Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Петрицька В.М.,
головний бібліотекар НБ ХНУ

Управлінська культура керівника бібліотеки ВНЗ

   Інформатизація освіти та входження України не тільки до європейського, але й до світового інформаційного простору, завдання, що стоять сьогодні перед вищою школою, найбільш могутньою рушійною силою держави, в свою чергу, ставлять серйозні задачі перед бібліотеками ВНЗ – важливою ланкою навчального та наукового процесів. Правильне рішення бібліотечних завдань в значній мірі залежить від оволодіння кадрами науки управління, творчого використання її закономірностей, принципів та методів, від управлінської культури.
   В термінологічному словнику "Бібліотечна справа" (М., 1997, – с. 105) керівник визначається як "особа, що здійснює управління персоналом бібліотеки або її підрозділу – філії, відділу, сектора."
   Керівники:
 1. забезпечують виконання бібліотекою її основного призначення;
 2. розробляють стратегію поведінки працівників;
 3. є основною інформаційною ланкою зв’язків з навколишнім середовищем, з керівництвом та підрозділами навчального закладу;
 4. офіційно представляють бібліотеку;
 5. несуть відповідальність за результати діяльності бібліотеки.
   Керівники є ключовими фігурами в бібліотеці, однак, в залежності від об’єкту управління, існують такі типи керівників:
 1. лінійні керівники (здійснюють загальне керівництво в цілому);
 2. функціональні керівники (що очолюють функціональні відділи та служби).
   В залежності від рівня управління виділяються:
 1. керівники вищої ланки управління – дирекція;
 2. керівники середньої ланки управління (зав. секторами, групами).
   Вищезгадані керівники виконують три ключові ролі в бібліотеці:
 1. з прийняття рішень, і, маючи таке право, несуть відповідальність за його наслідки. Тому керівник повинен не тільки вибрати найкращий варіант рішення, він повинен піти на ризик;
 2. інформаційну, від того, наскільки чітко і ясно він може доводити інформацію до співробітників бібліотеки, залежить результат його роботи;
 3. роль лідера, що формує відношення всередині та поза бібліотекою, мотивуючи співробітників на досягнення цілей, координуючи їх зусилля.
   Сучасний керівник повинен бути тією людиною, за якою співробітники готові йти, ідеям якого вони готові вірити, тому що, яким би добрим і грамотним спеціалістом не був керівник, без підтримки він не зможе успішно керувати колективом.
   міркувань, але й у поєднанні з інтуїцією, елементами імпровізації.
   Ще одну особливість праці керівника можна відмітити: високий рівень складності, різноманітність виконуваних робіт, масштаби, міра відповідальності та ін.
   Складність процесу управління, його творчий характер, а також інші фактори роблять управлінську працю однією із самих нелегких видів людської діяльності.
   В сучасній теорії управління керівник бібліотеки має поєднувати риси лідера і менеджера. Особливо, коли ідеться про управління змінами, що відбуваються сьогодні в бібліотеках. Головним в діяльності стають уміння отримати результати, керувати людьми і різними мотивами їх поведінки, досягти взаєморозуміння вирішувати конфлікти, знаходити компроміси.
   Щоб керівник міг виконувати функції центральної фігури системи управління бібліотекою, він повинен відповідати певним вимогам.
   Існуючі кваліфікаційні характеристики, що визначають вимоги до керівника бібліотеки суто формальні і не диференціюють потребу в знаннях, здібностях у відповідності з типом і видом бібліотеки. На відміну від них, де відсутні вимоги до особистих якостей керівників, в даний час розробляються професіограми – тобто система вимог, що пред’являють людині певної спеціальності, професії.
   В літературі  бібліотечного менеджменту називаються різні якості особистості, яким надається перевага і якими повинен володіти керівник бібліотеки. Як правило, вони ґрунтуються на результатах опитувань у провідних бібліотеках.
   Управлінська культура керівника включає:
   1. Організаторські якості:
 1. вміння зацікавити підлеглих результатами роботи;
 2. спроможність організувати працю підлеглих;
 3. спроможність швидко і самостійно приймати рішення;
 4. самоконтроль.
   2. Професійні якості:
 1. спроможність аналізувати свої дії та передбачати наслідки;
 2. вміння застосовувати сучасні методи наукового управління;
 3. вміння швидко та ефективно вирішувати практичні справи.
   3. Творчі якості:
 1. спроможність відчувати нове в науці і практиці (почуття новаторства);
 2. аналітичний склад розуму;
 3. ініціативність.
   4. Педагогічні якості:
 1. спроможність підтримувати контакти;
 2. уміння прислуховуватись до думки підлеглих;
 3. вимогливість та пунктуальність.
   5. Морально-етичні якості:
 1. чесність;
 2. чуйність;
 3. об’єктивність;
 4. високий рівень культури.
   6. Суспільно-політичні якості:
 1. особистий приклад в праці;
 2. соціальна відповідальність;
 3. уміння завойовувати довіру.
   Аналіз вітчизняних і зарубіжних публікацій свідчить, що менеджер як фахівець з управління (керівник бібліотеки) має піклуватися про те, щоб забезпечити відповідальність бібліотечного персоналу меті і завданням, що стоять перед бібліотекою.
   Складність, різноманітність, багатофункціональність її діяльності визначають необхідність високої відповідальності керівника як управлінця і професіонала, а отже – вимагають досягнути такого рівня компетентності та професіоналізму, що відповідав би не лише посаді, а й працював на особистий його авторитет. 
   Так, К.Ю. Генієва дає наступну характеристику гарного керівника: він добре усвідомлює відповідальність за власний саморозвиток; його вчинки мотивовані, він ініціативний, вміє формувати ясні реалістичні цілі; повний життєвої енергії; не лінується вчитися і сам шукає засоби підвищення особистої професійної кваліфікації; знає свої слабкі сторони і просить поради і допомоги у тих, хто сильніший нього в тих чи інших питаннях; вміє знаходити спільну мову і з тими, хто нижче за нього, і з тими, хто вище. Гарний керівник ніколи не говорить нікому "ні". К.Ю. Генієва відзначає, що керівником все ж потрібно народитися, тобто існують певні якості, які даються людині від природи, і їх дуже важко розвинути в процесі навчання.
   Наталія Жадько вважає, що керівник повинен володіти інформаційною культурою. Для керівника бібліотеки будь-яка книга, текст можуть стати джерелом інформації, ресурсом професійної діяльності. Мистецтво виступати є обов’язковим компонентом інформаційної культури керівника бібліотеки. Важливим є також уміння налагоджувати контакти з будь якою аудиторією, залучати до співробітництва потенційних спонсорів та читачів.
   Очевидно, що коло цих особистих якостей керівника відноситься до керівних кадрів всіх бібліотек, в т.ч. і бібліотеки ВНЗ. Більш детально ці професійно важливі особистості якості були визначені при розробці керівного складу ЦБС (на основі опитування). Якості, що характеризують:
 1. взаємовідносини з людьми – колективізм, чесність, справедливість, терпимість, гнучкість, щирість, комунікабельність;
 2. ініціатива, діловитість, вимогливість, уважність, відповідальність;
 3. загальний стиль поведінки – самовладання, самоконтроль, урівноваженість, впевненість, а також такі психологічні та фізіологічні якості, як допитливість, наполегливість, воля, інтуїція, творчий склад особистості.
   Серед небажаних якостей названі імпульсивність, "службистський" характер, недовірливість, конформізм.
   Існує ще одна група якостей, які необхідні для прийняття управлінських рішень. За думкою І.М. Суслової, керівник, що володіє ними:
 1. постійно аналізує свою роль по відношенню до колективу, вищестоячому керівництву, суспільним організаціям;
 2. визначає завдання для співробітників, уважно і глибоко аналізує основну мету, адаптуючи її до конкретного виконавця, створює в колективі творчий підхід до роботи;
 3. стимулює роботу похвалою, просуненням по службі;
 4. установлює і активно підтримує "зворотній зв'язок" з підлеглими;
 5. вміє справлятись із надзвичайно "важкими" людьми – лінивими, злими, безпорадними, самовпевненими, заляканими.
   Спробу представити модель сучасного бібліотечного керівника-бібліоменеджера зробила І.К. Джерилієвська, особливо виділяючи інструментальні цінності керівника бібліотеки. До них відносяться: уміння управляти собою (здатність притримуватися висунутих цілей в будь-якій ситуації); чітка шкала особистих цінностей (однозначна уява про те, що для керівника добре, а що погано); цілком визначені особисті цілі (твердо знає, чого хоче); установка на постійний особистий зріст (готовність до самовдосконалення), творчий підхід до справи (постійний пошук нових, більш ефективних засобів вирішення професійних задач), здатність формувати творчий колектив.
   Другий ряд інструментальних цінностей характеризує відношення керівника до підлеглих і взаємовідносини з ними; здатність впливати на людей: навички ефективного керівництва (максимальне використання потенціалу співробітників), здатність навчати та розвивати своїх підлеглих і визначати для них робочі завдання, делегування повноважень та відповідальності (з метою розвитку потенціалу матеріального стимулювання).
   Інструментальні цінності обумовлюють стратегію поведінки керівника, його усвідомлену та цілеспрямовану поведінку.
   Вимоги до управлінської культури керівника залежать від рівня займаної посади. Якщо керівник вищої ланки (директор) вирішує стратегічні завдання, для нього важливо широта мислення, прагнення до самостійних дій, то керівник середньої ланки (зав. відділом) зосереджується на вирішенні завдань з організації діяльності бібліотеки, задоволення соціальних потреб підлеглих. Тут дуже важливі комунікабельність, уміння налагодити роботу. Якості лідера важливі для керівників нижчої ланки (зав. секторами). Вони повинні проявляти здатність до організації роботи підлеглих, вміти реалізовувати ідеї, бути добрими та гнучкими до потреб підлеглих, але проявляти волю і строгість в тому, що стосується безпосередньо роботи.
   Управлінська культура керівника бібліотеки відіграє особливу роль серед факторів, що формують соціально-психологічний клімат колективу. Саме керівник, знаходячись в постійному контакті з його членами, може регулювати соціально-психологічний клімат, враховуючи індивідуальні особистості кожного та потенційні можливості. При цьому важливим є орієнтація керівника на справу та інтереси інших, моральна стійкість. Йому необхідно мобілізувати всі свої комунікативні якості: аргументовано розподіляти між працівниками повноваження та відповідальність, прислуховуватись до порад підлеглих, враховувати їхні індивідуальні потреби в просуненні по службі, відстоювати їхні інтереси перед керівництвом навчального закладу, будувати всі відношення на основі довіри та поваги.
   Управління колективом передбачає також вимогливе ставлення менеджера до себе, його уміння показувати приклад у роботі, доводити завдання до кожного працівника.
   З індивідуальністю керівника – його культурою, установками, характером, що неодмінно впливає на організацію процесу управління, пов’язують поняття "стиль управління", яке розглядається як особливості службової управлінської поведінки керівника, управлінської культури, що визначається особистими якостями. Прийнятий стиль керівництва може слугувати характеристикою якості діяльності керівника, його здібності забезпечувати ефективну управлінську діяльність.
   Доречно згадати також про соціальну відповідальність керівників бібліотеки, яким доводиться приймати різні рішення. Приймаючи їх, управлінець керується своїми особистими переконаннями, моральними правилами та вольовими якостями. Разом з тим, людина, яка приймає рішення, повинна порівнювати їх наслідки з інтересами колективу і всього суспільства, в даному випадку, інтересами навчального закладу.
   Бути відповідальними – значить передбачати наслідки своїх рішень, керуватись такими мотивами, за які людина готова відповідати перед суспільством. Перед керівником стоїть завдання кваліфіковано підійти до прийняття та здійснення будь-якого рішення. Це залежить від рівня його знань, кваліфікації та досвіду.
   В роботі керівника бібліотеки є інші моменти, які на перший погляд здаються не такими важливими, але які також відображаються на ефективності його роботи – це наукова організація праці або інакше, культура організації праці керівника. В першу чергу це відноситься до раціонального використання його робочого часу, стану робочого місця та документації. Важливою для керівника є також культура зовнішнього вигляду, що включає і культуру управління собою, і культуру  зовнішнього виду, ділового одягу і т.п. , адже дуже часто по зовнішньому виду та поведінці керівник складає враження про бібліотеку в цілому.

Література

 1. Авраева Ю.Б. Управление библиотекой – глазами ученого практика/ Ю.Б. Авраева// НТД. – 2006. – №6. – С. 76-79.
 2. Вилегжаніна Т. Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розділене керівництво і відповідальність/ Т. Вилегжаніна// Бібліотечна планета. – 2009. – №1. – С.5-7.
 3. Дерев’янко Е. Каким должен бать дир. библиотеки. (Сводный реф.)/ Е.  Дерев’янко.// Библиотековедение. – 1999. – №4/6. – С.743.
 4. Дригайло В.Г. Основы организации работы библиотеки ВУЗа: научно-практическое пособие/ В.Г.Дригайло. – М.: Либерия, 2007. – 624 с.
 5. Дригайло В.Г  Основы управления библиотекой высшего учебного заведения/ В.Г.Д ригайло, Е.В.Башун, В.Н.Волынец. – К.: Политехника, 2001. – 389 с.
 6. Єрмолова Г. Сучасний менеджер і зміни управління в бібліотеці / Г. Єрмолова// Вісник книжкової палати. – 2001. – № 12. – С. 22-25.
 7. Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ, 23-25 травня 2006 року. – К.: ВПЦ "Київ.ун-т", 2006. – 151 с.
 8. Пашин А.И. Библиотека как социально-культурная система: вопросы управления: Учебно-методическое пособие/ А.И. Пашин. Либерия-Бибинформ, 2005. – 96 с. – ("Библиотекарь и время. XXI век", Вып. №25).
 9. Управление библиотекой. Учебно-практич. Пособие. – СПб; "Профессия",– 2002. – 302 с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail