Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Макутра В.О.,
завідуюча відділу КНОД НБ ХНУ


Традиційні напрямки та сучасні пріоритети формування фонду наукової літератури та його використання

   Принципово нова політика комплектування фондів бібліотек вищих навчальних закладів визначається науковим підходом до прийняття управлінських рішень в його формуванні та використанні бібліотечного моніторингу для прогнозування цього процесу.
   Проблеми комплектування НБ Хмельницького національного університету документами зумовили вивчення розподілу коштів, виділених на придбання літератури для науково-дослідницької роботи ВНЗ та забезпечення навчальних дисциплін літературою. Раніше політика комплектування була спрямована на забезпечення навчальних дисциплін у відношені: один підручник на 2 студентів (0,5:1). Фінансові можливості за цей час змінилась, книги дорожчають, а фонд коштів залишається незмінним уже три роки - 60 тис. гривень. Тому пріоритетним є комплектування фондів читальних залів бібліотеки, а це 3-5 примірників документів, при цьому не враховуються потреби абонементів у навчальній літературі. Для забезпечення навчальних дисциплін, яких нараховується 765, а також кожен рік з'являється близько 15 нових дисциплін, які потребують певного репертуару документів, інші книги нових років видання; необхідна, звичайно, зовсім інша сума на поповнення фонду. Відбір наукової літератури за профілем науково-дослідницької роботи університету, передплата періодичних видань України та інших країн також потребує, щоб цих коштів було значно більше. До того ж, при комплектуванні фонду вирішувались проблеми, пов’язані з тендерними закупівлями літератури, що теж не давало можливості планомірно відслідковувати вихід з друку наукової літератури, відбір її за профілем ВНЗ та придбання її протягом року. Складались списки на тендер, після його проведення укладались договори з видавництвами та згідно замовлень по списках проплачувались кошти видавництвам та організаціям, які виграли тендер. Поза увагою залишались наково-дослідницькі організації, ВНЗ, які займаються науково-дослідницькою роботою та видають наукову літературу, але звичайно не приймали участі у розіграші тендерів і не мали права постачати документи. На даний час ситуація змінилась – тендер на придбання літератури відмінено.
   Метою даного аналізу є спроба дослідити комплектування бібліотеки науковими документами та потребу в них користувачів бібліотеки. В бібліотеці працює абонемент наукової літератури, який має можливість видавати наукові видання користувачам додому, на відміну від читальних залів, також є можливість використовувати ресурси електронної бібліотеки: електронні видання та електронні БД. Стабільне та ефективне функціонування його є важливою ланкою для інформаційного забезпечення наукового процесу університету. Для цього фонд повинен бути мобільним, постійно оновлюватись, мати в наявності достатню кількість примірників даного типу видань (бібліотекою прийнято рішення: не більше 3-х примірників) для використання їх як в галузевих читальних залах, так і на абонементі наукової літератури. Прослідкувати об’єктивність в прийнятті рішень з цього питання можна лише шляхом спеціальних розрахунків, орієнтуючись на статистичні дані останніх років. Комплектування науковою літературою відбувалось спонтанно. Цей факт ще раз підтвержує необхідність проведення не тільки аналізу комплектування фонду науковою літературою, але й комплектування бібліотеки в цілому. Це дозволить в майбутньому прогнозувати, планувати оптимальний рівень комплектування на найближчі роки. Складемо таблицю надходження наукової літератури до бібліотеки ХНУ за 2006-2008 роки.

Роки, які аналізуються

Надходження  літератури
прим.(всього)

Надходження наукових видань

%
надходження

Всього наук. л-ри у фонді

%

Книговидача наук.
л-ри

%

1

2006

13740

3215

23,3

153628

26,2

292440

24

2

2007

8092

2940

36,3

156531

26,28

203421

18

3

2008

9657

2980

30,85

159402

26,44

181999

21


   Середній показник комплектування науковою літературою за останні 3 роки складає 30% від нових надходжень в бібліотеку. Звичайно, вирахувавши оптимальні об’єми фінансування, а також комплектування науковою літературою, можна прийти до висновку, що при збільшенні фінансування збільшується можливість придбання у фонд цієї літератури. Але збільшення фінансування поки що не передбачається, а ціни на книжкову продукцію все ростуть, тому для бібліотеки є дуже важливим таке джерело комплектування бібліотеки, як надходження документів, замовленних по "Плану випуску літератури Міністерства освіти та науки України", які передаються бібліотеці безкоштовно, видання надіслані та передані в дар, а також видання з редакційно-видавничого центру ХНУ. Особливо цінними є постійні надходження наукових видань від адміністрації університету, викладачів кафедр, провідних вчених, а також організацій: Харківський національний економічний університет, Вінницький національний технічний університет, Київський інститут енциклопедичних досліджень, Національний університет "Львівська політехніка", видавництво "Мотор Січ" м.Запоріжжя, Польський університет "Краківська політехніка", Міжнародна Академія рейтингових технологій і соціології "Золота Фортуна", Інститут світової економіки і міжнародних відносин, Національний інститут стратегічних досліджень та багато інших авторів монографій, колективи авторів, які постійно передають бібліотеці літературу. Також в Хмельницькому національному університеті на ректораті прийнято проект рішення з питання комплексного розвитку бібліотеки. Одним з пунктів цього проекту було питання з покращення комплектування фонду бібліотеки. Це і збільшення кошторису на придбання документів, одержання обов’язкового примірника друкованих видань, що виходять в області, розвиток книгообміну між видавництвами університетів та бібліотеками, передача обов’язкового примірника бібліотеці автором, якщо він виданий за межами університету, обов'язкове придбання для фонду бібліотеки одного примірника матеріалів (тезісів) наукових конференцій, симпозіумів викладачів, обов’язкова передача бібліотеці звітів про публікації (монографії, збірники наукових статей), комплектування бібліотеки електронними науковими виданнями, передплата електронних БД. Дуже важливо використовувати всі можливості для наповнення фонду бібліотеки науковими документами, актуальними для розвитку наукової роботи в університеті, а також аналізувати їх використання науковцями.
    Проаналізувавши книговидачу за останні 3 роки, бачимо, що середня книговидача наукових документів становить 21 % від загальної. Особливою популярністю у викладачів, аспірантів та студентів університету користуються документи з економічних наук, психології, фізичної реабілітації, швейної промисловості, дизайну та інших.
   Очевидно також падіння книговидачі та наявність росту надхожень наукових видань. За останні три роки списано 648 примірників наукових документів. Можна припустити закономірність накопичення документів в фонді при відсутності позитивної динаміки книговидачі. Звернувши увагу на списання наукової літератури з фонду бібліотеки, можна зробити висновок, що списувались видання з таких причин: загублені читачами – 2,3%; застарілі (втратили свою інформаційну цінність), які вже не використовуються читачами бібліотеки – 80,4%; зношені - 17,2%. Опираючись на реальну вартість одного примірника книги в 2009 році, можна визначити фінансові витрати на придбання документів, докомплектування наукового фонду, враховуючи фінансування на комплектування літературою, необхідною для забезпечення науково-дослідницької роботи та навчального процесу.
   Тому потрібно далі вивчати розвиток наукової діяльності вузу, професійно планувати придбання наукової літератури, вивчаючи її використання та планово розвиваючи науковий фонд бібліотеки, використовуючи при цьому замовлення професорсько-викладацького складу ВНЗ та спеціалістів відділів наукової бібліотеки, допомагаючи при цьому науковому потенціалу університету.
   Наукова бібліотека з вдячністю одержує в дар від авторів наукові праці, які займають належне місце в фонді бібліотеки, поповнюючи його новими актуальними документами.

   Список використаної літератури

1. Линден И.Л. Формирование коллекций электронных документов в библиотеках мира: ключевые проблемы и современные тенденции/ И.Л.Линден, Ф.Ч.Линден// Научные и технические библиотеки.- 2007.- №11.- С.5-19.- [Краткая история электронных публикаций. Информационное обеспечение комплектования. Критерии отбора. Источники комплектования, заказ и покупка. Каталогизация и отражение в справочном аппарате. Сохранность и архивирование. ].
2. Проскурякова О.В. Библиотека - издательство - вуз: грани взаимодействия// Научные и технические библиотеки.- 2007.- №1.- С.67-71.- [Раскрыты аспекты и новые формы сотрудничества библиотек, издательств и вузов. Освещены положения вузовских библиотек в Моске, проблемы финансирования и комплектования их фондов, опыт сотрудничества ЦГПБ им. Н.А.Некрасова с издательствами.].
3. Ржевцева Л.Н. Библиотека университета как центр обучения в век информации// Электронные ресурсы для науки и образования.- 2007.- С.3-8.- [Трансформация традиционной библиотеки ВНЗ в условиях Болонского поцесса, самообразование библиотечных работников, комплектование фонда библиотеки, ЭБ СевНТУ, библитека и дистанционное обучение студентов].
4. Соловова Н.В. Формирование учебного фонда вузовской библиотеки (методические аспекты)// Библиотековедение.- 2008.- №6.- С.30-34.- [В статье рассматривается проблема методического обеспечения учебного процесса и формирования оптимальной модели учебного фонда вузовской библиотеки. Анализируется работа компьютерной системы "АРМ Книгообеспеченность 2.0.5" при проведении мониторинга книгообеспечения в библиотеке Самарского государственного университета. Представлены требования к классификации учебной литературы и учебно-методической документации на основе принципов комплексного подхода к информационно-методическому обеспечению образовательных программ высшего профессионального образования].
5. Упениеце М. Отбор документов для комплектования фонда университетской библиотеки// Научные и технические библиотеки.- 2007.- №1.- С.71-74.- [Отбор литературы в библиотеке Латвийского университета в соответствии с курсами и программами университета. Комплектование литературы по трем направлениям: латвийский книжный рынок, рынок зарубежных стран, рынок стран СНГ.].
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail