Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Панасюк Т.Г.
зав. відділу природничо-технічної літератури

Бібліотека ВНЗ в системі екологічної інформації та культури.

   На початку XXI століття в усьому світі велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, місці проживання, їхньої обізнаності з можливими шляхами вирішення екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.
   Для України ці проблеми є особливо актуальними. Розробка і реалізація національної екологічної стратегії у контексті переходу нашої країни до моделі сталого розвитку відповідно до рішень Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), Всесвітнього саміту в Йоганнесбурзі (2002) та політичних орієнтирів всеєвропейського процесу "Довкілля для Європи" потребують екологізації суспільної свідомості, впровадження системи професійної екологічної підготовки, підвищення рівня екологічної освіти та культури.
   Екологічна освіта у ВНЗ є продовженням попередніх етапів екологічної освіти (дитячий садок, середня школа, родина) і наступним, більш високим рівнем у системі безперервної багатоступеневої екологічної освіти. ВНЗ повинен виховувати у студентів почуття високої відповідальності за збереження та примноження природних багатств, бережливе їх використання, охорону природнього середовища та довкілля.
   Основне завдання екологічної освіти та виховання – необхідність закріпити у суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь. Як казав Антуан де Сент-Екзюпері : "Ми не отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її в борг від наших дітей!"
   Сьогодні екологічна освіта у ВНЗ поділяється на 2 напрями: нормативна базова дисципліна для фахівців усіх спеціальностей та фахова екологічна освіта включно з підготовкою спеціалістів для різних галузей народного господарства.
   Хмельницький національний університет є центром з вивчення екологічних проблем у Хмельницькій області. Університет випускає фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" спеціальності 7.07801 "Екологія та охорона навколишнього середовища".
   Крім того, в університеті діє цільова аспірантура зі спеціальності 03.00.16 "Екологія".
   Активна науково-дослідна робота зі спостереження, збору, обробки і аналізу інформації про стан навколишнього середовища, прогнозування його змін і розробка науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень проводиться на кафедрі екології та навчально-науково-виробничому центрі "Еко-Поділля". Навчальною та науковою базою для вивчення дисциплін, для проходження загально-екологічної практики є Ботанічний сад університету.
   Більшість завдань сучасного ВНЗ безпосередньо пов'язані з діяльністю його бібліотеки - важливої ланки навчального та наукового процесів. Саме бібліотека є одним з найважливіших підрозділів навчального закладу, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і зміст навчання та наукових досліджень.
   В цілісній системі екологічного виховання та освіти роль бібліотек обумовлюється:
   • наявністю інформаційних ресурсів;
   • відкритістю та доступністю інформації;
   • впровадженням сучасних технологій;
   • кваліфікованими кадрами.
   Останнім часом істотно збільшився попит користувачів на інформацію з питань екології, значно розширилася тематика запитів. Це позначається на роботі бібліотек, починаючи з комплектування фондів, а також на бібліотечно-інформаційній діяльності щодо популяризації екологічних знань.
   Для того, щоб організувати цю роботу ефективно, бібліотека намагається дотримуватися таких вимог: постійно вивчати інформаційні потреби користувачів з екологічної тематики; формувати інформаційні ресурси з екології та суміжних наук; організовувати обслуговування запитів користувачів на основі сучасних інформаційних технологій; формувати нові форми співробітництва з державними і громадськими організаціями, що працюють в галузі екології; підвищувати професійний рівень бібліотекарів.
   Екологічній освіті наукова бібліотека ХНУ завжди приділяла багато уваги. Впровадження новітніх інформаційних технологій поставило цю роботу на якісно новий рівень. Формування інформаційних ресурсів з екології відбувається таким чином:
   - поповнення фонду бібліотеки екологічною літературою
   - створення власних ресурсів
   - використання мережі Інтернет.
   На сьогоднішній день фонд бібліотеки з питань екології становить більше 7000 видань навчального, наукового та довідкового характеру. Щороку бібліотека передплачує біля 20 назв періодичних видань з екологічної тематики. Серед них: "Довкілля та здоров'я", "Екологічний вісник", " Экология и жизнь", "Безпека життєдіяльності", "Инженерная экология", "Экотехнологии и ресурсосбережение" тощо. В фонді бібліотеки є також нормативно-правова література з питань охорони довкілля.
   У формуванні інформаційних ресурсів з екології значну роль відіграє координація діяльності бібліотеки з кафедрою екології: проводиться детальний аналіз навчальних програм, що дозволяє виявити теми, які потребують додаткової інформації та докомплектування.
   Гарантією якісного обслуговування користувачів є сучасний ЕК наукової бібліотеки ХНУ. Всі види документів, які надходять до бібліотеки, заносяться в ЕК, предметизуються та штрихкодуються.
   Предметний рубрикатор з екологічних проблем нараховує близько 200 рубрик та підрубрик. Будь-яка нова тенденція в літературі з екології знаходить відображення у предметних рубриках ЕК. Збільшення кількості запитів екологічної тематики теж призводить до поповнення та поновлення рубрикатора.
   Обслуговування користувачів відбувається на основі сучасних інформаційних технологій. Для виконання складних запитів в галузі екології використовуються можливості Інтернет. З метою наближення ресурсів Інтернет до користувача та раціонального пошуку інформації в бібліотеці створений "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Тематика навігатора відповідає навчальним програмам та надає допомогу у пошуку фахової інформації. Зважаючи на актуальність проблеми, навігатор з питань екології було створено в першу чергу. Він містить посилання на сайти, що мають інформацію, яка допоможе при вивченні дисциплін: екологія та охорона навколишнього середовища, заповідна справа, економіка природокористування, грунтознавство, методи очистки та контролю якості води тощо.
   Запити з правових аспектів екології виконуються максимально швидко за допомогою повнотекстової бази даних "Ліга. Закон". Якісному бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню користувачів сприяє організована в 2004 році Електронна бібліотека університету. Вона доповнює традиційний фонд документами, які існують в електронному вигляді: повнотекстові версії навчальної та наукової літератури, методичних посібників викладачів університету, повнотекстові версії "Вісника Хмельницького національного університету" та електронні журнали видавництв EBSCO, Springer, Blackwell, DOAJ, доступ до яких наданий згідно міжнародного проекту "INTAS".
   З 2006 року для віддалених користувачів на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба, яка дозволяє за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку користувачем та дає можливість одержати інформацію за певною темою.
   В рамках договору про співробітництво у сфері інноваційної діяльності проводиться обмін електронними ресурсами з бібліотеками ВНЗ: Краківського політехнічного університету ім. Тадеуша Костюшки, Тернопільского національного педагогічного університету, Національного університету кораблебудування м. Миколаїв, Харківського національного університету радіоелектроніки, а також з Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва.
   Активізація діяльності бібліотек в екологічному вихованні, екологічній просвіті молоді - на порядку денному. Про це свідчать матеріали найбільш значущої події в бібліотечному житті- щорічної міжнародної конференції в Криму. Останні роки тут працює секція з питань екологічної культури "Проблеми доступу до екологічної їнформації. Бібліотека як центр екологічної культури". Із формуванням в бібліотеках ВНЗ екологічної просвіти організуючу роль в їх роботі відіграє створення бібліотечних програм і проектів екологічного напряму. Кожна бібліотека, виходячи із потреб читачів і своїх можливостей, вибирає для себе аспекти і діапазон програмних установок в екологічній просвіті.
   З метою формування системи екологічних знань, виховання екологічної свідомості та екологічної культури молоді в науковій бібліотеці ХНУ прийнято до реалізації проект "Майбутнє планети- в наших руках". Завдання проекту:
   • надання постійної інформаційної підтримки навчального процесу та науково-дослідницької діяльності студентів, аспірантів, науковців;
   • активізація роботи бібліотеки у розповсюдженні знань з охорони навколишнього середовища;
   • формування нових форм співробітництва з державними та громадськими екологічними організаціями;
   • надання відкритого доступу до інформації користувачам на високому професійному рівні з використанням нових інформаційних технологій;
   • залучення студентської молоді до участі в рухах і заходах на захист і збереження рідної природи;
   • запровадження інноваційних форм індивідуальної та масової роботи з екологічної просвіти.
   В рамках реалізації проекту в бібліотеці проводяться різноманітні заходи з пропаганди екологічних знань. Серед них: екологічні уроки до Дня довкілля, Дня Землі, Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, на яких обговорюються проблеми екологічного стану міста, екологічної ситуації в Україні та світі; місячник екологічних знань до Дня довкілля "Людина і природа: правила гри" (цикл семінарів для студентів 1-3 курсів неекологічних спеціальностей); "Дні еколога" для студентів-першокурсників спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища", в процесі яких відбувається ознайомлення студентів з інформаційними можливостями бібліотеки, літературою та періодичними виданнями з профілю навчання, проводяться практичні заняття з використання електронних ресурсів бібліотеки з питань екології. Для студентів-екологів старших курсів проводятся семінари-тренінги за участю державних та громадських екологічних організацій.
   З метою проведення профорієнтаційної роботи спільно з кафедрою екології проводяться презентації спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища" для учнів випускних класів шкіл міста Хмельницького. Великою популярністю користуються тематичні виставки, які щороку експонуються в університеті, на наукових конференціях та семінарах, в читальних залах бібліотеки. Серед них : "ЕКО-Хмельницький" (виставка-факти), "Екологія, людина, супільство", "Сталий розвиток України: суть проблеми та перспективи", "Живої природи душа промовляє " тощо. На сайті бібліотеки представлені віртуальні виставки з актуальних питань охорони довкілля.
   Екологічне виховання – це одна з найскладніших проблем на шляху до збалансованого розвитку суспільства. Бібліотеки ВНЗ, надаючи всі наявні інформаційні масиви, стають необхідною ланкою в системі безперервної екологічної освіти, безпосередньо активним учасником формування екологічної культури сучасного спеціаліста.

   Література
   1. Астапенко Т.С. Формування екологічної свідомості засобами інформаційно-бібліотечної роботи// Екологічний вісник.- 2006.- №2.- С. 28-29.
   2. Бур'ян Л. Екологічне просвітництво як важлива складова діяльності публічної бібліотеки// Бібліотечний Форум України.-2007.- №3.- С. 31-34.
   3. Ермак А.А. Доступность экологической информации: поиск новых решений// Мир библиографии.- 2006.- №6.- С.2-3.
   4. Курняк Л. Екологічна культура: поняття і реальність// Вища освіта України.-2006.-№3.-С.32-37.
   5. Кучеренко Н. Экология - дело каждого из нас// Библиотека.- 2007.- №1.- С. 4-5.
   6. Перепелица И. Библиотека как центр экологической культуры// Бібліотечний форум України.- 2006.- №1.- С.37-38.
   7. Шевченко Н. Впровадження екологічних програм як інтегративний чинник соціалізації молодого покоління// Вісник книжкової палати.- 2007.- №2.- С. 27-31.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail