Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


В. ВасилишинаСУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ ФОРМУЄМО У СТУДЕНТІВ ПОТЯГ ДО ІННОВАЦІЙ   Динамічні перетворення в усіх сферах життя суспільства - це сучасні реалії. Світ швидко змінюється і разом з ним змінюємося ми та наші звичні уявлення. Розуміння значення бібліотек тільки як соціально-просвітницьких структур вже давно залишилося у минулому, на зміну йому прийшло бачення бібліотек як інформаційно-комунікативних центрів, включених у світовий інформаційний простір. Відповідно до нових вимог будується і діяльність бібліотеки Хмельницького національного університету (ХНУ), зокрема її відділу економічної літератури (ВЕЛ), метою роботи якого є вчасне і якісне задоволення потреб користувачів.
   Інформатизація суспільства вносить свої корективи і в стосунки між персоналом бібліотеки та її користувачами - науковцями, викладачами, аспірантами, студентами, економічною елітою міста. І наразі сутність цієї співпраці, взагалі обслуговування користувачів знайшли своє відображення у такому формулюванні простої і місткої місії: "Ми працюємо для Вас і разом з Вами на Ваш успіх". Таке визначення робить діяльність ВЕЛ більш цілеспрямованою, а її трансформації допомагають інновації, галузеві дослідження, їхнє прикладне застосування.
   Специфіка роботи ВЕЛ - це економічна сфера, в її рамках фахівці відділу допомагають викладачам університету та студентам поєднувати й використовувати у своїй діяльності теоретичний і практичний досвід. Цьому сприяють, зокрема, зустрічі з провідними науковцями нашого університету і викладачами під час презентацій їхніх праць, а також актуальні для студентства зустрічі й бесіди з успішними підприємцями м. Хмельницького - потенційними роботодавцями. Спільна творча робота університету і бібліотеки довела свою актуальність та корисність. Підтвердженням цього є те, що з часом ці два напрями трансформувалися у цілісну науково-виховну програму "Молодий спеціаліст XXI століття" (далі - Програма), що реалізується університетом на базі бібліотеки. Метою програми є сприяння втіленню в життя стратегічної цілі ХНУ: підготовка конкурентоспроможних фахівців і виховання багатогранних особистостей.
   Передумовою розробки Програми стало суттєве розширення інтересів студентів, зростання їхніх потреб в отриманні знань та ситуація на ринку праці. її метою є підтримка талановитої, перспективної молоді, яка бажає і вміє здобувати нові знання, а також надання практичної допомоги у плануванні майбутньої кар'єри та набутті життєвого досвіду.
   Розробка і реалізація Програми проходить під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи, д. е. н., проф. М. Войнаренка, який надавав науково-практичну допомогу, особливо у налагодженні професійної співпраці з економічною елітою міста та мас-медіа. Також ключовими постатями у нашій творчій команді стали ст. викладач кафедри маркетингу Н. Майорова, котра як професійний маркетолог надихала нас на пошук нових форм роботи; художник бібліотеки Т. Чернишова, яка є одним із ініціаторів Програми, автором її вимпелу з емблемою, оригінального оформлення виставкових стендів, споганів.- Проректор з наукової роботи д. т. н., проф. В. Каплун, директор Інституту економіки і управління (ІЕУ), проф. М. Бондаренко створювали умови для спільної гармонійної роботи з кафедрами ІЕУ.
   Саме участь таких професіоналів і ентузіастів сприяла розробці, системному розвитку та успішній реалізації проектів Програми: - презентаційного; - виставкового; - "Кар'єра"; - конкурсних.
    Презентаційний проект став початком реалізації Програми і мав на меті представлення нових видань викладачів та студентів університету студентській аудиторії, поширення інформації про кожну книгу, її автора, надання студентам можливості пройти школу наукових дискусій, залучення їх до процесу наукової творчості.
   Ефективність презентацій доведено анкетним опитуванням, яке також дозволило визначитися щодо доцільності цих заходів та проаналізувати потреби їхніх учасників. Вивчення ефективності заходів є основою для їхнього вдосконалення. Особливо слід виділити презентацію збірника наукових праць студентів інженерно-економічного факультету (ІЕФ) "Проблеми економіки, обліку і менеджменту", яку підготували і провели студенти-маркетологи ІЕФ під керівництвом Н. Майорової. Кожен студент отримав інформаційно-аналітичний список "Презентація як ефективний шлях досягнення успіху".
   Ознайомлення зі складовими презентації як маркетингового заходу, різними стилями і сферами її застосування відбулося під час тренінгового заняття, науково-практичного семінару, на якому студенти захищали наукові реферати, а також переглянули відеофільм про те, як проводять презентації професіонали.
   Традиційно кожна презентація завершується церемонією передачі бібліотеці дарчих примірників презентованих видань.
   Виставковий проект - ключовий елемент Програми. В його основу покладено принцип: "Мінімум часу - максимум інформації". Стратегія проекту спрямована на розкриття сфери наукових інтересів і досягнень студентів ІЕУ ХНУ, підвищення їхнього творчого потенціалу і формування у них дослідницьких навичок.
   Першу виставку наукових досягнень студентів "Від перших вершин до наукових висот" було організовано в рамках презентації збірника наукових праць студентів "Проблеми економіки, обліку і менеджменту " у 2002 р. На ній демонстрували свої досягнення 38 студентів інженерно-економічного факультету Технологічного університету Поділля (попередня назва ХНУ).
   Друга щорічна виставка наукових досягнень студентів була більш масштабною - у ній взяли участь 200 студентів. Вперше учасниками виставки були студенти-науковці всіх шести факультетів університету, що дозволило представити науковий потенціал вихованців цього закладу, а також мало велике значення для ефективних комунікацій. Виставковий проект включав комплекс заходів: організацію та відкриття виставки, стендові презентації й нагородження кращих робіт. Проект дав можливість зібратися всім студентам-на-уковцям разом, поділитись досвідом, ідеями, оцінити рівень своїх досягнень у порівнянні з іншими, а також продемонструвати вміння позиціонувати себе.
   Третю щорічну виставку наукових досягнень студентів ІЕУ "Від перших вершин до наукових висот" було присвячено отриманню університетом статусу національного. На ній демонстрували свої наукові досягнення вже 220 студентів. Три центральні виставкові стенди знайомили з історією розвитку науково-дослідної діяльності студентів, а також містили інформацію про нові можливості для наукової творчості. Програма виставки також включала підбиття підсумків конкурсу на кращий реферат "Студент і наука" та церемонію нагородження переможців.
   Крім виставок наукових досягнень студентів у Програмі приділено значну увагу іншим формам їхнього творчого пошуку. Такою стала виставка-конкурс студентських рекламних проектів.
   У рамках Програми в 2005 р. вперше було реалізовано виставковий проект наукових досягнень професорсько-викладацького складу ІЕУ. Актуальність запо-чаткування такого проекту зумовлено активізацією випуску наукових видань у ХНУ. Мета проекту - інформування студентства про вихід у світ нових видань. Зокрема, було підготовлено виставку "До вершин економічних знань - з працями викладачів нашого університету", стендові презентації авторських видань, підбито підсумки конкурсу "Кращий студентський відгук на монографію, підручник викладачів університету" та проведено церемонію нагородження переможців.
   На 10 стендах вищезгаданої виставки було представлено нові видання з комплексу навчальних дисциплін: управління корпораціями, менеджмент організації, фінансовий менеджмент, економіка і організація інноваційної діяльності, організація праці, економічний аналіз, управлінський облік. Також тут демонструвалися матеріали про авторів цих видань - фотографії, короткі відомості про сферу їхніх наукових інтересів, творчий доробок - монографії, підручники, навчальні посібники, методичні видання, публікації в наукових збірниках, журналах. Таким чином викладачі продемонстрували свої наукові досягнення, а студенти отримали орієнтир у здобутті ґрунтовних знань. Сьогодні ця експозиція стала постійно діючою.
   Така виставкова концепція визнана успішною і була використана під час першої міжнародної науково-практичної конференції "Управління організаційними змінами в контексті формування економіки знань", яку проводила кафедра менеджменту.
   Зазначимо, що ідея організації виставкових проектів народилася під час проблемно-модульного навчання працівників нашої бібліотеки, яке проводили керівник Центру безперервної бібліотечної освіти ДАКККіМ (м. Київ) проф. В. Скнарь та фахівці Центру к.п.н. І. Шевченко, Я. Хіміч, а також у результаті ознайомлення з досвідом організації виставкової діяльності на сторінках періодичних видань Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Британської Бібліотеки.
   Проект "Кар'єра" присвячено технологіям кар'єрного успіху та одній із гострих проблем ВНЗ - працевлаштуванню випускників. Робота у цьому важливому напрямі розпочалася задовго до створення у структурі університету підрозділу з працевлаштування випускників. На наш погляд, система "навчальний заклад -роботодавець" має працювати на всіх етапах, починаючи з добору абітурієнтів до працевлаштування випускників, тоді вона буде ефективною і забезпечуватиме професійну адаптацію молодих спеціалістів до конкуренції на ринку праці.
   Мета проекту "Кар'єра" - забезпечити студентів інформацією про стан на ринку праці, навчити презентувати себе перед роботодавцями; створити умови для налагодження контактів майбутніх молодих спеціалістів з роботодавцями.
   Стало традицією (з 1998 р.) проводити Дні кар'єри. Тут студенти отримують відповіді на запитання: "Як досягти поставлених завдань в соціумі?", "Як шукати роботу?", "Як орієнтуватися на ринку праці?", " Як писати резюме?", інші, що на той час майже не висвітлювалися в літературі.
   З часом питання ускладнювалися та ставали більш різноманітними, і для успішного проведення Днів кар'єри працівники ВЕЛ мусили займатися самоосвітою, опанувати «журнально-віртуальну» форму навчання, шукати інноваційні ідеї у наукових публікаціях і відповідних статтях у ЗМІ і т. ін.
   Сьомий рік поспіль у відділі проводяться зустрічі студентів із роботодавцями, представниками малого і середнього бізнесу міста (переважна більшість із них -випускники нашого університету), які діляться власним досвідом досягнення успіху. Студенти мають можливість отримати цікаву і корисну інформацію про те, які знання від спеціалістів сьогодні потрібні роботодавцям, дізнатися про критерії відбору персоналу на вакантні посади, порівняти свої можливості з вимогами до молодого спеціаліста. Менеджери з працевлаштування проводять тренінгові заняття з елементами ділових ігор, навчаючи студентів спілкування з роботодавцями, орієнтації і самореалізації на ринку праці, вміння вести пошук роботи. Фахівці ВЕЛ забезпечують ці заходи багатоаспектним інформаційним супроводом. Зокрема, експонується постійно діюча виставка "Кар'єра: складові успіху".
   Поступово, накопичуючи досвід, ми підійшли до проведення ток-шоу "Розпочинай кар'єру ще студентом". Гостями бібліотеки стали керівники організацій та фірм нашого міста, наукова еліта і талановита перспективна молодь університету. Головний задум заходу - надати можливість роботодавцям поділитися власним досвідом досягнення успіху, розкрити критерії добору спеціалістів, а студентам - задати запитання, що їх хвилюють, і оцінити самих себе.
   У рамках ток-шоу "Кар'єра" підводилися підсумки конкурсу "Краще резюме". Бажання студентів продовжувати контакти з роботодавцями після зустрічі з ними свідчить про те, що захід вдався і дав свої практичні результати.
   Всі вищезазначені конкурсні проекти ("Кращий студентський відгук на підручник чи монографію викладачів університету"; "Краща наукова робота", «Кращий реферат "Студент і наука", "Краще резюме студента", "Студент першого курсу, який найбільше читає в бібліотеці") мають на меті розкрити креативні здібності студентів, підвищити їхню активність у самореалізації.
   Рівень цих заходів зобов'язує нас впроваджувати елементи мерчандайзингу: це стосується розробки і розміщення виставкового експозиційного комплексу, просторового розташування стендів, їхнього інформаційного наповнення, створення й розміщення назв, слоганів, вітальних та рекламних плакатів. Велика увага приділяється вивченню вражень про події, збиранню студентських відгуків на книги викладачів, проведенню анкетувань, екскурсій по експозиціях тощо.
   Нове ніколи не виникає на порожньому місці, воно народжується із досвіду минулих напрацювань. Щоб детально зафіксувати всі події нашого професійного життя, мати можливість накопичити і зберегти інформацію про діяльність бібліотеки ХНУ, реалізацію різноманітних проектів, було започатковано альбом - "Хроніка визначних подій", що зараз вже існує у двох томах.
   Ось лише окремі відгуки наших користувачів з цього альбому:
   "Хочу подякувати працівникам нашої бібліотеки за їхній вклад у створення таких заходів, як виставки наукових досягнень. Дуже приємно, коли можна поділитись радістю успіху з іншими, а для студентів це особливо почесно, оскільки це перші наші успіхи на шляху самовдосконалення, навчання, науково-творчої праці." Т. Якубовська, студентка.
   "Переглянувши видання на виставці, знайшла для себе багато цікавої і вичерпної інформації". На мою думку, такі виставки мають продовжуватися і проводитись з усіх дисциплін, які вивчають студенти в ХНУ. Адже це дуже зручно та корисно під час пошуку тієї чи іншої інформації. Крім того, можна дізнатися більше інформації про наукові досягнення та здобутки викладачів та надходження їх до друку." Н. Терпяк, студентка
    "Гарну справу робить наша бібліотека ХНУ щодо висвітлення наукового потенціалу студентів нашого вузу. Студенти кафедри ділової іноземної мови з великим задоволенням брали участь у підготовці та презентації своїх наукових досягнень з іноземних мов на двох стендах. "Brain up" - став лозунгом наших студентів у наукових дослідженнях що означає постійну працю розуму на благо собі і людям. Тісне співробітництво студентів, викладачів із працівниками читального залу (економічного) дало прекрасні результати: виставка зазнала успіху серед студентів, професорсько-викладацького складу ХНУ та громадськості міста." В. Шепель, старший викладач
    "Я была приятно удивлена на выставке студенческих проектов. Грамотный подход, понимание основ композиции, цветоведения ритмов. Студенты получили очень наглядный урок в отношении к своей работе." О. Скорупська, член Національної спілки художників України


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail