Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Мацей О. О.
   
   

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЧАСУ


   У кожної бібліотеки, структурного підрозділу є своя історія. Історію створення та діяльності має і науково-методичний відділ наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
   Як свідчать архівні дані, посаду старшого методиста введено у штат бібліотеки ще 25 жовтня 1981 р., але методичний відділ як окремий структурний підрозділ книгозбірні був створений лише у 1987 р. Вже тоді методична служба бібліотеки взяла на себе функції інноваційної організації, перетворилась на лабораторію передового досвіду, базу підвищення кваліфікації. Характерним став постійний пошук, робота на випередження, потяг до нового, із збереженням бібліотечних традицій. Очолила відділ (1987–2002 рр.). Раїса Митрофанівна Рибалко, фахівець високої кваліфікації. Саме вона формувала фонд методичного відділу, його довідковий апарат, багато читала, переймала досвід, відвідуючи бібліотеки відомих ВНЗ України та країн СНД. Значну увагу завідуюча відділом приділяла вивченню й впровадженню у практику роботи бібліотечних стандартів. Було розроблено багато власної регламентуючої документації. Це положення про відділи і сектори, посадові та технологічні інструкції на окремі бібліотечні процеси. Розуміючи необхідність удосконалення системи управління, планування та звітності Раїса Митрофанівна запровадила квартальні, річні плани та звіти структурних підрозділів і бібліотеки, було введено стандартизовані бланки, єдині форми обліку всіх бібліотечних процесів, а також щоденний облік роботи на усіх пунктах обслуговування, встановлено контроль за виконанням планових показників. Обіймаючи найбільш складну ділянку бібліотечної діяльності, Р. Рибалко була постійним помічником керівника бібліотеки, фахівцем з управління нововведеннями, разом із керівництвом проводила роботу з удосконалення управління бібліотекою, організації праці, створила систему підвищення кваліфікації.
   У 2001 р. у штат відділу введено посаду головного бібліотекаря. У науково-методичний відділ прийшла працювати молода, енергійна, ініціативна й творча Катерина Анатоліївна Чабан, яка через рік очолила науково-методичний відділ НБ ХНУ (2002–2007 рр.). За шість років діяльності в бібліотеці працювала над розробкою методики бібліотечної роботи і розглядала її як невід’ємну складову науково-дослідницької діяльності. Проводила соціологічні дослідження, моніторинг діяльності книгозбірні, надавала практичну допомогу у впровадженні та освоєнні працівниками новітніх інформаційних технологій, кращого передового досвіду. Катерина Чабан готувала наукові публікації та виступала на конференціях бібліотек ВНЗ України, ділячись таким чином досвідом із колегами. Саме з її ініціативи започатковано випуск інформаційного бюлетеня для бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького методичного об’єднання "Бібліотека в освітньому просторі".
   Перші роки роботи методичного відділу ознаменовані впровадженням нових, цікавих форм і методів роботи з розкриття та ефективного використання фондів, покращення бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Вперше почав застосовуватись програмний метод планування. У 1995 р. у тісній співпраці головних спеціалістів усіх структурних підрозділів було складено перспективний план "Бібліотека та книга в житті молоді", в рамках якого планомірно й систематично проводяться наукові дослідження. Програма автоматизації бібліотеки на 1999–2003 роки, Комплексна програма розвитку бібліотеки на 2002–2006 рр., Комплексна цільова програма розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2007–2011 роки визначили шляхи розвитку бібліотеки на цей період. В результаті пошуків шляхів адаптації до нових умов методична служба розвивала та впроваджувала нові напрями роботи: прогнозування, менеджмент, маркетинг, нові види науково-методичних послуг.
   Завдяки високому професіоналізму співробітників, які очолювали методичну службу, їх творчій, самовідданій праці, відповідальності, цілеспрямованості наукова бібліотека досягла значних успіхів, вийшла на новий рівень діяльності. Варто зауважити, що за 25 років існування науково-методична діяльність не втратила свого значення. Потреба в кваліфікованій пораді, рекомендаціях, та й просто в конкретній практичній допомозі, як і раніше, велика. Працівниками відділу накопичено чималий досвід роботи з усіх питань бібліотечної діяльності. Та необхідно, відповідно до вимог часу, оновлювати її, шукати нові форми, нові напрямки. Методичний відділ прагне узгодити потреби сьогодення із змістом роботи бібліотеки. Серед пріоритетних напрямів діяльності відділу виділимо наступні:
   – науковий аналіз та узагальнення статистичних показників та діяльності структурних підрозділів і бібліотеки в цілому;
   – моніторинг розвитку ресурсного і творчого потенціалу бібліотеки,
   – формування пакету професійних знань;
   – організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників;
   – консультування, інформування та методична допомога;
   – вивчення та запровадження передового досвіду;
   – створення організаційно-технологічної та нормативно-регламентуючої документації;
   – удосконалення технологічних процесів.
   Безпосереднім організатором методичної діяльності в бібліотеці є методична рада, яка вирішує організаційно-методичні питання діяльності усіх структурних підрозділів бібліотеки. На засіданнях методичної ради постійно розглядаються результати наукових досліджень і розробок, аналізи діяльності, які сприяють підвищенню якості та ефективності роботи, приймаються рішення щодо покращення діяльності бібліотеки, затверджуються нові та відредаговані регламентуючі документи. Нововведення, які вносяться в технологічні процеси, знаходять своє методичне забезпечення в формі регламентуючої документації.
   Сьогодні не можливо працювати і якісно виконувати свої функції, не володіючи інформацією. Науково-методичний відділ постійно поповнює створену інформаційну базу, до якої входять законодавчі акти, що стосуються бібліотечної справи, спеціалізований фонд видань з бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, бібліотечного маркетингу і менеджменту, інноваційної діяльності бібліотек (це книги, методичні матеріали й посібники, інформаційні видання, матеріали конференцій, а також фахова періодика). Зараз відділ має гарний довідковий апарат. З літа 2001 року науково-методичний відділ розпочав роботу з рекаталогізації свого довідкового апарату. Було розроблено предметний рубрикатор, який постійно удосконалюється й доповнюється і наразі складається із 280 рубрик. Ведеться ретельна робота з наповнення бази даних "Бібліотечна справа", котра містить понад 22880 записів (станом на 1.09.2011 р.).
   Методична робота – це мистецтво керувати організаційними та технологічними процесами бібліотеки. Вона базується на вивченні й аналізі діяльності структурних підрозділів, їх статистичних показників, планів, звітів методом перевірки. Аналізи, що готуються методистами, завідувачами і провідними спеціалістами відділів, досліджують стан роботи бібліотеки з певних напрямів, містять прогноз розвитку, рекомендації. Постійний моніторинг діяльності дає змогу більш глибоко проаналізувати роботу, дати експертну оцінку і, відповідно, зробити правильний прогноз на подальший розвиток бібліотеки. Тому аналізи проводяться у бібліотеці щорічно. За минуле десятиліття проведено понад 110 аналізувань діяльності бібліотеки. Серед них: вивчення використання фондів структурних підрозділів, аналіз якості наповнення тематичного рубрикатора ЕК бібліотеки ХНУ з розділу "Бібліотечна справа", аналізи якості ведення бази даних "Тематичний каталог" та темпів рекаталогізації фонду ВКЗ, вивчення питання ефективності реформування системи підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ХНУ, дослідження виставкової діяльності, аналіз роботи з виконання інноваційного проекту "Від якості інформаційно-бібліографічного обслуговування до якості освіти", вивчення діяльності кафедральних бібліотек, обслуговування користувачів в рамках віртуальної довідкової служби, аналіз участі НБ ХНУ в міжбібліотечній кооперації з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва, робота і наповнення web-сайту бібліотеки та багато інших.
   Аналізувати діяльність бібліотеки, оцінювати її ефективність та вносити пропозиції щодо покращення діяльності книгозбірні допомагають і наукові дослідження. Завдяки анкетним опитуванням можна вивчати статистичні показники, аудиторію користувачів – викладачів, науковців та студентів, визначати попит, інформаційні потреби користувачів. Зазвичай, у проведенні наукових досліджень беруть участь усі структурні підрозділи, але науково-методичний відділ координує і направляє цей напрям діяльності. Планомірними та систематичними дослідженнями книгозбірня почала займатись з 1995 року за перспективним планом, що мав назву "Бібліотека та книга в житті молоді". Наукова бібліотека Хмельницького національного університету постійно шукає нові підходи до процесу обслуговування користувачів, удосконалює свою діяльність, розширюючи спектр бібліотечно-інформаційних послуг, шукає нові шляхи удосконалення форм і методів роботи. У вирішенні цих складних завдань допомагає бібліотечний маркетинг, який дає можливість зробити необхідний вибір доступних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності і одночасно вимагає переосмислення роботи бібліотеки з позицій її користувачів. Наукові дослідження, проведені бібліотекою, допомагають удосконалювати роботу, тримати руку на пульсі часу і таким чином сприяють виконанню місії – стати головним ресурсом університету в забезпеченні наукової та освітньої роботи, учасником навчального процесу. Останні п’ять років наукові дослідження проводились в рамках програми "Удосконалення створеної системи організації ресурсів та послуг бібліотеки". З 2001 року у бібліотеці проведено 20 наукових досліджень. Серед них такі:
   – традиції та інновації в роботі бібліотеки: "за" та "проти" (2001);
   – якість бібліотечного обслуговування очима читачів (2002);
   – інформаційні потреби користувачів бібліотеки в контексті особистісно-орієнтованої освіти (2004);
   – використання бібліотечних ресурсів та задоволення читацького попиту (2005);
   – комфортність обслуговування користувачів в НБ ХНУ (2009);
   – нові бібліотечні послуги та сервісні інновації: пошук можливостей (2011);
   Якість для бібліотеки – це орієнтир на інтереси користувачів, постійне задоволення їх інформаційних потреб відповідно до навчальних, наукових, професійних запитів, покращення ефективності бібліотечних послуг. Для підвищення якості інформаційно-бібліотечних послуг перед книгозбірнею виникла необхідність у розробці узагальненої методології для ефективного керування якістю функціонування бібліотечної системи.
   Тому, одним із головних напрямів науково-методичної діяльності є робота з документацією регламентуючого характеру. Адже необхідна умова і ефективний засіб удосконалення бібліотечних процесів – їх регламентація. Працівники науково-методичного відділу приділяють значну увага створенню і редакції інструктивно-методичних, технологічних та нормативних документів, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність працівників наукової бібліотеки. При розробці нормативних документів враховується динаміка розвитку книгозбірні, нові напрями її діяльності. З 2005 року на сайті бібліотеки у розділі "Наукова робота" ведеться база даних "Регламентуючі документи", яка систематично поповнюється новими, затвердженими на засіданнях методичної ради регламентуючими документами. Відповідно з БД вчасно вилучаються ті документи, які втратили чинність та відмінені рішенням методичної ради. Сьогодні БД "Регламентуючі документи" вміщує понад 120 документів, це – положення, інструкції, методичні рекомендації, пам’ятки, правила, посадові інструкції, програми та проекти. Доступ до повних текстів мають усі працівники книгозбірні та бібліотек ВЗО Хмельницького обласного методичного об’єднання.
   Складова частина методичної діяльності – стратегічне планування, тобто планування основних напрямів діяльності бібліотеки, визначення чітких цілей кожного підрозділу та координація їх діяльності. Головна мета стратегічного планування – створення і підтримка відповідності між цілями діяльності бібліотеки і її потенційними можливостями. У Комплексній цільовій програмі розвитку наукової бібліотеки університету на 2007–2011 рр. визначена послідовність цілей, завдань, дій та ресурсних затрат для здійснення інновацій в діяльності кожного підрозділу бібліотеки. У програмі знайшли відображення наступні актуальні питання:

  1. Модернізація структури управління бібліотечними ресурсами університету; удосконалення структури бібліотеки.
  2. Раціональне комплектування фонду бібліотеки; збереження та управління фондом як частиною культурного спадку та інформаційного ресурсу країни.
  3. Удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання мережевих технологій та маркетингових досліджень. Заміна форм та якості послуг користувачам. Створення комфортних умов для користувачів та персоналу бібліотеки.
  4. Проведення науково-методичної роботи. Зміцнення позиції НБ ХНУ, як обласного методичного центру бібліотек ВЗО. Підвищення професійного рівня, розвиток навчання співробітників бібліотеки відповідно до сучасних потреб і професійних стандартів.
  5. Розвиток міжнародного співробітництва.
  6. Забезпечення розвитку програми інформатизації бібліотеки шляхом зміцнення її МТБ.
  7. Оптимізація фінансових ресурсів бібліотеки.
   Ефективність і якість роботи бібліотеки багато в чому залежить від кваліфікації і професіоналізму її працівників. Науково-методичний відділ НБ ХНУ сприяє професійній самоосвіті працівників, інформуючи бібліотекарів про нову фахову літературу на загальних заняттях з підвищення кваліфікації усього колективу та влаштовуючи щоквартально "Дні бібліотечного фахівця". Використовуючи систему індивідуального інформування для керівників та провідних фахівців структурних підрозділів, надаються консультації з різних напрямків професійного читання. Практику попередніх років – рекомендаційні списки з окремих бібліотечних проблем – останнім часом замінено на інформування через внутрішню інформаційну комп’ютерну мережу: на АРМ працівників розсилаються анотовані бібліографічні описи цікавинок професійної діяльності. Особливого значення набуває інформування колективу про теоретичні та практичні доробки колег з інших бібліотек України та зарубіжжя. Працівники науково-методичного відділу намагаються не пропустити нічого важливого та цікавого з життя бібліотечної спільноти, популяризувати кращий досвід. Інформаційна складова методичної роботи в НБ розгортається у різних площинах: для забезпечення внутрішніх потреб бібліотеки, використання у корпоративних зв’язках і партнерській взаємодії з бібліотеками-членами методичного об’єднання.
   Завданням постійного зростання та відкриттю у собі нових творчих можливостей служить система занять, орієнтована на удосконалення всіх напрямків бібліотечної діяльності. Система занять планується з урахуванням складності питань, з якими працівники стикаються у повсякденній роботі. Розробляючи систему занять з підвищення кваліфікації працівників, методисти намагаються, щоб навчання було диференційованим, задовольняло потреби усіх ланок бібліотечного персоналу, мало елементи аналізу та будувалось на передовому й інноваційному бібліотечному досвіді. Тому професійне навчання включає комплексні заходи, в яких подаються теоретичні висвітлення питань, практичний досвід, а також намічаються перспективи. Всі заняття з працівниками книгозбірні проводяться в рамках діяльності "Школи молодого спеціаліста", "Школи керівника", "Школи комп’ютерної освіти", "Школи маркетингу". Готуються бібліотечні уроки та консультації, а також тематичні огляди. Стало традицією проводити щосереди тематичні та інформаційні огляди, в яких беруть участь не лише завідувачі структурними підрозділами, секторами і провідні фахівці бібліотеки, але й працівники першої та другої категорій. Саме для них підготовка таких занять є школою практичного навчання.
   Важливим засобом підвищення кваліфікації є атестація працівників, яка проводилась в бібліотеці у 1999 та 2007 рр. за "Положенням про порядок проведення атестації бібліотечних працівників ХНУ". Її мета – підвищення рівня професійної майстерності, якості та ефективності роботи усього кадрового складу книгозбірні. Під час атестації працівників визначали стан кваліфікації, відповідність займаній посаді, оцінювався стан професійної підготовки, результативність і ефективність роботи з урахуванням вимог до відповідної категорії працівників, перевірялись виконання ними посадових обов’язків, зазначених у посадових інструкціях, виявлялись перспективи здібних працівників, стимулювалася діяльність з підвищення професійного рівня, професійної кваліфікації тощо.
   У 2002 р. з керівниками підрозділів та головними фахівцями бібліотеки проведено відкритий семінар "Концепція побудови та оптимального розвитку для українських бібліотек. Маркетингова концепція бібліотеки ТУП" за участю модератора Інноваційного центру бібліотечного менеджменту Науково-технічної бібліотеки НТУ України "КПІ" С.І. Барабаш (28 працівників). 18 фахівців бібліотеки підвищували кваліфікацію на курсах Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв за програмою "Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотеки" за участю керівника Центру, к.п.н., проф. В.К. Скнар. Через два роки, у березні 2004, співробітники взяли участь у проблемно-модульному навчанні "Бібліотеки у сучасному світі: нові вимоги і тенденції". Модульність занять забезпечувалась шляхом відпрацювання індивідуальних та групових завдань. Навчання проводили представники Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти: проф. Скнар Валентина Кирилівна та менеджер навчальних програм, доцент, к.п.н. Шевченко Ірина Олександрівна. Заняття мобілізували учасників навчання на вирішення завдань, поставлених перед бібліотекою участю університету в Болонському процесі, допомогли отримати відповіді на запитання працівників щодо підвищення статусу бібліотечної професії, розробити інноваційні напрямки розвитку бібліотеки. У березні – травні 2011 року працівників НБ ХНУ проходили дистанційне навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. В рамках курсу "Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів" працівники виконували самостійні, практичні та контрольні завдання, брали участь у он-лайн-дискусіях за модулями "Проектна діяльність в бібліотеках", "Психологічні основи управління бібліотекою", "Адвокаційна діяльність бібліотек: захист та лобіювання інтересів". На заключному етапі підсумкову лекцію у бібліотеці прочитала Шевченко Ірина Олександрівна – директор ІПО НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, президент Української бібліотечної асоціації.
   З березня 2001 р. методичне об’єднання бібліотек вищих закладів освіти Хмельницької області очолює наукова бібліотека ХНУ, а виконавчим органом є науково-методичний відділ, який займається збором та узагальненням державної статистичної звітності про діяльність бібліотек ВЗО області, проведенням соціологічних досліджень для наукового планування, узагальненням інформації про діяльність бібліотек, інформує книгозбірні об’єднання про нормативні документи (рішення НМБК, конференції, засідання), кращий досвід бібліотек та інші документи. Головним напрямом в роботі методичного відділу і популярною та затребуваною формою методичної допомоги є професійне консультування. Незважаючи на традиційність даного напрямку, надання консультацій залишається сьогодні досить актуальним. Тому особлива увага в роботі методичного об’єднання приділяється консультуванню – надаються консультації керівникам бібліотек об’єднання, провідним фахівцям. Тематика запитів для надання консультативної допомоги стосується проблематики роботи з персоналом в сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, впровадження новітніх інформаційних технологій, пошуку додаткових джерел фінансування, організації роботи бібліотек з бібліотечними програмними продуктами, проведення соціологічних досліджень, вивчення потреб користувачів, ступеня їх задоволення рівнем обслуговування. Із запровадженням новітніх інформаційних технологій система консультування постійно удосконалюється. Для оперативної відправки інформації у бібліотеки методичного об’єднання використовуються електронна пошта та електронна доставка документів. Сьогодні працівники науково-методичного відділу активно використовують таку якісно нову послугу, як дистанційне консультування в режимі "запит-відповідь".
   Слід відмітити, що, надаючи консультації, інформуючи бібліотеки про новинки у бібліотечній царині, ми прагнемо налагоджувати контакти з використанням новітніх технологій. Тому через засоби web-сайту представляємо для бібліотекарів багато корисної інформації. Зокрема, на сторінці "Методичне об’єднання" ведеться віртуальна виставка "Сучасна бібліотека: напрямки та стратегії розвитку", яка складається із 11 розділів і постійно доповнюється новими фаховими виданнями. Кожна книга представлена у такому вигляді: зображення, бібліографічний опис з анотацією, зміст та додаткова бібліографія – це гіперпосилання на відповідні рубрики ЕК бібліотеки. Для бібліотек об’єднання є можливість не лише переглянути інформацію про новинки, але й за змістом замовити копії певних сторінок представлених видань, які науково-методичний відділ надішле електронною поштою.
   Багато нових та корисних знань бібліотекарі методичного об’єднання отримують з інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", який за рішенням методичної ради №3 від 28.09.2004 року готує та видає науково-методичний відділ НБ. Розповсюджуючи нові, перспективні ідеї, форми та методи бібліотечної роботи, спочатку бюлетень видавався один раз на рік. Але, зважаючи на великий досвід працівників книгозбірень та необхідність висвітлення роботи бібліотек методичного об’єднання на сторінках видання, з 2008 року бюлетень виходить друком уже двічі на рік.
   Особливе місце в системі підвищення кваліфікації як працівників НБ ХНУ, так і методичного об’єднання займає така форма, як науково-практичні конференції, семінари, спрямовані на глибоке вивчення досвіду, теоретичне його осмислення, вироблення практичних рекомендацій. Методичне об’єднання останнім часом перейшло до нової практики – щорічного їх проведення. Так, за минуле десятиріччя проведено 11 заходів, у тому числі і два зональних:
   2001 – Зональна науково-практична конференція "Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблем". На конференцію були запрошені представники бібліотек вищих закладів освіти західного регіону, міст Києва та Миколаєва.
   2005 – Нарада-семінар "Бібліотеки вищих навчальних закладів Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку". У роботі семінару брали участь представники сорока книгозбірень України, усього 70 бібліотечних фахівців.
   Варто зазначити, що усі інформаційні повідомлення, програми конференцій, тези доповідей та фотозвіти розміщені на сайті у розділі "Наукова робота". У цьому ж таки розділі знаходиться повнотекстова база даних "Наукові публікації працівників бібліотеки", яка розкриває наукові досягнення книгозбірні з 2001 року і включає в себе 129 публікацій в наукових фахових періодичних виданнях, збірниках матеріалів конференцій, інформаційному бюлетені "Бібліотека в освітньому просторі" та ін.
   Підбиваючи підсумки діяльності науково-методичного відділу за останнє десятиліття, виходячи із загальної практики та власного досвіду, варто сказати, що методичній службі у діяльності бібліотеки належить провідна роль. Адже багато з того, що домоглися в книгозбірні – результат копіткої праці методистів.
   Сьогодні у методистів багато завдань, ідей, планів і енергії для їх впровадження, достатньо професіоналізму, компетентності, способів сприймати усе нове, щоб зробити бібліотеку ще привабливішою, сучаснішою, більш необхідною читачеві.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
   e-mail