Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Олена Айвазян,
Світлана Майструк

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

    Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. На відміну від інших категорій життя вихо­вання існувало завжди.
   Нова ера історичного розвитку, в яку вступив народ України, ставить завдання сформувати такі найвищі цінності нації як інтелект та культура. "При этом ценности пользующиеся признанием, выбираемые и осуществляемые составляют существенный мотивировочный фактор, поскольку обусловливают отношение личности к окружающему миру, влияют на оценку прошлого и на выбор целей и направлений действия в будущем"239
   Процес виховання має національний характер, адже базується на національно-виховних традиціях українського народу, його самобутності. Сучасна модель національного виховання враховує особливості сьогодення, а також моральний та духовний стан народу України.
   Концепції національного виховання дають визначення понять "національне виховання" і "державне виховання".
   Національне виховання передбачає вплив на формування особистості широкого діапазону факторів. Розвиток її здійснюється в процесі засвоєння соціального досвіду і норм, притаманних суспільству, та особистої участі у системі соціальних зв'язків і набуття соціального досвіду.
   Державне виховання - складова і невід'ємна частина національного виховання, яке здійснюють тільки державні інститути.
   Національне виховання повністю відповідає інтересам нації й потребам відродження України, адже це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід і кращі надбання попередніх поколінь.
   В Україні створюється нова система виховання, яка водночас є національною й інтернаціональною, вона базується на гуманістичних ідеях, а її орієнтири узгоджуються з кращими надбаннями світової цивілізації.
   Основні теоретико-педагогічні засади виховної та просвітницької роботи зі студентами
   З метою утвердження нової парадигми освіти і виховання в бібліотеках реалізуються такі основні види виховної та просвітницької роботи:
 • Підпорядкування цілей, завдань, форм позааудиторної роботи зі студентами вихованню патріотів, відданих громадян України.
 • Поглиблення духовного потенціалу навчально-виховного процесу, за безпечення пріоритетності засвоєння студентами компонентів змісту освіти, стандартів культури, моралі, національних і вселюдських цінностей та ідеалів.
 • Гармонійне поєднання завдань виховання і самовиховання, самореалізації студентів, формування їхнього самобутнього духовного світу, творчого "я", цілісної гуманної особистості.
   Навчально-виховний процес, просвітницька робота зі студентами, управління нею грунтуються на міцній основі впровадження державної мови, національних і загальнолюдських цінностей в усі сфери діяльності ВНЗ.
   Високий статус у вихованні студентської молоді займають ідеї, підходи, цінності людинознавства, вітчизнознавства, народної і наукової педагогіки. "Смотря с общественно-культурной точки зрения, ценности составляют формирующий и регулирующий фактор связи на плоскости человек-человек, человек-социальная группа и человек-общественность, а это обозначает, что они ответственны за создание общественной жизни".240
   Просвітницька робота побудована на українознавчій основі, що сприяє розвитку духовного світу, національної свідомості особистості, вивченню і використанню кожним студентом філософії, ідеології, політики та ін.
   Мета, завдання і принципи просвітницької роботи зі студентами "Головною метою роботи з молоддю є плекання гармонійно розвиненої особистості майбутніх фахівців, забезпезпечення глибокого засвоєння ними духовних надбань українського народу, гуманних міжнаціональних взаємин, формування в студентської молоді стійких якостей патріота і громадянина Української держави, високої професійної компетентності, фізичної досконалості, морально-етичної, художньо-естетичної, правової, економічної та екологічної культури".241 Освіта покликана виконати важливі соціальні завдання, суспільство потребує якісних фахівців242.
   Пріоритетними завданнями роботи є виховання глибокої моралі, культури, духовності кожного студента, формування професіоналізму, науково-педагогічного мислення, національної, політичної свідомості й самосвідомості, творчого ставлення до дійсності та ін.
    В основі виховної роботи зі студентами лежать принципи демократизму й гуманізму, добровільності та самоврядування, самоосвіти і самовиховання, осо-бистісно орієнтованого виховання, індивідуалізації та диференціації науково-пізнавальної діяльності, наступності поколінь, діяльнісного і творчого підходу в різних видах навчального пошуку, громадської роботи.
   Важливим є формування в студентів відчуття усвідомлення обов'язків перед народом і суспільством, глибокої відповідальності перед батьками, колективом академічної групи, факультету й університету, Батьківщиною за високу результативність свого навчання, своє постійне зростання як професіонала.
   У найтіснішому зв'язку з професійним зростанням перебувають завдання виховання в студентів таких якостей українського патріота, громадянина, як:
 • історична пам'ять, національна свідомість й самосвідомість, стійкий характер і світогляд, ідеали шевченківського типу людини; активноперетворююча позиція, спрямована на поліпшення життя, гуманізацію відносин між людьми, представниками різних національностей, перемогу добра над злом, утвердження загальнонаціональних інтересів; В тематичному спрямуванні просвітницької роботи бібліотек проводяться заходи з формування громадянської та національної свідомості, а саме:
 • тематичний вечір "Заповіту" - 166 (до Шевченківських днів); історичні нотатки "З когорти вождів"; година педагогічних роздумів "Григорій Сковорода. Параболи виховання";
 • клуб цікавих зустрічей "Видатні діячі культури й мистецтва та Подільська земля".
   Взаєморозумінню і взаємодопомозі, толерантності у ставленні до інших людей, їхніх думок і позицій, умінню спростовувати ненаукові ідеї, теорії сприяють заходи, що націлені на ціннісні орієнтації молоді:

 • година духовності "Василь Стус. Розплата за талант"; година-міркування "Геній та везіння або життя Михайла Ломоносова"; година-екскурс "Києво-Печерська Лавра" ; актуальний діалог на теми моралі "Як учили наші предки"; урок-міркування "В. Третьяков - меценат за покликанням".
   До готовності брати активну участь у громадському, культурному, науковому і політичному житті нашої держави, боротися з антидемократичними, аморальними явищами, порушеннями Конституції, утверджувати ідеологію патріотизму і державотворення спонукають заходи, що розширюють студентський світогляд:
 • урок-аналіз "Дейл Карнегі. Як знайти себе"; мистецька година "Історія українських грошей. Мистецький аспект"; мистецький урок "Леонардо да Вінчі. Іронічний погляд з епохи Відродження".
   Молода людина за роки свого студентського життя має набути у вищому навчальному закладі таку сукупність якостей, з якими вона може бути конкурентоспроможною на ринку праці.
   Студенти перебувають у просторі організованої діяльності вищого навчального закладу, їм переважно відводиться роль об'єктів і значно меншою мірою - суб'єктів соціальної взаємодії. Це стосується і навчання, і виховання. Цьому сприяють зустрічі з викладачами та науковцями університету, які розкриваються перед молоддю як цікаві, обдаровані, неординарні особистості.
   Індивідуально орієнтовані навчальні та виховні технології значно продуктивніші порівняно з традиційними масовими і мають розглядатись як перспективні для вищих навчальних закладів.
   Але по-справжньому невичерпними і необмеженими для розвитку особистості є творчі процеси, оскільки перебіг їх має особистісний, тобто індивідуальний характер. Тому набагато цікавіше проходять різноманітні камерні заходи, які сприяють більш близькому спілкуванню, заохочують студентів до безпосередньої участі в заході. Такими є студентські конференції, присвячені Івану Франку, Володимиру Винниченку, Михайлу Грушевському та іншім відомим українським діячам.
   Проблема створення умов і розширення можливостей для залучення студентів до систематичної, активної, соціально значущої і суспільновизнаної виховної та науково-пошукової діяльності є досить актуальною в контексті тих завдань, які стоять перед сучасною вищою школою, має концептуальний характер.

239 Кокиен А., Значение ценностей в жизни человека и их селективное условие, Наука і освіта – 2010. - №2. – 31с.
240Там само-31 с.
241Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред Кременя В.Г., - К.: Освіта, 2004. -65 с.
242Juszczak К., Teachers' education the context of changing expectations in contemporary society, Вісник прикарпатського університету, серія: Педагогіка, 2011 - 78-82 с.

Література:
 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. Кременя В.Г., - К.: Освіта, 2004.
 2. Кокиел А., Значение ценностей в жизни человека и их селективное усвоение, Наука і освіта. -2010.-№2.
 3. Juszczak К., Teachers' education the context of changing expectations in contemporary society, Вісник прикарпатського університету, серія: Педагогіка. 2011.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail