Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Айвазян О.Б., директор наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету,
Великосельська О.М., вчений секретар
наукової бібліотеки ХНУ

Управління інноваційними процесами в НБ ХНУ: пошук і розробка нових моделей розвитку

   Наука, технології та інновації, як засвідчує історичний досвід, завжди були вирішальним чинником розвитку суспільства. Ми є свідками визнання того, що інновацій потребують усі області нашого життя, що інновації покликані докорінно поліпшити справи у всіх сферах виробництва, науки, культури, освіти.
   Кардинальні політичні, економічні та соціальні зміни підвищують значення інформації та статус бібліотек як найбільш демократичного джерела доступу до накопичених людством знань. Нагальною задачею для книгозбірень постає розробка та втілення інноваційної політики, спрямованої на якісно новий  розвиток бібліотек, створення умов для їхнього входження до глобального інформаційного простору з конкурентоспроможними інформаційними продуктами та послугами на умовах рівноправного партнерства, та  використання сучасних засобів доступу до інформації
   Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  -  потужний інформаційний та культурно-освітній центр, який бачить свою основну задачу в сприянні інноваційним освітнім та науковим процесам Хмельницького національного універститету в умовах переходу на принципи Болонської декларації.
   Активне застосування  інновацій, пов'язаних з інформатизацією, в науковій бібліотеці ХНУ розпочалось з 1999 року і  охопило всі напрямки бібліотечної роботи.
   Кінцевою метою цих інновацій є суттєве підвищення якості, оперативності та повноти задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів та репрезентація своїх ресурсів  у зовнішньому інформаційному середовищі.
Інновації в обслуговуванні читачів.
   Перший етап впровадження інновацій відноситься до  якісних змін технологічного процесу в обслуговуванні читачів в читальних залах та на абонементі.  Сьогодні автоматизована документовидача в книгозбірні  базується на штрих-кодуванні кожного документа, який поступає в фонд бібліотеки, та читацьких карток. На всiх пунктах обслуговування бiблiотеки запис та перереєстрацiя читачiв, облiк документовидачi  здiйснюється в автоматизованому режимi на основi програмного продукту "УФД.Бiблiотека". Переведення всіх категорій читачів на автоматизоване обслуговування сприяло більш оперативній роботі з ними.  Бібліотекар виконує обслуговування швидко, тому що в параметри системи вже закладені всі дані, які потрібні для роботи: дата видачі, термін повернення, дата повернення, кількість продовжень, сума штрафів за несвоєчасне повернення, різні умови видачі для різних читацьких категорій. На зміну традиційному паперовому  формуляру прийшов електронний формуляр, в якому відображена вся інформація про видані документи та контроль за термінами їх повернення. З метою виключення використання чужих читацьких карток на всіх пунктах видачі абонемента та в читальному залі економічної літератури  запроваджено технологію електронного підпису (пін-кода) читача. БД "Читач" дає змогу удосконалити і активізувати традиційну систему заходів з попередження та ліквідації читацької заборгованості: листи-нагадування, повідомлення по телефону, співпраця з старостами груп, формування списків боржників (студентів, викладачів, співробітників) в автоматизованому режимі. Робота з наказами по студентському складу також проводиться в електронному режимі.  Автоматизовано процес замовлення документів читальними залами з відділу збереження фондів.
   Також в книгозбірні  здійснюються послуги з електронної доставки документів (ЕДД). В 2009 році розпочата робота з бланками електронного замовлення документів по МБА через Web-сайт бібліотеки, що зумовило збільшення кількості абонентів МБА, особливо студентів.
   Інновації в створенні електронних ресурсів та баз даних.
   Управління колекцією електронних ресурсів у бібліотеці ХНУ — це комплекс взаємопов'язаних логічних процесів та операцій, що потребують організаційних, технічних та технологічних рішень. В  2004 році науковою бібліотекою розроблена та затверджена "Концепція електронної бібліотеки Хмельницького національного університету",  яка  поставила  за мету обґрунтування основних засад та напрямків розвитку  електронної бібліотеки ХНУ. Концепція визначає політику формування та представлення електронної бібліотеки і є основою для розробки профілю її комплектування, визначає пріоритети у відборі видань для переводу в електронний вигляд, вирішення технологічних проблем. Для цілісної роботи з електронними ресурсами в 2007 році був створений  сектор підтримки електронної бібліотеки, а з 2008 року організовано відділ електронної бібліотеки (ВЕБ).  Організація нового структурного  підрозділу сприяла активізації роботи з електронними ресурсами.  Сьогодні відділ електронної бібліотеки виконує багато  функцій, серед  яких:

 • Формування фонду документів на електронних носіях, який включає дискети, СD та DVD-диски. (Цей фонд на сьогодні становить - 615 примірників).
 • Виготовлення електронних копій документів (рідкісних, цінних, які користуються
  підвищеним попитом) з фондів бібліотеки та реєстрація їх в системі електронної бібліотеки (ЕБ); реєстрація електронних документів, які не мають паперового аналогу у фонді НБ ХНУ в електронному каталозі.
 • Пошук та  включення в систему ЕБ повнотекстових документів з мережі Інтернет.
 • Опрацювання та реєстрація в системі ЕБ електронних документів, переданих згідно корпоративної співпраці з бібліотеками та інформаційними центрами країни, переданих  науковцями, видавничим центром  та    структурними   підрозділами   університету.
 • Організація обслуговування користувачів в залі електронної інформації з метою задоволення потреб в інформації для наукового та  навчального процесів (надання доступу до власних баз даних (БД),  БД "Ліга-закон", до Інтернет-ресурсів тощо); надання додаткових послуг: сканування, друк на принтері, запис інформації на дискету та CD-диски; надання консультацій користувачам в залі електронної інформації з питань, пов'язаних з використанням електронних ресурсів та автоматизованих технологій.
 • Видача для користування в залі інформацією CD- та DVD- дисків: електронних версій підручників, монографій, періодичних видань та ін.
 • Реклама ресурсів, послуг та можливостей електронної бібліотеки.
   Сьогодні база даних "Електронна бібліотека" містить 3500 повнотекстових версій книг, монографій, методичних видань, 25 тисяч видань  художньої літератури, 8 тисяч анотованих повнотекстових публікацій з наукових журналів, які видаються в ХНУ.
   Інновації в довідково-бібліографічному обслуговуванні читачів.
   Інтенсифікація наукових досліджень професорсько-викладацького складу університету,  розвиток дистанційної освіти та самостійної роботи студентів потребують удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування, зокрема, якості довідково-бібліографічного апарату,  від ефективної організації якого залежить виконання головної задачі бібліотеки — інформаційного забезпечення навчального процесу та наукової роботи. Одним  з головних інформаційних продуктів бібліотеки є БД "Електронний каталог" (ЕК), що відображає активний  фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних інформаційних запитів користувачів. Електронний каталог забезпечує багатоаспектний оперативний пошук. До ЕК бібліотеки мають доступ як читачі, які працюють безпосередньо в бібліотеці, так і віддалені користувачі через Інтернет. Віртуальна довідкова служба  – це нове технологічне рішення традиційного довідково-бібліографічного обслуговування.  "Віртуальна довідка" розпочала роботу на сайті бібліотеки ХНУ з квітня 2006 року після затвердження "Положення про віртуальну довідкову службу НБ ХНУ".  Відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення НБ ХНУ розроблено програму для реєстрації запитів, ведення архіву виконаних довідок. Робота координується інформаційно-бібліографічним відділом, який відповідає за якісне та своєчасне надання відповідей. Довідки виконуються у робочому порядку провідними фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу за підтримки фахівців інших структурних підрозділів протягом двох  діб в залежності від складності запиту. Більшість довідок виконується завдяки електронним ресурсам бібліотеки: БД "Електронний каталог", БД "Електронна бібліотека", БД "Ліга.Закон". Активно використовуються і ресурси Інтернет. Користувачеві надається тільки достовірна інформація, надійні мережеві ресурси. Велику роль в цьому відіграє створений ресурс книгозбірні "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Всі запити та відповіді зберігаються в "Архіві виконаних довідок", яким може скористатися будь-який користувач без обмежень. Архів формується з метою скорочення часу пошуку інформації, звернення до вже знайденої інформації, аналізу якості виконання довідок. Перспектива розвитку віртуальних довідкових служб бібліотек України - в кооперуванні зусиль, створенні корпоративної системи онлайнового обслуговування користувачів, здійсненні крупномасштабних проектів.                                                              
   За допомогою розробленої програми "Автоматизований облік ДБО" проводиться облік основних показників обслуговування користувачів в залі електронної інформації бібліотеки (бібліографічні довідки за видами та джерелами виконання, консультації, користувачі, відвідування, платні послуги), на основі якого постійно здійснюється моніторинг використання електронних ресурсів.
    Web-сайт НБ ХНУ. 
   Web-сайт НБ ХНУ http://lib.khnu.km.ua/ був створений у 1998 році і за останні одинадцять  років кілька разів змінював свій  дизайн і структуру. Останні зміни в дизайні відбулися у 2009 році.  Сайт містить багато цікавої та корисної інформації, яка постійно поповнюється та поновлюється. Основні  БД сайту: Електронний каталог (ЕК), Електронна бібліотека (ЕБ), віртуальна довідка, бібліографічні БД. На сайті представлені інформаційні ресурси, наукова робота, просвітницька діяльність, сторінка викладача, сторінка читача, методичне об'єднання, наші партнери і меценати та ін. Щоб зробити сайт "живим" та цікавим, створені сторінки "Новини та події", "Наші вітання".  Краєзнавчі ресурси представлені на сайті в розділі       бібліографічних БД "Праці вчених університету", "Публікації викладачів",  "Публікації про університет",  про НБ ХНУ. Заслуговує уваги база даних "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету" - це анотований путівник по сайтах, що містять матеріали на допомогу навчальному процесу. Користуються попитом  у користувачів і  віртуальні виставки, серед яких можна відмітити: виставку-презентацію видань викладачів ХНУ, виставку-подорож "Туристичними стежками Хмельниччини", "Сучасна бібліотека", "Ми мову називаємо святою". Сервіс "Замовлення документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи" надає можливість оперативного замовлення документів викладачами, науковцями, співробітниками університету для поповнення фонду наукової бібліотеки через її сайт. Особливим завданням сучасних бібліотек є моніторинг використання електронних ресурсів, для цього  на сайті НБ ХНУ встановлено програму,  що дозволяє відслідковувати активність звернень до нього. Основні показники статистики Web-сайту  у 2009 році становили: відвідуваність сайту 453585, переглянуто 2485418 сторінок, файлів 5658518, зроблено запитів - 7569751.
       Просвітницька робота.                                   
   Бібліотека   є не тільки засобом забезпечення доступу студентів до знань та інформації, але і просвітницьким осередком, який сприяє вихованню гармонійної особистості, здатної до постійної самоосвіти та саморозвитку. Багато років поспіль у НБ ХНУ діє літературна вітальня.  Саме через читання, книгу,  масові  заходи  книгозбірня формує в стінах університету інтелектуальне та культурне середовище. Співробітники сектора просвітницької роботи постійно перебувають в пошуку нових форм проведення заходів, розширення їх тематики. Просвітницькі заходи бібліотеки - це і виставкова діяльність, зустрічі з авторами та презентації їхніх книжок, зустрічі з письменниками, проведення літературних вечорів, мистецьких уроків, годин духовності. Ці заходи запрошують студентів до співпраці і співтворчості, бо змістовне спілкування - завжди творчість, що збагачує їх внутрішній світ. Започатковано нові цикли  годин-роздумів "Забуті побратими Кобзаря", "Лауреати Нобелівської премії", "Відкриття минулого заради майбутнього", цикл літературознавчих годин "Жіночі голоси української літератури".  Останніми роками в формах просвітницької роботи відбулись деякі зміщення акцентів. На зміну пафосним композиціям, сухим лекціям  прийшли різноманітні камерні заходи, які  заохочують студентів  до безпосередньої участі в них, до діалогу бібліотекаря з читачами і читачів між собою. Інноваційність в проведенні просвітницьких заходів проявляється в наявності елементів дискусійності, проблемності, театралізації у викладі інформації, включення  ігрових моментів, використання новітніх комп'ютерних технологій, в залученні читачів до розробки сценарію і їх активній участі в самому  заході. Так, наприклад, в рамках вшанування 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя бібліотекою спільно з кафедрою української філології було організовано  вечір-портрет "Дволикий страдник Микола - Николай Гоголь". Студенти були не просто пасивними глядачами, а й активними учасниками дійства. Звучало слово Гоголя - пристрасне, чарівне, невмируще, пісні у виконанні студентського гурту "Чарівниця" та  сцени з "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки" у виконанні самодіяльних акторів  надали вечорові неповторного колориту.
   Цікаво співпрацює бібліотека зі студентською радою університету, зокрема, з  її   департаментами,  з культурно-просвітницькими клубами  "Ми — українці", "Школа особистого розвитку",   дискусійним клубом "D'club — нове дихання",   щодо проведення цілої низки спільних просвітницьких заходів, вечорів поезії  та різноманітних акцій,   приурочених до державних свят, з метою пропаганди здорового способу життя молоді. Основна ціль таких заходів - залучити студентів до активного обговорення проблем, які є важливими для молодої людини,  цікавлять її і хвилюють.   Давно вже "прижилися" заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Актуальними для студентів  були урок-застереження "Цінуй життя, яке ти маєш", есе-попередження  "Життя після смерті. Фредді Меркюрі". Активну участь бере бібліотека в загальноуніверситетській акції "Молодь проти тютюнопаління", проведено урок здоров'я "Скажемо курінню - ні". 
   З 2009р. облік масової роботи ведеться з використанням форми "Масові заходи" системи УФД.Бібліотека.
   Крім просвітницьких заходів, в бібліотеці проводяться інформаційні заходи в межах проектної діяльності.
   Проектна діяльність НБ ХНУ.
   Проектування є потужною креативною рушійною силою інноваційного розвитку, дозволяє генерувати свіжі ідеї і перетворювати їх в життя, забезпечувати реорганізацію та модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі. Проектна діяльність є одним  із напрямків роботи наукової  бібліотеки Хмельницького національного університету. В 2008 році розроблено "Положення про проектну діяльність НБ ХНУ".  Проектною діяльністю  займаються практично всі структурні підрозділи  відповідно до свого профілю роботи. Директор бібліотеки здійснює загальне керівництвом проектами. Стратегія інноваційного розвитку бібліотеки будується за принципом створення комплексу проектів, що різняться різноманітністю масштабів, результатів, строків реалізації.
   Проектна діяльність в науковій бібліотеці ХНУ розпочалась з розробки довгострокової програми "Молодий спеціаліст ХХ1 століття", яка реалізовувалась в окремих проектах: "Презентаційний", "Кар'єра", "Конкурсний проект".
   Ця багатогранна та довгострокова програма спрямована на допомогу творчому розвитку сьогоднішньої перспективної молоді університету. Місія програми — сприяти реалізації стратегічної мети Хмельницького національного університету у підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованню багатогранної особистості.
   Саме інноваційні процеси, які відбуваються  в університеті та нашій книгозбірні, стають  підгрунтям для розробки нових проектів та їх подальшої  реалізації. Наприклад, входження нашого університету до Болонського процесу освіти сприяли  активізації студентів до самостійної роботи в бібліотеці, розширення їх наукових інтересів, бажання здобувати нові знання, для подальшого їх практичного застосування. Активне впровадження новітніх  інформаційних технологій  дало можливість проводити  інформаційні заходи на якісно новому рівні, застосовувати нові форми їх проведення. Творче партнерство науковців, викладачів, студентів та бібліотекарів - стратегічний напрямок  проектної діяльності книгозбірні. В рамках проектів започаткувались і вже стали традицією виставки, конкурси, презентації, круглі столи, тренінги, ток-шоу, заняття з основ інформаційної культури, анкетування тощо.
   Серед найбільш вдалих проектів, які розроблені та реалізуються в останні роки в НБ ХНУ, можна відмітити наступні:
   "Від інформаційної культури -  до якості освіти"
   "Ефективна система повернення студентами підручників"
   Екологічний проект "Майбутнє планети - в наших руках"
   Віртуальний проект на сайті бібліотеки "Я і моя бібліотека"
   "Правова культура як фактор  цілісного виховання особистості"
   Проект "Від інформаційної культури  - до якості освіти". Мета проекту — покращення діяльності бібліотеки щодо формування інформаційної культури користувачів та співробітників. Навчити читача користуватися електронними ресурсами, допомогти йому впевнено почувати себе в інформаційному суспільстві - це основна задача бібліотечних працівників. З цією метою розроблено спеціальний курс "Основи інформаційної культури", що включає лекційно-практичні заняття для студентів першого курсу та студентів старших курсів. Для  студентів-магістрів розроблено курс  "Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія". Обов'язковим і важливим елементом занять із студентами є практичне засвоєння методів автоматизованого пошуку інформації.
   У співпраці з викладачами  університету бібліотека розпочала роботу зі створення методичного посібника для магістрів "Науковий пошук інформації". Таким чином, бібліотека стає не тільки інформаційним, але й навчальним центром.
З метою  презентації та реклами сучасних можливостей бібліотеки  проводяться різноманітні інформаційні заходи: "Дні кафедри", "Дні фахівця", "Дні аспіранта" тощо. Демонстрація електронних ресурсів здійснюється з використанням слайдів. З 2009 року інформаційні заходи  облікуються в автоматизованому режимі в системі "УФД. Бібліотека".
   Проект "Ефективна система повернення студентами підручників". Важливим завданням кожної бібліотеки є не тільки поповнення фонду новими документами, сприяння широкому і повному їх використанню, а й зберігання фонду як матеріальної та духовної цінності. Адже це головна складова для успішного забезпечення всіх читацьких запитів. Всі заходи, які проводить відділ навчальних абонементів, спрямовані на повноцінне використання фонду користувачами; на збереження фонду з соціальної точки зору свідомого ставлення читача до книги як до громадського надбання.
   В рамках проекту налагоджена системна робота з студентськими  радами інститутів ХНУ, старостами груп з ліквідації  читацької заборгованості; створено групу "Друзів відділу" (студенти, викладачі), одержано консультації юриста університету про можливі методи правового впливу на відрахованих студентів-боржників бібліотеки.
   Екологічний проект "Майбутнє планети - в наших руках". Мета проекту: формування системи екологічних знань, розвиток гуманітарного екологічного   світогляду, виховання екологічної свідомості та екологічної культури молодих громадян України.
   В рамках проекту проводяться засідання круглих столів, екологічні уроки, семінари, організовано цикли бесід з екологічних проблем (еколекторій); виставки  літератури з проблем екології; презентації спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища" в рамках профорієнтаційної роботи для учнів 10-11 класів. Досвід роботи бібліотеки з проблем екологічного виховання молоді висвітлено в наукових публікаціях та в ЗМІ.
   Проект "Правова культура як фактор  цілісного виховання особистості" розпочав діяти з жовтня  2008 року. Мета проекту - формування системи правових знань серед студентів ХНУ; створення системи інформаційної підтримки безперервної освіти, просвіти та розповсюдження правових знань; виховання правової свідомості та правової культури студентів ХНУ.  Проект передбачає вихід бібліотеки на якісно новий   рівень в роботі з формування правової культури студентів; справі розповсюдження правової інформації, правових знань. В межах  проекту проходять "Всеукраїнські тижні права", організуються тематичні виставки, цикли бесід з правового виховання студентів, зустрічей з юристами міста.
               Віртуальний проект "Я і моя бібліотека" . На сайті бібліотеки до Всеукраїнського дня бібліотек стартував новий проект  "Я і моя бібліотека", де розміщено світлини з бібліотечного студентського життя. Тепер у всесвітній мережі студент може знайти власне фото, зроблене під час перебування у книгозбірні.  Мета проекту — привернути увагу користувачів  до сайту.
   В бібліотеці існують  всі передумови для реалізації діючих та розробки нових інноваційних, креативних проектів. Заходи, які проходять в рамках проектів, підвищують престиж як бібліотеки, так і університету. Кожний захід - це своєрідне дійство, в підготовці і проведенні якого беруть участь і студенти, і викладачі, і бібліотекарі. Проектна діяльність НБ ХНУ сприяє формуванню активних якостей особистості, розвитку творчого потенціалу, що відображають її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість, професійну самореалізацію і зумовлюють здатність задовольняти як особисті духовні потреби, так і потреби суспільства.
   Науково-методична робота та маркетингова діяльність.
   За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популярізації української мови та літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографічних видань колектив бібліотеки в 2006 році  було  відзначено Дипломом та обласною премією імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної справи. Також згідно з рішенням вченої ради ХНУ за наказом ректора  № 224 від 18.12.2006р. бібліотеці було надано статус наукового підрозділу університету.
   Сьогодні НБ ХНУ, підтверджуючи свій статус наукової бібліотеки, здійснює науковий пошук, проводить маркетингові та соціологічні дослідження за різними аспектами розвитку як бібліотеки, так і бібліотечної справи.
   З метою розвитку наукових основ удосконалення бібліотечно-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів, створення раціональної технології підвищення ефективності та якості роботи, запровадження інновацій в практику роботи, впровадження результатів соціологічних, прикладних досліджень в практичну діяльність, з 2007 року  діє Програма розвитку наукової роботи "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій" на 2007-2011рр. Програма складається з двох напрямів:
 • "Формування та раціональна організація інформаційних ресурсів. Доступ до світових джерел інформації". Цей напрямок включає вивчення інформаційних запитів користувачів, аналіз складу та використання інформаційних ресурсів, удосконалення інформаційних ресурсів, удосконалення інформаційної системи доступу до нових джерел, формування ресурсів ЕБ університету, створення власних БД та ін.
 • "Удосконалення обслуговування користувачів" включає форми та методи впровадження результатів наукових досліджень в інноваційні технології бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, підготовку аналітичних оглядів та аналізів. У виконанні Програми беруть участь всі відділи бібліотеки, з окремих питань — співробітники обласного методичного об'єднання бібліотек ВНЗ та інших бібліотек.
   В напрямку "Формування та раціональна організація інформаційних ресурсів. Доступ до світових джерел інформації" було проведено наукове дослідження за темою "Робота з науковою інформацією в бібліотеці університету". Його метою було підвищення ефективності використання наукових інформаційних ресурсів, прискорення пошуку наукової інформації, підвищення якісного рівня та комфортності обслуговування користувачів. У напрямку "Удосконалення обслуговування користувачів" проведено соціологічні    дослідження "Комфортність обслуговування користувачів в  НБ ХНУ" (2009р.) і "Мотиви та фактори, що впливають на читання української художньої літератури" (2009р.). Інновацією для бібліотеки в проведенні анкетування став той факт, що  анкети були розміщені на Web-сайті бібліотеки, і  студенти мали можливість відповідати на питання  через мережу Інтернет. Крім цього, фахівцями бібліотеки була створена програма для автоматизованого опрацювання  анкет.
   Для наукового підходу до прийняття рішень в бібліотеці та прогнозування її майбутньої діяльності широко застосовуються статистичні, порівняльні та інші аналізи діяльності, підготовлені як за окремими напрямками роботи, так і за окремими підрозділами. Наприклад: з метою удосконалення подальшої співпраці проведено аналіз корпоративної діяльності наукової бібліотеки університету та Хмельницької обласної юнацької бібліотеки. З метою дослідження стану якості роботи віртуальної довідкової служби  здійснено аналіз обслуговування користувачів віртуальною довідкою,  аналіз використання електронної бібліотеки користувачами через  Web-сайт бібліотек, аналіз стану роботи з боржниками відділу обслуговування на абонементах та інші. 
   Одним із вагомих джерел формування нових інновацій для  подальшого їх впровадження в роботу є для НБ ХНУ  організація  та проведення науково-практичних конференцій, семінарів  для бібліотек ВЗО Хмельницької області; активна участь у міжнародних, Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах; підготовка  тез доповідей та виступів на конференціях; проведення занять з підвищення кваліфікації.
   На базі  бібліотек ВЗО Хмельницької області підготовлено та проведено науково-практичні конференції та семінари:

 • нарада-семінар директорів міських бібліотек ВЗО за участю директора бібліотеки НБ ім. Максимовича КНУ ім.Т.Г.Шевченка (на базі НБ ХНУ);
 • науково-практична конференція "Роль бібліотеки ВНЗ в інформаційній підтримці освіти та науки на сучасному етапі" (на базі бібліотеки КПДУ, за участю бібліотек ВЗО Хмельницької області);
 • науково-практична конференція "Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства" (на базі бібліотеки Хмельницького університету управління та права за участю бібліотек ВЗО Хмельницької області, 2008р.);
 • науково-практична конференція "Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках ВЗО Хмельниччини" (на базі бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, за участю бібліотек ВЗО Хмельницької області, 2009 р.).
   Наукова-видавнича діяльність.
   Одним із головних напрямів роботи бібліотеки є  науково-видавнича діяльність краєзнавчого спрямування. Сьогодні про Хмельницький національний університет, про наукові здобутки його викладачів та студентів знають далеко за межами України. Серед викладацького складу університету – 57 докторів наук та професорів, 340 кандидатів наук, доцентів, працює більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Наукова бібліотека приділяє велику увагу популярізації наукового та педагогічного доробку  професорсько-викладацького складу університету, його вкладу в становлення та розвиток інтелектуального потенціалу Подільського краю, надає інформацію про діяльність наукових шкіл, про його вчених, про розвиток науки в університеті. Результативно працює НБ ХНУ з підготовки та створення бібліографічних  та біобібліографічних покажчиків. Особливе місце  належить біобібліографічним покажчикам серії "Бібліографія вчених ХНУ", які відображають монографії, наукові статті, тези доповідей, навчально-методичні розробки видатних вчених університету, включають  статті про них, про важливі події  життя науковців. Всього в серії "Бібліографія вчених ХНУ" надруковано 21 біобібліографічний покажчик. До 45-річчя НБ ХНУ було створено перше електронне видання книгозбірні – електронний оптичний диск (СD-ROM) - "Бібліографія праць вчених  Хмельницького національного університету (2002-2007): Войнаренко М.П., Калда Г.С., Кіницький Я.Т., Локазюк В.М., Нижник В.М., Рудницький В.Б., Скиба М.Є. [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (824Кб).-Хмельницький: НБ ХНУ, 2007. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): цв; 12см — Систем. вимоги: Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з вкладиша контейнера."  В 2009 році в серії бібліографічних покажчиків "Публікації викладачів Хмельницького національного університету" (1 вип. - 1999 р.)  вийшов 9-й випуск  покажчика -  "Публікації викладачів Хмельницького національного університету  за 2007 рік", який відображає наукові та педагогічні здобутки професорсько-викладацького складу університету, його аспірантів, співробітників та студентів. У покажчик включено бібліографічні описи навчальних та методичних посібників, монографій, авторефератів дисертацій, статей з періодичних видань, наукових збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей конференцій, які вийшли з друку протягом 2007 року українською та російською мовами. Окремо виділено наукові праці іноземними мовами. У покажчику представлено перелік описів патентів, отриманих співробітниками Хмельницького національного університету за 2007 р. Якщо 1-й покажчик містив 704 бібліографічних записів,  то 9-й випуск містить - 2783 бібліографічних записів. Сьогодні інформаційно-бібліографічний відділ працює над бібліографічним покажчиком "Публікації викладачів Хмельницького національного університету  за 2008 рік".
   В 2005 році наукова бібліотека Хмельницького національного університету започаткувала видання інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", метою якого є надання методичної та практичної допомоги бібліотекам обласного методичного об'єднання з основних питань бібліотечної діяльності. За цей період  вже вийшло 9 номерів бюлетеня, в яких опубліковано 44 публікації провідних фахівців бібліотеки та об'єднання.
   Структура бібліотеки. Робота з кадрами.
   Організаційно-управлінські інновації в НБ ХНУ спрямовані на реструктуризацію і обумовлені об'єктивними обставинами. Так, автоматизація та уніфікація процесів комплектування та наукової обробки документів, поступова консервація паперових каталогів, скорочення процесів технічної обробки документів (відмова від прикнижкових формулярів, листків строків повернення, наклейки кишеньок) призвели до злиття двох відділів в один – відділ комплектування та наукової обробки документів. Відмова від паперових  форм обліку в обслуговуванні  користувачів (читацькі формуляри, реєстраційні картки, облік статистики в щоденниках роботи), проведення його через ПК сприяло укрупненню відділів обслуговування.  З трьох галузевих відділів утворено один відділ обслуговування науковою літературою в читальних залах; всі абонементи об'єднані у відділ обслуговування на абонементах. Оптимізація роботи зі створення будь-яких інформаційних списків за допомогою ЕК призвела до скорочення сектора інформаційного обслуговування в інформаційно-бібліографічному відділі. Натомість, у структурі книгозбірні введено нові підрозділи, які сприяють подальшому розвитку інноваційних технологій та технічному забезпеченню діяльності АБІС ХНУ: відділ електронної бібліотеки, сектор обслуговування залу електронної інформації, сектор програмного та технічного забезпечення. Варто зазначити і той факт, що після проведення рекаталогізації активного фонду бібліотеки, запровадження усіх вищевказаних інновацій, які сприяли скороченню окремих механічних процесів, штат книгозбірні скоротився на 20 одиниць. Нова структура, нові форми і методи реалізації бібліотечних завдань вимагають і нового професійного рівня співробітників. Постійно підвищуються критерії діяльності і основного змісту практично всіх напрямків бібліотечної роботи, зростають  вимоги до посадових обов'язків бібліотекарів. Тому науково-методичним відділом розроблено програму підвищення кваліфікації працівників, яка включає комплекс планомірно організованих,  взаємозалежних і скоординованих заходів, передбачає серйозну наукову та практичну підготовку. В межах програми підвищення кваліфікації діють: "Школа керівника", "Школа комп'ютерної освіти", "Школа бібліотечного маркетингу", проводяться  заняття в системі "Бібліотечні уроки" (бібліотечні консультації головних спеціалістів), проводяться тренінги, майстер-класи, тематичні та інформаційні огляди. Крім цього, система занять з підвищення кваліфікації передбачає і перевірку знань співробітників бібліотеки, зокрема, знань окремих  технологічних процесів, контроль за виконанням інструкцій. Саме з такою метою було розроблено тестові питання з обслуговування користувачів НБ ХНУ з використанням програми "УФД/ Бібліотека".  Персонал наукової бібліотеки Хмельницького національного університету знаходиться в постійному інноваційному пошуку. Відмінною особливістю останніх років постає активна інноваційна творчість бібліотекарів книгозбірні. Підвищення своєї соціальної ролі наукова бібліотека Хмельницького національного університету досягатиме лише за умови систематичного і цілеспрямованого інноваційного розвитку, спрямованого на пошук можливостей для виробництва нових інформаційних  продуктів та послуг, нових інформаційних технологій та освоення нових форм організації бібліотечного виробництва.

Література

 1. Айвазян, О.  Б.  Розвиток університетського бібліотечно-інформаційного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій [Текст] = До 45-річного ювілею НБ Хмельницького національного університету / О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька // Электронные ресурсы для науки и образования - Севастополь : СевНТУ. - 2007. - С.121-128.
 2. Айвазян, О.  Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці [Текст] / О. Айвазян // Вища школа - К. - 2008. - №5. - С. 48-52.
 3. Баньковська, І.  Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської Академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. Баньковська // Бібліотечна планета. – 2009. – №1. – С.12-17.
 4. Басамыгина, И.Н.  Маркетинг как технология управления современной библиотекой : науч.-практ. Пособ. / И. Н. Басамыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 128с. – (Современная библиотека ; Вып. 41).
 5. Борцова, Н.Н.  Инновации в информационно-библиографической деятельности вузовской библиотеки / Н. Н. Борцова, Н. В. Лукашева // Научные и технические библиотеки. – 2007. – №9. – С.45-53.
 6. Головацька І.  Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи : На прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника / І. Головацька // Вісник книжкової палати. – 2009. – №8. – С.31-32
 7. Глухенька, В.  Електронна бібліотека Хмельницького національного університету: технологічні аспекти створення та використання [Текст] / В. Глухенька // Бібліотечний форум України - Донецьк : НВП "Ідея". - 2005. - №3. - С.32-33.
 8. Давидова, І.О.  Сутність та системна огранізація інноваційної політики бібліотек України / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №3. – С.6-12.
 9. Драчук, Р.В. Ми в душах храм будуємо... (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] / Р. В. Драчук, Л. І. Іщенко. - Хмельницький : ХНУ, 2007. - 63с.
 10.  Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки: наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Вип.20 / ; наук. ред. О.В. Воскобойнікова- Гузєва. – К. : НБУ ім.Вернадського, 2008. – 224с.
 11.  Петрицька, В.  М.  Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними процесами в бібліотеках [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотечний форум України - Донецьк : НВП "Ідея". - 2007. - №4. - С.2-5.
 12.   Ярошенко, Т.О.  Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №3. – С.13-21.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail