Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Методична робота як управління змінами в бібліотеці (на прикладі НБ ХНУ)

Мацей О.О.,
завідуюча науково-методичним відділом НБ
Хмельницького національного університету


    Методична робота в сучасних умовах набула фундаментального значення, яке полягає у забезпеченні адекватного реагування бібліотек на глобальні зміни соціальної системи. Основна суть методичної роботи сьогодні визначається в управлінні змінами. Успішна реалізація кожної стадії процесу змін — підготовки, переходу, закріплення — визначається саме рівнем методичної роботи. На стадії підготовки до змін методисти допомагають створити та здійснити спеціальну програму з освоєння нового, обов'язковими елементами якої виступає формування чітко визначеної системи цілей та відповідно широке розповсюдження інформації. Від професіоналізму методистів залежить здійснення стадії переходу. Допускається розвиток нових позицій, оцінок, поведінок та заключної стадії — закріплення, суть якої в створенні механізмів, які підтримують діяльність бібліотеки і гарантують її ефективну роботу.
    У відповідності до результатів аналізування діяльності бібліотеки методисти беруть участь у розробці та реалізації ефективної стратегії управління змінами, допомагають у виборі найбільш раціональної стратегії.
    Тому змістом методичної роботи у сучасних умовах повинно бути управління змінами, які є прогресивним розвитком керівництва інноваційними процесами.
    На прикладі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету хочу розповісти про методичну роботу як управління змінами у бібліотеці.
    Методичний відділ НБ ХНУ був створений у 1987 році. Його очолила Рибалко Раїса Митрофанівна. Саме вона формувала фонд методичного відділу, його довідковий апарат, багато читала, переймала досвід, відвідуючи бібліотеки відомих ВНЗ України та країн СНД. Значну увагу завідуюча відділом приділяла вивченню й впровадженню у практику роботи бібліотечних стандартів. Було розроблено багато власної регламентуючої документації. Це положення про відділи і сектори, посадові та технологічні інструкції на певні бібліотечні процеси. Наявність цих документів допомогла розмежувати обов'язки, визначити послідовність виконання окремих процесів. Усі бібліотекарі усвідомлювали важливість таких матеріалів, що допомагали в короткі терміни оволодівати знаннями чіткої технології. І сьогодні попит на регламентуючі документи зростає: Це закономірно, адже інноваційні технології потребують злагодженого функціонування практично усіх ланок замкнутого бібліотечного циклу.
    Однією з форм удосконалення управління є планування, облік та звітність. Були запроваджені квартальні, річні плани та звіти структурних підрозділів і бібліотеки, введені стандартизовані бланки, єдині форми обліку всіх бібліотечних процесів. Введено щоденний облік роботи на усіх пунктах обслуговування, встановлено контроль за виконанням планових показників.
    Для того, щоб якісно виконувати свої функції, відділ створює інформаційну базу, до якої входять законодавчі акти, що стосуються бібліотечної справи, спеціалізований фонд видань з бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, бібліотечного маркетингу й менеджменту. З літа 2001 року відділ приступив до ретроконверсії свого довідкового апарату. Було розроблено предметний рубрикатор з бібліотечної справи і зараз йде робота по наповненню БД "Бібліотечна справа", яку складають як записи ретроспективного введення, так і нових надходжень (сьогодні база даних нараховує більше 17 тисяч записів).
    Методичне забезпечення бібліотечної діяльності покладається на методичний відділ, який координує всю методичну роботу бібліотеки, і на штатних працівників — методистів. У здійсненні функцій активно беруть участь керівники усіх структурних підрозділів бібліотеки. Методична служба нашої бібліотеки:
 • бере   участь   у   визначенні   основних   напрямків   діяльності бібліотеки на поточний рік і на перспективу;
 • аналізує роботу бібліотеки і надає   консультативно-методичну допомогу підрозділам;
 • виявляє   і  створює   новітності,   які   сприяють   вдосконаленню роботи, та упроваджує їх в практику;
 • сприяє підвищенню кваліфікації бібліотекарів;
 • інформує щодо надходжень фахової літератури та методичних матеріалів з бібліотечної справи;
 • надає   методичну   допомогу   бібліотекам   вищих   навчальних закладів — членам Хмельницького зонального об'єднання.
    В методичному відділі є свій фонд літератури і неопублікованих документів, який сьогодні нараховує 2525 примірників. Це:
 1. література з теорії, методики і організації бібліотечної роботи, підручники та навчальні посібники з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики;
 2. довідники, термінологічні словники, стандарти з бібліотечної справи та бібліографії;
 3. бібліотечна періодика, починаючи з 1970 року.
    В методичному кабінеті постійно діють виставки новинок літератури з бібліотечної діяльності, які відображають стан і перспективи розвитку бібліотечної справи, передовий досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек. Ось уже 3 роки на сайті бібліотеки у розділі "Методичне об'єднання" діє і постійно поновлюється віртуальна виставка "Сучасна бібліотека: напрямки та стратегії розвитку", на якій розміщуються книги, корисні для бібліотекарів. Література на виставці згрупована за 9 основними розділами. Окрім сканованої обкладинки можна прочитати анотацію до книги та познайомитись із змістом документу.
    Ведеться у методичному відділі облік роботи. Оскільки методична діяльність дуже різноманітна, то окремо враховуються різні її форми. Не дивлячись на багатоаспектний характер і в значній мірі творчий зміст методичної роботи, у методичному відділі здійснюється нормування, облік і планування праці.
    План методичної роботи є зведеним, який відображає діяльність не тільки методичного відділу, а й бібліотеки в цілому, всіх її структурних підрозділів.
    За 21 рік діяльності методичного відділу накопичено чималий досвід роботи з усіх питань бібліотечної діяльності. Ось основні із них:
 1. Аналіз та узагальнення діяльності підрозділів.
 2. Удосконалення технологічних процесів.
 3. Вивчення    та  впровадження   передового   досвіду   і    новітніх            інформаційних технологій.
 4. Створення організаційно-технологічної документації.
 5. Організація підвищення кваліфікації співпрацівників. Напрямки роботи науково-методичного відділу сьогодні:
 • методичний моніторинг. Аналітична діяльність;
 • консультаційно-методична допомога бібліотекарям;
 • інноваційна діяльність бібліотеки;
 • підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів.
    Зупинимось на кожному напрямку діяльності методичного відділу.
                Аналіз та узагальнення діяльності підрозділів.
    Методична робота — це мистецтво керувати організаційними та технологічними процесами бібліотеки, що базується в першу чергу на вивченні та аналізі діяльності структурних підрозділів — їх статистичних показників, планів, звітів — методом перевірки. Аналітична діяльність методистів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету включає моніторинг сучасної бібліотечної ситуації в рамках звітної кампанії. Аналізи, що готуються не лише методистами, а й завідуючими та провідними спеціалістами відділів з різних питань, описують стан роботи бібліотеки з певного напрямку, містять прогноз розвитку, певні рекомендації. Такі аналізи проводяться в бібліотеці щорічно. Їх результати розглядаються на засіданнях методичної ради, стають приводом для розробки нових регламентуючих документів, методичних рекомендацій. Аналіз відвідувань допомагає вирішити питання щодо рівномірного навантаження підрозділів. Аналізи використання фондів, відмовлень й книговидачі сприяють очищенню фонду, його перерозподілу, раціональному комплектуванню.
    Аналізувати діяльність бібліотеки з формування науково обґрунтованої бібліотечної політики допомагає реалізація методистами дослідницької функції в проведенні різного роду вивчення користувацької аудиторії — як студентів, так і викладачів. Вони дають змогу, з одного боку, аналізувати статистичні показники, з іншого боку — вивчати попит, інформаційні потреби, що дозволяє формувати перспективні завдання. Планомірними та систематичними дослідженнями наукова бібліотека Хмельницького національного університету почала займатися з 1995 року в рамках перспективного плану, який мав назву "Бібліотека та книга в житті молоді". В даний час бібліотека працює за новою Комплексною цільовою програмою розвитку НБ ХНУ, складеною на 2007-2011 роки "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій". В дослідженнях, які поводяться згідно до програми, беруть участь усі підрозділи: координує та направляє роботу методичний відділ. Кожне дослідження після ретельної обробки даних є підставою для певних змін у роботі, розробки нових регламентуючих документів.
    Консультаційно-методична допомога бібліотекарям.
    Консультування     бібліотекарів    є    однієї   з    традиційних    форм методичної допомоги. Воно здійснюється як усередині бібліотеки через консультації досвідчених бібліотечних спеціалістів менш знаючим колегам, так і для фахівців мережі бібліотек, методичну допомогу яким надає бібліотека — методичний центр. Саме з такою метою, рішенням методичної ради бібліотеки ХНУ №4 від 28.09.2004 року започатковано видання інформаційного бюлетеня для працівників бібліотек ВНЗ III—IV рівня акредитації державної форми власності Хмельницької області "Бібліотека в освітньому просторі".
    Консультації проводяться з ініціативи самих бібліотекарів (за їх проханням), і за ініціативою методичного відділу, в чому виявляється принцип активності в методичному забезпеченні бібліотечної діяльності.
    Професійне консультування та піклування про професійний ріст бібліотечних кадрів є однією з основних функцій методичної роботи. Воно ставить за мету розширення та поглиблення професійних знань бібліотекарів у відповідності з посадою та обов'язками, освоєння нового у зв'язку із змінами в роботі.
    Інноваційна діяльність
    Провідним напрямком активного впливу методичної роботи на діяльність бібліотеки є інноваційна діяльність, що полягає в запровадженні у практику прогресивних форм і методів роботи. Але досить складно вивчити та втілити на базі власної бібліотеки будь-яку інновацію. Необхідно детально проаналізувати, відібрати краще, а головне — пристосувати й апробувати наявне в своїх умовах, бо кожна бібліотека — це свої можливості, своя технологія.
    Саме тому створення регламентуючої документації у бібліотеці — важливий напрямок методичної роботи, що забезпечує налагоджений технологічний процес. За роки діяльності методичної служби створена система методичних документів, що охоплює усі напрямки: від загальних — "Положення про наукову бібліотеку Хмельницького національного університету" й правил внутрішнього розпорядку — до інструкції на окремі технологічні процеси. Щороку працівники бібліотеки розробляють та редагують близько 20 інструктивно-методичних документів. Важливою допомогою співробітникам бібліотеки є повнотекстова БД "Регламентуючі документи", яка виставлена на сайті бібліотеки у розділі "Наукова робота" . Можливість щохвилини скористатися в локальному режимі потрібним документом позитивно оцінив весь персонал бібліотеки. Система регламентуючих та інструктивно-методичних документів, що прийняті в бібліотеці, надзвичайно важлива як для традиційних бібліотечних технологій, так і для нововведених. Адже для запровадження будь-якої інновації методистами створюється цілий пакет інструктивно-методичних документів.
    Підвищення кваліфікації.
    Професійні вимоги до бібліотечних працівників завжди були і є досить високими протягом усього розвитку бібліотечної справи. Для вирішення питань бібліотечної діяльності потрібні відповідні професійні знання. Нарощення обсягу інформації й необхідність прискорення її обігу в суспільстві зумовили пошук нових підходів до розв'язання означених проблем, тобто створення бібліотечно-інформаційних систем на базі нових комп'ютерних технологій, що в свою чергу посилює вимоги до професійних здібностей бібліотекарів і бібліографів-практиків. Ускладнюються практично усі технологічні бібліотечно-інформаційні процеси від комплектування до поширення інформації про наявність документів у фондах. Підвищення вимог до наукових знань та практичних навичок фахівців є основною причиною для підвищення кваліфікації працівників. Підвищення кваліфікації бібліотекаря
    —  це удосконалення професійних знань, навичок і вмінь, підвищення загальноосвітнього й культурного рівня відповідно до нових досягнень культури, науки й техніки, а також передового бібліотечного досвіду.
    У НБ ХНУ діє своя система підвищення кваліфікації співробітників — це сукупність планомірно організованих, взаємозалежних і скоординованих заходів, що передбачають серйозну наукову та практичну підготовку. Методичний відділ бібліотеки сприяє професійній самоосвіті, інформуючи бібліотекарів про нову фахову літературу, надаючи консультації з різних питань професійного читання. Вже стало традицією проводити щосереди в колективі тематичні та інформаційні огляди, консультації з окремих напрямків роботи, в яких беруть участь не лише професіонали, а й молодь, для яких підготовка огляду стає справжньою школою практичного навчання. Уміти виступати перед аудиторією має кожен фахівець бібліотеки вищого навчального закладу. Робота в університетській бібліотеці ставить працівника перед потребою постійного оновлення знань, оволодіння новими
технологіями. Тому за сприяння відділу автоматизації в бібліотеці діє "Школа комп'ютерної освіти".
    Бібліотекарі-практики підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у семінарах, оглядах спеціальної літератури; обмінюються досвідом на наукових конференціях; вивчають досвід інших бібліотек. Співробітники бібліотеки мають змогу ознайомитися з роботою багатьох бібліотек України. Вони відвідують бібліотеки вищих навчальних закладів Херсону, Донецька, Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Севастополя, Черкас та інших міст.
    Обов'язковим для всіх бібліотекарів є ознайомлення з новинами бібліотекознавства і бібліографії на сторінках періодичних фахових видань та нових надходжень. З 2007 року один раз на місяць заняття з підвищення кваліфікації проводяться у структурних підрозділах, це дає змогу завідувачеві відділу провести заняття зі своїми співробітниками згідно до плану роботи.
    Проводяться заняття для всіх працівників бібліотеки для ознайомлення з новими держстандартами, правилами, технологічними змінами в бібліотечних процесах. Крім розглянутих форм підвищення кваліфікації, існує не менш результативна форма підвищення професіоналізму на суто індивідуальному рівні, тобто самоосвіта. Зазвичай бібліотекарі-професіонали намагаються бути у курсі змін, що відбуваються в бібліотечній галузі, щоб всебічно підтримувати власний професійний рівень.
    В   умовах   реформування   системи   освіти   та   перебудови роботи бібліотеки, що зумовлено запровадженням нових інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем і мереж, проблема ефективності і якості роботи системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів стоїть досить гостро. Вже кілька років в нашій бібліотеці діють "Школа комп'ютерної освіти", "Школа керівника". Кожного року проводяться заняття з працівниками в системі "Бібліотечні уроки".
    Вся система занять з підвищення кваліфікації, яка формувалась у нашій бібліотеці впродовж багатьох років, покликана вчити бібліотекарів мислити та діяти професійно, шукати нетрадиційні підходи у вирішенні питань, виховувати самостійність та відповідальність за довірену справу, розвивати творчу ініціативу. Набуті на заняттях з підвищення кваліфікації знання дають змогу нашим співробітникам орієнтуватися в соціальних та виробничих умовах, що зазнають постійних змін, закріплювати, розширювати та поглиблювати свій професійний кругозір.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail