Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

О.Б. Айвазян

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА У СИСТЕМІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

   Наукова бібліотека (НБ ХНУ) - одне з визначних надбань університету. Вона, як сучасний інформаційно-комунікативний центр, відповідно до місії університету та книгозбірні, підтримує навчання і наукові дослідження студентів та науковців, забезпечує доступ до світових знань та інформації шляхом організації фонду документів і запровадження сучасних технологій, сприяє вихованню багатогранної особистості.
   Історична довідка. Бібліотека зростала і розвивалась разом із університетом, і є одним з перших підрозділів, заснованих при загально-технічному факультеті у вересні 1962 року. Тоді бібліотека займала дві кімнати площею 30 м2. Фонд книгозбірні розпочався з 1180 примірників підручників. Перший бібліотекар М.І. Міль (Рижук), а з 1967 року і перша завідувачка К.С. Степанець стояли біля витоків книгозбірні. Перше десятиліття - це роки організації роботи бібліотеки, активне комплектування фондів, перший відділ обслуговування (Марчук Н.Є.), створення служби МБА, початок ведення СКС, перші бібліотечно-бібліографічні заняття та масові заходи для студентів.
   Наступне десятиліття (1972-1982 pp.) - це роки якісного та організаційного зростання бібліотеки ХТІПО. Створюються нові відділи - комплектування (Н.Б. Беднарська) та бібліографії (С.Ф. Кручко), що сприяє активному розвитку інформаційно-бібліографічної роботи: запроваджується інформування професорсько-викладацького складу, проводиться перший День бібліографії для профілюючих кафедр закладу, розробляються перші бібліографічні покажчики. Запроваджуються нові технологічні процеси: безінвентарний облік, беззаписна система видачі літератури та інше, вводиться єдиний читацький квиток. Особлива увага приділяється формуванню фонду книгозбірні, проводиться його розподіл на навчальну та наукову літературу. Виділяється абонемент художньої літератури, відділ книго-збереження.
   У 1984 році бібліотеку очолила Петрицька В.М., яка спрямовувала зусилля колективу на удосконалення технологічних процесів, розширення та покращення форм обслуговування читачів, як то груповий метод видачі навчальної літератури студентам 1-3 курсів, випереджаюче інформування студентів за темами курсових та дипломних робіт тощо. Оптимізується структура бібліотеки, проводиться активна кадрова політика, зміцнюється матеріально-технічна база. Створено відділи наукової літератури (Т.К. Онищук), виховної та масової роботи (О.М. Шевцова), наукової обробки та каталогізації, методичну службу (P.M. Рибалко), сектор НТД. У 1988 р. бібліотека отримала нове дев'яти-поверхове приміщення, побудоване силами студентських загонів.
   Наприкінці 1990-х років почався активний розвиток інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів. У 1998 р. в структуру книгозбірні введено відділ автоматизації (В.О. Глухенька), організовано локальну бібліотечну мережу, для автоматизації основних технологічних процесів придбано та впроваджено в роботу бібліотеки програмний продукт "УФД. Бібліотека", розробляються власні програмні продукти. Значно спростила процес обслуговування автоматизація обліку документовидачі з використанням електронного формуляра та пін-коду, що дозволило відмовитися від паперових облікових документів: читацьких та книжкових формулярів, реєстраційних карток.
   Стрімко розширились бібліотечні кордони, і НБ ХНУ стала частиною світового інформаційного простору. Крім таких звичних і зрозумілих читачів з'явилися віддалені користувачі, які у будь-який час через сайт бібліотеки http://lib.khnu.km.ua мають доступ до електронного каталогу, що містить більше 300 тис. записів та електронної бібліотеки з різноманітним за тематикою та призначенням фондом, віртуальної довідкової служби книгозбірні, навігатора Інтернет-ресурсів за фахом університету, служби МБА, низки повнотекстових та бібліографічних баз даних, створених фахівцями бібліотеки, світових наукових ресурсів.
   З 2001 р. бібліотека стала обласним методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.
   Останні 10 років історії НБ ХНУ присвячені розвитку та організації електронних ресурсів, підвищенню якості обслуговування читачів шляхом удосконалення традиційної системи обслуговування, розширенню доступу користувачів до віддалених БД та формуванню віртуальної системи обслуговування на основі наукових та соціологічних досліджень, що проводяться працівниками бібліотеки.
   У 2006 році Вченою радою університету директором бібліотеки обрано Айвазян О.Б. У цьому ж році за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографічних видань наукова бібліотека університету стала лауреатом обласної премії ім. Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної справи. У вересні того ж року, згідно рішення Вченої ради університету, книгозбірня отримала статус наукового підрозділу і назву - наукова бібліотека Хмельницького національного університету.
   На сучасному етапі книгозбірню характеризують наступні статистичні показники: фонд бібліотеки нараховує понад 618 тис. примірників. Щороку в бібліотеці обслуговується близько 40 тис. користувачів, яким видається біля 800 тис. документів та надається понад 40 тис. довідок та консультацій; проводиться близько 200 інформаційних та просвітницьких заходів. Локальна мережа бібліотеки об'єднує 56 ПК і три сервери. В структурі наукової бібліотеки вісім відділів.
   Площа бібліотеки - 4656 м2. У дев'ятиповерховому приміщенні створено комфортні умови для користувачів, до послуг яких 5 просторих галузевих читальних залів, три абонементи та книгосховище, зал каталогів та електронної інформації, зали спецвидів та НТД, дев'ять факультетських та кафедральних бібліотек. Окремою формою обслуговування є МБА (міжбібліотечний абонемент), який задовольняє інформаційні запити читачів, використовуючи фонди бібліотек України; на замовлення науковців проводиться електронна доставка документів. Комфортність обслуговування забезпечується низкою додаткових послуг, які бібліотека пропонує користувачам.
   Наукова діяльність бібліотеки здійснюється за двома напрямами: дослідження історії книгозбірень подільського регіону та вивчення сучасних проблем бібліотекознавства в рамках програми "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій", яка спрямована на дослідження виробничих бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, а саме: формування та раціональна організація інформаційних ресурсів; удосконалення технології обслуговування користувачів; видання науково-допоміжних та біобібліографічних покажчиків (з 1998 року видано і розміщено на сайті книгозбірні 22 покажчики серії "Бібліографія праць вчених університету"); створення електронних бібліографічних БД, інформаційна підтримка наукових досліджень професорсько-викладацького складу університету, аналітична обробка інформації; формування наукового фонду бібліотеки та надання доступу до віддалених БД, що забезпечує науково-дослідницькі завдання творчого колективу університету та бібліотеки.
   Науково-методична робота включає розробку близько 30 регламентуючих документів щороку, поширення передового досвіду шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, друк наукових публікацій; організацію занять з підвищення кваліфікації; видавничу діяльність (інформаційний бюлетень "Бібліотека в освітньому просторі", буклети, пам'ятки та ін.).
   Крім традиційних форм наукової діяльності, бібліотека організує роботу з таких актуальних проблем, як участь в корпоративних проектах. Працівниками НБ ХНУ за участі бібліотек ВНЗ області та обласної бібліотеки для юнацтва у 2010 р. створено Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області. Запроваджено інноваційні проекти: "Від інформаційної культури до якості освіти", "Майбутнє планети - в наших руках", "Молодий спеціаліст XXI століття", "Правова культура як фактор цілісного виховання особистості" тощо.
   Інформаційні масові заходи бібліотеки спрямовані на допомогу навчальному процесу та науковій роботі університету, а також є дієвим засобом інформування користувачів про можливості бібліотеки. Проводяться Дні кафедр, фахівця, дипломника, аспіранта, бакалавра та магістра, студентські практичні конференції. Щомісяця проводяться Дні інформації. Стали традиційними презентації наукових праць викладачів та студентів університету.
   Підвищенню духовного та культурного рівня студентської молоді, збереженню національних традицій сприяє проведення просвітницьких заходів: "Клуб цікавих зустрічей", літературознавчі читання; різноманітні години: літературно-мистецькі, парадоксальних та цікавих повідомлень, поезії, а також конференції, усні журнали, альманахи подорожей, вікторини, вечори. Тематика заходів формується разом з кураторами груп і включає питання культури, мистецтва, літератури, відзначення знаменних і пам'ятних дат, знайомства із знаними особистостями краю та України, науковцями університету.
   Серед наших партнерів - наукові бібліотеки ВНЗ України, з якими на рівні ректорів підписано договори про співпрацю, Інститут післядипломної освіти ДАКККіМ, НБУВ, міжнародні благодійні фонди "Відродження", "Сейбр-Світло", Головна бібліотека Краківської політехніки, Українська бібліотечна асоціація тощо.
   Запорука успіху бібліотеки — самовіддана праця всього колективу, який є і завжди був достатньо професійним, компетентним, здатним до сприйняття всього нового і вірно служить справі освіти, науки і виховання молодого покоління. Ми вдячні ветеранам книгозбірні З.Й. Бабак, П.О. Бабаку, Л.В. Бужанській, В.В. Василишиній, Г.В. Вдовіній, Т.М. Горобець, Н.Б. Дем'янчук, К.С. Колеснік, А.А. Левандовській, Н.Г. Любіній, С.В. Майструк, В.О. Макутрі, Л.В. Махнюк, Г.І. Мединській, З.М. Мос-калюк, P.M. Рибалко, Я.Р. Стаднік, В.О. Старостці, Л.І. Тимошенко, Л.В. Яковлевій та ін., які своєю працею сприяли її становленню та розвитку. Сьогодні примножують надбання наукової бібліотеки Хмельницького національного університету досвідчені фахівці - керівники структурних підрозділів О.М. Бичко, О.М. Великосельська, Р.В. Драчук, Ю.В. Костров, Т.Ф. Марчак, О.О. Мацей, Т.Г. Пана-сюк, О.Б. Таланчук, В.В. Фоміних, а також кваліфіковані спеціалісти О.З. Антонюк, В.В. Іваненкова, Л.І. Ьценко, А.Г. Кандул, О.О. Костюк, М.В. Кучеренко, С.В. Луцюк, С.Б. Мартинюк, С.А. Молчанова, В.Г. Мусевіч, О.С. Нечипорук, Л.О. Сергеева, Л.І. Салюк, О.П. Сидоренко, Т.М. Чернишова, Л.П. Чорна, О.М. Шевцова, B.I. Шекенева.
   Перспективи розвитку бібліотеки пов'язані з розширенням доступу користувачів до всесвітніх наукових БД, створенням репозитарію праць науковців університету, продовженням роботи з накопичення та об'єднання бібліографічних і повнотекстових електронних ресурсів області, участю у всеукраїнських проектах.
   Ресурсна база НБ ХНУ.Бібліотечний фонд - основа будь-якої бібліотеки. Він виконує інформативну, освітню, культурно-просвітницьку функції, дозволяє якісно задовольняти інформаційні запити (потреби) користувачів книгозбірні. В сучасних умовах наша бібліотека функціонує як гібридна бібліотека, в якій інформаційні ресурси представляють собою органічне поєднання традиційних документних ресурсів на паперових носіях та електронних ресурсів локального або мережевого доступу.


Рис. 1. Склад фонду за типами видань

   Ресурсна база наукової бібліотеки Хмельницького національного університету - це єдиний універсальний фонд, який включає різні види документів за галузями знань згідно профілю університету. Щороку поповнення фонду книгозбірні здійснюється за рахунок придбання різних документів на паперових та електронних носіях інформації, а також за рахунок створення власних інформаційних ресурсів. За підсумками 2011 року фонд книгозбірні становив 618 тис. примірників, з яких близько 600 тис. — друковані видання, 5 тис. — електронні і 918 — аудіовізуальні документи. Зважаючи на попередній технічний профіль нашого ВНЗ 76 %фонду становить технічна та науково-природнича література, 49 % — навчальна література, періодичні видання складають 13,7 %фонду (рис. 1).
   За рік до бібліотеки надходить в середньому 10 тис. документів, у т.ч. до 250 назв періодичних видань. Книгозабезпеченість у бібліотеці становить 46,8 документів на одного студента, обертаність фонду 1,5, що свідчить про достатню кількість літератури в книгозбірні та ефективне її використання.


Рис. 2. Розподіл фонду електронної бібліотеки за типами документів

   Поряд із вітчизняною літературою бібліотека активно поповнює фонд літератури іноземними мовами, який на сьогодні нараховує понад 12 тис. примірників. Основою цього фонду є 32-томне видання енциклопедії "Britannica". В останні роки в бібліотеці розпочато створення фонду рідкісних та цінних видань, до якого наразі входять примірники з автографами авторів, серед яких професори університету та відомі подільські поети й письменники. Не менш цінну частину цього фонду становлять видання 30-х років XX ст. та книги, що побачили світ під час другої світової війни.
   Електронні ресурси поєднують бібліографічні та повнотекстові бази даних (БД). Серед 20 БД книгозбірні - електронний каталог, електронна бібліотека, публікації про університет та бібліотеку, художня література, аналітична повнотекстова БД наукових публікацій, розпочато роботу над створенням нової БД "Репозитарій наукових статей". Серед придбаних: БД "Ліга-Закон", доступ до світових наукових БД періодичних видань тощо.
   Важливою складовою фонду книгозбірні є обмінний фонд, який створено в 1990 році. За роки його існування налагоджено книгообмін з бібліотеками ВНЗ Києва, Рівного, Закарпаття, Тернополя, Кам'янця-Подільського. Документами з обмінного фонду нашої книгозбірні були поповнені фонди бібліотек коледжів та училищ таких міст як Маріуполь, Дніпропетровськ, Харків, Житомир, Черкаси, Київ, Запоріжжя, Донецьк, Сімферополь, Полтава, Львів, Краматорськ, Херсон та ін.
   Актуальним показником роботи для кожної бібліотеки ВНЗ є показник книгозабезпеченості. В нашій книгозбірні допомагає у визначенні цього показника БД "Книгозабезпеченість навчального процесу ХНУ", яка доступна викладачам через web-сайт бібліотеки. Ця БД щороку редагується на основі даних про дисципліни, кількість студентів, що їх вивчає, поданих кафедрами згідно з розпорядженням по університету. На основі цих даних БД щороку редагується. За результатами аналізу книгозабезпеченості виявляються малозабезпечені дисципліни, що і стає в подальшому метою поточного комплектування. Наразі у бібліотеці більшість дисциплін добре забезпечена літературою.
   Отже, ми бачимо, що сукупність інформаційних ресурсів бібліотеки — це складна система; забезпечення зв'язку між її частинами є необхідною умовою її функціонування.
   Такою з'єднувальною ланкою між інформаційними ресурсами книгозбірні та користувачами, а також між окремими структурними підрозділами є довідково-пошуковий апарат. На сьогодні в нашій книгозбірні це, в основному, електронний каталог, який інтегрує в собі різні пошукові можливості та встановлює зв'язки між окремими інформаційними ресурсами. Електронний каталог НБ ХНУ нараховує понад 316 тис. бібліографічних записів, відображає фонд книгозбірні з 1992 p., a також актуальні видання минулих років. ЕК включає записи не тільки про книги, але й статті із збірників та періодичних видань, а з 2008 р. до бібліографічного опису додається зміст і анотація видання. Така структура ЕК дозволяє користувачам максимально повно з найменшими витратами часу отримати бібліографічну інформацію за темою запиту з будь-яких документів.
   Неоціненну допомогу надає ЕК і у внутрішній роботі книгозбірні. Завдяки його використанню удосконалено процеси комплектування, наукової обробки, інвентаризації, списання та ін. Саме наявність ЕК та ефективне його використання надало можливість законсервувати більшість каталогів книгозбірні та СКС, що дало суттєву економію робочого часу.
   Говорячи про ресурсну базу, не можна обминути web-сайт бібліотеки. Його значення в інформаційному забезпеченні користувачів невпинно зростає. Web-сайт нашої книгозбірні можна розглядати як інтегрований інформаційний продукт, який має розвинуту структуру і постійно вдосконалюється. За допомогою web-сайту здійснюється доступ до основних ресурсів: електронного каталогу, електронної бібліотеки (рис. 2), а також віртуальних виставок, бібліографічної та вебліогра-фічної інформації тощо. Саме web-сайт є тим необхідним компонентом бібліотеки, який забезпечує зв'язок між різнорідними інформаційними ресурсами — і тих, що належать книгозбірні, і тих, що знаходяться за межами її структури.
   Актуальним напрямом роботи з фондом є підвищення ефективності використання всіх інформаційних ресурсів книгозбірні. З цією метою в НБ ХНУ здійснюється ряд заходів.
   Бібліотечний фонд розподілено між читальними залами за галузевою ознакою, що дає можливість користувачам отримувати за запитом відразу всі види видань: книги, методичні вказівки, періодичні та наукові видання. В читальних залах зосереджено актуальну і нову літературу для того, щоб звернення до книгосховища звести до мінімуму. Електронні ресурси знаходяться на web-сайті книгозбірні, доступ до яких можливий цілодобово. Популяризації ресурсів бібліотеки сприяють практично всі його сторінки від "замовлення нових документів" до "віртуальних виставок" та "радимо прочитати" про новинки художньої літератури.
   Інформація про розподіл фондів в дев'ятиповерховому приміщенні подається на стендах у вестибюлі бібліотеки, на web-сайті книгозбірні, до того ж, кожен першокурсник отримує пам'ятку читачеві та спецвипуск газети "Університет", іншими засобами агітації, як наприклад, бібліотечне радіо або друкована реклама.
   Під час проведення місячника першокурсника проводяться екскурсії, бесіди, бібліотечно-бібліографічні заняття, де читачі отримують інформацію щодо правил користування книгозбірнею, в т.ч. фондом.
   Працівники бібліотеки періодично проводять вивчення використання окремих розділів фонду, на основі яких складаються плани з поліпшення використання бібліотечних документів, здійснюється перерозподіл фондів між читальними залами, відділом збереження фондів, абонементом для вдосконалення процесу обслуговування та врівноваження навантаження працівників.
   Поряд з ефективним використанням фондів важливим є питання його збереження. Успішна реалізація цього завдання базується на науково-методичних, організаційних та технологічних засадах. У нашій книгозбірні розроблені відповідні регламентуючі документи, за допомогою яких здійснюється управління технологіями збереження, захисними системами в цілому та їх функціонуванням. Це положення про збереження фондів, правила користування бібліотекою, правила внутрішнього розпорядку книгозбірні, а також технологічні інструкції стосовно збереження фонду - від обліку документів до забезпечення умов їх фізичного зберігання.
   Отже, за 50 років існування в НБ ХНУ накопичено значний інформаційний ресурс, спроможний забезпечити сучасного користувача, як в стінах книгозбірні, так і за її межами. Завдяки web-сайту бібліотека відкрила доступ до своїх ресурсів для найвіддаленіших користувачів, адже до нього звертаються читачі з багатьох країн світу. Такими досягненнями бібліотека завдячує, в першу чергу, керівництву ВНЗ, яке завжди розуміло незамінну роль книгозбірні в освітньому процесі. Великої шани заслуговують і працівники бібліотеки, які створювали цей фонд, і ті, що зараз працюють над його наповненням, використанням і збереженням. Це завідуючі відділом комплектування 10-ти останніх років В.О. Макутра, В.В. Фоміних, завідуючі відділом збереження фондів Л.В. Яковлева та Р.В. Дра-чук, завідуючі відділом обслуговування Т.Ф. Марчак, Т.Г. Панасюк, О.Б. Таланчук, які сприяють його розвитку та активному використанню.
   Обслуговування користувачів. Важливим завданням бібліотеки є підвищення якості обслуговування користувачів. Нові перспективи для вирішення цього питання відкрилися з появою автоматизованих бібліотечних систем. Напередодні 50-річного ювілею не зайве проаналізувати зміни, що сталися в процесі обслуговування НБ ХНУ та їх вплив на його якість. Історія створення відділів обслуговування, діяльність їх працівників, закладені традиції вже висвітлювались в статті Онищук Т.К. та Айвазян О.Б. "Професійний успіх - якісне обслуговування", присвяченій 40-річчю нашої книгозбірні. За 10 останніх років в системі обслуговування пройшли зміни, які потребують окремого осмислення та аналізу.
   Структура обслуговування читачів книгозбірні має гарні традиції і спрямована на своєчасне надання необхідної інформації. Перші 30 років система обслуговування розвивалася згідно накопичення фондів, залежала від наданих бібліотеці приміщень, кількості студентів в університеті. Саме тому довгий час в книгозбірні існував один відділ обслуговування, який об'єднував і абонементи, і читальні зали бібліотеки. Із розвитком інституту, збільшенням фонду та кількості читачів, із введенням в експлуатацію нового приміщення бібліотеки на 4656 м2 структура системи обслуговування почала швидко розвиватися. На початку роботи книгозбірні весь фонд знаходився в одному приміщенні і зберігався разом. Із відкриттям нових читальних залів та абонементів з фонду було виокремлено наукову літературу. Із збільшенням кількості читачів, ускладненням їх запитів, виникла необхідність галузевого розподілу фондів, що і було зроблено в 1994 p., після чого структура обслуговування користувачів складалася з п'яти відділів.
   Варто зазначити, що наприкінці 1990-х pp. і на початку другого тисячоліття завантаженість читальних залів і абонементів була колосальною. Невпинно зростали всі статистичні показники, що стало одним з чинників переходу бібліотеки на першу категорію за оплатою праці в 2001 р.
   Фактична кількість читачів

Рис. 3. Динаміка кількісних показників обслуговування читачів

Документовидача

Рис. 4. Динаміка кількісних показників документовидачі

   У зв'язку із тотальним запровадженням інформаційних технологій в бібліотечні процеси, створенням електронного каталогу на активний фонд, з 2004 року облік документовидачі на всіх пунктах видачі здійснюється в електронному режимі, що значно скоротило час на обслуговування користувачів, у т.ч. на абонементах, і під час масової видачі та здачі літератури. Крім того, надання додаткових послуг користувачам, як наприклад, "нічний абонемент", "ксерокопіювання", "сканування" та ін. також сприяло підвищенню ефективності та комфортності обслуговування читачів, яким тепер не доводиться по декілька разів звертатися до одного джерела, щоб зробити виписки.
   Поряд з традиційною щороку удосконалювалась віртуальна система обслуговування. Бази даних: електронний каталог, електронна бібліотека, віртуальна довідкова служба, розробка і встановлення нових сервісів (МБА, книгозабезпеченість, замовлення нової літератури та інших) відповідали вимогам часу, миттєво доводили інформацію до читачів, давали можливість працювати з бібліотечними документами і в університеті, і вдома, не заходячи до бібліотеки.
   Таким чином, за чотири роки, в період з 2001 p., коли було видано перші ламіновані читацькі картки, до 2004 року, коли в звіті про роботу бібліотеки вперше зафіксовано показник відвідуваності web-сайту (166 тис), було закладено підвалини для віртуальної системи обслуговування, яка продовжує наповнюватися новими сервісами і весь час удосконалюється. Так, 2008 р. до користувачів електронними ресурсами приєдналися і студенти дистанційної форми навчання. Варто зазначити, що бібліотека, враховуючи вимоги авторського права, авторизувала доступ до електронної бібліотеки та окремих БД.
   Останні п'ять років бібліотека працює над розширенням доступу до наукових ресурсів університету, популяризацією наукового доробку викладачів, а також об'єднанням бібліографічних ресурсів бібліотек області задля більш повного використання їх науковцями краю. У 2010 р. було створено і виставлено на web-сайті аналітичну повнотекстову базу даних наукових публікацій викладачів університету, яка охоплює чотири наукові журнали ВНЗ, збірники наукових праць студентів тощо. Якщо раніше для пошуку необхідної статті користувач мав переглянути на web-сайті бібліотеки всі номери журналів, то завдяки новому сервісу пошук проводиться за тематикою, автором або за трансформацією слова, оскільки в БД було введено і анотації до статей. Наступним кроком в роботі з науковими БД стало створення репозитарію наукових статей викладачів, який дасть змогу проводити аналіз цитування наших викладачів в зарубіжних наукових БД.
   Створення зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельницької області надало можливість не тільки ознайомитися з фондом книгозбірень інших навчальних закладів області, але й зробити замовлення необхідних видань як через МБА, так і через електронну доставку документів. Статистика свідчить, що ця БД активно використовується читачами, отже діяльність бібліотеки сприяє активізації наукової роботи на теренах області.
   Ефективність роботи сучасної книгозбірні наразі оцінюється не стільки кількісним складом фондів, скільки наявністю електронних ресурсів та БД, до яких вона надає доступ користувачам. Ще з 2001 року бібліотека стала членом консорціуму з метою надання доступу до іноземних наукових видань. Сьогодні наші читачі мають доступ до БД Springer, Уран тощо.
   Такі колосальні зміни в обслуговуванні користувачів не могли не вплинути на структуру системи обслуговування. Зрозуміло, що читачі, які все більше віддають перевагу електронним ресурсам та Інтернету, користуються додатковими послугами книгозбірні, вже менше відвідують традиційні читальні зали. Отже, і структура обслуговування зазнала змін. Крім того, із введенням автоматизованого обліку документовидачі, відпала необхідність у веденні статистики в ручному режимі і щоденних її підрахунках, якими займалися керівники структурних підрозділів і водночас слідкували за правильністю ведення різноманітних картотек, читацьких формулярів, реєстраційних карток, щоденників роботи, тобто, відповідали за достовірність статистичних даних. Тому, поступово, з чотирьох відділів обслуговування залишилося два: обслуговування на абонементах та в читальних залах. Натомість, в 2007 р. створено відділ електронної бібліотеки, який займається комплектуванням, організацією електронних ресурсів, їх збереженням та обслуговуванням читачів.
   Зазнало змін і інформаційно-бібліографічне обслуговування. Електронний каталог, як комплексна БД з досконалим пошуковим апаратом, практично замінив всі карткові каталоги книгозбірні, які були поступово законсервовані разом з СКС. З 2007 р. всі бібліографічні довідки виконуються в автоматизованому режимі за допомогою ЕК. З кожним роком збільшується кількість користувачів віртуальні довідкової служби. Зменшилась кількість фактографічних та інших бібліографічних довідок, в основному працівниками виконуються тематичні запити читачів. Значно скорочує пошук користувачам вебліографія, яка на сайті книгозбірні представлена навігатором Інтернет-ресурсів за профілем ВНЗ.
   Наймолодшим відділом, який бере участь в обслуговуванні користувачів, є відділ електронної бібліотеки, який надає послуги в залі електронної інформації, де студенти можуть переглянути повнотекстові документи в локальній мережі бібліотеки, а також скористатися додатковими сервісами зі сканування, роздруку та запису на магнітні носії необхідної інформації. Обслуговування електронними документами має свої специфічні особливості. Електронна книга не видається студенту на певний термін. Він може скористатися нею у будь-який час за наявності читацької картки та точки доступу до мережі Інтернет. Сучасні користувачі звертаються до повнотекстової бази даних частіше через web-сайт бібліотеки, а їх кількість порівняно з 2007 р. зросла майже у чотири рази.
   Виходячи зі сказаного, ми можемо констатувати, що на сучасному етапі наукова бібліотека Хмельницького національного університету всім категоріям користувачів надає максимально повні бібліотечно-інформаційні послуги на базі сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Це основна концептуальна ідея розвитку бібліотеки в нинішніх умовах і на перспективу.
   Інформаційно-бібліографічна діяльність. Бібліографічна робота традиційно вважається одним з найважливіших напрямів діяльності бібліотеки ВНЗ. Від того наскільки ефективно вона організована залежить успішне вирішення головного завдання бібліотеки університету - інформаційне забезпечення навчального процесу та наукових досліджень. Робота інформаційно-бібліографічного відділу (ШЗ) багатогранна, відповідальна, непроста і дуже цікава. Відомий вислів: бібліографія – "мозок бібліотеки". У ній поєднано різноманітні бібліотечні процеси, проте найбільша складова — інтелектуальна. Інформаційно-бібліографічна служба допомагає орієнтуватись у безмежному морі інформації, користуватись сховищами знань - книгами та електронними ресурсами.
   За 50 років бібліографічна робота бібліотеки ХНУ пройшла декілька етапів розвитку і досягла сучасного рівня. Перший бібліограф з'явився у штаті бібліотеки у 1969 році. В подальшому роль бібліографічної діяльності постійно зростає, що знаходить своє відображення в організаційно-функціональній структурі бібліотеки. У 1978 р. важливою подією в діяльності бібліотеки стало відкриття бібліографічного відділу, який очолила Слава Федорівна Кручко, яка 17 років керувала цією відповідальною й необхідною ділянкою бібліотеки. Це були роки, коли закладались основи бібліографічної роботи — однієї із головних ділянок книгозбірні. Створюється довідковий апарат на базі якого здійснюється бібліографічне обслуговування в режимі "запит-відповідь" та інформування професорсько-викладацького складу в режимі ДОК та ВРІ, складаються бібліографічні списки та покажчики різної тематики, проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття для студентів.
   Наступний етап бурхливого розвитку бібліографічної діяльності припадає на 1990-ті роки. Інформаційно-бібліографічну роботу проводять усі відділи обслуговування, але провідне місце займає ІБВ. З 1994 по 1997 pp. відділ очолює досвідчений професіонал і толерантна людина Людмила Ка-зимирівна Хамардюк. А найбільша заслуга у розвитку відділу належить Аллі Овсіївні Дишель (1997— 2001 pp. зав. відділом) — бібліографа за покликанням, талановитого, творчого і відповідального працівника. Завдяки її наполегливості та новаторському ставленню до справи змінюються та удосконалюються форми інформаційно-бібліографічного обслуговування. Зростає кількість бібліографічних довідок, інформаційних масових заходів. А найголовніше, що під її керівництвом відділ розпочав впровадження новітніх технологій, створення та видання бібліографічних покажчиків наукових праць професорсько-викладацького складу університету.
   Сучасний етап розвитку бібліографії характеризується діяльністю в умовах реформування вищої освіти та автоматизації бібліотечної справи. З 2004 року новою формою бібліографічної роботи НБ ХНУ стає міжбібліотечна кооперація з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва. Сьогодні книгозбірня працює над розширенням кола співпраці з іншими бібліотеками міста та області.
   Стрімкий розвиток інформаційних технологій впливає на зміст та форми довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО). Широке використання електронних ресурсів підвищує якість обслуговування користувачів, тому їх популярність постійно зростає серед відвідувачів бібліотеки. Окремі електронні ресурси, наприклад правові бази даних, були сприйняті як якісний "прорив" в обслуговуванні різноманітних запитів із законодавства. Тому без жалю відмовившись від підтримки відповідних розділів СКС, бібліографи покращили якість виконання довідок, використовуючи електронні ресурси. Полегшив ЕК і роботу по створенню проблемно-тематичних покажчиків та списків літератури з актуальних напрямів науки, у т. ч. до масових заходів, на замовлення кафедр, виконання розширених тематичних письмових довідок.
   У 2001 році відбулась подія, яка значно вплинула на бібліографічне обслуговування в бібліотеці — відкриття залу каталогів та електронної інформації на шість автоматизованих робочих місць (АРМ). Це забезпечило доступ читачів до електронних носіїв інформації навчального та наукового характеру, дало можливість працювати з ЕК бібліотеки. Впродовж останніх років комп'ютерних парк збільшився до 14 АРМ для читачів, а до ювілею книгозбірні планується його оновлення та придбання ще 10 ПК, а також встановлення Wi-Fi у всіх читальних залах книгозбірні. Сьогодні зал каталогів та електронної інформації — це сучасний ресурсний центр, що надає своїм користувачам широкий спектр послуг.
   У 2004 р. у роботу бібліотеки було впроваджено програму "Облік довідково-бібліографічного обслуговування", яка полегшила облік користувачів і надала можливість моніторингу попиту на електронні ресурси.
   Пошук нових форм і методів бібліографічного сервісу постійно триває. Бажання йти в ногу з часом спонукає розширити зону обслуговування за рахунок віддалених користувачів. У 2006 р. створено он-лайнову віртуальну довідкову службу на сайті бібліотеки. Аудиторія віртуальної довідкової служби обмежена користувачами НБ ХНУ, тобто основний контингент складають викладачі, студенти, аспіранти, магістри і співробітники університету та бібліотеки. Технологія виконання віртуальної довідки включає: разовий запит, пошук бібліографічної або повнотекстової інформації, відповідь користувачу. Більшість довідок виконується завдяки електронним ресурсам бібліотеки: БД "Електронний каталог", БД "Електронна бібліотека", БД "Ліга: Закон", але досить активно використовуються і ресурси Інтернет.
   Можливість одержати інформацію через Інтернет привертає увагу багатьох користувачів. Для професійного пошуку інформації та наближення ресурсів Інтернету до користувача було прийнято рішення щодо їх впорядкування. 2002 року бібліографи презентували на сайті бібліотеки "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету" як нову форму ДБО - вебліографія (бібліографування сайті в, електронних ресурсів Інтернет). Тематика навігатора відповідає навчальним програмам університету.
   Це анотований путівник по сайтах, що пропонують електронні книги, статті з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів тощо. На сьогодні навігатор Інтернет-ресурсів містить 35 рубрик з різних галузей знань. Постійно зростаючий попит користувачів на ресурси навігатора свідчить про необхідність подальшого його розвитку як засобу орієнтації в електронних ресурсах. З 2008 р. ефективним засобом покращення дистанційного обслуговування стала "Сторінка викладача" на сайті бібліотеки. її розділ "На допомогу науковцям" теж представляє собою вебліографічний список для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Навігаційна функція Інтернет стає пріоритетною.
   Хмельницький національний університет - один з провідних навчальних закладів області, тому бібліотека, створюючи власні ресурси, орієнтується на краєзнавчий напрям. Завдяки копіткій щоденній праці бібліографів відстежується вся інформація в друкованих ЗМІ про історію університету та його досягнення. Якщо раніше для цього було створено картотеку "Історія ТУП", то сьогодні вся інформація збирається у відповідній рубриці ЕК. Крім того на сайті бібліотеки бажаючі завжди можуть знайти її в бібліографічній БД "Публікації про університет", та повнотекстовій БД "Публікації про бібліотеку". З 2004 р. започатковано створення архіву статей про ХНУ, що містить повно-текстові матеріали, скановані з періодичних видань. Це цінний доробок для систематизації історії університету, його реклама, з якою можуть ознайомитись широкі кола громадськості.
   Значним внеском бібліографів в наукову роботу НБ ХНУ є створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків. Перший покажчик було підготовлено в далекому 1975 році. З того часу щороку бібліографи створювали рекомендаційні покажчики різної тематики на допомогу навчальному процесу. Сьогодні процес підготовки покажчиків зазнав багатьох змін. Наприклад, детальний тематичний рубрикатор ЕК, який є предметом особливої гордості НБ ХНУ, дозволив відмовитись від створення бібліографічних покажчиків за темою, тому що не варто було дублювати інформацію яку швидко можна знайти в ЕК та згрупувати у список літератури. Це дало можливість бібліографам відділу зосередили всі зусилля на підготовці покажчиків краєзнавчого характеру. Метою їх є розкриття результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету, їх популяризація. ІБВ спільно з редакційно-видавничим центром університету підготували та видали 20 біобібліографічних покажчиків. Електронні версії покажчиків розміщені на сайті в БД "Праці вчених університету" та "Публікації викладачів університету". 2007 року НБ ХНУ вперше підготувала електронне видання на компакт-диску (CD-ROM). Це електронна версія оновлених та доповнених біобібліографічних покажчиків праць вчених університету, створених за період 2002-2007 pp. Останнім часом біобібліографічні покажчики виходять до ювілейних дат. Для них ретельно збирається з різних джерел інформація про життєвий та професійний шлях конкретного науковця з метою максимального виявлення всіх опублікованих праць вченого та літератури про нього.
   Інформаційні технології значно вплинули і на розвиток створення щорічних покажчиків "Публікації викладачів університету". Якщо раніше джерельною базою для них слугував лише фонд бібліотеки, то з 2006 року проводиться додаткова робота з річними звітами з НДР кафедр (для виявлення джерел, відсутніх у фонді бібліотеки). Завдяки такій роботі досягається більш високий ступінь повноти реєстрації інформації. З 2008 року в покажчиках "Публікації викладачів університету" використовуються гіпертекстові посилання до статей, що мають електронну версію.
   Починаючи з 1998 року, підготовлено 40 бібліографічних покажчиків, електронні версії яких розміщені на сайті бібліотеки. Частина з них вийшла друком в редакційно-видавничому центрі ХНУ. До 45-ї річниці НБ ХНУ з метою висвітлення діяльності бібліотеки було створено довідково-бібліографічне видання "Бібліотека - ключ до пізнання світу".
   Постійні контакти бібліотеки з керівництвом університету, окремими викладачами та кафедрами лежать в основі систем інформування - ВРІ та ДОК. Щомісяця для керівництва університету готуються інформаційні списки з проблем вищої освіти за окремими темами: навчально-виховна робота, наукова робота, вища освіта за кордоном, дистанційне навчання та ін. Тематика інформування в режимі ДОК змінюється та поповнюється за вимогами часу, з врахуванням обсягу інформаційних надходжень. На основі підготовленої для керівництва інформації, на сайті формується бібліографічна БД "Вища школа", яка поповнюється щомісячно, а в кінці кожного року інформація систематизується за окремими темами.
   Необхідною складовою бібліографічного обслуговування є вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ) відповідно до тематики науково-дослідних робіт науковців. Застосування нових технічних можливостей для накопичення та переробки великих обсягів інформації кардинально вирішує інформаційні потреби наукової діяльності університету. Абонентами ВРІ є професорсько-викладацький склад університету. Обслуговування науковців в режимі ДОК та ВРІ здійснюється в першу чергу на основі власних БД. Крім того, додаються нові можливості інформування завдяки мережі Інтернет — використання електронних ресурсів бібліотек України та світу. Для передачі інформації   в режимі ДОК та ВРІ активно використовується електронна пошта.
   Одним з найважливіших напрямів бібліографічної роботи бібліотеки є сприяння підвищенню інформаційної компетентності студентів, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань серед інших категорій користувачів. Вміння оперативно знаходити інформацію, оцінювати її і ефективно використовувати є необхідним для професіонала будь-якої галузі. В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростанні ролі інформації в освітньому і науковому процесах, проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення, стає одним з пріоритетних напрямів вищої школи.
   Для студентів перших курсів усіх факультетів стаціонару проводяться лекційно-практичні заняття в залі каталогів та електронної інформації. Працівниками бібліотеки розроблено спеціальний курс "Основи інформаційної культури", програма якого складається з двох етапів: заняття для студентів першого курсу: "Основи інформаційної культури та бібліографії" та заняття для студентів старших курсів: "Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія". Обов'язковим і важливим елементом занять із студентами є практичне засвоєння методів автоматизованого пошуку інформації. Треба зауважити, що програму курсу доводиться щороку корегувати враховуючи внутрішні та зовнішні обставини: використання та створення нових електронних ресурсів, підвищення рівня сервісного обслуговування тощо.
   У 2007 році започатковано проект "Від інформаційної культури - до якості освіти", який включає заходи спрямовані на підвищення інформаційної компетентності користувачів. Серед них -диференційована система навчання, яка, крім занять зі студентами першого курсу, передбачає проведення інформаційних масових заходів: "Дня магістра", "Дня фахівця", "Днів кафедри", "Дня аспіранта" тощо. Для наукових досліджень необхідно вміти використовувати різні джерела пошуку інформації, тому програма таких заходів дуже змістовна: огляд електронних ресурсів, державних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів тощо. Широко рекламується БД "На допомогу науковцям", яка містить корисну інформацію для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Особлива увага приділяється таким питанням, як патентний пошук, огляд спецвидів та НТД, користування послугами МБА. З викладачами університету на "Днях кафедри" обговорюються проблеми джерел комплектування літературою за профілем кафедри (БД "Система комплектування"), книгозабезпеченості дисциплін кафедри (БД "Книгозабезпеченість навчального процесу ХНУ"), аналізу використання фахової літератури тощо.
   Відповідно до вимог Болонського процесу, особлива увага відводиться магістратурі. У 2005 р. розроблено програму занять НБ ХНУ із студентами магістратури. Обов'язковим і важливим елементом занять із студентами є практичне закріплення знань - пошук інформації за темою своєї наукової чи магістерської роботи. При цьому використовуються всі ресурси та можливості бібліотеки, інших бібліотек та інформаційних центрів.
   Бібліотека у співпраці з викладачами розпочала роботу над створенням методичного посібника для магістрів "Науковий пошук інформації". Таким чином, бібліотека стає не тільки інформаційним, але й навчальним центром. Попри шалений наступ віртуальних технологій і пов'язаних з ними нових форм бібліографічної роботи, залишаються і традиційні — "Дні інформації", адже ніщо не замінить простого бажання читача тримати книгу в руках. У ці дні в бібліотеці, в залі каталогів та електронної інформації, експонується нова література з різних галузей знань.
   ДБО в бібліотеці ХНУ вже не можливо уявити без використання новітніх технологій, впровадження нових форм та методів пошуку інформації. Це підвищує повноту задоволення інформаційних потреб користувачів, статус і престиж бібліотеки. Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснюється у режимі "запит-відповідь" з використанням електронних ресурсів, віддалених користувачів - в рамках он-лайнової віртуальної служби ХНУ, за допомогою електронного каталогу, Інтернету, інших БД, які відкривають коло нових, раніше недоступних бібліографу і користувачеві можливостей. На сьогодні ІБВ підтримує 13 БД та інформаційних сторінок на сайті НБ ХНУ. Доступ до ресурсів інших бібліотек області та міста став можливим завдяки "Зведеному електронному каталогу бібліотек Хмельницької області". Але головне завдання - збереження основних принципів обслуговування: оперативність, кваліфікований пошук інформації, її якість та достовірність.
   Протягом тривалого часу в ІБВ працює сталий колектив, команда однодумців - О.М. Бичко, В.І. Шекенева, А.Г. Кандул, С.М. Капустіна, Н.В. Нагорна, В.В. Іваненкова. В період з 2000 р. у відділі працювали - А.О. Дишель, Г.В. Вдовіна, Т.Н. Горобець, Ж.В. Підлісна, І.В. Бекас, О.М. Шевцова, Т.Д. Борщик, І.Ю. Соловйова. Багато науковців завдячують їм у пошуку джерел для наукових робіт, кандидатських та докторських дисертацій, а студенти - для курсових, дипломних, наукових, контрольних робіт, рефератів. Девіз бібліографів — працюємо для читача і разом з ним. Бібліографія завжди була і залишається вірним супутником науки в університеті.
   Проектна діяльність. Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету є одним із важливих напрямів її роботи. Десять років поспіль діє в бібліотеці програма "Молодий спеціаліст XXI століття", місія якої полягає у сприянні реалізації стратегічної мети університету в підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованні багатогранної особистості XXI ст. Основна мета програми — підтримка талановитої, перспективної молоді, яка бажає і вміє здобувати нові знання в стінах університету, практична допомога в плануванні і можливостях досягнення вершин життєвого успіху. Стратегічним напрямом проектної діяльності книгозбірні стала творча співпраця науковців, викладачів, студентів та бібліотекарів університету.
   Сьогодні проектна діяльність у науковій бібліотеці успішно розвивається, реалізується багато проектів, серед яких можна відмітити такі: "Від інформаційної культури - до якості освіти", "Ефективна система повернення студентами підручників", "Майбутнє планети - у наших руках", віртуальний проект "Я і моя бібліотека", презентаційний, виставковий та конкурсні проекти, "Кар'єра", "Правова культура як фактор цілісного виховання особистості", "Читання книги та її популяризація в НБ ХНУ" тощо.
   Проектна діяльність у бібліотеці ХНУ розпочалась у 2002 р. саме з розробки цілісної науково-виховної Програми "Молодий спеціаліст XXI століття". Проект - це завжди живе спілкування, комунікація між людьми. В його основі лежать спільні задачі, спільні цілі, спільні цінності. Успішна реалізація будь-якого проекту неможлива без ефективно працюючої команди. І така сильна професійна команда була швидко сформована. До неї ввійшли керівник програми - проректор з науково-педагогічної роботи, д-р екон. наук, проф. М.П. Войнаренко, автори-розробники - В.О. Василишина, Н.І. Майорова, Т.М. Чернишова, директори інститутів - М.І. Бондаренко, Г.М. Драпак, В.В. Третько, директор бібліотеки - В.М. Петрицька та заступник директора - О.Б. Айвазян, менеджери Регіонального центру перепідготовки та працевлаштування - А.І. Гапеєв та O.K. Пелих. Підтримав програму - проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, проф. В.Г. Каплун. Для забезпечення пабліситі та реклами проведення заходів програми команду поповнили співробітники теле- та фотостудії університету - фотокореспондент О.О. Нікітін, телережисер Л.В. Босак, телеоператор В.М. Босак та журналіст Горбатюк В.І. Безпосередньо в підготовці та оформленні експозицій широкомасштабних інформаційних заходів програми брали участь співробітники відділу економічної літератури.
   Щорічно проводилося близько п'яти-шести заходів, серед яких виставки, презентації, конкурси, засідання круглого столу, ток-шоу, анкетування, тренінгові заняття з самопрезентації, ділові ігри, науково-практичні семінари. Участь студентів у проведенні заходів давала їм можливість спілкуватися з професорсько-викладацьким персоналом університету, менеджерами з працевлаштування, лідерами міста, з особистостями, які вже досягли життєвих вершин, запозичити у них корисне для себе, брати участь у різноманітних конкурсних проектах, серед яких: "Кращий студентський відгук на монографію чи підручник викладачів ХНУ", "Кращий реферат з проблем організації ефективної презентації", "Краща конкурсна наукова робота", "Краща наукова публікація студента", "Кращий бізнес-проект, бізнес-план" тощо. Проводився цілий комплекс інформаційно-тренінгових занять: тренінгові заняття з самопрезентації, складання особистого плану та підготовка до написання резюме, до інтерв'ю з роботодавцями; ділова гра "Основи створення і управління малими та середніми підприємствами"; тренінги з презентації фірми і презентації комерційного проекту, тренінг "Безконфліктне ділове спілкування" тощо.
   Презентаційний проект (презентація книг викладачів ХНУ) став початком реалізації програми "Молодий спеціаліст XXI століття". Мета проекту - позиціонування видань, які народилися в стінах нашого університету. У межах проекту пройшли презентації навчальних посібників д-р техн. наук, проф. В.М. Локазюка "Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК" та канд. екон. наук, доц. кафедри економіки Лук'янової В.В. "Комп'ютерний аналіз даних" та ін.
   Для підвищення наукового інтересу студентів до книг викладачів університету, їх активності у самореалізації, розвитку їх нестандартного мислення, автори проекту запровадили проведення конкурсу "Кращий студентський відгук на монографію або підручник викладача ХНУ". Кульмінацією кожної презентації стало визначення студентів-переможців у конкурсі на кращий змістовний та об'єктивний відгук. Дарунком для переможців є книги авторів з їх автографами. Традиційно кожна презентація завершується передачею бібліотеці дарчих примірників презентованих видань.
   Наступним кроком розвитку програми "Молодий спеціаліст XXI століття" став виставковий проект метою якого було розкрити наукові інтереси і досягнення студентської молоді університету, стимулювати їх творчий потенціал, сформувати портрет сучасного студента-науковця. Виставковий проект включає комплекс заходів: організацію та відкриття виставки, стендові презентації і нагородження авторів кращих робіт. "Від перших вершин - до наукових висот" - під таким слоганом щорічно, починаючи з 2002 року, стали проходити виставки наукових досягнень студентів ХНУ. Якщо в першій виставці взяло участь 38 студентів інституту економіки та управління, то друга виставка, яка була організована в листопаді 2003 року та присвячена міжнародному дню студента, була більш масштабною — у ній взяло участь 200 студентів шести факультетів університету. Вона стала своєрідним підсумком науково-дослідної роботи вихованців ВНЗ.
   Успіхи і здобутки студентів в науковій роботі, їх участь у всеукраїнських та міжуніверси-тетських конференціях, олімпіадах, конкурсах, публікації в наукових збірниках та журналах, грамоти, дипломи, відзнаки - все це було представлено на стендах факультетів. Найбільшу увагу відвідувачів виставки привертала експозиція факультету технологій та дизайну. Адже, крім стендових матеріалів, вихованці факультету демонстрували деякі зі своїх моделей одягу, взуття, картини та аплікації, шкіргалантерейні вироби. Виставка мала резонанс не тільки в університеті, вона стала значною подією для всього міста, стала виставкою студентського ноу-хау. її відвідали ректор університету, професор Микола Єгорович Скиба, проректори університету С.Г. Костогриз, С.Г. Каплун, М.П. Войнаренко, В.М. Нижник, делегація викладачів з інших ВНЗ, декани факультетів, викладачі, студенти університету та міста.
   Третю щорічну виставку наукових досягнень студентів Інституту економіки "Від перших вершин до наукових висот" було присвячено отриманню університетом статусу національного. На ній демонстрували свої наукові досягнення вже 220 кращих студентів. Програма виставки включала підбиття підсумків конкурсу на кращий реферат "Студент і наука" та церемонію нагородження переможців.
   Четверту виставку наукових досягнень студентів та молодих вчених "Від перших вершин - до наукових висот", яка проходила в рамках "Тижня науки в ХНУ", наукова бібліотека організувала спільно з Науковим товариством студентів та молодих вчених ХНУ. Наукові досягнення представляли п'ять інститутів ХНУ. Кращі студенти-науковці отримали грамоти Наукового товариства університету, а переможці конкурсу "Студент, який найбільше читає в бібліотеці ХНУ" отримали дарчі примірники книг викладачів університету. Наступна п'ята виставка наукових досягнень студентів та молодих вчених інституту економіки та управління, в якій взяли участь понад 200 студентів-науковців десяти кафедр ІЕУ, проводилась у березні 2010 року. Організація таких виставок демонструє, яка велика студентська аудиторія університету причетна до науки.
   Таким чином, проект набув популярності серед студентства, адже він дає можливість зібратися всім студентам-науковцям разом, візуально представити свої наукові досягнення, поділитись досвідом, ідеями, оцінити рівень своїх досягнень у порівнянні з іншими, а також розвиває вміння позиціонувати себе.
   Крім виставок наукових досягнень студентів, у програмі приділено увагу іншим формам їхнього творчого пошуку. Такою стала виставка-конкурс студентських рекламних проектів. Цей захід бібліотека проводила спільно з наймолодшою кафедрою університету - кафедрою маркетингу. Об'єктами реклами учасники конкурсу вибрали книги науковців університету: "Комп'ютерний аналіз" В.В. Лук'янової, "Основи інтелектуальної власності" Г. М. Драпака і М.Є. Скиби та "Менеджмент" В.В. Стадник і М.А. Йохни. Вісім студентських проектів, у розробці яких взяло участь 29 студентів, оцінювало головне журі, авторське журі та глядачі. Найвищі оцінки здобув проект, розроблений третьокурсниками-економістами Віталієм Бартошеком і Віталієм Котвицьким.
   Друга конкурс-виставка рекламних проектів в рамках програми "Молодий спеціаліст XXI століття" проводилась кафедрою маркетингу спільно з бібліотекою за підтримки рекламного агентства "Дайна" та СП "Статус-АГ". Роботи студентів розглядались компетентним журі у семи номінаціях: розробка макетів друкованої реклами; соціальна реклама; реклама спеціальності; розробка макетів зовнішньої реклами; реклама торгових марок; телереклама; Інтернет-реклама. У конкурсі взяли участь 36 студентів, які представили 24 проекти. Найкращою визнано рекламу Інтернет-магазину. її автор Ірина Захарчук отримала сертифікат переможця, перехідний гран-прі та цінний подарунок.
   В рамках програми в 2005 році вперше було реалізовано виставковий проект наукових досягнень професорсько-викладацького складу кафедр інституту економіки та управління. Мета проекту -інформування студентства про вихід у світ нових видань викладачів університету. "До вершин економічних знань - з працями викладачів нашого університету" - під таким слоганом на 10 виставкових стелажах демонструвалися 12 нових видань, які написали науковці-економісти інституту економіки та управління протягом 2004 року. На виставці також були представлені матеріали, які розкривали особистість кожного із 18 авторів: світлини, коротка інформація про автора та сферу його наукових інтересів, їх творчий доробок — монографії, підручники, публікації в фахових журналах та наукових збірниках та вичерпна бібліографія їх публікацій. Студенти, переможці конкурсу "Кращий студентський відгук на монографію, підручник викладачів університету", отримали в дарунок примірники книг з автографом авторів.
   На наступній виставці презентувалося вже 27 видань монографій, навчальних посібників, курсів лекцій тридцяти чотирьох науковців кафедр інституту економіки та управління. Поряд з такими відомими авторами книг як М.П. Войнаренко, В.І. Стадник, М.А. Йохна, Л.І. Федулова, С.В. Ковальчук вперше презентували свої книги викладачі І.В. Бабій, М.П. Григорук, О.В. Хитра та ін. Згодом такі виставки стали традиційними і проводяться науковою бібліотекою спільно з інститутом економіки та управління один раз на два роки, в організації та підготовці яких активну участь бере заступник директора ІЕУ з наукової роботи, декан факультету менеджменту, канд. екон. наук. Лариса Сергіївна Любохинець. Третя виставка наукових видань викладачів інституту економіки та управління "До вершин економічних знань - з працями викладачів нашого університету" пройшла у травні 2009 p., а остання четверта виставка - у травні 2011 р. На ній презентувалося 25 книг, в написанні яких взяло участь близько 50-ти авторів. Сьогодні виставка "До вершин економічних знань - з працями викладачів нашого університету" стала постійно діючою виставкою читального залу економічної літератури, яка щоразу поповнюється новими виданнями.
   Не можна залишити поза увагою проект "Кар'єра", в рамках якого щорічно проходять інформаційні заходи "Дні кар'єри", Проблема зайнятості молоді, зокрема, випускників ХНУ, завжди актуальна і потребує системного підходу до її вирішення. Висока конкуренція висуває перед фахівцем проблему досконалого розвитку власної кар'єри. Обговорення важливих питань, пов'язаних із працевлаштуванням, кар'єрою та складовими кар'єрного зростання покладені в основу проведення зустрічей студентів з роботодавцями, успішними людьми, представниками малого та середнього бізнесу, науковцями університету. "Як скласти резюме?", "Як шукати роботу?", "Як уникнути помилок під час працевлаштування?" — на ці питання студенти отримали відповіді, побувавши на тренінгових заняттях, які проводили менеджери з працевлаштування РЦПП. Співробітники відділу економічної літератури забезпечують заходи багатоаспектним інформаційним супроводом та організацією виставки "Кар'єра: складові успіху". В рамках цього проекту організовуються різноманітні заходи, учасниками яких були: начальник управління з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики обласної держадміністрації Світлана Пасічник, працівник Хмельницького міського центру зайнятості Ольга Ковбасіста, начальник управління комплектування контингенту студентів та працевлаштування випускників М.М. Косіюк, директори інститутів. У "Днях кар'єри" беруть участь помічник прокурора Хмельницької області з питань захисту прав і обов'язків неповнолітніх, радник юстиції П.М. Монастирський, головний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Хмельницького міського центру зайнятості О.І. Матвієнко. Своїм досвідом успішного кар'єрного росту поділилися: заслужений працівник народної освіти України, д-р техн. наук, радник ректора Р.І. Сілін; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, канд. техн. наук, проф. М.А. Йохна; доц. кафедри менеджменту, канд. екон. наук О.С. Новікова; начальник відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки ДЕІ в Хмельницькій області В.І. Дідух. Відповідаючи на запитання бліц-анкети "Кар'єра: складові успіху", студенти схвально та позитивно оцінюють проведення таких зустрічей та висловлюють побажання, щоб "Дні кар'єри" проводились щорічно. Вони пропонують запрошувати на них роботодавців, відомих науковців, успішних людей різних сфер діяльності, які вдало ведуть власний бізнес; випускників ХНУ, менеджерів з працевлаштування.
   Спільні з університетом і громадськими організаціями проекти для бібліотеки — це віха у визнанні університетом позитивного іміджу нашої книгозбірні. Впродовж трьох років діяла програма з бібліотерапії "Книги, що зцілюють душі". Мета програми - сприяння збереженню фізичного й духовного здоров'я молоді в умовах, пов'язаних з несприятливою дією навколишнього середовища та стресовими ситуаціями під час сесій, та формуванню навиків оптимальних дій в незвичних та кризових ситуаціях за допомогою книги. В межах реалізації Програми відбулися такі заходи: зустрічі з психологами та психотерапевтами, з працівниками соціальних служб, проведення тренінгів, бесід, лекцій. Програма була завершена у 2007 р.
   2007-2011 роки стали періодом подальшого розвитку проектної діяльності нашої книгозбірні -роками пошуку нових ідей, розробки нових інноваційних проектів. Вони є не менш цікавими та корисними для наших студентів, для нашої книгозбірні. Вони вражають новизною та різноплановістю тематики, насичені яскравими подіями, нестандартними інформаційними заходами. У 2008 р. було розроблено "Положення про проектну діяльність".
   У 2007 р. започатковано проект "Ефективна система повернення студентами підручників" (2007-2011 pp.). Важливим завданням кожної бібліотеки є не тільки поповнення фонду новими документами, сприяння широкому і повному їх використанню, а й зберігання фонду як матеріальної та духовної цінності. Всі заходи, які проводив відділ обслуговування на абонементах, спрямовані на повноцінне використання фонду користувачами; на збереження фонду з соціальної точки зору свідомого ставлення читача до книги як до громадського надбання. В рамках проекту була проведена вагома робота з налагодження системної роботи зі студентськими радами інститутів ХНУ, деканатами факультетів, старостами груп; одержано консультації юриста та ін. Проект "Ефективна система повернення студентами підручників" виконав свою мету і завершився у 2011 р.
    В інформаційно-бібліографічному відділі діє проект "Від інформаційної культури - до якостіосвіти" (2008-2012 pp.), автором та керівником якого є завідувачка ІБВ Оксана Миколаївна Бичко. Досягнення високої якості освіти є центральною ідеєю Болонського процесу. Підвищення якості освітнього процесу здійснюється шляхом використання новітніх технологій, адаптації в інформаційному просторі, цілеспрямованого формування інформаційної культури. її основними ознаками є вміння орієнтуватися в потоці інформації, грамотне формулювання своїх інформаційних запитів, здійснення самостійного пошуку та аналіз інформації. Важлива роль у розв'язанні цього завдання відводиться бібліотеці. Мета проекту полягає в формуванні та підвищенні рівня інформаційної культури користувачів та співробітників; популяризації та рекламі електронних ресурсів бібліотеки; розробці нових інформаційних послуг для користувачів; систематичному вивченні динаміки їх інформаційних потреб; розширенні та підвищенні якості матеріально-технічної бази бібліотеки та створенні комфортних умов для задоволення інформаційних потреб читачів.
   У 2008 році на сайті наукової бібліотеки ХНУ до всеукраїнського дня бібліотек стартував віртуальний проект "Я і моя бібліотека", де розмістилися світлини з бібліотечного студентського життя. Мета проекту - привернути увагу користувачів до сайту бібліотеки. Тепер у всесвітній мережі студент може знайти власне фото, зроблене під час перебування у книгозбірні університету. Проект діяв впродовж 2008-2010 pp.
   Наукова бібліотека ХНУ є центром інформації, інтелектуального, духовного та естетичного розвитку студентської молоді. Серед головних пріоритетів її діяльності є виховання екологічної свідомості, екологічної культури молодих громадян України. Співробітники відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах сьогодні працюють над проектом "Майбутнє планети - в наших руках" (2008—2012 pp.). Мета проекту: формування системи екологічних знань, розвиток гуманітарного екологічного світогляду, виховання екологічної свідомості та екологічної культури молодих громадян України. Основні напрями діяльності проекту - це формування фонду екологічного напряму, інформаційно-бібліографічна та просвітницька діяльність з проблем екології, підвищення рівня екологічної підготовки бібліотечних працівників. В рамках проекту проводяться засідання круглих столів, екологічні уроки, семінари, організовано цикли бесід з екологічних проблем (еколекторій); виставки літератури з проблем екології; презентації спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища" в рамках профорієнтаційної роботи для учнів 10—11 класів. Досвід роботи бібліотеки з проблем екологічного виховання молоді висвітлено в наукових публікаціях та у ЗМТ.
   Ще одним напрямом роботи бібліотеки у вихованні студентської молоді є формування правової культури українського суспільства, на підтримку чого розроблено проект "Правова культура як фактор цілісного виховання особистості" (2008-2012 pp.). Мета проекту - формування системи правових знань серед студентів ХНУ; створення системи інформаційної підтримки безперервної освіти, просвіти та розповсюдження правових знань; виховання правової свідомості та правової культури студентів ХНУ. Проект передбачає вихід НБ ХНУ на якісно новий рівень в роботі з формування правової культури студентів; у справі розповсюдження правової інформації, правових знань. У рамках проекту проходять різнопланові заходи: щорічно до Всеукраїнського тижня права організовуються відкриті перегляди літератури з правових знань "Законність - основа державності", цикли тематичних книжкових виставок "Права людини в епіцентрі уваги", проводяться цикли бесід з правового виховання студентів "Правова держава і громадське суспільство", інформаційні та тематичні огляди літератури з проблем захисту прав молоді, презентації нових надходжень, зустрічі з правниками кафедри права. Проведено інформаційний захід "Історія Українського герба" з показом відеофільму "Тризуб України" та презентацією книг з історії української символіки.
   До 20-річчя незалежності України наукова бібліотека провела цикл заходів "Величайся, квітни, Україно!", серед яких перегляди видань університету за роки незалежності України (1991—2011 pp.) "До вершин знань — з працями викладачів Хмельницького національного університету" та літератури з історії українського державотворення "Незалежна Україна: двадцять років державності"; книжково-ілюстративні виставки "Живи у віках, незалежна Україно!", "Ти - одна й неподільна, Україно моя вільна", "Поділля! Вірю в тебе, як у правду святую" та ін.; літературознавчі години "Талант і талан Павла Чубинського", "Агатангел Кримський: портрет на тлі епох", спогад-есе про поета Василя Симоненка "Я для тебе горів, український народе". Головні спеціалісти бібліотеки взяли участь у засіданні круглого столу для бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об'єднання "Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи".
   Проектна діяльність НБ ХНУ широко висвітлюється в засобах масової інформації на сторінках газет "Освіта України", "Подільські вісті", "Проскурів", "Погляд", "Моя газета", "Університет"; на університетському та обласному радіо, на web-сайті бібліотеки та університету; понад 15 телерепортажів пройшло на обласному телебаченні. Етапи реалізації, а також найкращі заходи програми відображені в альбомі "Хроніка визначних подій".
   В епоху розвитку інформаційного суспільства, в умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нових ідей, підходів, рішень. Саме на формування та розвиток творчого, інтелектуального потенціалу студентської молоді та її професійної самореалізації спрямована проектна діяльність наукової бібліотеки університету.
   Інформаційні технології. Розпочалась автоматизація книгозбірні у 1992 р. Позаду вже (чи ще лише) 19 років. Дев'ятнадцять складних сходинок важкого, але надзвичайно цікавого, часом виснажливого шляху першовідкривачів. І хай ще не все налагоджено в цьому складному механізмі, але сьогодні ми вже сміливо можемо стверджувати, що наукова бібліотека університету має унікальний досвід становлення за досить короткий час знаного і визнаного в Україні лідера в галузі впровадження нових інформаційних технологій та інших інновацій. Сьогодні в бібліотеці працює локальна мережа з трьох потужних серверів та 56 комп'ютерів, різноманітна мультимедійна апаратура, ксерокси, всі ПК мають вихід в Інтернет, цілодобово забезпечений доступ користувачів до всіх основних БД бібліотеки через web-сайт (http://lib.khnu.km.ua).
   Важливий аспект організації інформаційних ресурсів та їх пошук - каталоги бібліотеки. З 2010 р. всі карткові каталоги для читачів законсервовано. Основна БД "Електронний каталог" містить більше 350 тисяч записів і дозволяє швидко знайти потрібну інформацію простим чи комбінованим способом залежно від складності запиту. Додатково до бібліографічної інформації відображається місцезнаходження документу, його наявність у фонді на даний період часу. Над наповненням електронного каталогу працюють всі структурні підрозділи бібліотеки від відділу комплектування та наукової обробки, який реєструє нові надходження, до відділу зберігання фондів, який займається реката-логізацією.
   Безумовно, використання новітніх інформаційних технологій не вичерпується лише роботою електронного каталогу, так само як серйозна інформаційна підтримка та забезпечення навчального та наукового процесів не будуються лише на традиційних інформаційних ресурсах. Колекція оптичних дисків в складі фонду, доступ до БД, отримання реферативної та повнотекстової інформації в режимі on-line - сьогодні обов'язковий комплекс ресурсів нашої книгозбірні.
   Електронна книга і електронна бібліотека завдяки глобальній мережі Інтернет тісно увійшли в наше життя. Сьогодні завдання бібліотеки полягає в тому, щоб зібрати, опрацювати й надати користувачеві упорядковані інформаційні ресурси, які структуровані і укладені за визначеною ієрархією. З кожним роком можливості електронних ресурсів зростають, як зростає і кількість нових надходжень до електронної бібліотеки університету. Порівняно з 2007 p., коли був створений відділ електронної бібліотеки, майже в два рази зросла кількість електронних документів.
   Окремою ділянкою роботи бібліотеки є популяризація книги через web-сайт. Постійно діючі віртуальні виставки-плакати, виставки-подорожі, виставки-презентації, тематичні виставки, огляди художньої літератури "Радимо почитати", виконані з використанням сучасних мультимедійних технологій, яскраво розкривають зміст традиційних фондів книгозбірні.
   У рамках загальнодержавної програми "Бібліотека XXI ст.", започаткованої у 2009 p., бібліотека університету, як методичний центр ВНЗ Хмельницької області, здійснює корпоративну діяльність з метою інтеграції електронних ресурсів книгозбірень області. Відділом інформаційних технологій розроблено програмне забезпечення та сформовано зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області, який подає на web-сайті нашої бібліотеки ресурси п'яти книгозбірень регіону і надає можливість науковцям та студентам водночас проводити пошук інформації в них та робити замовлення необхідної інформації через сервіс електронної доставки документів.
   Родзинкою 2010—2011 років у плані використання сучасних Інтернет-технологій, стала анотована повнотекстова база даних наукових публікацій (http://lib.khnu.km.ua/asp/php_visnyk_hnu/page_ lib.php). Вона створена та підтримується трьома відділами книгозбірні (інформаційно-бібліографічним, інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення, електронної бібліотеки). БД містить більше 12 тис. публікацій з наукових журналів "Вісник Хмельницького національного університету", "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", "Проблеми трибології", "Бібліотека в освітньому просторі", "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" і дає можливість користувачу здійснювати пошук за автором, назвою та тематичним спрямуванням статті.
   Можна сміливо говорити про те, що книгозбірня університету живе в епіцентрі інформаційної революції. З розвитком глобальної інформаційної мережі Інтернет, з появою нових, електронних джерел інформації змінені традиційні уявлення про бібліотеку, як автономне книгосховище з обмеженим доступом. Змінилися традиційні бібліотечні функції та з'явилися нові, які обумовили нову роль бібліотеки в інформаційному просторі — роль виробника електронних ресурсів, інформаційного посередника та провідника в інформаційному просторі.

Література

  1. Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. - Хмельницький, 2002. - 130 с
  2. Бібліотека - ключ до пізнання світу. (До 45-річчя Наукової бібліотеки Хмельницького націо нального університету): довід.-бібліогр. вид. / уклад. О. М. Бичко. - Хмельницький : ХНУ, 2007. - 50 с
  3. Бібліографія праць вчених Хмельницького національного університету (2002-2007): М. П. Вой- наренко, Г. С Калда, Я. Т. Кіницький, В. М. Локазюк, В. М. Нижник, В. Б. Рудницький, М. Є. Скиба [Електронний ресурс]. - Електрон, текстові дані (824 Кб). - Хмельницький : НБ ХНУ, 2007. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. - Систем, вимоги : Windows 98/2000/NT/XP.
  4. Програмні продукти Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : рекламний ролик. - Електрон, дані і прогр. (7 Мб). - Хмельницький : НБ ХНУ, 2007. - 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. - Систем, вимоги: Windows 98/2000/NT/XP.
  5. Бібліотека в освітньому просторі: інформ. бюл. - Хмельницький : ХНУ. - № 1. - 2005. - 22 с; № 2. - 2005. - 58 с; №> 3. - 2006. - 102 с; № 4. - 2007. - 62 с; № 5. - 2008. - 60 с; № 6. - 2008. - 80 с; № 7. - 2009. - 68 с; № 8. - 2009. - 84 с; № 9 : Професійна культура бібліотекаря: поведінка, культура мови і спілкування, зовнішня культура. -2010.-76 с; № 10: Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. -2010.-80 с; № 11: Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. - 2011 - 68 с; Хе 12: Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу, - 2011.-100 с
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail