Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Мацей О.О.,
м.Хмельницький
завідувачка науково-методичного відділу НБ ХНУ

Методичне забезпечення діяльності НБ ХНУ: нові підходи


   Визначені пріоритетні напрямки діяльності науково-методичного відділу НБ ХНУ. Розкрито значення формування фонду та довідкового апарату відділу; аналізування діяльності бібліотеки та її підрозділів; проведення соціологічних досліджень; підвищення кваліфікації працівників в роботі бібліотеки. Висвітлюється питання впровадження новітніх технологій у роботу відділу та діяльність книгозбірні як методичного центру бібліотек ВЗО області.

   Науково-методичний відділ наукової бібліотеки ХНУ був створений у 1987 році. Варто сказати, що за 25 років існування науково-методична діяльність не втратила свого значення. Потреба в кваліфікованій пораді, рекомендаціях, та й просто в конкретній практичній допомозі, як і раніше, велика. Працівниками відділу накопичено чималий досвід роботи з усіх питань бібліотечної діяльності. Та необхідно, відповідно до вимог часу, оновлювати її, шукати нові форми, нові шляхи. Методичний відділ прагне узгодити потреби сьогодення із змістом роботи бібліотеки. Серед пріоритетних напрямків діяльності відділу можна виокремити такі:
   
   • науковий аналіз та узагальнення статистичних показників та діяльності структурних підрозділів і бібліотеки в цілому,
   • моніторинг розвитку ресурсного і творчого потенціалу бібліотеки,
   • формування пакету професійних знань,
   • організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників,
   • консультування, інформування та методична допомога,
   • вивчення та запровадження передового досвіду,
   • створення організаційно-технологічної та нормативно-регламентуючої документації, удосконалення технологічних процесів сучасних соціальних комунікацій.
   Одним із перших серед структурних підрозділів бібліотеки науково-методичний відділ почав впроваджувати у свою роботу новітні інформаційні та Інтернет-технології. Це створило нові можливості у діяльності відділу:
   • оптимізацію традиційних форм роботи;
   • віртуальну популяризацію досвіду бібліотеки;
   • широке професійне спілкування;
   • творчу реалізацію та підвищення професійної майстерності.
   Таким чином, науково-методичний відділ книгозбірні, поєднуючи традиційні та інноваційні методи роботи, слугує підтримці ефективності професійної діяльності бібліотеки у відповідності до вимог часу.
   Сьогодні не можливо працювати і якісно виконувати свої функції, не володіючи інформацією. Науково-методичний відділ постійно поповнює створену інформаційну базу, до якої входять законодавчі акти, що стосуються бібліотечної справи, спеціалізований фонд видань з бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, бібліотечного маркетингу і менеджменту, інноваційної діяльності бібліотек (це книги, методичні матеріали й посібники, інформаційні видання, матеріали конференцій, а також фахова періодика). Документний фонд методичного відділу складає понад 2800 видань. Позитивним є те, що відділ щорічно отримує близько 20 нових назв книг з бібліотечної справи та має можливість передплати необхідної періодики. Структурний підрозділ має гарний довідковий апарат. З літа 2001 року науково-методичний відділ розпочав роботу з рекаталогізації свого ДБА. Було розроблено предметний рубрикатор, який постійно удосконалюється й доповнюється і наразі складається із понад 280 рубрик. Ведеться ретельна робота по наповненню анотованої бази даних "Бібліотечна справа", котра станом на 1.01.2012р. містить понад 37000 записів. Щорічно методичним відділом в БД заноситься понад тисячу записів. Для цього аналітично опрацьовується 12 назв періодичних фахових видань України та Росії, всі книги, які надходять у фонд відділу.
   Бібліотека, як і будь-який інший соціальний інститут, має реагувати на зміни, що відбуваються в житті суспільства. Успіх діяльності сучасної бібліотеки залежить від її готовності до своєчасних реакцій на ці зміни і власної внутрішньої мобільності. Для цього необхідно оцінити реальний стан роботи бібліотеки, проаналізувати її можливості і резерви в різних технологічних процесах. Тому працівники методичного відділу велику увагу приділяють вивченню й аналізуванню діяльності структурних підрозділів, їх статистичних показників, планів, звітів. Аналізи, що готуються методистами, завідувачами і провідними спеціалістами відділів, досліджують стан роботи бібліотеки з певних напрямів, містять прогноз розвитку, рекомендації. За минуле десятиліття проведено понад 120 аналізувань діяльності бібліотеки.
   Оцінювати ефективність діяльності бібліотеки, а також вносити пропозиції щодо покращення діяльності книгозбірні допомагають і наукові дослідження. Завдяки їм можна аналізувати статистичні показники, визначати попит, інформаційні потреби користувачів, вивчати користувацьку аудиторію – викладачів, науковців та студентів. Зазвичай, у проведенні наукових досліджень беруть участь усі структурні підрозділи, але науково-методичний відділ координує і направляє цей напрям діяльності. Планомірними та систематичними дослідженнями книгозбірня почала займатись ще з 1995 року за перспективним планом, що мав назву "Бібліотека та книга в житті молоді". Наукові дослідження, проведені бібліотекою, допомагають удосконалювати роботу, тримати руку на пульсі часу і таким чином сприяють виконанню місії — стати головним ресурсом університету в забезпеченні наукової та освітньої роботи, учасником навчального процесу. Останні п’ять років наукові дослідження проводились в рамках програми "Удосконалення створеної системи організації ресурсів та послуг бібліотеки". З 2001 року у бібліотеці проведено 20 наукових досліджень. Всі проведені у книгозбірні соціологічні дослідження свідчать про необхідність орієнтування сьогоднішньої діяльності бібліотеки на конкретні результати того чи іншого моніторингу, що дозволятиме розробляти як стратегію, так і тактику діяльності бібліотеки з огляду на нові соціальні умови життя, поліпшувати окремі технологічні процеси.
   Необхідною умовою й ефективним засобом удосконалення бібліотечних процесів є їх регламентація. Правильно складений регламентуючий документ допомагає злагоджено працювати та уникати багатьох проблем у бібліотеці. Тому одним із головних напрямків науково-методичної діяльності є робота з документацією регламентуючого характеру. Працівники науково-методичного відділу приділяють значну увага створенню і редакції інструктивно-методичних, технологічних та нормативних документів, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність працівників наукової бібліотеки. При розробці нормативних документів враховується динаміка розвитку книгозбірні, нові напрями її діяльності. З 2005 року на сайті бібліотеки у розділі "Наукова робота" ведеться повнотекстова база даних "Регламентуючі документи", яка систематично поповнюється новими, затвердженими на засіданнях методичної ради регламентуючими документами. Відповідно з БД вчасно вилучаються ті документи, які втратили чинність та відмінені рішенням методичної ради. Сьогодні БД "Регламентуючі документи" вміщує понад 120 документів, це - положення, інструкції, методичні рекомендації, пам’ятки, правила, посадові інструкції, програми та проекти. Доступ до повних текстів мають усі працівники книгозбірні та бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання. Варто зазначити, що БД користується попитом серед бібліотечних фахівців, лише за 6 місяців 2011 року лічильники зафіксували 221 звернення.
   Складова частина методичної діяльності – стратегічне планування, тобто планування основних напрямків діяльності бібліотеки, визначення чітких цілей кожного підрозділу та координація їх діяльності. Головна мета стратегічного планування – створення і підтримка відповідності між цілями діяльності бібліотеки і її потенційними можливостями. В Комплексній цільовій програмі розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2007 – 2011 рр. визначена послідовність цілей, завдань, дій та ресурсних затрат для здійснення інновацій в діяльності кожного підрозділу бібліотеки. В програмі знайшли відображення такі актуальні питання:
   1. Модернізація структури управління бібліотечними ресурсами університету.
   2. Раціональне комплектування фонду бібліотеки; збереження та управління фондом як частиною культурного спадку та інформаційного ресурсу країни.
   3. Удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання мережевих технологій та маркетингових досліджень.
   4. Проведення науково-методичної роботи. Зміцнення позиції НБ ХНУ як обласного методичного центру бібліотек ВЗО. Підвищення професійного рівня, розвиток навчання співробітників бібліотеки у відповідності до сучасних потреб і професійних стандартів.
   5. Розвиток міжнародного співробітництва.
   6. Забезпечення розвитку програми інформатизації бібліотеки шляхом зміцнення її МТБ.
   7. Оптимізація фінансових ресурсів бібліотеки.
   Підвищення кваліфікації, професійної майстерності персоналу ? відповідальна ділянка методичного забезпечення діяльності бібліотеки. Науково-методичний відділ НБ ХНУ сприяє професійній самоосвіті працівників, інформуючи бібліотекарів про нову фахову літературу на загальних заняттях з підвищення кваліфікації усього колективу та влаштовуючи щоквартально "Дні бібліотечного фахівця". Використовуючи систему індивідуального інформування для керівників та провідних фахівців структурних підрозділів, надаються консультації з різних напрямків професійного читання. Практику попередніх років – рекомендаційні списки з окремих бібліотечних проблем - останнім часом замінено на інформування через внутрішню інформаційну комп’ютерну мережу: на АРМ працівників розсилаються анотовані бібліографічні описи цікавинок професійної діяльності. Особливого значення набуває інформування колективу про теоретичні та практичні доробки колег з інших бібліотек України та зарубіжжя. Працівники науково-методичного відділу намагаються не пропустити нічого важливого та цікавого з життя бібліотек, популяризувати кращий досвід. Інформаційна складова методичної роботи в НБ розгортається у різних площинах: для забезпечення внутрішніх потреб бібліотеки, використання у корпоративних зв’язках і партнерській взаємодії з бібліотеками-членами методичного об’єднання.
   У будь-якій справі необхідно бути професіоналом. А це означає – постійно рости як спеціаліст, відкривати у собі нові творчі можливості і ніколи не зупинятись на досягнутому у професійному розвитку. Цим завданням служить система занять, орієнтована на удосконалення всіх напрямків бібліотечної діяльності. Система занять планується з урахуванням складності питань, з якими працівники стикаються у повсякденній роботі. Щорічно розробляючи плани та тематику занять з підвищення кваліфікації працівників, методисти намагаються, щоб навчання було диференційованим, задовольняло потреби усіх ланок бібліотечного персоналу, мало елементи аналізу та будувалось на передовому й інноваційному бібліотечному досвіді. Тому професійне навчання включає комплексні заходи, в яких подаються теоретичні висвітлення питань, практичний досвід, а також намічаються перспективи. Всі заняття з працівниками книгозбірні проводяться в рамках діяльності: "Школи молодого спеціаліста", "Школи керівника", "Школи комп’ютерної освіти", "Школи маркетингу". Готуються бібліотечні уроки та консультації, а також тематичні огляди. Стало традицією проводити щосереди тематичні та інформаційні огляди, в яких беруть участь не лише завідувачі структурних підрозділів, секторів і провідні фахівці бібліотеки, але й працівники І та ІІ категорій. Саме для них підготовка таких занять є школою практичного навчання.
   Складно вивчати і запроваджувати в практику новітні інформаційні технології, нові форми і методи роботи. Цей напрям діяльності вимагає чималої професійної підготовки. В 2000 році бібліотека розпочала автоматизацію усіх бібліотечно-бібліографічних процесів. Науково-методичний відділ організував цикл заходів з комп’ютеризації бібліотечних процесів і вивчення операторської роботи, проводились майстер-класи і тренінги з використання персональних комп’ютерів в роботі, працювала "Школа комп’ютерної грамотності". Проводилось навчання роботі з бібліотечними програмними продуктами, електронним каталогом та інше. Організація таких заходів - надзвичайно копітка робота і вимагає максимум професіоналізму і фахових знань.
   Важливим засобом підвищення кваліфікації є атестація працівників, яка проводилась в бібліотеці у 1999 та 2007 роках згідно з "Положенням про порядок проведення атестації бібліотечних працівників ХНУ". Її мета – підвищення ефективності діяльності. Під час атестації працівників визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, оцінюється рівень професійної підготовки, результативність і ефективність роботи з урахуванням вимог до відповідної категорії працівників, перевіряється виконання ними посадових обов’язків, зазначених у посадових інструкціях, виявляються перспективи здібних працівників, стимулюється діяльність з підвищення професійного рівня, професійної кваліфікації тощо. Динамічні якісні зміни у системі вищої освіти, зокрема, в нашому університеті, це – передусім цілеспрямований творчий пошук не тільки нових технологій навчання і виховання студентів, підвищення результативності наукової діяльності, а й перехід на нові форми бібліотечно-інформаційного забезпечення, впровадження сучасних технологій у практику нашої роботи. Ось чому останнім часом все більшого значення набуває підвищення кваліфікації на державному рівні. У березні – травні 2011 року 20 працівників НБ ХНУ пройшли дистанційне навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. В рамках курсу "Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів" працівники виконували самостійні, практичні та контрольні завдання, брали участь у онлайн-дискусіях за модулями "Проектна діяльність в бібліотеках", "Психологічні основи управління бібліотекою", "Адвокаційна діяльність бібліотек: захист та лобіювання інтересів". На заключному етапі підсумкову лекцію у бібліотеці прочитала Шевченко Ірина Олександрівна - директор ІПО НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, президент Української бібліотечної асоціації. З березня 2001 року методичне об’єднання бібліотек вищих закладів освіти Хмельницької області очолює наукова бібліотека ХНУ, а виконавчим органом є науково-методичний відділ, який займається збором та узагальненням державної статистичної звітності про діяльність бібліотек ВЗО області, проведенням соціологічних досліджень для наукового планування, узагальненням інформації про діяльність бібліотек, інформує книгозбірні об'єднання про нормативні документи (рішення НМБК, конференції, засідання), кращий досвід бібліотек та інші документи. Особлива увага в роботі методичного об’єднання приділяється консультуванню. Впродовж усього часу надаються консультації керівникам бібліотек об’єднання, провідним фахівцям. Консультаційна допомога стосується проблематики роботи з персоналом в сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, впровадження новітніх інформаційних технологій, пошуку додаткових джерел фінансування, організації роботи бібліотек з бібліотечними програмними продуктами, проведення соціологічних досліджень, вивчення потреб користувачів, ступеня їх задоволення рівнем обслуговування. Сьогодні працівники науково-методичного відділу активно використовують таку якісно нову послугу, як дистанційне консультування в режимі "запит – відповідь". Таким чином, консультування не втрачає свого значення, а є однією з основних форм методичної роботи. Слід відмітити, що, надаючи консультації, інформуючи бібліотеки про новинки у бібліотечній царині, ми прагнемо налагоджувати контакти з використанням новітніх технологій. Тому через засоби Веб-сайту представляємо для бібліотекарів багато корисної інформації. Зокрема, на сторінці "Методичне об’єднання", ведеться віртуальна виставка "Сучасна бібліотека: напрямки та стратегії розвитку", яка складається із 11 розділів і постійно доповнюється новими фаховими виданнями. Кожна книга представлена у такому вигляді: зображення, бібліографічний опис з анотацією, зміст та додаткова бібліографія, - це гіперпосилання на відповідні рубрики ЕК бібліотеки. Для бібліотек об’єднання є можливість не лише переглянути інформацію про новинки, але й, ознайомившись зі змістом, замовити копії певних сторінок представлених видань, які науково-методичний відділ надішле електронною поштою.
   Багато нових та корисних знань бібліотекарі методичного об’єднання отримують з інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", який за рішенням методичної ради №3 від 28.09.2004 року готує та видає науково-методичний відділ НБ. Розповсюджуючи нові, перспективні ідеї, форми та методи бібліотечної роботи, спочатку бюлетень видавався один раз на рік. Але, зважаючи на великий досвід працівників книгозбірень та необхідність висвітлення роботи бібліотек методичного об’єднання на сторінках видання, з 2008 року бюлетень виходить друком уже двічі на рік. Електронні версії усіх номерів бюлетеня розміщені на сайті бібліотеки у розділі "Методичне об’єднання".
   Особливе місце в системі підвищення кваліфікації як працівників НБ ХНУ, так і методичного об’єднання займає така форма, як науково-практичні конференції, семінари, спрямовані на глибоке вивчення досвіду, теоретичне його осмислення, вироблення практичних рекомендацій. Наукова бібліотека ХНУ останнім часом перейшла до нової практики – щорічного їх проведення. Так, за минуле десятиріччя проведено 11 заходів, у тому числі і два зональні. Це зональна науково-практична конференція "Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблем" та нарада-семінар "Бібліотеки вищих навчальних закладів Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку".
   Варто зазначити, що усі інформаційні повідомлення, програми конференцій, тези доповідей та фото, звіти заходів розміщені на сайті у розділі "Наукова робота". У цьому ж таки розділі знаходиться повнотекстова база даних "Наукові публікації працівників бібліотеки", яка розкриває наукові досягнення книгозбірні з 2001 року і включає в себе 135 публікацій в наукових фахових періодичних виданнях, збірниках матеріалів конференцій, інформаційному бюлетені "Бібліотека в освітньому просторі" та ін.
   Сьогодні бібліотека вишу – це не допоміжний ресурс навчального закладу, а одна із головних ланок навчального та наукового процесу, сучасний інформаційний підрозділ. Змінюється життя університету і, відповідно, його бібліотеки, яка є візитною карткою ВНЗ. Тому потрібно йти в ногу з часом, розвиватись професійно, просувати нові ідеї та задуми, одним словом, відповідати високому призначенню університетської бібліотеки. Попереду у нас, методистів, багато завдань, ідей, планів, втіливши котрі ми зробимо нашу книгозбірню ще привабливішою, сучаснішою, більш необхідною читачеві.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail