Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бичко О.М., зав. інформаційно-бібліографічного відділу,
Бекас І.В., провідний бібліограф

Формування інформаційної культури користувачів
 в бібліотеці ВНЗ   В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах, проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення, стає одним з пріоритетних напрямків вищої школи.
    Вміння орієнтуватись в інформаційному потоці, працювати з інформацією, критично її оцінювати, самостійно конструювати свої знання, використовуючи різноманітні інформаційні ресурси, є метою сучасної вищої освіти і, відповідно, освітніх технологій. Інформаційна культура - це складне та багатозначне поняття, яке пронизує усі сфери людської діяльності та всі сторони розвитку особистості. Вона сприяє усвідомленню людиною свого місця та ролі в оточуючому світі, всебічному та гармонійному розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства.
    Нині існує велика кількість визначень поняття "інформаційна культура", але найбільш розповсюдженим є розуміння інформаційної культури як "сукупності інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують самостійну діяльність, спрямовану на задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій". Категоріями інформаційної культури особистості можна вважати її вміння формулювати свою потребу в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної інформації в усій сукупності інформаційних ресурсів, переробляти і створювати якісно нову інформацію, відбирати та оцінювати її, а також - здатність до інформаційного спілкування і комп'ютерну грамотність.
    Рівень інформаційної культури впливає на успішність життєдіяльності особистості та розширює свободу дій людини. Найбільш важливим та плідним з точки зору опанування інформаційної культури спеціаліста є період навчання у ВНЗ. Важливим фактором виховання інформаційної грамотності студентів є діяльність бібліотек ВНЗ, робота яких направлена, з однієї сторони, на забезпечення основних умов навчання та наукової діяльності, з другої - на культурний розвиток кожного студента Бібліотеки ВНЗ здійснюють комплексний підхід до формування інформаційної культури майбутніх фахівців, використовуючи засоби та методи корегування та управління цим процесом; надають можливість об'єднувати пізнавальну та практичну інформаційну діяльність студентів.
    Процес формування інформаційної культури користувачів потребує диференційованого підходу, підбору методик і програм навчання з урахуванням професійної спеціалізації користувачів, рівня їх інформаційних потреб та інформаційної підготовки, наявних навичок володіння комп'ютерною технікою і має здійснюватися в бібліотеці у п'ятьох напрямах:
    1) робота з удосконалення комплектування та розкриття бібліотечних фондів;
    2) систематичне вивчення динаміки інформаційних потреб користувачів, особливо пов'язаних з ціннісно-орієнтаційною, пізнавальною, виробничою діяльністю;
    3) створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб користувачів;
    4) удосконалення роботи по підвищенню рівня бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань;
    5) популяризація та реклама інформаційних послуг бібліотеки .
    Головним фактором у визначенні ролі бібліотеки ВНЗ в справі підвищення інформаційної культури особистості є той великий інформаційний потенціал, який закладений в об'ємі та характері фондів, різноманітному за видами, формами, змістом; ДБА, який включає фонд довідково-бібліографічних посібників, електронні та карткові каталоги; накопичений досвід довідково-бібліографічного обслуговування різних категорій користувачів; використання в роботі новітніх інформаційних технологій.
    Кажучи про роль бібліотеки та бібліографії у формуванні інформаційної грамотності особистості, слід відмітити, що багато залежить від рівня розвитку самої бібліотеки та якості її технологічних процесів.
    Стратегія розвитку бібліотеки повинна бути спрямована, перш за все, на постійне удосконалення діяльності шляхом урахування передового бібліотечного досвіду світу.
    Наукова бібліотека Хмельницького національного університету приділяє велику увагу організації інформаційної підготовки своїх користувачів. Традиційно бібліотека проводить із студентами бібліотечно-бібліографічні заняття з метою навчання їх самостійному пошуку інформації за допомогою системи каталогів та картотек і бібліографічних посібників. Із впровадженням автоматизації на заняттях використовуються не тільки традиційні, але й електронні джерела інформації. Програма автоматизації бібліотеки Хмельницького національного університету передбачає комплексне використання власних і зовнішніх інформаційних ресурсів. На цьому етапі все більшого значення набуває освітня функція бібліотеки, спрямована на пропаганду інформаційних ресурсів та навчання користувачів.
    Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу розроблено спеціальний курс "Основи інформаційної культури". (Див. додаток 1)
    Програма складається з 2-х етапів:
    1. Заняття для студентів 1 курсу: "Основи інформаційної культури та бібліографії". Основна мета: навчити користувачів вести самостійний пошук інформації по бібліотечним каталогам і картотекам. Особливо по електронному каталогу та базам даних.
    2. Заняття для студентів старших курсів: "Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія". Основна мета навчити раціональним методам пошуку фахової інформації за допомогою бібліографічних посібників та баз даних.
    Програму курсу доводиться щороку корегувати, враховуючи внутрішні та зовнішні обставини. Серед них:
    - впровадження інновацій в організацію ДБО користувачів
    - використання та створення нових електронних ресурсів
    - підвищення рівня сервісного обслуговування
    - зміна кількості годин, що виділяються на проведення занять
    - технічний стан комп’ютерного парку
    Заняття з "Основ інформаційної культури" – лекційно-практичні. Місце проведення – зал каталогів та електронної інформації, для користувачів облаштовано 14 АРМ. Лекції проводяться з використанням слайдів програми PowerPoint, що робить їх більш наочними та цікавими. Обов’язковим і важливим елементом є практичні заняття, які дозволяють закріпити здобуті навички.
    В ході проведення занять виявляється значний інтерес студентів до засвоєння навиків роботи з електронними ресурсами. Практика показала, що проведення занять "Основи інформаційної культури" має позитивний результат: значно збільшилась кількість студентів, які користуються електронним каталогом та базами даних самостійно. Для підвищення інформаційної культури користувачів разроблено пам'ятки, ілюстровані схеми пошуку документів в ЕК. При цьому студенти протягом року, звичайно, потребують додаткових консультацій бібліотекарів. Практика навчаня користувачів методам пошуку інформації відбувається і в процесі ДБО. Під час індивідуальних бесід з’ясовується рівень інформаційної грамотності користувача, визначаються шляхи пошуку інформації.
    Не менш важливу роль у формуванні інформаційної культури студента відіграють масові інформаційні заходи: "День фахівця", "День бакалавра", "День аспіранта" тощо. Головне місце відводиться детальному огляду електронних ресурсів бібліотеки, пошуку фахової інформації в мережі Інтернет.
    Відповідно до вимог Болонського процесу розроблено програму проведення занять із студентами магістратури ("День магістра"). Вона поділяється на теоретичну та практичну частину. Основний акцент зроблено на індивідуальний підхід: практична частина заняття спрямована на пошук студентами магістратури інформації за темою своєї наукової чи магістерської роботи. При цьому використовуються всі електронні ресурси бібліотеки.
    Впровадження новітніх технологій передбачає підвищення інформаційної культури професорсько-викладацького складу університету. Традиційним стало проведення інформаційно-ділових зустрічей ("Днів кафедри"). Мета таких заходів – розкрити інформаційні можливості бібліотеки, ознайомити з інноваціями в її діяльності та виробити разом з викладачами нові шляхи подальшого ділового партнерства. На зустрічах обговорюються питання ефективного використання електронних ресурсів бібліотеки ХНУ, можливості доступу до світових джерел інформації, піднімаються питання комплектування та книгозабезпеченості окремих дисциплін. В перспективі бібліотека планує створення факультативу для викладачів з питань інформаційного пошуку.
    Дуже важливим є момент одночасного підвищення інформаційної культури і тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Систематично у підрозділах проводяться заняття з підвищення кваліфікації для бібліотекарів; на комп’ютерах залу каталогів та електронної інформації
    - тренінги та майстер-класи щодо використання окремих програм та баз даних. Але не менш важлива постійна самоосвіта співробітників.
   Крім того, піклуючись про формування інформаційної культури користувачів, бібліотека повинна не забувати про якість свого довідково-бібліографічного апарату і, особливо, електронного каталогу та баз даних. Бібліотекар повинен забезпечити найбільш оптимальний пошук інформації. Тому дуже багато уваги приділяється створенню тематичного рубриктора для електронного каталогу, розробці нових баз даних на сайті бібліотеки, що звичайно розвиває інформаційну культуру бібліотекаря.
    На сьогоднішній день інформаційна культура користувача є одним з найважливіших показників рівня освіченості. Тому навчання в цьому напрямку - одние з першочергових завдань бібліотеки. Таким чином, бібліотека стає не тільки інформаційним, але й освітнім центром.
    Отже, в НБ ХНУ склалась ціла система формування інформаційної культури користувачів та застосовуються різноманітні методи навчання та консультування.
    На основі аналізу публікацій в професійних журналах, таких як "Бібліотека", "Бібліографія", "Науково-технічні бібліотеки", "Світ бібліографії" по формуванню інформаційної культури особистості в умовах бібліотек можна зробити наступний висновок: - покращення діяльності бібліотек по формуванню інформаційної культури користувачів потребує, перш за все, державного підходу: переходу від епізодичної, несистемної роботи до діяльності в рамках спеціальної державної програми, яка передбачає підготовку кадрів, вирішення проблем координації роботи бібліотек та навчальних закладів, розробку методичного забезпечення, створення необхідної матеріальної бази.
    Слід підкреслити, що існування в професійних журналах розділів, присвячених даній проблемі, дозволить аналізувати та узагальнювати отриманий досвід, а також раціонально координувати роботу бібліотек в галузі формування інформаційної культури особистості. Розглянута тема невичерпна, у наш час залишається найбільш актуальною, саме бібліотека виступає основним зберігачем інформаційних ресурсів та виконує функцію у наданні доступу до інформації, формує навички роботи з різними джерелами інформації.
   
Література:
    1. Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности // Научные и технические библиотеки.- 2007.- №3.- С.40-48.
    2. Деденева А.С. Как формируется информационная культура студента // Мир библиографии.- 2007.- №5.- С.44-46.
    3. Еременко Т.В. Формирование информационной культуры современого университетского сообщества: опыт проектного развития // Научные и технические библиотеки.- 2004.- №4.- С.68-75.
    4. Забелина О.Б. Формирование информационной культуры студентов университета // Научные и технические библиотеки.- 2004.- №8.- С.45-47.
    5. Збаровская Н. Информационная культура личности: Проблемы формирования // Библиотечное дело.- 2005.- №1.- С.7-8.
    6. Кожевникова Е.С. "Информационная культура" как фактор повышения социальной компетентности студентов // Библиография.- 2006.- №5.- С.14-19.
    7. Рубан А. Науково-методичне забезпечення формування інформаційної культури учнів // Вісник книжкової палати.- 2006.- №7.- С.19-21.
    8. Рыбина Л.И. Информационная культура - приоритетное направление библиотечной деятельности // Библиография.- 2006.- №2.- С.30-32.
   
Додаток 1

Програма курсу "Основи інформаційної культури"
    Мета курсу:
    Сформувати у студентів сукупність знань, вмінь та навичок раціонального використання інформації та інформаційних технологій під час навчання.
    Завдання курсу:
    - сформувати у студентів уявлення про інформаційну культуру як важливий елемент освіти
    - навчити студентів пошуку наукової інформації з використанням інформаційних технологій
    - розвивати у студентів здібності до сприймання та оцінки інформації з точки зору повноти та достовірності
    - навчити студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації
    - розвивати у студентів вміння оперативно орієнтуватися в потоці інформації
    Зміст курсу:
    Для студентів 1 курсу
    Тема 1. Структура бібліотеки, її діяльність та довідково-бібліографічний апарат.
    1. Бібліотека та її роль у формуванні інформаційної культури особистості.
    2. Загальні відомості про НБ ХНУ. Структура бібліотеки та правила користування.
    3. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, його призначення та можливості.
    4. Алгоритм пошуку документів з використанням системи каталогів та картотек.
    5. Методика складання списку використаної літератури
    Тема 2. Електронні ресурси бібліотеки та методи автоматизованого пошуку інформації
    1. Електронний каталог бібліотеки.
    1.1. Методика пошуку інформації за різними параметрами:
    - пошук за прізвищем автора
    - пошук за назвою документа
    1.2. Методика тематичного пошуку інформації:
    - пошук за контекстом
    - пошук в тематичному каталозі
    - пошук за декілька елементами одночасно
    2. Електронні бази даних на сайті бібліотеки, їх значення та використання в навчальному процесі. Оглядова інформація.
    2.1 . Бібліографічні бази даних: "Нові надходження", "Періодичні видання", "Вища школа", "Праці вчених університету", "Публікації викладачів", "Публікації про університет"
    2.2 . Повнотекстова база даних: "Електронна бібліотека ХНУ"
    2.3. Інтернет-ресурси: "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету","Інформаційно-пошукові системи", "Бібліотеки в Інтернет", "Електронні бібліотеки", "Освіта в Інтернет"
    2.4. Віртуальна довідкова служба бібліотеки ХНУ
    Для студентів старших курсів
    Тема 3. Галузева бібіліографія на допомогу навчальному процесу та науковій роботі
    1. Характеристика видань обліково-реєстраційної та науково-допоміжної бібліографії.
    2. Методика пошуку нормативно-технічної документації.
    3. Правила бібліографічного оформлення наукової роботи. Підготовка списка літератури в режимі ЕК.
    4. Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек через систему міжбібліотечного абонементу
    Тема 4. Ресурси Інтернет та їх пошукові можливості
    1. Пошук фахової інформації в мережі Інтернет. Основні пошукові системи та портали. Доступ до БД в режимі on-line.
    2. Світові електронні журнали компанії EBSCO, Proquest. Загальні правила доступу та користування.
    3. Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, його значення та використання в навчальному процесі.
    Тема 5. Структура та пошукові можливості правової бази даних "Ліга Закон Еліт"
    1. Пошукові можливості БД
    - пошук за реквізитами
    - пошук за контекстом
    - пошук за ключовими словами та класифікатором
    - пошук за динамічним навігатором
    2. Види пошуку за різними типами інформації:
    - нормативні документи
    - консультації
    - типові форми і договори
    - довідкова інформація
    - огляди преси та законодавства
   

Тема
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Всього

1 курс

1.

Структура бібліотеки, її діяльність та довідково-бібліографічний апарат

1

1

2

2.

Електронні ресурси бібліотеки та методи автоматизованого пошуку інформації

1

1

2

3 курс

3.

Галузева бібіліографія на допомогу навчальному процесу та науковій роботі

1

1

2

4.

Ресурси Інтернет та їх пошукові можливості

1

-

1

5.

Структура та пошукові можливості правової бази даних “Ліга Закон Еліт”

1

1

2

 

Загалом

5

4

9


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail