Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Айвазян О.Б.

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГОЗБІРНЯ ЯК ЧАСТИНА ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

   У статті розглядається діяльність наукової бібліотеки Хмель­ницького національного університету, як важливого інформаці­йного, наукового та навчального підрозділу.
   Ключові слова: наукова бібліотеки, інформаційні ресурси, інформатизація, програмні продукти, інноваційна діяльність, науково-методична робота.

   Сучасна тенденція в системі освіти - формування єдиного освітнього простору - це реальність, без якої неможливо формувати і втілювати в жит­тя стратегію розвитку освіти України. Бібліотеки нерозривно і органічно поєднані з процесами генерації, накопичення та збереження інформацій­них ресурсів суспільства. Окрема роль в процесі створення єдиного освіт­нього простору належить бібліотекам вищої школи, оскільки підготовка фахівців неможлива без повноцінного забезпечення освітнього процесу навчальними та науковими виданнями як в традиційному, так і в електрон­ному вигляді.
   Наукова бібліотека Хмельницького національного університету нако­пичила значний потенціал інформаційних ресурсів, методи і форми роз­повсюдження інформації та обслуговування користувачів. Наразі НБ ХНУ - один з найбільших підрозділів університету. В структурі книгозбірні 4 від­діли обслуговування та 6 відділів, які займаються фаховою діяльністю:
 • комплектування та наукової обробки документів
 • збереження фондів
 • науково-методичний
 • електронної бібліотеки
 • інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення
 • інформаційно-бібліографічний
   У штаті бібліотеки працює понад 80 чоловік, у тому числі 55 з вищою освітою. Бібліотека має багатий внутрішній потенціал, її співробітники за своїми знаннями та відданістю роботі є головною рушійною силою, яка щорічно обслуговує понад 43 тис. користувачів і видає їм понад 1 млн. до­кументів.
   Окрім кваліфікованих кадрів бібліотека має значний інформаційний потенціал: бібліотечний фонд нараховує 600 тисяч документів різних типів і видів, в т.ч. понад 2 тис. назв електронних документів. В рамках напов­нення електронної бібліотеки університету і для розширення доступу кори­стувачів до електронних документів розпочато корпоративну діяльність з бібліотеками подільського регіону зі створення об'єднаного інформаційно­го ресурсу та з обміну повнотекстовими базами даних (БД) між бібліотека­ми ВНЗ України. До послуг читачів, крім БД власної генерації, -- придбані БД, доступ до віддалених електронних ресурсів.
   Сьогодні в НБ ХНУ під впливом інформаційних технологій створена нова система обслуговування користувачів. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) складається: з локальної мережі бібліотеки, яка має вихід в мережу Інтернет; 2 серверів та 64 ПК, Web-сайту книгозбірні; автоматизованої системи бібліотечно-інформаційного обслуговування зовнішніх та внутрішніх користувачів. Роботу системи підтримує відділ інформаційного та комп'ютерного забезпечення, в структурі якого є 2 сек­тори. Функціонування системи базується на українському програмному продукті «УФД. Бібліотека», який призначений для комплексної автомати­зації діяльності бібліотеки. Успішно використовуються власні програмні продукти, розроблені інженерами-програмістами бібліотеки. В бібліотеці автоматизовані всі основні технологічні процеси від комплектування доку­ментів до обліку книговидачі. Віртуальний користувач має доступ до елек­тронного каталогу, електронної бібліотеки університету, віртуальної довід­кової служби тощо.
   Важливий практичний результат діяльності останніх років - інформа­тизація, запровадження різноманітних форм сучасного сервісу і, як наслідок, - якісні зміни рівня інформаційного забезпечення науково-освітнього ком­плексу університету.
   Саме запровадження інновацій, визначення бібліотеки як методично­го центра бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації багато в чому урізнома­нітнило її професійну діяльність, сприяло зміні статусу книгозбірні на нау­ковий. В першу чергу мова йде про науково-методичну роботу, змістом якої є аналіз різних аспектів діяльності книгозбірні, запровадження сучасних інформаційних технологій, підвищення кваліфікації персоналу, а також методична та консультаційна допомога бібліотекам вищої школи Хмель­ницької області. В основу методичного забезпечення інноваційної діяль­ності бібліотеки покладено використання напрацьованих традицій науко­во-методичної роботи, аналізу і запровадження вітчизняного та зарубіжно­го досвіду, можливостей і функцій бібліотечного інформаційного середо­вища. Розроблене фахівцями бібліотеки методичне забезпечення підтри­мує роботу створеної АБІС не тільки НБ ХНУ, а й використовується співробі­тниками інших бібліотек вищої школи країни. Сприяє розвитку співробіт­ництва та запровадженню новітніх технологій в бібліотеках методичного об'єднання нашого регіону проведення науково-практичних конференцій, консультацій, практичних навчань. Поряд з традиційними засобами прак­тичної допомоги склалися нові, інтерактивні. З метою інформування про фахові ресурси на веб-сайті НБ ХНУ створено сторінки: «Методичне об'є­днання», «Наукова робота», «Сторінка бібліотекаря». На них можна знайти інформацію про бібліотеки об'єднання, повні тексти конференцій, ознайо­митися з новинками фахової літератури на постійнодіючій віртуальній вис­тавці «Сучасна бібліотека». Бібліотека видає інформаційний бюлетень «Бібліотека в освітньому середовищі», на сторінках якого узагальнює досвід роботи бібліотек об'єднання.
   Не зважаючи на відчутні результати інноваційної діяльності, ми не можемо не замислюватися над запитанням: а що попереду? Сьогодні но­вим перспективним напрямком діяльності бібліотеки є стратегічне управл­іння інформаційними ресурсами. Стратегія визначає місію бібліотеки як важливого наукового та навчального підрозділу, активного учасника ство­рення освітнього простору університету. Пріоритетними напрямками по­дальшого розвитку нашої бібліотеки є:
 • Модернізація структури управління бібліотечними ресурсами.
 • Оптимізація складу фонду.
 • Удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг на основі викорис­тання мережевих технологій. Зміни форм та якості послуг.
 • Подальша автоматизація технологічних процесів.
 • Проведення науково-дослідницької роботи, спрямованої на удоскона­лення всіх напрямків діяльності; створення творчих та конструктив­них відносин з іншими бібліотеками; зміцнення позиції як обласного методичного центру.
 • Підвищення професійного рівня за допомогою розвитку навчання співробітників у відповідності із сучасними потребами та професій­ними стандартами.
 • Створення комфортних умов для читачів та персоналу.
   Попереду у нас багато роботи, маємо надію - успішної. Тож обмін інформацією між бібліотеками з метою всебічного задоволення запитів ко­ристувачів - запорука успіху.
   В статье рассматривается деятельность научной библиотеки Хмельницкого национального университета как важнейшего информационного, научного и учебного подразделения.
   Ключевые слова: научная библиотека, информационные ресурсы, информатизация, программные продукты, инновационная деятельность, научно-методическая работа.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail