Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

О. Б. Айвазян, аспірантка,
В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор

БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ


   У статті йдеться про діяльність бібліотек народних училищ Міністерства народної освіти в Подільській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст.

   Ключові слова: Подільська губернія, бібліотека, народні училища, єврейські приватні училища, іновірчі школи, бібліотечний фонд.


    Питання існування бібліотек в системі початкових учи- лищ Міністерства народної просвіти на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX ст. висвітлювали І.В, Сесак, О.Т. Щур, Л.В. Дитинник, С.М. Єсюнін та ін. Нові архівні матеріали дають можливість детальніше проаналізувати динаміку розви- тку й діяльність таких книгозбірень в окремі періоди [1-4]. На початку XX століття бібліотеки діяли в більшості училищ Міністерства народної освіти. Кількість книг та рівень розвитку бібліотек училищ були різними. Це підкреслювалося в звіті про стан навчальних закладів дирекції народних училищ за 1902-1903рр.: "Забезпечення книгами, брошурами, навчальними посібниками нерівномірне. Такі розбіжності знаходяться в залежності від різночасності відкриття училищ: в училищах, відкритих раніше, бібліоте- ки значно ширші та більш різноманітні, а в нещодавно від- критих книг та навчальних посібників менше [5]. На січень 1904 року бібліотечний фонд навчальних закладів MHO в Подільській губернії склав близько 317 тисяч примірників книг і брошур та 41212 навчальних посібників; зокрема, по різних типах навчальних закладів [6]:

 

 

 

Книг

и брошур

Навчальних посібників

 

Типи училищ

Кількість училищ

Число томів

В середньому на одне училище

Всього

В середньому на одне училище

1

Міські двокласні чоловічі

13

37355

2873

4514

347

2

Парафіяльні: двокласні

4

1679

420

284

71

 

однокласні

17    

9555

562

1516

89

3

Сільські: двокласні

33

44148

1338

7050

214 

 

однокласні

261

224209

859

27248

104

 

Разом

341

316946

929

41212

121


    Найкраще були забезпечені навчальною літературою бібліотеки чоловічих міських двокласних училищ, де в сере-дньому на кожну книгозбірню приходилося близько 3 тисяч книг та брошур і 347 навчальних посібників. За 12 років, порівняно з 1891 роком, фонд бібліотек початкових училищ Міністерства народної освіти збільшився лише на 36% (111163 прим.) [7]. Щорічний приріст у середньому склав по 12 книг на кожне училище. Головна причина низьких темпів поповнення фондів - недостатнє фінансування. Стан забезпечення книгою училищних бібліотек у по¬вітах у 1904 році був неоднаковим [8].

Повіт

Число томів в бібліотеках училищ

Середній показник на одне училище

Балтський

34458

801

Брацлавський

19908

1106

Вінницький

29718

708

Гайсинський

16230

1159

Кам'янецький

48157

1070

Летичівський

23329

933

Літинський

22733

909

Могильовський

18650

777

Ольгопільський

29092

1039

Проскурівський

16999

944

Ушицький

46534

1258

Ямпільський

21132

961

Разом

316946

929    Краще були забезпечені училищні бібліотеки в Кам'я-нецькому та Ушицькому повітах, які сконцентрували близько 95 тис. томів. Середній показник забезпеченості учи-лиш кращим був в Ушицькому, Гайсинському, Брацлавсь-кому, Кам'янецькому та Ольгопільському повітах; найнижчий показник - 777 примірників на одне училище - у Могильовському повіті.
    У звіті дирекції народних училищ за 1903 рік було зазначено характерні для книгозбірень факти. По-перше, бібліотеки всіх народних училищ Подільської губернії розділялися на учнівські та учительські. По-друге, фонди книгозбірень поділялися на бібліотечні (книги і брошури) та навчальні посібники: "Навчальні посібники складаються з книг зі священної історії, російської та природничої, прописів, географічних мап Російської імперії та Подільської губернії, глобусів, рахівниць, арифметичних ящиків, посібників для церковних співів - ноти, скрипки, камертони. Окремі училища мали, складені дослідниками, каталоги корисних та шкідливих комах [9].
    Фонди бібліотек міських двокласних училищ, як учительські, так і учнівські, в значній мірі задовольняли вчителів та учнів у кількісному та якісному відношенні, тому, що крім виділеної на придбання книг суми 90 руб. на училище, витрачалися суми зі спеціальних коштів, а. іноді і за рахунок кошторисних залишків училищ.
    Фундаментальні бібліотеки в основному зосереджували богословські книги, видання з педагогіки та дидактики, російської мови та літератури, історії, географії, природознавства, а також періодичних видань. Фонди учнівських книгозбірень включали книги релігійно-морального змісту, історичні оповідання та повісті, твори російських письменників (повісті, оповідання, байки, казки) і окремі періодичні видання.
    Бібліотеки парафіяльних та сільських двокласних і однокласних училищ за змістом (кількістю та якістю фондів) поступалися бібліотекам міських двокласних училищ.
   Ці книгозбірні мали посібники для викладачів, книги для дитячого читання, головним чином, підручники.
    На поповнення книгозбірень, згідно кошторисів училищ, щороку виділялися певні кошти: в парафіяльних і сільських двокласних від 20 до 70 руб.; парафіяльних та сільських однокласних від 20 до 40 руб. в рік на училище. Загальну картину динаміки поповнення фондів книгозбірень народних училищ Подільської губернії за період з 1894 до 1904 року відображено в табл. №3 [10].

По всіх училищах Подільської губернії

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

Придбано томів

15995

14683

19334

16312

19521

21596

20734

21251

26752

31226

Витрачено коштів (в руб.)

5645

6130

7341

7091

7716

7997

7923

7866

9793

11229


    Нові надходження в кожному училищі обліковувалися в каталогах у вигляді зошитів, куди під номерами за різними тематичними розділами записувались всі книги, що надходили до бібліотеки. Впродовж XIX - на початку XX ст. в бібліотеках використовувалась найпростіша систематизація фондів - тематична. Так, у всіх каталогах існували відділи Богослов'я, історії Росії та загальної історії, відділ математики, природничих наук, географії, періодичних видань та ін.
    В міських училищах тільки найбідніші учні користувалися підручниками від училища, всі інші мали свої особисті. У селах у дуже рідких випадках селяни купували для своїх дітей підручники за особисті кошти. Зазвичай учні користувалися підручниками з училищних бібліотек. В результаті більшість коштів витрачалася на придбання підручників, і лише незначна сума на поповнення фонду літератури для учителів.
    Книги для позакласного читання відбиралися вчителями та завідуючими бібліотеками. Немало зусиль докладали вони для повернення прочитаних книг читачами, проводили роз'яснюючу роботу, застосовували відмову у видачі книг, що вважалося одним з найважчих покарань.
    Подекуди, зокрема в містах, для більш оптимального використання бібліотечних фондів створювали центральні бібліотеки. Так, у м. Кам'янці-Подільському при 1-му фільваровецькому училищі діяла центральна учительська бібліотека, яка у 1904 році налічувала 400 томів книг на суму 295 руб., мала 266 томів посібників на суму 240 руб. Книгозбірнею користувалися викладачі парафіяльних училищ міста Кам'янця-Подільського. На утримання і поповнення названої книгозбірні щорічно відраховувалось 30 руб. [11].
    Крім училищ Міністерства народної освіти й православного відомства в губернії працювали й приватні навчальні заклади, підвідомчі дирекції народних училищ губернії.
    Усіх приватних училищ, яких утримували особи християнського віросповідання, в Подільській губернії на початку 1904 року було 5. Ці училища розміщувались у найманих домах і утримувалися за рахунок плати за навчання. Бібліотека була тільки при жіночому училищі 2 розряду в м. Проскурові - 64 назви книг, з них 35 - для дитячого читання [12].
    Діяла система навчальних закладів для дітей інших віросповідань. Зокрема, на 1 січня 1904 року єврейських училищ в Подільській губернії (початкових, приватних, для вивчення закону) налічувалось 482. Бібліотеки були відкриті лише в початкових училищах: у Вінницькому двокласному - на 2402 томи книг і брошур, 84 навчальних посібники; у Могильовському однокласному - 1386 томи та 63 навчальних посібники; Проскурівське - 1233 томи та 205 навчальних посібників; Балтське - 1179 і 277 відповідно. Фонди цих бібліотек складалися з книг педагогічного змісту, підручників, книг для дитячого читання. Приватні єврейські училища бібліотек не мали [13].
    В Ушицькому (м. Дунаївці) та Ольгопільському (Антонівці) повітах дві школи утримували німці-колоністи і навчалося там 180 хлопчиків та дівчаток. Бібліотека діяла лише при Дунаєвецькому училищі й налічувала 98 томів на суму 80 р. 30 коп. та 66 навчальних посібників на суму 178 руб. 4 коп. [14]. Отже, на початку XX століття бібліотеки народних училищ хоча й діяли при більшості закладів, однак конче потребували систематичного поповнення й оновлення фондів, особливо фундаментальні (учительські). Усі ці книгозбірні, виконуючи дві основні функції - освітню та ідеологічну, здійснювали значний вплив на світогляд населення, оскільки пропагували політичні моральні цінності інших народів. У той же час українські книги практично не були представлені в бібліотеках.

Список використаних джерел:
 1. Дитинник Л.В. Становлення і розвиток бібліотек системи Дирекції народних училищ на Поділлі (кінець XIX - початок XX ст.) / Л.В. Дитинник // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка/ редкол.: ОМ. Завальнюк (голова), B.C. Прокопчук(відп. ред) [та ін.].- Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. -С. 137-143.
 2. Сесак І.В. Освіта на Поділлі : у 2-х частинах / І.В. Сесак, Г.Д. Мітін. - Кам'янець-Подільський, 1996. - Ч.1: Початкові школи Поділля у другій половині XIX - на початку XX ст.-152 с.
 3. Сесак І.В. Освіта на Поділлі : у 2-х частинах / І.В. Сесак, Г.Д. Мітін. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 1999. - Ч.2: Середні навчальні заклади Поділля у другій половині XIX - на початку XX ст. - 184 с.
 4. Щур ОТ. Стан гімназій та училищ на Поділлі в другій половині XIX ст. / О.Т. Щур // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів : у 2-х т. - Кам'янець-Подільський : К-ПДУ, ІBB, 2003. - Вип.2. - Т1. - С. 99-102.
 5. Отчет о состоянии учебных заведений, подведомственных Дирекции народных училищ за 1902-1903 гг.// ДАХО. - Ф.67. - Оп. 1. - Спр.622. - Арк. 12.
 6. Там само. - Арк. 11.
 7. Сесак І.В. Освіта на Поділлі : у 2-х частинах. - Ч.1. - С 40
 8. ДАХО. - Ф.67. - Оп.1.- Спр.622. - Арк. 12.
 9. Там само. - Арк. 12.
 10. Там само. - Арк. 14.
 11. Там само.
 12. Там само. - Арк.31.
 13. Там само. - Арк. 32.
 14. Там само.-Арк.34.
   There is spoken in the article about the activity of the Libraries of national schools of the Ministry of National Education in Podilskiy Province al the endy XIX - at the beginning of XX centuries.
       Key words: Podilskiy Province, Librariy, national schools, Ministry of National Education, Jewish private schools, Library foundation.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail