Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Петрицька В.М.,
вчений секретар НБ ХНУ

Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету.

                     Оперативний доступ до інформаційних ресурсів та інтенсивний обмін інформацією між ученими забезпечується розвитком науково-інформаційної діяльності як складової науково-дослідної роботи НБ ХНУ. Тут сформована цілісна система наукових ресурсів, інформаційно-когнітивна модель наукових комунікацій:
   •електронні ресурси сконцентровані на рівні університету;
   •наукова, інформаційно-аналітична обробка ресурсів та їх структурування проводиться відповідно до класифікації наук, типів та видів ресурсів;
   •надається доступ до світових джерел інформації.
   В книгозбірні сконцентровані всі засоби та інструментарій для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог (ЕК), електронна бібліотека (ЕБ), проблемно-орієнтовані БД, повнотекстові власні та придбані БД, доступ до світових джерел інформації.
   Головною складовою єдиного інформаційного середовища університету, до якого користувачі мають цілодобовий доступ, став веб-сайт бібліотеки, де розміщені всі вищезгадані джерела. Студентам, викладачам, науковцям надається повна інформація про ресурси бібліотеки через систему ЕК – цієї найголовнішої БД, що відображає активний книжковий фонд книгозбірні та підрозділів університету. В його складі – близько 30 % наукових видань. Серед них фундаментальні загальні та галузеві енциклопедії, довідники, мовні словники, тематичні ретроспективні бібліографічні покажчики, монографічні праці, реферативні та оглядові видання галузевих інформаційних центрів.
   Представлені також дисертації, звіти з НДР, наукова періодика. Доповнює ЕК систематична картотека статей – аналітичний розпис періодичних видань та наукових збірників. Ця унікальна система якнайширше розкриває фонд, його розділи, складові частини документів, дає можливість здійснювати швидкий тематичний пошук за різними параметрами і дає відповідь на наявність того чи іншого документу.
   Бібліотека орієнтується не на безмежне збільшення свого фонду, а на надання користувачам доступу до віддалених інформаційних ресурсів. Для цього створена ЕБ університету, яка здатна надавати більш якісний та повний сервіс. В основу ЕБ покладена ідея об’єднання розрізнених електронних ресурсів університету з єдиним лінгвістичним забезпеченням та пошуковим інтерфейсом. В умовах дефіциту навчальної та наукової літератури ЕБ університету доповнює книжковий фонд, стає засобом розширення доступу до повнотекстових інформаційних ресурсів. В ній представлена продукція видавничого центру університету, методичні матеріали, наукові праці викладачів, електронні колекції кафедр, науковий журнал "Вісник ХНУ", також статті з наукових журналів, бази даних Bleckwell Science (біля 400 назв журналів, більше 110 тис. повних текстів статей); бази даних видавництва "Springer" (повнотекстові версії 487 журналів) та ін. Розміщені також електронні ресурси: придбані довідкові та інші документи на CD-ROM, передані кафедрами (наприклад, всесвітньо відома "Британіка"), від інших бібліотек на корпоративних засадах, поцифровані документи з фонду НБ ХНУ.
   Доступ до ЕБ університету надається в мережі Інтернет з будь-якого АРМ. У книгозбірні розширено зал електронної інформації. До послуг користувачів – документи на електронних носіях, в т.ч. статті із наукових журналів. Техніка забезпечує додаткові послуги – копіювання, сканування та роздрук документів.
   Електронна бібліотека – бібліотека нового тисячоліття. Але, разом з тим, вона зберігає традиційні, вивірені роками функції – допомагати користувачам орієнтуватись в її величезних ресурсах, володіти навиками ефективного пошуку інформації.
   Можливості використання інформаційних ресурсів безмежні. З метою наближення їх до користувача створена БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Це свого роду анотований інформаційний путівник найбільш цінних і надійних веб-сайтів з окремих напрямків підготовки та навчальних дисциплін. Більше 20 галузей знань, представлених в "Навігаторі Інтернет-ресурсів за профілем університету", постійно поновлюються. В окремий підрозділ зібрано матеріал, присвячений кредитно-трансферній системі підготовки фахівців в контексті Болонської декларації.
   На основі представлених на сайті бібліотеки ресурсів користувач отримує вичерпну картину нашого інформаційного потенціалу. Тут можна ознайомитись також з ЕК наукових, вузівських, електронних бібліотек України і світу, надаються їх адреси, представлені енциклопедичні, довідкові видання.
   Одним із найголовніших електронних ресурсів України є створена НБ України ім. Вернадського "Україніка наукова" – загальнодержавна реферативна БД, де відображені наукові праці вчених нашої країни з усіх галузей знань. Електронна бібліотека НБУВ (www.nbuv.gov.ua) пропонує користувачам автореферати дисертацій, нормативні акти, історичні та інші матеріали.
   Цінний ресурс – електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки (www.diss.rsl.ru), яка пропонує відкритий доступ до повнотекстової бази авторефератів дисертацій.
   Корисну інформацію користувачі можуть знайти в ЕК Національної парламентської бібліотеки України (www.nplu.kiev.ua), НБ Національного університету ім.. Т.Г.Шевченка (www.libgv.univ.kiev.ua), НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія" (www.library.ukma.kiev.ua).
   Як бачимо, доступність інформації для вчених і студентів університету досягається через максимальне розкриття фондів і наближення до них користувачів, через вільний і необмежений доступ до всіх друкованих, електронних видань НБ університету, а також до ресурсів Інтернет.
   Активне впровадження в бібліографічну діяльність комп’ютерних технологій дозволяє перейти на якісно новий рівень роботи, передусім, підвищити якість та оперативність інформаційно-бібліографічного обслуговування та повноту задоволення запитів користувачів. Кількість довідок із використанням повнотекстових ресурсів за останні 2 роки зросла в кілька разів. На сайті бібліотеки виставлені повнотекстові проблемно-орієнтовані БД, покажчики із серії "Бібліографія вчених університету", "Наукові праці викладачів", "Публікації про університет" та інше.
   Нового звучання набувають методи ознайомлення читачів з новою літературою, які також стануть в пригоді науковцям. Це комплексні масові заходи, як то "День кафедри", "День фахівця", тематичні виставки, виставки нових надходжень, виїзні виставки, перегляди літератури, де представляються ресурси бібліотеки та розкривається їх науковий потенціал. Інформація науковців за темами їх наукових робіт і викладачів за профілем кафедр проводиться з використанням електронної пошти.
   З 2006 року на сайті бібліотеки окремою сторінкою представлена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє за допомогою бібліографа отримати список документів за певною темою, значно скоротивши час на пошук.
   Новітні технології в інформаційному забезпеченні наукової діяльності університету стали головними у виконанні проекту інформаційно-бібліографічного відділу "Від якості інформаційно-бібліографічного обслуговування до якості освіти" (2005 – 2007рр.).
   Все ширше розповсюдження в інформаційному обслуговуванні вчених і спеціалістів отримують електронні носії інформації (в т.ч. CD-ROMD, VD-ROM), які сприяють задоволенню запитів користувачів, скорочують час на пошук необхідних документів
   Значні результати в інформаційному забезпеченні наукової діяльності університету досягаються за умов залучення до цієї роботи працівників всіх підрозділів бібліотеки – читальних залів, абонементів, спеціалізованих відділів по роботі з електронними документами, застосуванні комплексних масових заходів та тісної співпраці з викладачами та науковцями.
   Щорічне проведення цілої низки заходів, організованих бібліотекою в рамках програми "Молодий спеціаліст ХХІ століття", розкриває величезний потенціал бібліотеки і є одним із методів інформаційного забезпечення. Так, виставка наукових досягнень молодих вчених університету та студентів "Від перших вершин – до наукових висот" крім інформативності стає ефективною формою залучення студентів до наукової діяльності. Популярні також ділові зустрічі з викладачами кафедр та презентації наукових робіт викладачів, професорів навчального закладу.
   Удосконалення інформаційного забезпечення користувачів не можливе без наукових досліджень характеру і динаміки їхніх інформаційних потреб, тому предметом прикладних наукових досліджень бібліотеки стало вивчення запитів та визначення якості використання книжкових фондів і електронних ресурсів. В плані розвитку наукової роботи на 2007 – 2011 рр. прийнята Програма "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій". Її основними напрямками є: "Формування та раціональна організація інформаційних ресурсів. Доступ до світових джерел інформації" і "Удосконалення обслуговування користувачів". Для прогнозування майбутніх орієнтирів організації цієї роботи в 2007- 2008рр. проведено інтерактивне опитування "Робота з науковою інформацією в бібліотеці університету". Анкета, адресована науковцям, включає питання використання різноманітних джерел інформації: довідково-пошукової системи, електронних ресурсів, ЕБ університету, веб-сайту бібліотеки та ін. Отримані результати та пропозиції будуть враховані для удосконалення довідково-пошукової системи, використання найбільш інформативних джерел інформації, отож, сприятимуть якісному інформаційному забезпеченню наукової діяльності університету.
   
Література
   1. Айвазян О.Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, В.М. Петрицька // Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті: Інформ. зб. / За ред. С.Г. Костогриза.- Хмельницький: ХНУ, 2007.- С. 22-31.
   2. Айвазян О.Б. Розвиток університетського бібліотечно-інформаційного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій (до 45-річного ювілею НБ Хмельницького національного університету)/ О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька //Электронные ресурси для науки и образования.-2007.-С.121-128.
   3. Березкина Н.Ю. Информационное обеспечение науки Беларуси// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.- 2005.- №2.- С.58-60.
   4. Воскобойнікова-Гузєва О. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки/ О.Воскобойнікова-Гузєва, А.Бровкін// Бібліотечний вісник.- 2005.- №6.- С.9-15.
   5. Глухенька В.О. Електронна бібліотека Хмельницького національного університету – технологічні аспекти створення та використання // Бібліотечний форум України. – 2005.- №3.- С.32-33.
   6. Кулаковская Т.Л. Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.- 2006.- №2.- С.72-77.
   7. Петрицька В.М. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету/ В.М.Петрицька, О.Б.Айвазян// Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини. - 2001.- С.27-30.
   8. Петрицька В.М. Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи// Бібліотечний форум України.- 2006.- №1.- С.29-33.
   9. Чабан К.А. Онлайновий сервіс бібліотеки Хмельницького державного університету// Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини.- 2004.- С.60-66.
   10. Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку// Бібліотечна планета.- 2006.- №4.- С.21-24.
   11. Шрайберг Я.Л. Библиотеки, электронная информация и меняющееся общество в информационном веке: Ежегодный доклад Международной конференции "Крым"// Научные и технические библиотеки.- 2007.- №1.- С.25-55.
   12. Ярошенко Т. Наукові комунукації ХХІ століття: електронні ресурси для науки та освіти України// Бібліотечний вісник.- 2006.- №5.- С.17-22.

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail