Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Леденева Н.Д., завідуюча сектором
просвітницької роботи НБ ХНУ

Концептуальні засади просвітницької роботи наукової бібліотеки ХНУ

   Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. На відміну від інших категорій життя виховання існувало завжди.
   Нова ера історичного розвитку, в яку вступив народ України, ставить завдання сформувати інтелектуальний та культурний потенціал як найвищу цінність нації.
   Процес виховання має національний характер, адже базується на національно-виховних традиціях українського народу, його самобутності. Сучасна модель національного виховання враховує особливості сьогодення, а також моральний та духовний стан народу України.
   Концепції національного виховання дають визначення понять "національне виховння" і "державне виховання".
   Національне виховання передбачає вплив на формування особистості широкого діапазону факторів. Розвиток її здійснюється в процесі засвоєння соціального досвіду і норм, притаманних суспільству, та особистої участі у системі соціальних зв'язків і набуття соціального досвіду.
   Державне виховання – складова і невід'ємна частина національного виховання, яке здійснюють тільки державні інститути.
   Національне виховання повністю відповідає інтересам нації й потребам відродження України, адже це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід і кращі надбання попередніх поколінь.
   В Україні створюється нова система виховання, яка водночас є національною й інтернаціональною, вона базується на гуманістичних ідеях, а її орієнтири узгоджуються з кращими надбаннями світової цивілізації.
    Основні теоретико-педагогічні засади виховної та просвітницької роботи зі студентами
   З метою утвердження нової парадигми освіти і виховання в бібліотеці ХНУ реалізуються такі основні види виховної та просвітницької роботи:
   1. Підпорядкування цілей, завдань, форм позааудиторної роботи зі студентами, вихованню патріотів, відданих громадян України.
   2. Поглиблення духовного потенціалу навчально-виховного процесу, забезпечення пріоритетності засвоєння студентами компонентів змісту освіти, стандартів культури, моралі, національних і вселюдських цінностей та ідеалів.
   3. Гармонійне поєднання завдань виховання і самовиховання, самореалізації студентів, формування їхнього самобутнього духовного світу, творчого "я", цілісної гуманної особистості.
   Навчально-виховний процес, просвітницька робота зі студентами, управління нею грунтуються на міцній основі впровадження державної мови, національних і загальнолюдських цінностей в усі сфери діяльності ВНЗ.
   Високий статус у вихованні студентської молоді в ХНУ займають ідеї, підходи, цінності людинознавства, вітчизнознавства, народної і наукової педагогіки. Просвітницька робота побудована на українознавчій основі, що сприяє розвитку духовного світу, національної свідомості особистості, вивченню і використанню кожним студентом філософії, ідеології, політики та ін.
   Мета, завдання і принципи просвітницької роботи зі студентами
   Головною метою роботи з молоддю є плекання гармонійно розвиненої особистості майбутніх фахівців, забезпезпечення глибокого засвоєння ними духовних надбань українського народу, гуманних міжнаціональних взаємин, формування в студентської молоді стійких якостей патріота і громадянина Української держави, високої професійної компетентності, фізичної досконалості, морально-етичної, художньо-естетичної, правової, економічної та екологічної культури.
   Пріоритетними завданнями роботи є виховання глибокої моралі, культури, духовності кожного студента – формування професіоналізму, науково-педагогічного мислення, національної, політичної свідомості й самосвідомості, творчого ставлення до дійсності та ін.
   В основі виховної роботи зі студентами лежать принципи демократизму й гуманізму, добровільності та самоврядування, самоосвіти і самовиховання, особистісно орієнтованого виховання, індивідуалізації та диференціації науково-пізнавальної діяльності, наступності поколінь, діяльнісного і творчого підходу в різних видах навчального пошуку, громадської роботи.
   Важливим є формування в студентів відчуття усвідомлення обов'язків перед народом і суспільством, глибокої відповідальності перед батьками, колективом академічної групи, факультету й університету, Батьківщиною за високу результативність свого навчання, своє постійне зростання як професіонала.
   У найтіснішому зв'язку з професійним зростанням перебувають завдання виховання в студентів таких якостей українського патріота, громадянина, як:
   — історична пам'ять, національна свідомість й самосвідомість, стійкий характер і світогляд, ідеали шевченківського типу людини;
   — активно-перетворююча позиція, спрямована на поліпшення життя, гуманізацію відносин між людьми, представниками різних національностей, перемогу добра над злом, утвердження загальнонаціональних інтересів;
   В тематичному спрямуванні просвітницької роботи бібліотеки ХНУ проводитимуться заходи по формуванню громадянської та національної свідомості, а саме:
   • тематичний вечір "Заповіту" - 165 (до Шевченківських днів);
   • історичні нотатки "З когорти вождів. Симон Петлюра";
   • година педагогічних роздумів "Григорій Сковорода. Параболи виховання";
   • клуб цікавих зустрічей "Видатні діячі культури й мистецтва та Подільська земля" тощо).
   Взаєморозумінню і взаємодопомозі, толерантності у ставленні до інших людей, їхніх думок і позицій, умінню спростовувати ненаукові ідеї, теорії сприяють заходи, що націлені на ціннісні орієнтації молоді:
   • година духовності "Василь Стус. Розплата за талант";
   • година-міркування "Геній та везіння або життя Михайла Ломоносова" (до 300-ліття від дня народження);
   • година-екскурс "Києво-Печерська Лавра (960 років заснування);
   • актуальний діалог на теми моралі "Як учили наші предки";
   • урок-міркування "В. Третьяков – меценат за покликанням".
   Готовність брати активну участь у громадському, культурному, науковому і політичному житті нашої держави, боротися з антидемократичними, аморальними явищами, порушеннями Конституції, утверджувати ідеологію патріотизму і державотворення спонукають заходи, що розширюють студентський світогляд:
   • урок-аналіз "Дейл Карнегі. Як знайти себе";
   • мистецька година "Історія українських грошей. Мистецький аспект" ;
   • мистецький урок "Леонардо да Вінчі. Іронічний погляд з епохи Відродження".
   Молода людина за роки свого студентського життя має набути у вищому навчальному закладі таку сукупність якостей, з якими вона може бути конкурентоспроможною на ринку праці.
   Студенти перебувають у просторі організованої діяльності вищого навчального закладу, їм переважно відводиться роль об'єктів і значно меншою мірою – суб'єктів соціальної взаємодії. Це стосується і навчання, і виховання. Цьому сприяють зустрічі з викладачами та науковцями університету, які розкриваються перед молоддю як цікаві, обдаровані, неординарні особистості. Зокрема, науковою бібліотекою ХНУ організовані зустрічі з ректором університету, професором Скибою М.Є., з проректором по виховній роботі, автором поетичних збірок Войнаренком М.П., радником ректора, академіком Силіним Р.І. та ін.
   Індивідуально орієнтовані навчальні та виховні технології значно продуктивніші порівняно з традиційними масовими і мають розглядатись як перспективні для вищих навчальних закладів.
   Але по-справжньому невичерпними і необмеженими для розвитку особистості є творчі процеси, оскільки перебіг їх має особистісний, тобто індивідуальний характер. Тому набагато цікавіше проходять різноманітні камерні заходи, які сприяють більш близькому спілкуванню, заохочують студентів до безпосередньої участі в заході. Такими є студентські конференції, присвячені Івану Франку, Володимиру Винниченку, Михайлу Грушевському та іншім відомим українським діячам.
   Проблема створення умов і розширення можливостей для залучення студентів до ситематичної, активної, соціально значущої і суспільновизнаної виховної та науково-пошукової діяльності є досить актуальною в контексті тих завдань, які стоять перед сучасною вищою школою, має концептуальний характер.

    Література
   1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.
   2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. /В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін. - К.: Знання, 2005. - 327 с.
   3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г.Кременя. - К.: Освіта, 2004. - 384 с.
   4. Драчук Р.В. Ми в душах храм будуємо... // Р.В.Драчук, Л.І. Іщенко. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 63 с.
   5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 486 с. - (Вища школа ХХІ століття).

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail