Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Мацей О.О.,
зав. НМВ НБ ХНУ

Форми інформаційно-бібліографічної роботи бібліотек ВНЗ в сучасних умовах
(за даними звітної документації)

   Бібліографія була і буде постійним супутником освіти, помічником тих, хто веде цілеспрямований пошук інформації, оволодіває раціональними методами роботи над книгою і текстом. Це необхідний інструмент в роботі науковця, студента, викладача.
   Посилення в останні роки "наскрізної функції" бібліографії пов'язано із запровадженням комп'ютерних технологій. Бібліографічні процеси поєднують бібліотеку та науково-інформаційну діяльність по задоволенню інформаційних потреб користувачів. Сьогодні інформаційно-бібліографічне обслуговування в значній мірі визначає характер бібліотеки як науково-освітнього, інформаційного та культурного цетнтру. Особливістю роботи науково-бібліографічного відділу бібліотеки ВНЗ є інформаційно-бібліографічне забезпечення наукової діяльності та навчально-виховного процесу.
   Світові перспективи розвитку університетських бібліотек по задоволенню освітніх і наукових потреб засновані на широкому використанні електронних ресурсів. Стрімкий розвиток інформаційних технологій впливає на зміст та форми довідково-бібліографічної роботи. Довідково-бібліографічний фонд в його звичайному вигляді доповнюється і замінюється електронними джерелами, які створюють основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Дуже широко використовується в університетських бібліотеках такі види електронних джерел як бази даних. Сучасні бази даних надаються переважно в доступі он-лайн (ЕК, ЕБ тощо). При цьому існюуть БД, що використовуються безпосередньо тільки для обслуговування користувачів в бібліотеці (БД "Ліга: Закон" у НБ ХНУ).
   Втіленням сучасного каналу доступу до різноманітних бібліотечних послуг та інформаційних ресурсів стали бібліотечні веб-сайти. Сайти відіграють особливу роль в довідково-бібліографічному обслуговуванні (ДБО) та посилюють значення бібліотеки в навчальному процесі. Одним із основних бібліографічних ресурсів на сайтах бібліотек є БД "Електронний каталог" (ЕК). ЕК ведуться у чотирьох бібліотеках методичного об'єднання Хмельницької області: НБ ХНУ, НБ КПНУ, НБ ПДАТУ (програмне забезпечення "УФД.Бібліотека"), НБ ХУУП (власний програмний продукт "Філін"). Кількість записів в електронних каталогах бібліотек щороку зростає.
   У 2007 році в ЕК бібліотек було: ХНУ – 215566 записів, КПНУ – 27867, ПДАТУ – 16589 та ХУУП – 2100 записів. Однією із нових форм довідково-бібліографічної роботи НБ ХНУ є міжбібліотечна кооперація з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва за договором про співпрацю по обміну електронними записами аналітичного розпису періодичних видань.
   На сайтах бібліотек представлена така нова форма ДБО як Вебліографія. Бібліографи створюють тематичні путівники по Інтернет як джерела якісно відібраної та добре описаної інформації, які знаходять широке застосування. На сайті НБ ХНУ створено БД "Навігатор Інтерент-ресурсів за профілем університету". Це анатований путівник по сайтах, що пропонують електронні книги, статті з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів тощо.
   Бібліографічна служба одна із перших відчуває зміни, які відбуваються в житті суспільства. Найчастіше саме за станом інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачі оцінюють роботу бібліотеки в цілому. Сучасні комп'ютерні технології значно розширили можливості задоволення інформаційних потреб читачів, надання якісних інформаційних послуг. Разом з тим, багато залежить від того, наскільки конкретний читач споможний орієнтуватися в безмежному інформаційному світі, своєчасно знаходити, отримувати та ефективно використовувати нову інформацію. Тому особлива роль в формуванні інформаційної культури користувачів належить бібліотеці. В усіх бібліотеках об’єднання вже стало традицією, проведення на початку навчального року для студентів І курсу занять з основ бібліотечно-інформаційної грамотності (як теоретичних, так і практичних). В залежності від кількості читачів бібліотеки провели у 2007 році: ХНУ – 118 годин занять; ХГПА – 66; КПНУ – 24; ПДАТУ – 21; ХУУП – 14. Неможливість включення таких занять в навчальний розклад створює проблеми для їх проведення. Слід відзначити, що бібліотеці ХГПА вдалося у навчальному плані виділити місце для проведення інформаційно-бібліографічних занять зі студентами. Ось уже три роки такі заняття проводяться згідно до навчальних розкладів. Саме це й сприяє проведенню більшої кількості занять в порівнянні з іншими бібліотеками.
   Окрім традиційних занять у бібліотеці ХУУП проводяться Дні першокурсника, які включають в себе проведення бесід про можливості бібліотеки, правила користування бібліотекою та книгою, довідково-інформаційним апаратом. Для студентів старших курсів та магістрантів КПНУ проводяться заняття з "Методики бібліографічного опису та бібліографічної роботи", на яких роз’яснюються правила опису творів друку та правила користування ДБА. У бібліотеці КПНУ консультації, бесіди, заняття із студентами та магістрантами з питань використання довідкового апарату проводяться ще й безпосередньо біля карткових каталогів та картотек. Надавалась допомога працівниками бібліотек у пошуку та уточненні бібліографічних даних, складанні списків літератури до наукових праць (рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт, кандидатських дисертацій).
   У НБ ХНУ заняття "Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія" проводились із студентами старших курсів в рамках навчального курсу "Основи патентного пошуку" з використанням комп'ютерів в залі каталогів та електронної інформації. Для теоретичних занять використовувались ретельно підготовлені слайди. Обов'язковим та важливим елементом занять зі студентами є практичне засвоєння методів пошуку інформації на комп'ютерах. Заняття з основ інформаційної культури проводились у залі електронної інформації, де для користувачів облаштовано 14 АРМ.
   Паралельно з індивідуальними бесідами про правила користування бібліотекою, які проходили в рамках проведення "Декади першокурсника" та бібліотечних уроків під гаслом "Бібліотека в житті студента", в науковій бібліотеці ПДАТУ стало доброю традицією оформлення озвученої виставки "Для тебе, першокурснику!", на якій доступно висвітлюється кожна спеціальність університету. Великий показник видачі книг з виставки свідчить про актуальність, своєчасність та якість оформлення виставки.
   Новою формою обслуговування користувачів в Інтернет стали віртуальні довідкові служби. "Віртуальна довідка" дає можливість розширити зону обслуговування за рахунок віддалених користувачів. Вона дає змогу за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку та одержати кваліфіковану відповідь провідних фахівців бібліотеки. В бібліотеці ХНУ "Віртуальна довідка" працює з 2006 року.
   Автоматизація бібліотек прискорила появу нових форм інформування користувачів. Важливе місце у процесі інформування в режимі ВРІ та ДОК відіграють власні бібліографічні та інформаційні БД бібліотек. Досить об’ємна робота велась по індивідуальному інформуванню користувачів в системі ВРІ та ДОК бібліотеками об'єднання. Найбільший показник абонентів у системі ВРІ у бібліотек: КПНУ – 142, ПДАТУ – 24, ХНУ – 18 абонентів. Для передачі інформації активно використовується електронна пошта, що дає змогу економити час. Окрім того, професорсько-викладацький склад університету має можливість звертатись на сайт бібліотеки, де представлені БД, що дозволяють інформувати з проблем вищої школи, нових надходжень літератури тощо (на сайті НБ ХНУ БД "Вища школа", "Болонський процес. Кредитно-трансферна система підготовки фахівців", "Нові надходження", "Сторінка викладача" тощо).
   Користувачі звертаються в бібліотеки з найрізноманітнішими запитами, що викликані різними потребами. Саме тому, однією із основних форм інформаційно-бібліографічної роботи є надання довідок. Довідки, спрямовані на допомогу науково-дослідницькій роботі студентів та викладачів надавались в усіх бібліотеках ВЗО. За 2007 рік їх було надано: бібліотекою ХУУП – 1800 бібліографічних довідок, в тому числі 750 тематичних; бібліотекою ХГПА – 4219; читачам бібліотеки КПНУ надано 8173 бібліографічних довідок, із них тематичних 1809, в автоматизованому режимі виконано 1936 довідок; працівники бібліотеки ХНУ за минулий рік надали своїм користувачам 25762 довідки, в автомаизованому режимі - 25660. Найбільший показник виконаних довідок у бібліотеці ПДАТУ – 39870.
   Традиційний напрямок наукової роботи бібліотек ВНЗ – створення бібліографічних покажчиків. Більшість бібліотек видають бібліографічні та біобібліографічні покажчики праць викладачів університету. Мета кожного покажчика – розкрити результати наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету. Вони створюються із використанням комп'ютерних технологій; електронні версії покажчиків розміщуються на сайтах бібліотек. НБ ХНУ щороку поповнює своїми покажчиками БД "Праці вчених університету" та "Публікації викладачів університету". У 2007 році НБ ХНУ вперше підготувала електронне видання компакт-диску. Це електронна версія оновлених та доповнених бібліографічних покажчиків праць вчених універистету, створених за період 2002 – 2007 років. До 45-ї річниці НБ ХНУ з метою висвітлення діяльності бібліотеки було видано довідково-бібліографічне видання "Бібліотека – ключ до пізнання світу".
   У 2007 році працівниками НБ ХУУП підготовлено на видано черговий випуск бібліографічного покажчика "Університетські записки. Часопис Хмельницького університету управління та права".
   Велика робота велась працівниками бібліотеки КПНУ по підготовці та друку бібліографічної продукції. Підготовлено та видано друком:
   — 4-й випуск щорічного довідково-бібліографічного видання "Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік".
   — "Календаря знаменних та пам’ятних дат на 2008 рік", присвячений 90-річчю від часу заснування університету. Велась копітка робота по збору та систематизації матеріалу до "Бібліографічного покажчика університету", по підготовці до друку іменних бібліографічних покажчиків викладачів університету.
   До ювілейних дат працівниками бібліотеки ПДАТУ підготовлено 3 бібліографічні покажчики.
   Велика увага в бібліотеках методичного об’єднання приділяється масовому інформуванню. Професорсько-викладацький колектив, студенти інформуються про нові надходження літератури з різних галузей знань, наукових новацій на Днях кафедр, Днях інформації, Днях фахівця, інформаційних оглядах нових надходжень літератури. Проводяться "Дні бібліографії" для студентів, що пишуть курсові роботи та "Дні дипломника" для студентів, які пишуть дипломні та магістерські роботи.
   Професорсько-викладацький склад Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії періодично отримує інформацію на методичних нарадах про нові надходження літератури з різних галузей знань.
   По мірі надходження літератури проводились огляди нових видань в науковій бібліотеці ХУУП. За 2007 рік підготовлено та видано 12 інформаційних списків літератури. Професорсько-викладацький склад інформували про нові надходження по телефону, щомісяця на кожну кафедру розносились інформаційні списки "Нові надходження". За рік бібліотекою було проведено 4 Дні інформації. Щоквартально проводяться огляди нових надходжень для викладачів та студентів.
   У науковій бібліотеці ПДАТУ для професорсько-викладацького складу по мірі надходження новинок друкованої продукції проводяться "Перегляди нових надходжень літератури". Впродовж 2007 року проведено 8 переглядів літератури. За рік підготовлено 10 випусків покажчика "Нові надходження літератури", які роздруковувались на принтері для "Інформаційного вісника", розміщеного на стенді, для локальної мережі університету готувався електронний варіант.
   Інформування користувачів про нові надходження літератури до наукової бібліотеки КПНУ здійснювалось у формі бібліографічних оглядів, тексти яких друкувались в університетській багатотиражці "Студентський меридіан", оглядів літератури в академічних групах (проведено 20 оглядів, висвітлено 11 тем) .
   Новою формою ДБО є облік звернень користувачів до електронних ресурсів. На сайтах бібліотек встановлюють програми, які дають можливість відслідковувати активність звернень до ресурсів бібліотечного сайту, динаміку попиту на ресурси та впливають на їх прозвиток. У 2004 році у НБ ХНУвстановлено програму "Автоматизований облік ДБО".
   На сьогоднішній день довідково-бібліографічну роботу в бібліотеці неможливо уявити без використання новітніх технологій, впровадження нових форм та методів обслуговуання користувачів. Адже це підвищує оперативність, якість та забезпечує повноту задоволення інформаційних потреб. Тому бібліотека ВНЗ, виконуючи роль наукового, освітнього, комунікаційного, інформаційного та просвітницького центру, в перспективі повинна буде удосконалювати традиційні і розвивати нові форми і методи інформаційно-бібліографічного забезпечення студентів та науковців університету.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail