Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Таланчук О. Б.,
м.Хмельницький

Електронна бібліотека - потреба часу


   В статті розглядаються завдання електронних бібліотек на сучасному етапі та переваги використання сучасних технологій при формуванні фонду електронної бібліотеки. Описані особливості обслуговування користувачів електронними документами. Наведені шляхи та джерела комплектування фонду електронної бібліотеки Хмельницького національного університету.

   Ми живемо в час, коли досягнення комп’ютерних та інформаційних технологій так швидко проникають у наше приватне та професійне життя, що навіть така інституція як Бібліотека набуває дещо іншого значення. Сучасні користувачі бібліотек вже не задовольняються колишнім асортиментом послуг, які надаються бібліотеками. Дійсно, бібліотека нашого часу – це місце зберігання як традиційних документів, так і нових електронних ресурсів.
    За нашого часу розвинутим суспільством називають інформаційне суспільство, розвинутою країною – інформаційну країну. Тож в основу зростання сучасної економіки покладено обмін інформацією. На засадах інформаційних технологій відбуваються трансформації, які характеризують глибокі соціокультурні зміни. Передбачається активне використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в різних сферах економіки, науки, освіти та культури. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій позитивно вплинув на якість традиційних засобів наукових комунікацій, розширив їх можливості, сприяв появі нових електронних засобів і форм взаємодії вчених, створив умови для базових змін в інформаційно-бібліотечному забезпеченні науки.
   Сьогодні в сфері освіти і науки відбуваються значні зміни, які, насамперед, стосуються змісту і технологій освіти:
   • Впровадження моделей неперервної професійної освіти
   • Введення нового переліку професій та напрямів підготовки в професійній освіти
   • Впровадження нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу
   • Реалізація системи заходів щодо забезпечення участі України в Болонському процесі з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти
   У сфері освіти сьогодні актуальне використання електронних підручників, систем тестування і контролю знань, елементів управління навчальним процесом. Одним із неперевершених досягнень сучасності є комп’ютерна мережа Інтернет, впровадження можливостей якої можна порівняти лише з винаходом радіо або телебачення у свій час. Інтенсивний розвиток Інтернет-технологій привніс новий імпульс у розробку освітніх програмних продуктів. Створення програм для дистанційного навчання виділилося в окрему галузь програмного бізнесу.
   Вимоги сьогодення диктують і нові потреби. Споживачам необхідна не тільки оперативна інформація, але й оперативні форми її надання.
   Сьогодні вищі навчальні заклади, які працюють в умовах реформування, чекають змін і від бібліотек, мобільності та якості в інформаційному забезпеченні. Перед бібліотекою постає виконання високої місії переходу від інформаційного суспільства до відкритої бібліотеки та суспільства знань.
   Основне завдання бібліотек на нинішньому етапі їх розвитку - забезпечення повноти й оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів за рахунок надання їм об'єднаних інформаційних ресурсів і засобів пошуку в них з максимально ефективним використанням бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.
   Природно, все це багато в чому залежить від стану бібліотечної справи, впровадження в бібліотеках сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних систем, спрямованих на забезпечення безперешкодного доступу читачів до інформації та знань.
   Сучасний стан інформатизації вимагає від бібліотек абсолютно нових підходів як до формування фондів, так і надання інформації користувачеві. Тут можна говорити про такий напрямок діяльності бібліотек, як створення електронних бібліотек. Формування традиційного фонду та електронного виду має відбуватися у тісному взаємозв'язку, так як вони повинні доповнювати один одного і забезпечувати бібліотечно-інформаційне обслуговування на якісному рівні.
   Контент електронних бібліотек становлять: електронні версії видань, що випускаються бібліотеками; документи методичного, нормативно-правового характеру; колекції відсканованих видань з бібліотечного фонду, вільні від зобов'язань по авторському праву. Є різні версії відношення до інформаційних джерел віддаленого доступу. Одні спеціалісти вважають, що до складу електронної бібліотеки можуть входити тільки документи, що знаходяться на сервері бібліотеки. Інші притримуються точки зору, що документи, до яких забезпечений доступ на постійній основі, являються елементом електронної бібліотеки, і відомості про них, по можливості, повинні бути включені в електронний каталог. Створення електронних бібліотек – досить масштабне завдання, що вимагає об'єднання зусиль фахівців з різних галузей – інформатики, обчислювальної техніки, інформаційних і телекомунікаційних технологій, бібліотечної, архівної справи тощо. Особливе значення має використання електронних бібліотек у справі навчання та виховання молоді, підвищення рівня культури суспільства.
   Бібліотеки пройшли стрімкий шлях від замкненої системи до навігатора в світовому інформаційному просторі. Нині бібліотеки впроваджують ІКТ в усі сфери своєї діяльності: від управління бібліотечно-бібліографічними технологіями до створення власних електронних ресурсів. Бібліотеки стають виробниками власних електронних інформаційних ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналітичної інформації формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в електронному вигляді створюється наукова і методична література. Здійснюються робота з оцифровування першоджерел з бібліотечних фондів та формування колекцій електронних документів, яка будується на принципах оперативності та доступності інформації: віртуальна бібліографічна довідка, електронна доставка документів.
   Для задоволення потреб користувача, забезпечення оперативного доступу до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних, наукова бібліотека Хмельницького національного університету, гармонійно поєднуючи традиційні інформаційні ресурси, засвоює та активно впроваджує сучасні досягнення в галузі інформаційних, комунікаційних і мультимедійних технологій в бібліотечні процеси, працює над формуванням потужної електронної бібліотеки. Саме бібліотека взяла на себе значну роль у формуванні електронних масивів наукових знань та організації доступу до них. Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки університету є формування електронної бібліотеки із забезпеченням віддаленого доступу.
   Наукова бібліотека університету поєднує традиційні та електронні інформаційні ресурси, індивідуальні та корпоративні методи роботи, вирішує проблеми культурно-просвітницької діяльності, впроваджує інноваційні технології у бібліотечну практику.
   Електронна бібліотека сприяє підвищенню рівня навчального процесу, інформаційно підтримує навчальний процес та навчальну роботу в університеті. Створення бази даних "Електронна бібліотека" підвищує загальний рівень викладання та престижу навчального закладу.
   Щодо формування фонду електронної бібліотеки ХНУ. Створення повнотекстової бази даних електронних документів — це один з перспективних напрямків роботи, над яким працює наукова бібліотека ХНУ. У вересні 2004 року затверджена концепція електронної бібліотеки, яка ставить на меті обґрунтування основних засад та напрямків розвитку електронної бібліотеки університету. База даних створюється з метою доступу до документів, надання яких користувачам обмежене, забезпечується доступ до інформації, яка існує виключно в електронному вигляді, підвищується книгозабезпеченість навчальних дисциплін за рахунок повнотекстових електронних версій підручників. Електронна бібліотека являється частиною фонду, що доповнює основний фонд бібліотеки.
   Джерелами наповнення повнотекстової бази даних є:
   - електронні ресурси структурних підрозділів університету (факультетів, кафедр і т.п.);
   - роботи викладачів – монографії, навчальні посібники, методичні вказівки і т. п., які вийшли з друку у видавничо-поліграфічного центрі університету (в електронному вигляді вони розміщуються на сайті в обов’язковому порядку);
   - інформаційні ресурси, що надходять у бібліотеку на оптичних і магнітних носіях – CD і DVD диски, дискети (для обслуговування користувачів бібліотеки створюються копії цих документів);
   - відскановані підручники, журнали та інші матеріали, що надходять у бібліотеку на паперових носіях;
   - документи, що передаються в ЕБ науковцями та співробітниками ХНУ. На днях кафедр, днях інформації та інших заходах проводиться робота по залученню викладачів до співпраці;
   - ресурси Internet;
   - електронні копії документів з інших вузів згідно договорів про співробітництво.
   Для формування бази даних "Електронна бібліотека" у 2007р. був створений відділ електронної бібліотеки, який безпосередньо займається скануванням документів, створенням та обробкою електронних копій, реєстрацією електронних ресурсів у БД. Крім цього, проводяться роботи по завантаженню документів з мережі Internet, оскільки деякі видання можуть з’являтись у електронному вигляді у Internet раніше, ніж паперові оригінали у бібліотеці. Головне завдання відділу електронної бібліотеки – якісне наповнення повнотекстової бази даних "Електронна бібліотека" та оперативне обслуговування користувачів електронними ресурсами. Обслуговування електронними документами має свої специфічні особливості. Електронна книга не видається студенту на певний термін. Він може скористатися нею у будь-який час при наявності читацької картки та точки доступу до мережі Інтернет. Варто зазначити, що студенти – досить активні користувачі електронної бібліотеки. Сьогоднішні користувачі звертаються до повнотекстової бази даних частіше через web-сайт бібліотеки, а їх кількість в порівнянні з 2007 роком зросла майже в 4 рази.
   На початок 2007 року база даних "Електронна бібліотека" містила більше 2000 електронних документів. На сьогоднішній день – більше 5000. Щодня кількість електронних документів зростає відповідно до запитів користувачів. У 2010 р. відділ почав роботу по створенню повних текстів дисертацій та авторефератів, яких на сьогодні у базі даних близько 100. Доступ до них можливий лише у локальній мережі, у віддаленому режимі (через Інтернет) користувачі можуть переглядати список дисертацій, які є в електронному вигляді.
   Електронні ресурси зберігаються на сервері бібліотеки у форматах PDF, DJVU, HTML. Доступ до них можливий як у локальному, так і у віддаленому режимі. Користуватись повнотекстовою базою даних мають можливість лише зареєстровані студенти, які мають читацьку картку. Це пов’язано із захистом авторських прав.
   З метою більш ефективного використання Internet на сайті бібліотеки (http://lib.khnu.km.ua/) розміщені посилання на ресурси, які містять зібрання книг і текстів різного профілю, спеціалізовані віртуальні бібліотеки, літературні твори, електронні наукові публікації.
   Автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволили бібліотеці розширити сферу послуг. Разом із традиційними послугами, наша бібліотека має можливість надавати сервісні послуги: користування ПК та мережею Інтернет; друк на принтері; сканування; збереження інформації. Головною метою функціонування бібліотеки в період освоєння інформаційних технологій є забезпечення доступності документів, інформації, знань для ефективного забезпечення освітніх та наукових потреб навчального закладу і максимально повного задоволення інформаційних потреб особистості.
   Для бібліотекаря важливим є уміння правильно оцінювати одержану інформацію, використовувати її, зберігати й переробляти, при необхідності передавати для колективного користування, створювати нову інформацію на якісно новому рівні. Бібліотечний працівник є посередником між користувачем та інформацією, а бібліотека - комунікаційним каналом, який забезпечує рух документної інформації у часі і просторі.
   Успішність функціонування бібліотеки як центру інформації зобов'язує бібліотечних фахівців швидко та адекватно реагувати на зміни в інформаційних потребах користувачів, розширювати спектр бібліотечно-інформаційних послуг, потребує систематичного вивчення нових технологій. Сучасний бібліотекар повинен вільно орієнтуватися в інформаційних ресурсах - як традиційному, так і електронному. Лише за таких умов він зможе бути навігатором у сучасному інформаційному просторі. Існуюча практика формування електронних ресурсів вимагає від бібліотекарів інформаційної грамотності, інформаційної освіти, які тісно пов'язані з інформаційною (електронною) культурою.
   Наукова бібліотека ХНУ перспективи свого розвитку пов'язує з впровадженням нових інформаційних технологій, орієнтованих на надання швидкого доступу до якісної інформації, подальше підвищення комфортності в обслуговуванні користувачів, що сприятиме розвитку бібліотеки як науково-інформаційного центру.

Список використаної літератури:
   1. Вилегжаніна, Т. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність ? / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2010. – №3. – С.4-5.
   2. Галінська, С. Існування електронних бібліотек в Україні : сучасність та перспективи / С. Галінська // Інтелектуальна власність. – 2009. – №11. – С. 17-22.
   3. Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. – 2010. – №4. – С.7-9.
   4. Киричек, Г.Г. Електронна бібліотека ВНЗ як середовище швидкого доступу до наукових та навчальних матеріалів / Г. Г. Киричек, О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства". – 2009. – С.105-112.
   5. Кіщак, Т. Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України / Т. Кіщак, О. Ткаченко // Бібліотечний вісник. – 2011. – №2. – С.17-20.
   6. Ковальчук, Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук, Н. Кучерява // Бібліотечний форум України. – 2010. – №1. – С.13-16.
   7. Колесникова, Т. Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті / Т. Колесникова // Вісник книжкової палати. – 2011. – №3. – С.23-28.
   8. Пошелюжна, Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві / Х. Пошелюжна // Інтелектуальна власність. – 2011. – №5. – С. 7-12.
   9. Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України // Бібліотечний вісник. – 2011. – №4. – С.64-68.
   10. Шахова, М.І. Управління колекцією електронних ресурсів у науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / М. І. Шахова // Бібліотека в освітньому просторі. – 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. – С.38-43.
   11. 02:004 Я77 Ярошенко, Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail