Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Драчук Р. В.

РЕСУРСНА БАЗА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


   Бібліотечний фонд – основа будь-якої бібліотеки. Він виконує інформативну, освітню, культурно-просвітницьку функції, дозволяє якісно задовольняти інформаційні запити (потреби) користувачів книгозбірні. В сучасних умовах наша бібліотека функціонує як гібрідна бібліотека, в якій інформаційні ресурси представляють собою органічне поєднання традиційних документних ресурсів на паперових носіях та електронних ресурсів локального або мережевого доступу.
   Ресурсна база наукової бібліотеки Хмельницького національного університету це єдиний універсальний фонд, який включає різні види документів за галузями знань за профілем університету. Щороку поповнення фонду книгозбірні здійснюється за рахунок придбання різних документів на паперових та електронних носіях інформації, а також за рахунок створення власних інформаційних ресурсів. За підсумками 2011 року фонд книгозбірні становив 618 тис. примірників, з яких 594339 – друковані видання, 5 тис. електронні видання і 780 аудіовізуальні документи. Зважаючи на попередній технічний профіль нашого вишу, 76 % фонду становить технічна та науково-природнича література, 49 % – навчальна література, періодичні видання складають 13,7 % фонду. За рік до бібліотеки надходить в середньому 10 тис. документів, у т.ч. до 250 назв періодичних видань. Книгозабезпеченість у бібліотеці становить 46,8 документів на одного студента, обертаність фонду 1,5, що говорить про достатню кількість літератури в книгозбірні та ефективне її використання.
   Поряд з вітчизняною літературою бібліотека активно поповнює фонд літератури іноземними мовами, який на сьогодні нараховує понад 12 тис. примірників. У ньому представлені документи з різних галузей знань 25 мовами. Основою цього фонду є 32-томне видання енциклопедії "Britannika". В останні роки в бібліотеці розпочато створення фонду рідкісних та цінних видань, до якого наразі входять примірники з автографами авторів, серед яких професори університету та відомі подільські поети й письменники. Не менш цінну частину цього фонду становлять видання 30-х років ХХ ст. та книги, що побачили світ під час другої світової війни.
   Електронні ресурси поєднують бібліографічні та повнотекстові бази даних (БД). Серед 21 БД книгозбірні – електронний каталог, електронна бібліотека, публікації про університет та бібліотеку, художня література, аналітична повнотекстова БД наукових публікацій, розпочато роботу над створенням нової БД "Репозитарій наукових статей". Серед придбаних: БД "ЛІГА:ЗАКОН", доступ до світових наукових БД періодичних видань тощо.
   Важливою складовою фонду книгозбірні є обмінний фонд, який створено у 1990 р. За роки його існування налагоджено книгообмін з бібліотеками вишів Києва, Рівного, Закарпаття, Тернополя, Кам’янця-Подільського. Документами з обмінного фонду нашої книгозбірні були поповнені фонди бібліотек коледжів та училищ таких міст як Маріуполь, Дніпропетровськ, Харків, Житомир, Черкаси, Київ, Запоріжжя, Донецьк, Сімферополь, Полтава, Львів, Краматорськ, Херсон та ін.
   Весь фонд книгозбірні розподілено на підсобні фонди структурних підрозділів бібліотеки, трьох інститутських книгозбірень та дев’ять кафедральних бібліотек. Найбільший фонд – 53,3 % від загального, нараховує фонд відділу обслуговування на абонементах, у т.ч. художньої літератури. 24 % становить фонд відділу збереження, 16,4 % – фонди читальних залів. Найкраща обертаність фондів у відділі обслуговування в читальних залах, на кафедральних бібліотеках та на абонементі художньої літератури. Але найбільшою (15) є обертаність ресурсів електронної бібліотеки, який нараховує понад 5 тис. документів.
   Важливим показником роботи для кожної бібліотеки вишу є показник книгозабезпеченості. В нашій книгозбірні допомагає у визначенні цього показника БД "Книгозабезпеченість навчального процесу ХНУ", яка доступна викладачам через web-сайт бібліотеки. Ця БД щороку редагується на основі даних про дисципліни, кількість студентів, що їх вивчає, поданих кафедрами згідно розпорядження по університету. На основі цих даних БД щороку редагується. За результатами аналізу книгозабезпеченості виявляються малозабезпечені дисципліни, що і стає в подальшому метою поточного комплектування. Наразі в бібліотеці більшість дисциплін добре забезпечена літературою, малозабезпеченими є близько 2 % дисциплін, які нещодавно запроваджені в навчальний процес.
   Отже, ми бачимо, що сукупність інформаціних ресурсів бібліотеки – це складна система; забезпечення зв’язку між її частинами є необхідною умовою її функціонування. Такою з’єднувальною ланкою між інформаційними ресурсами книгозбірні та користувачами, а також між окремими структурними підрозділами є довідково-пошуковий апарат. На сьогодні в нашій книгозбірні це, в основному, електронний каталог, який інтегрує в собі різні пошукові можливості та встановлює зв’язки між окремими інформаційними ресурсами. Електронний каталог НБ ХНУ нараховує понад 316588 бібліографічнихї записів, відображує фонд книгозбірні з 1992 року, а також актуальні видання минулих років. ЕК включає записи не тільки про книги, але й статті із збірників та періодичних видань, а з 2008 р. до бібліографічного опису додається зміст і анотація видання. Така структура ЕК дозволяє користувачам максимально повно з найменшими витратами часу отримати бібліографічну інформацію за темою запиту з будь-яких документів.
   Неоціненну допомогу надає ЕК і у внутрішній роботі книгозбірні. Завдяки його використанню удосконалено процеси комплектування, наукової обробки, інвентаризації, списання та ін. Саме наявність ЕК та ефективне його використання надало можливість законсервувати більшість каталогів книгозбірні та СКС, що дало суттєву економію робочого часу.
   Говорячи про ресурсну базу, не можна обминути web-сайт бібліотеки. Його значення в інформаційному забезпеченні користувачів невпинно зростає. web-сайт нашої книгозбірні можна розглядати як інтегрований інформаційний продукт, який має розвинуту структуру і постійно вдосконалюється. За допомогою web-сайту здійснюється доступ до основних ресурсів: електронного каталогу, електронної бібліотеки, а також віртуальних виставок, бібліографічної та вебліографічної інформації тощо. Саме web-сайт є тим необхідним компонентом бібліотеки, який забезпечує зв’язок між різнорідними інформаційними ресурсами – і тих, що належать книгозбірні, і тих, що знаходяться за межами її структури.
   Наступним важливим напрямом роботи з фондом є підвищення ефективності використання всіх інформаційних ресурсів книгозбірні. З цією метою в НБ ХНУ здійснюється ряд заходів.
  • Бібліотечний фонд розподілено між читальними залами за галузевою ознакою, що дає можливість користувачам отримувати за запитом відразу всі види видань: книги, методичні вказівки, періодичні та наукові видання. В читальних залах зосереджено актуальну і нову літературу для того, щоб звернення до книгосховища звести до мінімуму. Електронні ресурси знаходяться на web-сайті книгозбірні, доступ до яких можливий цілодобово. Популяризації ресурсів бібліотеки сприяють практично всі його сторінки від "замовлення нових документів" до "віртуальних виставок" та "радимо прочитати" про новинки художньої літератури.
  • Інформація про розподіл фондів в дев’ятиповерховому приміщенні подається на стендах у вестибюлі бібліотеки, на web-сайті книгозбірні, до того ж, кожен першокурсник отримує пам’ятку читачеві та спецвипуск газети "Університет", іншими засобами агітації, як, наприклад, бібліотечне радіо або друкована реклама.
  • Під час проведення місячника першокурсника проводяться екскурсії, бесіди, бібліотечно-бібліографічні заняття, де читачі отримують інформацію щодо правил користування книгозбірнею, у т.ч. фондом.
  • Працівники бібліотеки періодично проводять вивчення використання окремих розділів фонду, на основі яких складаються плани з поліпшення використання бібліотечних документів, здійснюється перерозподіл фондів між читальними залами, відділом збереження фондів, абонементом для вдосконалення процесу обслуговування та врівноваження навантаження працівників.
   Поряд з ефективним використанням фондів постає питання про його збереження. Успішна реалізація цього завдання базується на науково-методичних, організаційних та технологічних засадах. В нашій книгозбірні розроблені відповідні регламентуючі документи, за допомогою яких здійснюється управління технологіями збереження, захисними системами в цілому та їх функціонуванням. Це положення про збереження фондів, правила користування бібліотекою, правила внутрішнього розпорядку книгозбірні, а також технологічні інструкції стосовно збереження фонду – від обліку документів до забезпечення умов їх фізичного зберігання.
   Отже, за 50 років існування в НБ ХНУ накопичено значний інформаційний ресурс, спроможний забезпечити сучасного користувача як в стінах книгозбірні, так і за її межами. Завдяки web-сайту бібліотека відкрила доступ до своїх ресурсів для найвіддаленіших користувачів, адже до нього звертаються читачі з багатьох країн світу. Такими досягненнями бібліотека завдячує, в першу чергу, керівництву вишу, яке завжди розуміло незамінну роль книгозбірні в освітньому процесі. Великої шани заслуговують і працівники бібліотеки, які становили цей фонд, і ті, що зараз працюють над його наповненням, використанням і збереженням. Це завідуючі відділу комплектування 10-и останніх років В.О. Макутра, В.В. Фоміних, завідуючі відділу збереження фондів Л.В. Яковлева та Р.В. Драчук, завідуючі відділами обслуговування Т.Ф. Марчак, Т.Г. Панасюк,О.Б. Таланчук, які сприяють його розвитку і активному використанню.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail