Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Великосельська О.М.,
 вчений секретар НБ ХНУ

Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету як фактор формування творчого потенціалу студентів   Винятково важливого значення в умовах розбудови української держави, глибоких і динамічних перетворень, що відбуваються у всіх сферах суспільства, набуває підготовка фахівця нової генерації, який був би активною й творчою особистістю, здатною адекватно оцінювати ситуацію, самостійно робити свій вибір, ставити й реалізовувати цілі і завдання, які виходять за межі стандартних вимог, свідомо оцінювати свою діяльність на основі аналізу; а це, у свою чергу, вимагає оновлення вищої школи. Сучасна вища школа потребує якісно нового студента, який здобуває освіту не задля освіти, а заради власних пізнавальних, матеріально-духовних потреб та утвердженням особистісних мотивів. Вища школа сьогодні передбачає перехід до глибоко спеціалізованої підготовки фахівців, що дасть змогу задовольняти можливості особистості в здобутті певного освітньо-кваліфікаційного рівня та забезпечити її мобільність на ринку праці.
   Безперечно, характерною рисою оновлення професійної підготовки майбутніх фахівців стає особисто орієнтована освіта, спрямована на індивідуальний професійний розвиток особистості. Зокрема, формується готовність молодої людини до науково обгрунтованого розуміння власних особистісно-професійних якостей, формування стратегії професійної діяльності. Для реалізації особистісно-орієнтованої освіти необхідно створювати відповідні умови, які забезпечать самодостатній розвиток особистості майбутніх фахівців, їхньої професійної культури та свідомості. Україна, увійшовши до освітнього простору Європи, планомірно проводить модернізацію освіти відповідно до вимог ЄС. Тому в загальному становленні особистості майбутнього фахівця великого значення набуває наукова діяльність студентів.
   Сучасна бібліотека вищого навчального закладу являє собою складний соціально-комунікаційний комплекс, який в умовах інформаційного суспільства розглядається як складне виробництво інформаційних продуктів і послуг. Інтенсифкація наукових досліджень у ВНЗ потребує зростання ролі бібліотек як інформаційних центрів. Сьогодні категорія "бібліотека ВНЗ" розглядається як інтелектуальний простір, заповнений різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії. Її діяльність спрямована на виконання усіх стратегічних освітніх завдань. Трансформація бібліотек вищої школи відбувається за рахунок зміни їхніх інформаційних функцій, акумулювання зовнішніх та створення власних баз даних, надання доступу до національних і світових мереж. Бібліотеки вищих навчальних закладів перетворюються на інформаційно-бібліотечні центри, де генерується інформаційно-освітнє  та соціокультурне середовище для студентів. Найближча перспектива бібліотек вищої школи - трансформація їх в інформаційно-сервісні центри, які не тільки зберігають інформацію, а  й надають послуги у пошуку необхідних знаннь.
   Яким чином бібліотеки ВНЗ  сприятимуть  прагненню студентів до цікавого навчання, до бажання пізнати самого себе та виробити усталені норми поведінки в майбутній професійній діяльності, стати  активною й творчою особистістю? Як зробити бібліотеку центром тяжіння? Що потрібно для її динамічного розвитку? Який метод тут універсальний? 
   На всі ці питання відповідь одна - бібліотеки повинні займатися програмно - проектною діяльністю. Саме проектування є потужною креативною рушійною силою інноваційного розвитку, дозволяє генерувати свіжі ідеї і перетворювати їх в життя, забезпечувати реорганізацію та модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі.
   Проектна діяльність є одним із напрямків роботи наукової  бібліотеки Хмельницького національного університету. Домінанта інноваційної місії - забезпечення наукового та навчального процесів шляхом організації доступу до наукових і освітніх ресурсів, до світових знань для всіх категорій користувачів. У своїй діяльності фахівці бібліотеки, що займаються реалізацією проектів, керуються чинними законодавчими документами, рішеннями Міністерства культури та туризму, Міністерства освіти та науки України,  регламентуючими документами ХНУ, наказами та розпорядженнями директора бібліотеки. Проектною діяльністю в НБ ХНУ займаються практично всі структурні підрозділи  відповідно до свого профілю роботи. Директор бібліотеки здійснює загальне керівництвом проектами. Стратегія інноваційного розвитку бібліотеки будується за принципом створення комплексу проектів, що різняться різноманітністю масштабів, результатів, строків реалізації.
   Життєвий цикл проекта - від виникнення ідеї до повного завершення - складається із кількох етапів:
  • Концепція (або розробка, мета). Аналіз існуючого стану та дослідження проектних можливостей, формування ідеї як кінцевої мети проекту та шляхи її досягнення, основні особливості, організаційні, фінансові проблеми, необхідні засоби з розробки.
  • Планування включає підготовку стратегічного плану, що забезпечує загальне бачення проекту, визначає цільові етапи та основні віхи обов'язково із строками завершення комплексів робіт і оперативний план, що деталізує завдання учасників на місяць, квартал.
  • Реалізація проекту (програми) - це створення організаційних форм управління, формування організаційної структури: вибір керівника, який координує роботу, здійснює контроль та регулює хід реалізації проекту, відповідає за кінцеві результати.
  • Завершення проекту, досягнення кінцевої мети, оцінка його ефективності та результативності.   
   Проектна діяльність в науковій бібліотеці ХНУ розпочалась в 2002 році з розробки довгострокової програми" Молодий спеціаліст ХХ1 століття", в рамках якої діють окремі проекти. Саме інноваційні процеси, які відбулися в університеті та у книгозбірні в той період, стали підгрунтям для розробки проектів та їх подальшої  реалізації. Наприклад, входження нашого університету до Болонського процесу освіти сприяли  активізації студентів до самостійної роботи в бібліотеці, до розширення їх наукових інтересів, до бажання здобувати нові знання для подальшого їх практичного використання.  Активне використання  новітніх  інформаційних технологій  дало можливість проводити  інформаційні заходи на якісно новому рівні, запроваджувати  нові форми їх проведення. Це і презентації інформаційних ресурсів та послуг на допомогу науково-дослідній роботі студентів, Дні бакалавра, магістра, механіка, фахівця, аспіранта. Проведення циклу  інформаційно-ділових зустрічей з професорсько-викладацьким складом "Співпраця наукової бібліотеки ХНУ та кафедр університету в епоху новітніх технологій" сприяло налагодженню нових творчих стосунків з провідними кафедрами університету. Творче партнерство науковців, викладачів, студентів та бібліотекарів - стратегічний напрямок  проектної діяльності книгозбірні.   В рамках проектів започаткувались і вже стали традицією виставки, конкурси, презентації, круглі столи, тренінги, ток-шоу, заняття з основ інформаційної культури, анкетування тощо.
   Серед найбільш вдалих проектів, які розроблені та реалізуються в останні роки в НБ ХНУ, можна відмітити наступні:
"Від інформаційної культури -  до якості освіти"
   "Ефективна система повернення студентами підручників"
   Екологічний проект "Майбутнє планети - в наших руках"
   Віртуальний проект на сайті бібліотеки " Я і моя бібліотека"
   Програма " Молодий спеціаліст ХХ1 століття" та  інші.
   Інноваційний проект "Від інформаційної культури  - до якості освіти".  Мета проекту - покращення діяльності бібліотеки щодо формування інформаційної культури користувачів та співробітників.
   Пріоритетним напрямком розвитку вищої освіти України є її інтеграція у світовий та європейський освітній простір. Це сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності, відповідатиме сучасним світовим стандартам. Поняття "якість вищої освіти" є визначальним у системі характеристик результатів діяльності системи вищої освіти України. Досягнення високої якості освіти є центральною ідеєю Болонського поцесу. Підвищення якості освітнього процесу здійснюється шляхом використання новітніх технологій, адаптації в інформаційному просторі, цілеспрямованого формування інформаційної культури. Система вищої освіти передбачає самостійну роботу студентів, ефективність якої залежить від інформаційної культури. Її основними ознаками є вміння орієнтуватися в потоці інформації, грамотно формулювати свої інформаційні  запити, здійснювати самостійний пошук та аналіз інформації. Важлива роль у розв’язанні цього завдання відводиться бібліотеці. Мета проекту полягає в формуванні та підвищенні рівня інформаційної культури користувачів та співробітників;  популяризації  та рекламі електронних ресурсів бібліотеки; розробці нових інформаційних послуг для користувачів; систематичному вивченні динаміки їх інформаційних потреб; розширенні та підвищенні якості матеріально-технічної бази бібліотеки та створенні комфортних умов для задоволення інформаційних потреб читачів.
   В ході реалізації проекту розроблено  спеціальний курс "Основи інформаційної культури", що включає лекційно-практичні заняття для студентів першого курсу та студентів старших курсів, а для  студентів - магістрів -  " Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія". У співпраці з викладачами університету розпочата  робота над  написанням методичного посібника для магістрів "Науковий пошук інформації". На web-сайті бібліотеки з метою розширення зони обслуговування за рахунок віддалених користувачів організовано   віртуальну довідкову службу  та  створено інформаційну сторінку "На допомогу науковцям",  яка представляє собою анотовані посилання на сайти з Інтернет. Окремо на сторінці представлені приклади бібліографічних записів за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та приклади оформлення бібліографічного опису за вимогами ВАК.  З метою  презентації та реклами електронних ресурсів та інформаційних можливостей бібліотеки і активного використання комп’ютерних технологій  проводяться  Дні кафедри, фахівця, аспіранта тощо.
   Проект "Ефективна система повернення студентами підручників". Важливим завданням кожної бібліотеки є не тільки поповнення фонду новими документами, сприяння широкому і повному їх використанню, а й зберігання фонду як матеріальної та духовної цінності. Адже це головна складова для успішного забезпечення всіх читацьких запитів. Всі заходи, які проводить відділ навчальних абонементів, спрямовані на повноцінне використання фонду користувачами; на збереження фонду з соціальної точки зору свідомого ставлення читача до книги як до громадського надбання.
   В рамках проекту налагоджена системна робота з студентськими  радами інститутів ХНУ, старостами груп з ліквідації  читацької заборгованості; створено групу "Друзів відділу" (студенти, викладачі), одержано консультації юриста університету про можливі методи правового впливу на відрахованих студентів.
   Проект "Майбутнє планети - в наших руках". Мета проекту: формування системи екологічних знань, розвиток гуманітарного екологічного   світогляду, виховання екологічної свідомості та екологічної культури молодих громадян України. Основні напрямки діяльності проекту – це формування фонду екологічного напрямку, інформаційно-бібліографічна та просвітницька  діяльність з проблем екології, підвищення рівня екологічної підготовки бібліотечних працівників.
   В рамках проекту проводяться засідання круглих столів, екологічні уроки, семінари, організовано  цикли  бесід  з екологічних проблем (еколекторій); виставки  літератури з проблем екології; презентації спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища" в рамках профорієнтаційної роботи для учнів 10 - 11 класів.  Досвід роботи бібліотеки з проблем екологічного виховання молоді висвітлено в наукових публікаціях та в ЗМІ.
   Програма  "Молодий спеціаліст ХХІ століття" створена в 2002 році  на базі бібліотеки та університету, як результат активної співпраці бібліотеки з викладачами інституту економіки та управління. Ця багатогранна та довгострокова програма спрямована на допомогу творчому розвитку сьогоднішньої перспективної молоді університету. Місія програми - сприяти реалізації стратегічної мети Хмельницького національного університету у підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованню багатогранної особистості. Програма реалізується в наступних  проектах:
"Презентаційний"
"Виставковий"
"Кар'єра"
"Правова культура як фактор цілісного виховання особистості" та ін.
   Презентаційний проект (презентація книг викладачів ХНУ) став початком реалізації програми. Сьогодні в університеті інтенсивно здійснюються видання підручників, монографій, конспектів лекцій професорсько-викладацьким складом кафедр, збірок наукових праць студентів ХНУ. Це говорить про зростаючий науковий потенціал Хмельницького національного університету. Мета проекту - позиціонування видань, які народилися в стінах нашого університету, їх авторів; залучення  студентської аудиторії до наукових дискусій та  до процесу наукової творчості. Для  підвищення наукового інтересу студентів  до книг викладачів  університету, їхньої активності у самореалізації, розвитку  їх  нестандартного мислення бібліотека запровадила проведення конкурсу "Кращий студентський відгук на монографію або  підручник викладача ХНУ". Кульмінацїєю кожної презентацій є визначення студентів-переможців у конкурсі на кращий змістовний та об'єктивний відгук. Дарунком  для переможців  стають книги авторів з їх автографами. Традиційно кожна презентація завершується передачою бібліотеці дарчих примірників презентованих видань.
   Відмітимо  презентацію збірника наукових праць студентів економічного факультету "Проблеми  економіки, обліку та менеджменту", яка була присвячена 30-ти річному ювілею даного факультету. Її підготовили і провели студенти -  майбутні фахівці з маркетингу й економіки.  Надійними  помічниками в цьому їм стали, звичайно, бібліотекарі. Студенти досить скурпульозно і по-науковому підійшли до проведення  презентації, перш ніж втілити свій задум у практику. Спочатку вони прослухали інформаційно-аналітичний огляд джерел інформації щодо проблем проведення ефективної презентації, підготовлений співробітниками бібліотеки. Наступним кроком стало проведення тренінгових занять, де студенти знайомилися зі складовими заходу, різними стилями і сферами презентації.  Науково-практичний семінар  "Презентація - шлях до успіху" закріпив у студентів всі здобуті знання. До презентації наукового збірника працівниками бібліотеки виготовлено вимпел та емблема програми "Молодий спеціаліст ХХІ століття", святкові привітальні плакати. Під час проведення презентації центром уваги  гостей і присутніх стали студенти, які опублікували 38 наукових  праць в збірнику "Проблеми  економіки, обліку та менеджменту". Зацікавленість визвала виставка "Від перших вершин - до наукових висот", яка зримо продемонструвала  наукові висоти студентів.
   "Виставковий проект". Метою виставкового проекту є розкриття наукових інтересів і досягнень студентів університету, стимулювання їх творчого потенціалу і формування сучасного портрета студента-науковця. Виставковий проект включає комплекс заходів: організацію та відкриття виставки, стендові презентації і нагородження авторів кращих робіт.  "Від перших вершин - до наукових висот" - під таким  слоганом проходять виставки наукових досягнень студентів Хмельницького національного університету. Якщо в  першій виставці взяло участь 38 студентів одного інституту економіки та управління, то в останній, яку бібліотека організувала спільно з Науковим товариством студентів та молодих вчених в рамках "Тижня науки в ХНУ", демонстрували свої наукові здобутки вже 220 студентів.  Організація таких виставок - це своєрідний підсумок науково-дослідної роботи студентів ХНУ.  Кожен інститут збирає інформацію про наукові досягнення студентів, а співробітники бібліотеки оформляють презентаційні стенди, на яких демонструються  успіхи та здобутки молодих науковців, їх участь в міжуніверситетських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах; грамоти, дипломи, відзнаки.  Увагу відвідувачів виставки  привертають  експозиції   інституту технологій та дизайну, де представлені моделі одягу, взуття, картини та аплікації, зроблені власноруч. Студенти кожного інституту презентують свої наукові досягнення. Кращі студенти нагороджуються грамотами, а найактивніші читачі бібліотеки -  книгами викладачів університету.
   Крім виставок наукових досягнень студентів, у програмі приділено значну увагу іншим формам їхнього творчого пошуку. Такою стала виставка-конкурс студентських рекламних проектів.
   Проект  "Кар'єра".  Мета проекту – забезпечити студентів інформацією про стан справ на ринку праці, навчити презентувати себе перед роботодавцями; створити умови для для налагодження контактів майбутніх молодих спеціалістів з роботодавцями. На "Дні кар'єри"  для зустрічей із студентами приходять науковці університету, роботодавці, представники малого та середнього бізнесу, ділова еліта міста; які діляться власним досвідом досягнення життєвих вершин. Студенти мають можливість отримати не тільки цікаву і корисну інформацію, але й запозичити життєвий досвід, збагнути механізм становлення  кар'єри, а також отримати інформацію про те, які саме спеціалісти сьогодні потрібні, про критерії їх відбору  та уміння співставити свої можливості з вимогами до молодого спеціаліста. "Як скласти резюме?", "Як шукати роботу?", "Як уникнути помилок під час працевлаштування?" - на ці питання студенти отримали відповіді, побувавши на тренінгових заняттях, які проводили менеджери з працевлаштування РЦПП.
   Проект "Правова культура як фактор  цілісного виховання особистості" почав діяти з жовтня  2008 року. Мета проекту - формування системи правових знань серед студентів ХНУ; створення системи інформаційної підтримки безперервної освіти, просвіти та розповсюдження правових знань; виховання правової свідомості та правової культури студентів ХНУ.
   В цілісній системі правового виховання та освіти великого значення набуває роль бібліотеки, яка обумовлюється наявністю інформаційних ресурсів, відкритістю та доступністю інформації, впровадженням сучасних технологій, кваліфікованими кадрами.
   Питання правової культури особливо гостро постає в умовах становлення й розвитку сучасного демократичного суспільства. Реалії сьогодення значною мірою позначаються на стані правової свідомості та правової культури суспільства. Формування правової культури українського суспільства є одним із головних завдань сьогодення, що зумовлене прагненням України приєднатися до спільноти сучасних цивілізаційних націй, розбудувати вільне демократичне суспільство та правову державу. Правова культура є основою відтворення в суспільстві правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій. Проект передбачає вихід НБ ХНУ на якісно новий   рівень в роботі з формування правової культури студентів; розширення функцій бібліотеки як виховного та інформаційного центру з правової освіти студентів; поєднання зусиль наукової бібліотеки та кафедри права ХНУ в справі розповсюдження правової інформації, правових знань, підвищення правової свідомості та правової культури студентів ХНУ. В рамках проекту заплановано організацію зустрічей з юристами, проведення циклу бесід з правового виховання студентів; організацію відкритих переглядів літератури, циклів тематичних виставок, декад  та місячників правової літератури,  круглих столів, усних журналів за участю студентів.
   Персонал наукової бібліотеки Хмельницького національного університету  знаходиться в постійному інноваційному пошуку. Проектна діяльність   НБ ХНУ  -  складова її наукової роботи. В бібліотеці  існують  всі передумови для реалізації діючих проектів та розробки нових інноваційних, креативних проектів. Заходи, які проходять в рамках  проектів, підвищують престиж як бібліотеки, так і університету. Кожний захід - це величезне дійство, в підготовці і проведенні якого беруть участь і студенти, і викладачі, і бібліотекарі. Сьогодні творче партнерство і співробітництво персоналу бібліотеки - це зустрічі з провідними науковцями університету, з успішними людьми та  елітою нашого міста, роботодавцями,  студентами, які прагнуть досягти успіху в навчанні та кар'єрному рості. Проектна діяльність НБ ХНУ сприяє формуванню активних якостей особистості, розвитку творчого потенціалу, що відображають її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість, професійну самореалізацію і зумовлюють здатність задовольняти як особисті духовні потреби, так і потреби суспільства.             Використана література
  • Василишина В. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій// Бібліотечна планета.-2007.-№3.-С.15-17
  • Лебедюк О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів// Вісник книжкової палати.-2008.- №3.-С.15-17
  • Сопівник І. Науково-дослідницька робота студентів як складова їхньої професійної компетентності // Вісник книжкової палати.-2008.- №3.-С.23-25
  • Суслова И.М.,Злотникова З.И. Проектная  деятельность библиотек: научно- практическое пособие.- М.: ФАИР-ПРЕСС. 205.-176с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail