Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Глухенька В.О.
Заступник директора бібліотеки
Хмельницького національного університетуІнформаційна система бібліотечно-бібліографічного обслуговування
бібліотеки Хмельницького національного університету   
 1.  Загальна характеристика стану автоматизації
 2.  Об'єм використання основного програмного продукту «УФД. Бібліотека»
 3.  Реєстраційний документ
 4.  Довідково-бібліографічне обслуговування
 5.  Визначення книгозабезпеченності
   Сьогодні автоматизація стала одним з головних напрямків розвитку бібліотечної справи. Саме засоби автоматизації можуть забезпечити великий попит на якісну, повну та оперативну інформацію. Тому, в останні роки, бібліотеки України вважають одним з важливих пріоритетів своєї діяльності створення автоматизованих систем, впровадження нових інформаційних технологій. При цьому, зберігаючи призначення звичайної бібліотеки, вони поступово починають виконувати функції інформаційних центрів, використовуючи різноманітні електронні ресурси.
   Інформаційна система - автоматизована система, яка організовує дані та видає інформацію. Більшість інформаційних систем відносяться до класу складних динамічних систем, які функціонують в умовах безперервних змін. Структура інформаційної системи конкретизується з урахуванням умов та вимог практики для успішного оперування будь-якою інформацією. Умовно в інформаційній системі доцільно виділити наступні складові:
 •  Інформаційні ресурси або дані
 •  Люди (Користувачі + Персонал)
 •  Технічні засоби, обладнання
 •  Програмне забезпечення.

   Інформаційні ресурси - всі фонди документів як на традиційних, так і на електронних носіях. Останні в бібліотеці ХНУ складаються (станом на 1 травня 2007 року) з 650 CD та більш як 20 ГБ інформації на серверах бібліотеки, в тому числі електронних підручників 418 та наукових монографій 280, методичних посібників 1100. Електронний каталог бібліотеки містить більше 202 тисячі записів.
   Користувачі - це люди, яким інформаційні бази даних необхідні для виконання їх прямих службових обов'язків (викладачі та науковці, співробітники бібліотеки) або навчання (студенти, аспіранти). На сьогодні в системі зареєстровано 12885 користувачів, а всього з 2002 року нею скористалось 26968 абонентів в стінах бібліотеки та більш 800 тисяч через Web- сайт бібліотеки.
   Персонал - це люди, прямим обов'язком яких є створення та підтримка інформаційної системи та відповідного програмного забезпечення. Це співробітники інформаційно-бібліографічного та методичного відділів, відділу комплектування та наукової обробки документів, відділу інформаційних технологій, відділу електронної бібліотеки. Впровадження нових інформаційних технологій вимагає від усіх співробітників бібліотеки чіткої взаємодії між структурними підрозділами для ефективної роботи системи.
   Технічні засоби, обладнання - це набір фізичних приладів, на яких існують бази даних. Для підтримки та управління великою кількістю даних та для потреби виконувати швидко великі обсяги звернення до даних великою кількістю користувачів в бібліотеці ХНУ є 2 потужних сервери (2*Xeon 2400/RAM 2048 Mb/HDD 2*80 G, на якому міститься електронний каталог та повнотекстові ресурси та Cel 2400/RAM 512 Mb/HDD 120G, який виконує функцію проксі-сервера та Web-сервера бібліотеки), 62 персональних комп'ютера (15 - для користувачів в залі електронної інформації), 5 сканерів, 22 принтери, 3 ксерокси, сканери для зчитування штрих-кодів, мультимедійний відео проектор, ламінатори, телевізор, відеомагнітофон, музичний центр. Всі ПК об'єднанні в локальну мережу за принципом клієнт/сервер, маючи вихід в Інтернет.
    Інформаційна система включає в себе два види програмного забезпечення:
 •  Програмне забезпечення загального призначення для підтримки баз даних, які ще називаються системами управління базами даних (СУБД)
 •  Прикладне програмне забезпечення, яке використовує засоби СУБД для виконання конкретних завдань.
В якості СУБД в бібліотеці ХНУ використовується SQL Server 2000 і виконує наступні функції:
 •  Захист даних і забезпечення їх цілісності.
 •  Одночасний доступ до даних декількох користувачів.
 •  Орієнтовані на користувача можливості запитів, обробки та здобування даних.
 •  Орієнтовані на програміста можливості створення прикладних систем.

    В якості прикладних програмних продуктів використовуються як придбана система «УФД. Бібліотека», так і власні розробки програмістів Жаркова Федора Федоровича та Костюк Ольги Олексіївни.
    Програма «УФД. Бібліотека» впроваджена в роботу бібліотеки ХНУ в вересні 1999 року, і вже на початок 2002 року всі основні технологічні процеси були автоматизовані. На даний момент в бібліотеці відсутні такі традиційні паперові форми, як читацький формуляр, прикнижкові формуляри, законсервовано читацькі карткові каталоги та картотеки. Обслуговування користувачів ведеться тільки в автоматизованому режимі. Але «УФД. Бібліотека» - це програмний продукт, який орієнтовний в першу чергу на створення електронного каталогу і в якому не передбачено створення цілісної інформаційної системи сучасної бібліотеки вищого навчального закладу.
    Всі програмні продукти, які впроваджені впродовж 2002 - 2005 років в бібліотеці ХНУ, орієнтовні на роботу в комп'ютерній мережі, побудовані за архітектурою клієнт-сервер, базуються на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL. Програми розроблені в середовищі DELPHI 7, Visual FoxPro 6.0.
    З 2001 року ведеться база даних читачів бібліотеки, яка входить до системи «УФД. Бібліотека». Розроблена силами відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення підсистема «Читачі» дозволяє в автоматизованому режимі вводити дані про студентів-першокурсників в систему «УФД. Бібліотека», користуючись базою даних приймальної комісії, та проводити відбір по факультетах згідно до затверджених списків із деканатів. Для ідентифікації читача застосовується технологія штрих-кодування, в код вноситься не тільки прізвище та ініціали читача, а також шифр факультету та групи. Програма «Реєстраційний документ» призначена для друку читацьких карток і використовується сектором реєстрації читачів. Представляє собою закінчену програму, яка бере дані з БД «Читачі» системи «УФД. Бібліотека». Дозволяє в автоматизованому режимі проводити друк читацької картки як для цілої групи студентів, так і для окремого читача. При цьому автоматично вибирається тип читацької картки, інформація про місце роботи або навчання (факультет, група),Є дати початку та кінця обслуговування, вказується в яких відділах бібліотеки може обслуговуватися читач.
    З березня 2004 року в інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки діє. Розроблена відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення  програма «Облік довідково-бібліографічного обслуговування». Програма передбачає облік бібліографічних довідок, консультацій, додаткових послуг. На основі даних, які заводяться, швидко можна зробити аналіз використання різних БД, аналіз звернень до електронного та традиційних каталогів.
    Програма «Облік довідково-бібліографічного обслуговування» використовує спільну з системою «УФД. Бібліотека» базу «Читачі» і призначена для вводу даних по довідках, консультаціях та додаткових послугах, що надає інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки в залі електронної інформації та виводу довідок за даними режимами роботи за вказаний період на екран або принтер. Реєстрація користувача в системі виконується шляхом зчитування штрих-коду з читацької картки черговим бібліографом. Всі інші дані заносяться з використанням файлів авторитетних записів, розроблених відділом. Головне призначення - проводити ґрунтовні дослідження з використання інформаційних ресурсів бібліотеки: електронного каталогу, повнотекстових баз даних, мережі Інтернет, а також тематичних запитів користувачів, додаткових послуг (використання ПК з навчальною метою, сканування, друк текстів та інше).
    Однією із складних задач, що стоїть перед бібліотекою, є забезпечення бібліотечного фонду документами певної тематики. Для цього відділом комплектування ведеться база даних «Книгозабезпеченість навчального процесу», яка складається з трьох взаємопов'язаних, і в той же час автономних баз даних: навчальних дисциплін, кількість груп і студентів, бібліографічної БД навчальних посібників, методичної літератури і т.п. Програма «Книгозабезпеченість» призначена для вводу кількості студентів по кожній з навчальних дисциплін та виводу показників книгозабезпеченості даних дисциплін та кафедр на екран або принтер. Використовується відділом комплектування для вивчення та аналізу кни гозабезпеченості навчальних дисциплін. Застосовує дані таблиць: cards, ref_card, ref_doc, document - бази даних, створеної в середовищі «УФД. Бібліотека». Основні можливості програми:
 •  Оперативна інформація про стан книгозабезпеченості
 •  Статистичні дані: книгозабезпеченість по кафедрі, перелік навчальної літератури по конкретній дисципліні.

    Сьогодні в бібліотеці під впливом інформаційних технологій створюється нова система обслуговування читачів, розроблено засоби віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, а також досліджуються джерела, які можна використовувати, якщо у книгозбірні відсутня необхідна інформація. Формування системи обслуговування визначають такі фактори: активізація бібліотеки як інформаційного центру університету; створення електронних баз бібліотеки; зміни в інформаційних потребах користувачів; структурні зміни фонду бібліотеки.
    Важливою складовою обслуговування читачів є розміщення інформації на Web-сайті бібліотеки університету. Web-сайт книгозбірні має розгалужену структуру, а інформаційні ресурси згруповані за видами діяльності. Максимально повно представлено власні інформаційні продукти. Для зручності доступу користувачів не тільки до власних, а й до Інтернет-ресурсів в окремих розділах сайту створені точки доступу для оперативного пошуку інформації.
    Книгозбірня не зупиняється на досягнутому у впровадженні нових технологій: планується впровадити в автоматизованому режимі замовлення користувачами документів з електронного каталогу на абонементи та в читальні зали, ввести в дію модуль замовлення літератури для комплектування фондів бібліотеки на Веб-сайті кафедрами університету, перевести в автоматизований режим роботу МБА тощо.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail