Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Петрицька В.М.,
Хмельницький національний Університет

ІННОВАЦІЙНА МІСІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ХНУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ

У статті розглядається стан та розвиток інноваційної діяльності НБ ХНУ.
Дана характеристика її ресурсів на web-caйmi - ??, ЕБ, БД та Інтернету.
Надається інформація про доступ до світових та національних ресурсів.
Розкрито форми і методи забезпечення користувачів науковою інформацією.


   Інформація - найважливіший стратегічний ресурс розвитку суспільства. Якісне формування інформаційної інфраструктури навчального закладу - запорука високого рівня розвитку її наукового, технічного та культурного потенціалу.
    В умовах значного зростання документних ресурсів, прискорення інформаційно-комунікативних процесів, ускладнення інформаційних потреб університету в зв'язку із реформуванням вищої школи та підвищенням значення науки в освітній діяльності відбувається переосмислення місії бібліотеки як соціального інституту. Вона скерована на формування та використання науково-інформаційного потенціалу для забезпечення стратегічних завдань університету - підготовки конкурентоспроможних фахівців.
    Нові освітні стандарти, посилення ролі науки в навчальному процесі, інновації в інформаційних технологіях значно змінили характер діяльності бібліотеки, обумовили модернізацію форм та методів обслуговування користувачів. Включення бібліотеки в світовий інформаційний простір перетворило її на головний ресурс університету. Бібліотека виконує роль інформаційно-комунікативного центру навчального закладу.
    Нові технології, запроваджені в НБ вплинули на засоби розповсюдження наукової інформації: інформаційно-аналітичне опрацювання ресурсів, їхнє структурування відповідно до класифікації наук, представлення електронних ресурсів, надання доступу до світових джерел інформації. Бібліотека виступає своєрідним інтелектуальним посередником між науковцем та інформацією. Але обсяги її настільки великі, що без електронних форм подання неможлива реалізація основних наукових і освітніх процесів університету. Вони забезпечують не тільки можливість оперування великими обсягами інформації, але й організацію необмеженого доступу до всесвітніх джерел, добору й упорядкування різноманітних електронних колекцій, а також формування й представлення у світовий простір своїх власних ресурсів. Це дає змогу на якісно новому рівні задовольняти інформаційні потреби користувачів. Організація доступу до електронних ресурсів сполучена з розв'язанням триєдиної задачі:
 1. формуванням репертуару електронних ресурсів:
 2. технічним і програмним забезпеченням робочих місць користувачів;
 3. технологічним забезпеченням доступу.
      У складі електронних інформаційних ресурсів, до яких НБ забезпечує доступ, умовно можна виділити три блоки: ресурси власної генерації, придбані ресурси, загальнодоступні ресурси Інтернету.
    Інноваційна місія наукової бібліотеки у формуванні і розвитку інфраструктури університету реалізується за допомогою:
 1. створення інформаційної ресурсної бази університету і інтеграції її у світовий інформаційний простір;
 2. формування і розвитку інформаційного забезпечення наукового та освітнього процесів і якісного наповнення аналітико-інформаційного ресурсу;
 3. постійної модернізації технології інформаційно-бібліотечної діяльності;
 4. організації корпоративної взаємодії у рамках інформаційної інфраструктури університету;
 5. створення Електронної бібліотеки університету.
      Інноваційна місія НБ в інформаційній інфраструктурі зобов'язує підняти розвиток інформаційного забезпечення на якісно новий рівень у всіх сферах діяльності університету: наукового, навчального, виховного. Ана-літико-інформаційна продукція має відповідати світовому рівню вимог, бути спрямованою на задоволення інформаційних потреб всіх категорій користувачів університету (ректорату, керівників підрозділів, учених, студентів).
    У книгозбірні сконцентровані всі засоби та інструментарій для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог (ЕК), електронна бібліотека (ЕБ), проблемно-орієнтовані БД, повнотекстові власні та придбані БД, доступ до світових джерел інформації.
    Головною складовою єдиного інформаційного середовища університету, став web-сайт бібліотеки: http://lib.khnu.km.ua./. Створення в 1998р. та підтримка власного web-сайту, до речі, одного з перших в Україні, стала для бібліотеки одним із головних напрямків діяльності. Це могутній інструмент бібліотечно-інформаційного обслуговування та важливий інструмент інформаційного комплексу університету. Він забезпечує якісно нові можливості реалізації завдань бібліотеки щодо надання користувачам широкого доступу до інформаційних ресурсів та представлення НБ в світовому інформаційному просторі.
    На web-сайті розміщені всі інформаційні ресурси НБ, підрозділів університету, ресурси Інтернет. Перш за все, тут максимально повно представлені власні ресурси: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, бібліографічні БД, наукові публікації, різноманітна бібліографічна інформація. По суті, це віртуальна бібліотека, яка доступна будь-якому користувачеві всі 24 години. І вихід на неї можливий з любого робочого місця в будь-який час.
    Студентам, викладачам, науковцям надається повна інформація про ресурси бібліотеки через систему електронного каталогу (ЕК) - цієї найголовнішої БД (http://lib.khnu.km.ua./asp/poisk/qorm.asp), що відображає активну частину 600 тисячного книжкового фонду книгозбірні та підрозділів університету. В його складі налічується близько 30 % наукових видань. Серед них фундаментальні загальні та галузеві енциклопедії, довідники, мовні словники, тематичні ретроспективні бібліографічні покажчики, реферативні та оглядові видання галузевих інформаційних центрів. Представлені також дисертації, звіти з НДР, наукова періодика. Доповнює ЕК систематична картотека статей - аналітичний розпис періодичних видань та наукових збірників. Ця унікальна система якнайширше розкриває фонд, його розділи, складові частини документів, дає можливість здійснювати швидкий тематичний пошук за різними параметрами і дає відповідь про наявність того чи іншого документу на полиці бібліотеки. Пошукові форми дозволяють здійснювати пошук як в усьому ЕК, так і в окремо взятій БД: підручники, методичні посібники тощо.
    В ЕК, доступному в онлайновому режимі, подано більше 266500 бібліографічних записів. Серед найбільш значущих за обсягом і якістю вміщеної інформації БД - "Персоналії", де відображено 5650 персоналій вчених, діячів науки і культури.
    Функціонування сучасної інформаційної інфраструктури неможливе без створення і розвитку електронної бібліотеки університету (ЕБ), яка сьогодні налічує близько 3 тисяч документів. В рамках програми комп'ютеризації університету розроблена концепція ЕБ, яка визначила створення єдиної інформаційно-бібліотечної мережі навчального закладу і стала одною із складових інформаційної інфраструктури університету.
    Представлення на web-сайті електронної бібліотеки - це найефективніше забезпечення доступу користувачів до електронних ресурсів НБ, підрозділів університету і до світових джерел інформації. ЕБ, є універсальною за змістом і містить у собі всі види документів: підручники, навчальні посібники, наукові видання, методичні посібники, статті з наукових журналів. Користувачам пропонуються електронні копії друкованих видань університету, електронні версії публікацій науковців, електронні документи із зовнішніх джерел (сайти в Інтернет, придбані електронні документи на компакт-дисках, по обміну електронними повнотекстовими БД з бібліотеками в навчальних закладів України, копії документів із фондів НБ ХНУ та ін.).
    Світові інформаційні ресурси представлені бібліографічними та повнотекстовими науковими інформаційними ресурсами. Багато видавництв забезпечують онлайновий доступ як до поточних випусків журналів, так і до архівних колекцій, а видавництво. Springer (повнотекстові версії 487 журналів) відкрило доступ до електронних книг останніх років видання (2005 - 2007 pp.), бази даних Bleckwel Science (більше 400 назв журналів, понад 100 тисяч повних текстів статей).
    Серед наукових ресурсів Інтернету можна відмітити сайти журналів відкритого доступу Directory of Onen Access Journals (http://www.do.aj.org), сайт Білоруського державного університету, де представлені систематизовані дані з повнотекстових статей журналів з хімії (http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/j.htm), сайти різних видавництв, що надають зміст випусків журналів з анотаціями, різні пошукові системи.
    На сайті бібліотеки окремо виділена сторінка "Ресурси Інтернет", що складається з багатьох розділів; інформує про бібліотеки України, які мають свої web-сайти, зарубіжні національні та спеціалізовані бібліотеки; допомагає вийти на ресурси електронних бібліотек, колекції словників, довідників, енциклопедій, електронних періодичних видань.
    Забезпечення користувачів національною науковою інформацією забезпечує формування та поповнення Наукової електронної бібліотеки України у НБУВ.
    Використання електронного аналога "Джерело" загальнодержавної реферативної БД "Україніка наукова" (ведеться з 1998 р.) - набагато оптимізує пошук документів за різними ознаками. Кількість записів у цій БД - близько 100 тисяч. Пошук здійснюється шляхом введення пошукових термінів, індексів таза тематичними розділами в межах запропонованого меню. У БД відображається зміст монографій, енциклопедій, довідників, словників, періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій тощо. Використання "Україніки наукової", онлайновий доступ на web-сайті НБУВ: (http://www.nbuv.kiev.ua) дає можливість дослідникам оперативно відшуковувати інформацію про видання з усіх галузей знань.
    Національна парламентська бібліотека України (http:/npln.Kiev.ua) з 1995 р. представила до загального користування новий змістовний інформаційний ресурс "Електронну картотеку статей", котра містить бібліографічні описи окремих складових частин (статей та розділів) збірників наукових праць та видань, що продовжуються. Пошук здійснюється за ключовими словами, авторами, назвами, персоналіями. Окремі електронні бібліографічні ресурси можна знайти на сайтах інших бібліотек України: Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка (http://korolenko.kharkov.com.), довідкову інформацію гуманітарного профілю розміщено на сайті "Відкрита Україна" (http://www.openua.net/search.pt.html).
    Корисну інформацію можна знайти в ЕК НБ Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка (www.libgv.univ.kiev.ua), НБ КНУ "Києво-Могилянська академія" (www.library.ukma.kiev.ua).
    Цінний ресурс - електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки (www.diss.rsl.ru), який пропонує відкритий доступ до повнотекстової бази авторефератів дисертацій.
    На початку 2009р. в Україні стартував новий проект "UKr ELib: електронна бібліотека: Центр знань в університетах України", який створено з метою забезпечення доступу для вчених, викладачів і студентів до світової наукової інформації. Ініціатором проекта є Києво-Могилянський благочинний фонд (США), Всеукраїнська асоціація "Інформатіо-Консорціум" та університетські бібліотеки України. По суті - це створення центру знань в кожному із університетів, і, відповідно, створення спеціальної академічної мережі центрів знань в Україні, які гарантують вільний доступ та використання наукових ЕР в процесі навчання та наукових досліджень, вільне розміщення публікацій викладачів, співробітників і студентів університету, та/або створення електронних журналів відкритого доступу, забезпечить можливість для вільного електронного спілкування вчених і викладачів. Проект передбачає передплату ліцензованих інформаційних ресурсів для кожного університету - учасника проекту. Окреме місце в переліку ЕР є БД електронної бібліотеки дисертацій Російської державної бібліотеки. Необхідно відмітити, що уже сьогодні у відкритому доступі на сайті НБУВ розміщені близько 40 тис. авторефератів дисертацій українських вчених (починаючи з 1998 p.).
    Маємо надію, що виходячи із своїх фінансових можливостей, наш університет також приєднається до проекту "Електронна бібліотека України", яка сприятиме забезпеченню інформаційної бази для розвитку науки і освіти в університеті.
    У книгозбірні розширено зал електронної інформації. До послуг користувачів документи на електронних носіях, у т.ч. статті із наукових журналів. Техніка забезпечує додаткові послуги - копіювання, сканування та друк документів.
    Можливості використання ресурсів Інтернет безмежні. На сайті НБ ХНУ представлені пошукові засоби Інтернету, звернення до яких може бути важливим джерелом бібліографічної інформації. З метою наближення їх до користувача створена БД "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Це свого роду анотований інформаційний путівник найбільш цінних і надійних web-сайтів з окремих напрямків підготовки та навчальних дисциплін. 29 галузей знань, представлених в "Навігаторі Інтернет-ресурсів за профілем університету", постійно поновлюється. В окремий підрозділ зібрано матеріал присвячений кредитно-модульній системі підготовки фахівців в контексті Болонської декларації.
    На основі представлених на сайті бібліотеки ресурсів користувач отримує вичерпну картину нашого інформаційного потенціалу.
    Як бачимо, доступність інформації для вчених і студентів університету досягається через максимальне розкриття фондів і наближення до них користувачів, через вільний і необмежений доступ до всіх друкованих, електронних видань НБ університету, а також до ресурсів Інтернет.
    З метою вдосконалення роботи по інформаційному забезпеченню наукової та освітньої діяльності сформована нова модель довідково-бібліографічного обслуговування. Використання електронних ресурсів дозволяє перейти на якісно новий рівень роботи, підвищує оперативність та повноту задоволення запитів користувачів. Кількість довідок із використанням ресурсів Інтернет за останні два роки зросла в кілька разів. На сайті бібліотеки виставлені, підготовлені працівниками інформаційно-бібліографічного відділу, бібліографічні проблемно-орієнтовані БД, покажчики із серії "Бібліографія вчених університету", "'Наукові праці викладачів", "Публікації про університет" та інше. Нового звучання набувають методи ознайомлення читачів, які також стануть в нагоді науковцям. Це комплексні масові заходи, як то "День кафедри", "День фахівця", "День аспіранта", де представляються ресурси бібліотеки та розкривається їх науковий потенціал. Значні результати в інформаційному забезпеченні наукової діяльності університету досягаються за умов залучення до цій роботи працівників всіх підрозділів бібліотеки - читальних залів, абонементів, спеціалізованих відділів по роботі з електронними документами, та тісній співпраці з викладачами та науковцями. Інформування науковців за темами їх наукових робіт і викладачів за профілем кафедр проводиться з використанням електронної пошти. З 2006 року на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба, яка дозволяє за допомогою бібліографа отримати інформацію за певною темою, значно скоротивши час на пошук.
    Все ширше розповсюдження в інформаційному обслуговуванні вчених і спеціалістів отримують електронні носії інформації (в т.ч. CD-ROMD. VD-ROM), які сприяють забезпеченню запитів користувачів та значно скорочують час на пошук необхідних документів.
    Робота з електронними ресурсами потребує від бібліотекарів спеціальних навичок і умінь. Вони повинні знати загальні принципи роботи в мережі, методику пошуку бібліографічної, текстової, аудіо-, графічної інформації, тематико-видовий склад документів і пошукові можливості БД; зміст і структуру електронних ресурсів бібліотек та інформаційних установ; мати навички роботи з програмними продуктами, використовуваними при скануванні, запису інформації з різноманітних форматів подання даних на будь-які види носіїв.
    Перераховані тенденції потребують нових підходів до системи підвищення кваліфікації, тісного зв'язку спеціалістів, що забезпечують обслуговування користувачів, і фахівців із інформатизації і технологічного розвитку. В бібліотеці розроблено диференційовану систему підвищення кваліфікації з огляду на різноманітні категорії бібліотечних працівників. Запровадження новітніх технологій в практику бібліотечного та інформаційного обслуговування висунуло проблему навчання користувачів в число першочергових задач. Для цього систематично проводяться семінари, заняття із студентами з основ інформаційної культури, надаються групові та індивідуальні консультації. Стають в нагоді пам'ятки та інструкції з пошуку джерел інформації, розроблені бібліотекою, як то створений у співпраці з викладачами, методичний посібник для магістрів "Науковий пошук інформації".
    Удосконалення інформаційного забезпечення неможливе без наукових досліджень характеру і динаміки інформаційних потреб. Предметом прикладних наукових досліджень є вивчення запитів та визначення якості використання книжкових фондів і електронних ресурсів. В плані розвитку наукової роботи на 2007-2011 pp. прийнята Програма "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій". її основними напрямками є: "Формування та раціональна організація інформаційних ресурсів. Доступ до світових джерел інформації" і "Удосконалення обслуговування користувачів". Для прогнозування майбутніх орієнтирів організації цієї роботи в 2008 pp. проведено інтерактивне опитування "Робота з науковою інформацією в бібліотеці університету".
    Матеріали, отримані в результаті опитування досить репрезентаційні, їх аналіз дозволив:
 1. виявити зацікавленість користувачів в різних видах інформації;
 2. виявити основні канали отримання наукової інформації;
 3. визначити роль бібліографа як інформаційного посередника;
 4. виробити концепцію по покращенню інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки науковою інформацією.
   Це дослідження стало підґрунтям для опрацювання нових методик, удосконалення технології бібліотечно-бібліографічних процесів, що необхідно для постійного оновлення діяльності НБ як науково-аналітичного центру університету.
    У реалізації інноваційних проектів розраховуємо на співпрацю з підрозділами університету, які є складовими інформаційної інфраструктури навчального закладу. Сьогодні час вимагає об'єднання зусиль та переходу до корпоративної діяльності у забезпеченні користувачів науковою інформацією.

Література
 1. Айвазян О.Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, В.М. Петрицька // Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті: Інформ. зб. / За ред. С.Г. Костогриза. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - С. 22-31.
 2. Воскобойнікова-Гузєва О.  Інформаційні технології в  системі  інноваційної діяльності наукової бібліотеки / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. - 2005.- № 6. - С. 9 -15.
 3. Кулаковская Т.Л. Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы HAH Украины / Т.Л. Кулаковская /У Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2006.- № 2 .- С. 72-77.
 4. Петрицька В.М. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету/ В.М. Петрицька, О.Б. Айвазян // Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини. - 2004. - С. 27-30.
 5. Чабан К.А. Онлайновий сервіс бібліотеки Хмельницького державного університету / К.А. Чабан // Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини. - 2004. - С 60-66.
 6. Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. - 2006. - № 4. - С 21-24.
 7. Шрайберг Я.Л. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу знаний, 2005 год // Электронная библиотека ГПНТБ России
  [Электронный ресурс] http://www.ellib.gpntb.ru. - название с экрана.
 8. Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2006. -№ 5. - С 17-22.
 9. Ярошенко Т.А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Т.А. Ярошенко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2009. - № 2. С. 65-68.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail