Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Фоміних В.В.,
м. Хмельницький

Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі – мистецтво чи наука?


   В статті розглядається сучасний стан комплектування фондів бібліотек ВНЗ. Відмічено позитивний вплив автоматизованих технологій на процеси комплектування фондів, обробки книг та ведення облікових, фінансових документів. Приділяється увага проблемам книгозабезпеченості навчального процесу ВНЗ.

   Наукова бібліотека Хмельницького національного університету - потужний інформаційний та культурно-освітній центр, який бачить свою основну задачу в сприянні інноваційним освітнім та науковим процесам нашого університету.
    Будучи провідним підрозділом ВНЗ, бібліотека відображає рівень його розвитку. Одним з критеріїв для отримання ВНЗ ліцензії є відповідність фонду бібліотеки завданням вузу, причому насамперед навчальним.
   Принципово нова політика комплектування фондів бібліотек вищих навчальних закладів визначається науковим підходом до прийняття управлінських рішень в його формуванні та використанні бібліотечного моніторингу для прогнозування цього процесу. Фонд вузівської бібліотеки так само має цим завданням відповідати.
   Питання про види комплектування, розробку їх сутності, зведення їх в єдину систему має велике теоретичне значення, сприяє упорядкуванню наших знань і уявлень про комплектування бібліотечних фондів у цілому, а так само дозволяє методологічно правильно підійти до практичної роботи щодо удосконалення фонду бібліотеки.
   Наукова бібліотека ХНУ займається розробкою концепції формування фонду, робота ведеться над аналізом фонду, практикою його формування та використання. Головна мета такого вивчення зводиться до того, щоб виявити умови активно використовуваного і керованого фонду. Такий підхід дозволяє удосконалити склад фонду вузівської бібліотеки, впровадити в практику роботи з формування фондів нові інформаційні технології. Взаємодія бібліотечного фонду та інших підсистем вузівської бібліотеки має свої особливості. Склад, потреби контингенту користувачів обумовлюються, перш за все, профілем вузу, підсистемою якого в свою чергу є бібліотека. Кількість і зміст документів бібліотечного фонду бібліотеки ВНЗ зазвичай є набагато менші, ніж у бібліотеках іншого типу, і це впливає на кількісні і якісні характеристики контингенту користувачів. Фонд вишівської бібліотеки повинен включати як підручники та навчальну літературу, так і наукову, довідкову, художню літературу й періодичні видання.
   З розвитком ринкових відносин змінилася традиційна технологія комплектування фондів. Сучасній системі комплектування притаманні такі риси: різноманіття джерел документонадходжень, широке використання Інтернет, автоматизація традиційних технологій комплектування. В той же час достатньо і проблем у системі комплектування - разом із скороченням кількості видань трансформувалася система інформації про підготовку до випуску і випуск літератури.
   Більшість видавництв відмовилися від перспективної інформації – тематичних планів. У той же час значно зріс потік розрізненої, неорганізованої рекламної інформації, яка випадково потрапляє до бібліотеки. У результаті, бібліотеки не мають відомостей про заплановані до випуску видання, позбавлені можливості оформити попереднє замовлення і часто не мають інформації про видання, які вже вийшли. Таким чином, виникають істотні прогалини у бібліотечних фондах. Найбільш трудомістким і малорезультативним став процес виявлення і придбання видань, що випускаються недержавними видавничими організаціями та приватними особами. Більшість видавництв вищих навчальних закладів України не готові співпрацювати через проблеми з перерахунками коштів, із підписанням договорів, мотивуючи це тим, що поки надійдуть кошти, вже немає книжок. Є ряд ще невирішених до кінця проблем, таких, як міжвідомча взаємодія бібліотек, бібліотек і не бібліотечних установ (архівів, органів НТІ та т. д.).
   Не лише відсутність повної та достовірної інформації стоїть сьогодні на шляху повного комплектування фондів. Криза торкнулася і системи книгорозповсюдження. І, як наслідок, надзвичайно підвищуються матеріальні і трудовитрати на придбання літератури.
   Криза збуту комерційної літератури змусила видавництва більше уваги приділяти галузевій та некомерційній літературі, а відповідно, бібліотекам як її цільовому споживачу, але бібліотеки настільки обмежені у коштах, що не можуть постійно придбавати новинки. Практично недоступними стали видання країн СНД . Знаходимо вихід у тому, що купуємо видання Росії через посередників і, звичайно, ціни на ці видання зростають майже вдвічі. Основними джерелами комплектування наукової бібліотеки ХНУ є:
   - Редакційно-видавничий центр ВНЗ.
   - Видавництва та книготоргівельні організації України.
   - Обмін документами.
   - Обмін електронними версіями.
   - Подарункові видання (автори, організації, фонди, ВНЗ, викладачі ВНЗ).
   До 50-річчя з дня заснування наукової бібліотеки Хмельницького національного університету оголошено акцію "Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу". До акції вже долучились: Айвазян О.Б., Костогриз Г.С., Войнаренко М.П., Шинкарук О.М., Калда Г.С., Ребрина А.А., Орлов О.О., Бойко Ю.М., Чесановський І.І., Ковальчук С.В., Гвоздецька І.В., Форкун І.В., Підченко С.К., Гулько Л.Г., Фоміних В.В.
   Наукова бібліотека з вдячністю одержує в дар від авторів наукові праці та інші сучасні видання, які займають належне місце в фонді бібліотеки.
   У науковій бібліотеці ХНУ формується новий організаційно-технологічний режим придбання видань, заснований на вивченні ефективності традиційних і нових джерел комплектування. В автоматизованому режимі ведеться БД "Замовлення літератури", в якій кожне замовлення містить інформацію про організацію-постачальника, до якої надіслано дане замовлення, дату відправки та відмітку про виконання.
   Вже другий рік, як впроваджено в роботу сервіс "Замовлення документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи", який надає можливість оперативного замовлення документів викладачами, науковцями, співробітниками університету для поповнення фонду наукової бібліотеки через її Веб-сайт. На сайті виставлені каталоги видавництв, які своєчасно поновлюються. Замовлення надходять у БД "Потреби" "УФД.Бібліотека", де обробляються працівниками відділу комплектування та обробки документів. Особлива увага при комплектуванні документами звертається на дисципліни кафедр, які акредитуються, на виконання їх замовлень з придбання літератури. Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою БД "Книгозабезпечення навчальних дисциплін". Надається перевага якісному, а не кількісному напрямку у комплектуванні фонду.
   Використання автоматизованих систем обробки та обліку даних дозволяє швидко надати будь-яку інформацію для прийняття управлінських рішень. Певний досвід з цього питання накопичено в бібліотеці ХНУ. Раніше політика комплектування була спрямована на забезпечення навчальних дисциплін у відношенні: один підручник на 2 студентів (0,5:1). Сьогодні пріоритетним є комплектування фондів читальних залів бібліотеки, а це 2-3 примірники документів, при цьому не враховуються потреби абонементів у навчальній літературі.
   Починаючи з 1999 року, ми працюємо з програмним продуктом "УФД.Бібліотека", але лише у 2003 році авторами цієї програми був розроблений модуль "Книгозабезпеченість", що складається з каталогу "Дисципліни" і "Тематико-типологічного плану комплектування" (ТТПК). Бібліотека ХНУ працює з власною автоматизованою картотекою книгозабезпеченості з 2000 року.
   "Автоматизована картотека книгозабезпеченості" є самостійним програмним продуктом, який використовується на основі експорту даних з програми "УФД. Бібліотека" і дає можливість постійно володіти інформацією про книгозабезпеченість навчального процесу ВНЗ та покращувати якість обслуговування. В "Автоматизованій картотеці книгозабезпеченості" ведеться база даних "Користувачі" (кількість студентів, які навчаються в ХНУ в поточному році). Дані бази даних "Навчальні дисципліни" та "Навчальні і методичні посібники" експортуються до АКК із "УФД.Бібліотека".
   Працівники відділу комплектування та наукової обробки документів щорічно редагують дані про кількість студентів, які кафедри подають в бібліотеку на початку кожного навчального року на основі розпорядження по університету.
   Процес введення інформації розпочинається із вибірки інституту, факультету та кафедри. Після того, як вибрано кафедру, на моніторі з'являється список дисциплін із вказаною кількістю навчальних посібників та методичних матеріалів. У графі "Кількість студентів" проставляється кількість студентів, що вивчають цю дисципліну (по семестрах). Після того, як вищезгадані показники занесені до таблиці, автоматично проводиться підрахунок і у графах "Забезпеченість" з’являються показники коефіцієнту забезпеченості цієї дисципліни по семестрах.
   В такому ж плані можна визначити забезпеченість по кафедрі, адже якщо показники занесені по усіх дисциплінах, то у підсумку автоматично проставляються відповідно і загальні цифри. Для користувача створена сторінка "Вивід довідок на екран", яка дає змогу одержати потрібну інформацію. Існує дві довідки: "Довідка про книгозабезпечення за навчальний рік по кафедрі" та "Список літератури по дисциплінах". "Довідка про книгозабезпечення за навчальний рік по кафедрі" відтворює дані в тій же формі і в такому ж порядку, як вони були занесені у попередньому меню, але вона не дає права на введення даних або їх зміну. Вона надає змогу миттєво визначити:
   - Перелік інститутів, факультетів, кафедр та дисциплін, які ними вивчаються.
   - Кількість студентів, які вивчають дану дисципліну.
   - Кількість книг по кожній дисципліні.
   - Кількість назв та примірників книг на одного студента по окремій дисципліні.
   - Кількість книг на кожного студента по кафедрі.
   "Список літератури по дисциплінах" дає можливість побачити забезпеченість літературою навчальних дисциплін не лише у цифровому варіанті, а і оцінити якість забезпечення. За допомогою цих даних можна досить швидко зробити аналіз по якісному забезпеченню дисциплін літературою, визначити ступінь застарілості фонду. "Автоматизована картотека книгозабезпеченості" упродовж багатьох років користування зарекомендувала себе як система із зручним інтерфейсом, що дозволяє одержати всі необхідні показники книгозабезпеченості.
   Програмний продукт "УФД.Бібліотека", за допомогою якого обробляється весь обсяг нових надходжень, набагато полегшує роботу з комплектування автоматизоване формування облікових та фінансових документів (інвентарні книги, книги сумарного обліку, акти тощо). Технологія роботи з періодичними виданнями надає можливість проводити процес реєстрації періодичних видань з автоматичним формуванням записів електронного каталогу, з наступним аналітичним розписом -статей.
   "Електронний каталог" є найголовнішою базою даних бібліотеки. Всі види документів, які надходять до бібліотеки, заносяться в ЕК, предметизуються та штрих-кодуються. Наразі його обсяг - більше 287 тисяч назв і близько 390 тис. примірників документів. В систему ЕК входять книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, звіти з НДР, статті з періодичних видань. На сьогоднішній день в ЕК відображено весь активний фонд, включаючи періодичні видання. Видання, які знаходяться у відділі збереження фондів, заносяться в ЕК по мірі запитів читачів.
   Коли ми готували розпорядження по університету про необхідність поновлення даних у картотеці книгозабезпечення на 2011-2012 навчальний рік, нам до рук потрапив журнал "Научные и технические библиотеки" № 7 за 2010 рік. Там вміщена стаття Панаріної О.С., Сосіпатрової В.І. про книгозабезпеченість навчального процесу в Українській інженерно-педагогічній академії, про важливість книгозабезпечення навчального процесу та коментарі до цієї статті російського бібліотекознавця Е.Р. Сукіасяна, у яких він ставить питання доцільності самого книгозабезпечення у сучасній системі навчання. Автор коментарів наводить як приклад навчання в університетах США та ставить запитання всім нам: йдемо ми шляхом прогресу чи стоїмо на місці? Адже більшість бібліотек українських ВНЗ не в змозі придбати необхідну для поновлення фонду кількість нових документів, передплатити повний спектр періодичних видань, використовувати потрібні електронні бази даних, як повнотекстові, так і аналітичні.
   І, як висновок, можна сказати, що сучасні зміни у вищій освіті зумовлюють необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотеки вищого навчального закладу.
   
   Список використаної літератури:
   1. Астапенко, Т. Управління фондами: наукове підгрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова) / Т. Астапенко // Вісник книжкової палати. – 2010. – №5. – С.24-27
   2. Вилегжаніна, Т. Поточне комплектування - один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2007. – №4. – 3. С.4-7.
   4. Панарина, О.С. База данных "Книгообеспеченность" - инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формирования фонда вузовской библиотеки / О. С. Панарина, В. И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – №7. – С.10-17.
   5. Поліщук, О. Редагування електронних каталогів – новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек // Бібліотечний форум України.- 2006.- №4.- С.27-30.
   6. Стрішенець, Н. Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – №1. – С.7-15.
   7. Стрішенець, Н. Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології / Н. Стрішенець // Вісник книжкової палати. – 2009. – №2. – С.23-26.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail