПДАТУ; бібліотеки ХНУ та КПДУ- по 18. Масово користувачів інформують про нові надходження на Днях інформації (ПДАТУ- 10, ХГПІ-12 Днів, ХУУП-4, КПДУ-1). Хотілось би, що б інші бібліотеки, які отримують в кілька разів більше літератури не забували про таку форму. Проводяться Дні дипломника, кафедр, фахівця. (ХНУ-18, КПДУ-2, ПДАТУ-10, ХГПІ-1). Бібліотека ХНУ має гарний досвід з проведення таких заходів, під час яких інформує про новинки як книг, так і баз даних для спеціалістів певної галузі, разом вирішуються проблемні питання, складається спільний план дій. Гарний досвід використання університетської газети для інформування про новинки у фонді запровадила бібліотека КПДУ. Працівниками науково-бібліографічного відділу готуються бібліографічні огляди, які потім друкуються разом із списками літератури на шпальтах газети «Студентський меридіан» (всього 8 оглядів). Такі ж списки друкують ПДАТУ (щомісяця анотовані списки літератури публікуються в газеті).
    Серед списків та покажчиків, підготовлених бібліотеками хочеться згадати про наступні
 • ХУУП - створено Покажчик “Вісника ХУУП” в електронному варіанті
 • ПДАТУ - видано персональний покажчик “Володимир Петрович Ступаков”
 • Започатковано роботу над ретроспективним покажчиком “Праці КПСГУ” за 1957 -1970 рр.
 • ХНУ Персональний покажчик “Наукові праці Локазюка В.М.”
 • “Наукові праці викладачів ХНУ за 2004 р.”
 • КПДУ Бюлетень з проблем вищої школи” за 2005 р.
 • Започатковано видання “Календаря знаменних і пам'ятних дат університету на 2006 р.”
 • Збір матеріалів до 90-річчя з дня заснування університету ( заплановано видати 2008 р.)
   Загальна інформація стосовно розвитку матеріально-технічної бази бібліотек, структури обслуговування та штатів представлено на наступних слайдах. Просвітницька робота в бібліотеках ВЗО реалізується засобами книжкових виставок та масових заходів. За показниками книжкових виставок лідирує КПДУ - 90 , ХНУ - 70, ХГПІ - 56, ПДАТУ - 42, ХУУП - 13. Серед форм масових заходів хотілось би відзначити такі нові форми: ХУУП:
 • серія Уроки з життя видатних юристів світу (до Дня народження О.Коні)
 • бесіда-діалог «Пауло Коельо: його голос чути в усьому світі»
 • вечір пам'яті
КПДУ:
 • літературний журнал до дня народження Т.Г.Шевченка, День рідної мови, бесіди біля виставок
 • широкомасштабні виставки-презентації (500 і більше видань), присвячена ювілею педагогічного факультету, 10-річчю Центру дослідження історії Поділля
ПДАТУ:
 • предметні тижні, духовні години, літературні вечори, читацькі конференції, обговорення книг
   Робота бібліотеки ХНУ як методичного центру бібліотек ВЗО Хмельницької області:
 • З метою виявлення, вивчення та популяризації передового бібліотечного досвіду бібліотека узагальнює щорічну планово-звітну документацію та направляє зведену інформацію до НБ ім. Максимовича КНУ .
 • Бібліотека інформує інші бібліотеки об'єднання про нормативні документи (рішення НМБК, конференції, засідання), кращий досвід бібліотек та інші документи шляхом листів, видань бібліотеки (матеріалів конференцій, інформаційного бюлетеня «Бібліотека в освітньому просторі», інших публікацій)
 • Бібліотека проводить підвищення кваліфікації на конференціях, стажуваннях, шляхом усних та письмових консультацій.
 • Ми прагнемо налагоджувати контакти з використанням новітніх технологій. Тому засобами Веб-сайту представляємо для бібліотекарів багато корисної інформації:
  • Сторінка «Методичне об'єднання» - це інформація про бібліотеки, дані річних звітів та планів бібліотек об'єднання
  • БД «Бібліотечна справа ЕК на сайті бібліотеки - це інформація про фонд НМВ та дані повного аналітичного опрацювання таких періодичних видань: «Библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотековедение», «Библиография», «Вестник БАЕ», «Мир библиографии», «НТБ», українських видань «Бібліотечна планета», «Бібліотечний вісник», «Вісник книжкової палати», «Бібліотечний форум України» (загалом 15,5 тисяч статей). Пошук ведеться за рубриками ЕК (240 рубрик).
  • Віртуальна виставка «Сучасна бібліотека: напрямки та стратегії розвитку» - це інформація про 41нову книгу, що отримав НМВ бібліотеки ХНУ. Матеріал згруповано за такими розділами:
   • нормативно-правове регулювання бібліотечної діяльності
   • бібліотечні фонди і каталоги
   • бібліографія
   • обслуговування читачів
   • методична робота
   • управління бібліотекою
   • бібліотечна професіографія
   • нові технології

   Кожна книга представлена у такому вигляді - зображення, бібліографічний опис з анотацією, зміст та додаткова бібліографія, - це гіперпосилання на відповідні рубрики ЕК бібліотеки. Для бібліотек об'єднання є можливість переглянути не лише інформацію про новинки, але й п о змісту замовити копії певних сторінок представлених видань, які ми надішлемо електронною поштою.
 • Повнотекстові ресурси на веб-сайті представлені на «Сторінці бібліотекаря» (матеріали конференції «Крим-2005», перелік регламентуючих документів бібліотеки ХНУ), а також на сторінці «Наукова робота» (повні тексти наших доповідей на конференціях бібліотеки)

    Ми прагнемо, аби наші контакти були більш оперативними. Тому закликаємо до використання електронної пошти для відправлення ваших листів, запитань, побажань та замовлень. У свою чергу ми завжди раді надіслати вам все, що допоможе кращій інформованості про події бібліотечного життя суспільства, надати довідку чи консультацію. Як показує практика, електронні канали та ресурси дозволяють долати міжвідомчі та територіальні бар'єри, обмінюватись інформацією та налагоджувати кооперацію.
    На останнє хотілось би процитувати Станіслава Ніколаєнка, міністра освіти та науки України, який записав в «Книзі відгуків» нашої бібліотеки такі слова: «Глибоко переконаний, що серцем кожного університету є потужна бібліотека. Добре, що колектив Хмельницького національного університету має таку потужну бібліотеку». Тож давайте обмінюватись кращими напрацюваннями, аби усі бібліотеки нашого об'єднання були серцем свого університету.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail