Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Мартинюк С.Б.,
завідувачка сектора відділу комплектування
і наукової обробки документів НБ ХНУ

Автоматизована база даних навчальних дисциплін НБ ХНУ -
основа інформаційного забезпечення навчального процесу ВНЗ
(з досвіду роботи НБ ХНУ)   Поняття терміну "книгозабезпеченість"  трактується, як визначення числа примірників книг, відібраних за різними критеріями: або в  розрахунку на одного студента, або по напрямках та спеціальностях, або по циклах дисциплін, або по конкретних дисциплінах, або по видах та формах навчання, тобто  це досить різноманітне поняття. Але в якості основного показника книгозабезпеченості є вибір кількості примірників книг конкретної дисципліни, розділеної на число студентів, що її вивчають.
   Згідно наказу Міністерства Освіти та Науки України існує норматив для ВНЗ, що складає 0,5 прим. на 1 – студента (тобто 1 підручник на 2-х студентів) - для нормативних дисциплін, а для вибіркових  ця норма становить 0,2 –0,25 прим. книг, тобто 1 примірник на 4-5 студентів), що вивчають цю дисципліну. Коефіцієнт книгозабезпеченості відображає ступіть забезпечення книгою студента, для якого вона призначена.  І хоча цей показник не належить до показника якості освіти, але він є невід’ємною частиною навчального процесу ВНЗ.
   Питання книгозабезпеченості навчальних дисциплін є одним із найголовніших завдань НБ ХНУ. Робота в цьому напрямку вважається  досить важливою як для працівників бібліотеки, так і для викладачів університету. В зв’язку зі зміною статусу ХНУ з’являються нові інститути, факультети, кафедри, спеціальності, дисципліни, що ускладнює роботу по даній тематиці і потребує  постійного вдосконалення.
   Облік бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для  університету дані цієї статистики мають одне із вирішальних значень під час акредитації кафедр та дисциплін. Використання автоматизованих систем обробки та обліку даних дозволяє швидко надати будь-яку інформацію для прийняття управлінських рішень, за умови наявності в АБІС (автоматизованій бібліотечній інформаційній системі) відповідного модуля та щоденної актуалізації інформації працівниками бібліотеки. Певний досвід з цього питання накопичено  у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету.
   Розпочинається ця робота з того, що для повного забезпечення студентів навчальною літературою між університетом та бібліотекою існує  зв’язок. Полягає він у тому, що між обома сторонами існують обов’язки про виконання окремих функцій з організації книгозабезпечення навчального процесу. Згідно розпорядження проректора, кафедри усіх інститутів подають на початку кожного навчального року дані за розробленим зразком із назвами дисциплін та кількістю студентів, що їх вивчають. Відділ комплектування та наукової обробки документів в свою чергу заносить ці дані до БД "Картотека книго забезпеченості".
   Бібліотека ХНУ працює з власною автоматизованою картотекою книгозабезпеченості (АКК) з 2000 року. Вона кілька разів змінювала свій вигляд. Кожного разу вдосконалювалась за своєю наповнюваністю. Досягнувши необхідних параметрів, вона стала більш досконалою і зручною у користуванні.
   АКК є самостійним програмним продуктом, який використовується на основі експорту даних з програми "УФД. Бібліотека". АКК дає можливість постійно володіти інформацією про книгозабезпеченість навчального процесу ВНЗ та покращити якість обслуговування.
В АКК ведеться база даних "Користувачі" (тобто кількість студентів, які навчаються в ХНУ в поточному році). Дані баз даних "Навчальні дисципліни" та "Навчальні і методичні посібники" експортуються до АКК із "УФД. Бібліотека".
   База даних "Навчальні дисципліни" побудована за принципом: Інститут - Факультет - Кафедра - Навчальна дисципліна. ЇЇ веде і редагує відділ по мірі того, як відбуваються зміни у дисциплінах кафедр університету в поточному навчальному році.
   Працівники відділу комплектування та наукової обробки документів щорічно вносять дані про кількість студентів, які кафедри подають в бібліотеку на початку кожного навчального року, у базу даних (відповідну форму "Оперативна інформація"). Тобто, база  щорічно поновлюється.
   Процес введення інформації розпочинається із визначення (вибору) інституту, факультету та кафедри. Після того, як вибрано кафедру, з'являється список дисциплін із вказаною кількістю навчальних посібників та методичних матеріалів. У графі "Кількість студентів" проставляється кількість студентів, що вивчають цю дисципліну (по семестрах). Після того, як вищезгадані показники занесені до таблиці, автоматично проводиться підрахунок, і у графах "Забезпеченість" з'являються показники коефіцієнту забезпеченості цієї дисципліни по семестрах. В такому ж плані можна визначити забезпеченість на кафедрі, адже якщо показники занесені по усіх дисциплінах, то у підсумку автоматично проставляються відповідно і загальні цифри.
   Для користувача створена сторінка "Вивід довідок на екран", яка дає змогу одержати потрібну інформацію. Існує три довідки: "Довідка про книгозабезпечення за навчальний рік по кафедрі", "Список літератури по дисциплінах", "Довідка про книгозабезпеченість з додатковими умовами".
   "Довідка про книгозабезпечення за навчальний рік по кафедрі", відтворює дані в тій же формі і в такому ж порядку, що вони були занесені у попередньому меню, але вона на дає права на введення даних або їх зміну. Вона дає змогу визначити:
    - Перелік інститутів, факультетів, кафедр та дисциплін, які ними вивчаються.
    - Кількість студентів, які вивчають дану дисципліну (по семестрах),
    - Кількість книг по кожній дисципліні.
    - Кількість назв та примірників книг на одного студента по окремій дисципліні.
    - Кількість книг на кожного студента по кафедрі.
   "Список літератури по дисциплінах" дає можливість побачити забезпеченість літературою навчальних дисциплін не лише у цифровому варіанті, а і оцінити якість забезпечення. Так, вибравши спочатку інститут, факультет, а потім кафедру - можна ознайомитись із списком дисциплін. Вибравши одну із них, потрібно її розкрити і побачити список навчальної та методичної літератури, що належить даній дисципліні. Список побудований у табличному форматі. Вказується автор та назва книги, кількість примірників кожного видання, рік та місце видання, видавництво, УДК. Перед списком книг обов'язково є запис, який свідчить про кількість назв та примірників по цій дисципліні.
   "Довідка про книгозабезпеченість з додатковими умовами" - пропонує вибір документів по дисциплінах з конкретно заданими параметрами: за мовою (наприклад: українська мова) та роками видання (наприклад: 2000-2010). Згідно запиту і надається інформація.
   До 2009 року автоматизована картотека слугувала лише у відділі  і була недоступною для викладачів. А для того, щоб отримати дані по забезпеченості, необхідно було йти до бібліотеки і роздрукувати собі потрібну інформацію по котрійсь із дисциплін або взагалі по кафедрі. Для зручності  її було виставлено в режимі ОН-ЛАЙН. Тепер не існує ніяких перешкод для користування ані у викладача, ані у бібліотекаря. Отож, щоб одержати потрібну інформацію, необхідно на Web-сайті бібліотеки http://lib.khnu.km.ua/:
    - Зайти на сторінку викладача
    - Зайти у базу даних "Книгозабезпеченість навчального процесу ХНУ"
    - Ввести шифр читацької картки (наприклад: SB 0055)
   Зайшовши до АКК, бачимо перелік навчальних років, де потрібно вибрати потрібний для користувача (а можна залишати для порівняння всі роки) і  далі вибрати із переліку п’яти інститутів  той, що зацікавив (наприклад: інститут Гуманітарний).
   Далі необхідно по ієрархії вибрати факультет, кафедру, дисципліну для того, щоб побачити таблицю з даними по книгозабезпеченості даної дисципліни за один рік  або за всі роки. Тут же можна продивитись список літератури, що вивчається по цій дисципліні, її місцезнаходження, кількість.
   Дану інформацію можна побачити і роздрукувати прямо на кафедрі, не вирушаючи у бібліотеку, що є досить зручним для викладача.
   За допомогою цих даних можна зробити аналіз по якісному забезпеченню дисциплін літературою, визначити ступінь застарілості фонду.
   Автоматизована картотека книгозабезпеченості  упродовж семи років користування зарекомендувала себе як система, що дозволяє одержати всі необхідні показники книгозабезпеченості. Ці дані використовуються:
    - для аналізу забезпечення літературою навчального процесу в університеті  як бібліотечними працівниками, так і працівниками ВНЗ.
    - для оперативного вирішення питань з першочергового комплектування фону бібліотеки літературою, запит на яку дуже перевищує її наявність.
   При цьому бібліотека керується принципом формування фонду відповідно до рекомендацій кафедр та працівників відділів обслуговування бібліотеки. А також беремо до уваги рекомендований освітніми програмами показник книгозабезпеченості, про який вже згадувалось вище (0,5 - 1 навчальна та навчально-методична книга на кожного студента).
    - для передачі не використовуваних фондів з відділів обслуговування у відділи збереження та обмінний фонд.
   При замовленні навчальної літератури або по каталогах видавництв, або за зразками видавництв – чи то бібліотечними працівниками, чи то викладачами кафедр – працівниками відділу комплектування обов’язково перевіряється потрібність цієї книги у фонді через картотеку книгозабезпеченості, визначається ступінь важливості кожного документа.
   Сьогодні книгозабезпеченість дисциплін ХНУ складає 3,59. Про цю цифру можна сказати, що це лише кількісний показник. Звичайно, є дисципліни, які забезпечені досить добре,  наприклад: "Екологія", "Психологія", "Педагогіка", "Інвестування", "Економіка підприємств", "Менеджмент", "Бухгалтерський облік". Але поряд з ними є і такі, де навчальні підручники відсутні взагалі: "Педагогічне проектування", "Прикладна інформатика", "Маржинальний прибуток", "Механічна технологія та обладнання підприємств", "Екологічна експертиза" і багато інших. Є також  дисципліни, які не забезпечені зовсім, але це найчастіше не нормативні, а варіативні дисципліни. В той же час у дисциплін, де немає підручників, може бути стовідсоткова  забезпеченість за рахунок електронних версій документів, так як у дисциплін: "Заповідна справа", "Основи дефектології", "Гувернерство", "Міжнародна журналістика". Є багато дисциплін, які  на перший погляд забезпечені прекрасно, але коли зробити більш глибокий аналіз, то часто це є література старих років видання. Так,  вважається, що для економічної та природничо-наукової літератури оптимальним терміном рахується література останніх 5-ти років. По педагогіці - до 10-ти останніх років видання. По опору матеріалів, фізиці - до 15-20 років видання. Частим випадком незабезпеченості дисциплін є і те, що вони лиш з’явились, нові  і неможливо так швидко наповнити їх літературою.  Але є ще й така версія, що кафедри, подавши нову дисципліну (до прикладу  на кафедрі Екології – дисципліна "Урбоекологія", або "Охорона водних ресурсів"), на другий рік вже її не читають, тому що вона була варіативною.
   Аналіз книгозабезпеченості навчального процесу допомагає формувати фонд бібліотеки більш цілеспрямовано, тобто поповнюючи його по малозабезпечених дисциплінах. В цілому ж можна сказати, що одержати точну інформацію по цьому показнику дуже складно. І, вивчивши досвід багатьох інших вузівських бібліотек як України, так і нашої сусідньої Росії, можна зробити висновок, що книгозабезпеченість залежить не лише від складу навчального фонду, але і від структури та організації самого навчального процесу. На  думку фахівців, до очевидних недоліків відноситься роздрібленість навчальних планів, де загальна  кількість навчальних дисциплін велика.
   Один і той же підручник може використовуватись для багатьох дрібних дисциплін.
   В такому випадку досить важко розрахувати потрібний коефіцієнт. Добре було б, якби кожна книга використовувалась лише на одній кафедрі і для однієї дисципліни. А коли книга використовується для підготовки студентів більше ніж по 5 спеціальностях, і велика  кількість студентів використовують цю книгу на різних курсах, то автоматичний підрахунок нереальний.
   Таким чином, поки що немає єдиного надійного вирішення  питання книгозабезпеченості навчальними підручниками у нашій країні. Кожна бібліотека самостійно, краще чи гірше  виходить з цього становища. Вважаю, що ми належимо до першого варіанту.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail