Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Великосельська О.М.,
м. Хмельницький

Інноваційні процеси та система якості в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету


   Висвітлюються питання впровадження інформаційних технологій в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив на підвищення якості обслуговування читачів, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг.

   Глобальні зміни у світі, впровадження інформаційних технологій, посилення конкуренції на світовому ринку поставило суспільство перед проблемою підвищення рівня якості продукції та послуг. Якість - дуже складна і суперечлива категорія. Вона пронизує всі аспекти життя, є основним поштовхом для діяльності кожної людини і суспільства в цілому. Можна виділити основні властивості, що визначають якість продукції та послуг, серед яких: конкурентоспроможність, терміни виконання, ціни, сервісність і комфортність обслуговування, зручність використання. Особливо гостро питання якості продукції і послуг постало сьогодні, і це пояснюється, насамперед: сильним відставанням України з питань якості від західних країн; впровадженням нових послуг і модернізацією існуючих; підвищенням конкуренції на ринку інформаційних послуг (розвиток Інтернету, книжкового ринку); створенням світового інформаційного простору; корпоративною взаємодією бібліотек, використанням корпоративних технологій і сервісів. Протягом останніх десятиріч головною проблемою в системі вищої освіти України було і залишається забезпечення якості підготовки фахівців на рівні зростаючих державних вимог. Нині ця проблема особливо гостро постає у зв'язку із входженням України у Європейський освітній простір на принципах Болонської декларації. Хмельницький національний університет організує навчальний процес за ступеневою системою підготовки фахівців на принципах Болонської декларації. Ціль діяльності університету полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.
    Наукова бібліотека Хмельницького національного університету визначила свою місію — сприяти реалізації стратегічної мети університету у підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованню багатогранної особистості. Саме наукова бібліотека університету є тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і зміст навчання та наукових досліджень. Тому пріоритетними напрямами роботи наукової бібліотеки є підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг. Для вирішення цих стратегічних завдань необхідно забезпечити високу активність інформаційного середовища. З метою поліпшення показників діяльності книгозбірні керівництво наукової бібліотеки застосовує в своїй роботі основні принципи управління якістю: орієнтація на читача, лідерство, залучення працівників, процесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшення загальних показників діяльності організації, прийняття рішень на підставі фактів, взаємовигідні відносини з постачальниками. Ці принципи лежать в основі міжнародних стандартів ISO серії 9000, що дозволяють найбільш ефективно запроваджувати систему менеджменту якості в організаціях, зокрема, і в бібліотеках.
    Інформація нині є важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, і ступінь розвитку та її доступність підносять рівень і якість вищої освіти. Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, нових форм роботи. Бібліотека залежить від своїх користувачів, тому необхідно знати і розуміти їх потреби, що існують зараз, а також які можуть виникнути в майбутньому. Тому вона повинна відповідати вимогам користувачів і прагнути перевершити їх очікування. Орієнтація на читача - це головний принцип нашої книгозбірні. На шляху реалізації головної функції бібліотеки — інформаційної — наукова бібліотека ХНУ вибрала пріоритетний напрямок її розвитку — інформатизацію, що означає впровадження нових технологій та інновацій, які суттєво підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та створюють користувачам належні умови для задоволення їх постійно зростаючих інформаційних потреб, надаючи їм широкий спектр послуг на найвищому рівні та оперативний доступ до інформації.
   Активне застосування інновацій, пов’язаних з інформатизацією, в науковій бібліотеці ХНУ розпочалось з 1999 року і охопило всі напрямки бібліотечної роботи. Перший етап впровадження інновацій відносився до якісних змін технологічного процесу в обслуговуванні читачів в читальних залах та на абонементах. Переведення всіх категорій читачів на автоматизоване обслуговування сприяло більш якісній та оперативній роботі з ними. На зміну традиційному паперовому формуляру прийшов електронний формуляр, в якому відображена вся інформація про видані документи та контроль за термінами їх повернення. БД «Читач» дає змогу удосконалити і активізувати традиційну систему заходів з попередження та ліквідації читацької заборгованості: листи-нагадування, повідомлення по телефону, співпраця з старостами груп, формування списків боржників (студентів, викладачів, співробітників) в автоматизованому режимі. Робота з наказами по студентському складу також проводиться в електронному режимі. Автоматизовано процес замовлення документів читальними залами з відділу збереження фондів, здійснюються послуги з електронної доставки документів (ЕДД).
   Комп'ютерні технології надають бібліотекам унікальний шанс розвитку нових напрямків в їх діяльності. Так, завдяки інтенсивному впровадженню інновацій, в науковій бібліотеці створена ціла система віртуального обслуговування користувачів. Web-сайт наукової бібліотеки http://lib.khnu.km.ua/ (створений в 1998р.) надає можливість цілодобового доступу до її ресурсів: електронного каталогу, електронної бібліотеки, віртуальної довідкової служби, бібліографічної інформації, БД «Ліга.Закон», віртуальних виставок, формуляра читача, наукових публікацій вчених університету, світових БД наукових журналів.
   Одним з головних інформаційних продуктів бібліотеки є БД «Електронний каталог» (ЕК), що відображає активний фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних інформаційних запитів користувачів. Електронний каталог НБ ХНУ містить на 1.01.2012 р. 316588 записів, щорічно вноситься понад 25000 нових електронних записів. Із створенням електронного каталогу в бібліотеці значно підвищилася якість і швидкість пошуку інформації читачами, ефективність роботи бібліотекарів при мінімальних затратах на комплектування і обробку документів. Віртуальна довідкова служба – це нове технологічне рішення традиційного довідково-бібліографічного обслуговування. «Віртуальна довідка» розпочала роботу на сайті бібліотеки ХНУ з квітня 2006 року. Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ ХНУ розроблено програму для реєстрації запитів, ведення архіву виконаних довідок. Робота координується інформаційно-бібліографічним відділом, який відповідає за якісне та своєчасне надання відповідей. Довідки виконуються у робочому порядку провідними фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу за підтримки фахівців інших структурних підрозділів протягом двох діб в залежності від складності запиту. Крім власних баз даних, активно використовуються і ресурси Інтернет. Користувачеві надається тільки достовірна інформація, надійні мережеві ресурси. Велику роль в цьому відіграє створений ресурс книгозбірні «Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету». Всі запити та відповіді зберігаються в «Архіві виконаних довідок», яким може скористатися будь-який користувач. За допомогою розробленої програми «Автоматизований облік ДБО» проводиться облік основних показників обслуговування користувачів в залі електронної інформації бібліотеки (бібліографічні довідки за видами та джерелами виконання, консультації, користувачі, відвідування, платні послуги), на основі якого постійно здійснюється моніторинг використання електронних ресурсів. Основні показники статистики Web-сайту в 2011 році становили: 420984 звернень, переглянуто 7649042 сторінок, файлів — 5658518, зроблено запитів — 7649042. Автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволили бібліотеці значно розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послугами надаються сервісні послуги: користування послугами Інтернет; запис інформації на носій замовника; поліграфічні послуги з виготовленням бланкової продукції; чорно-білий та кольоровий друк на принтері; комп'ютерний переклад тексту; сканування; ксерокопіювання, ламінування.
   Проте, якість бібліотечного обслуговування не може оцінюватися тільки на етапі надання користувачеві інформаційних продуктів, надання послуги. Для того, щоб зробити ту чи іншу продукцію, виконати роботу, надати послугу, необхідно здійснити цілий ряд операцій і підготовчих робіт. Якщо говорити про якість бібліотечного обслуговування, то в НБ ХНУ велика увага приділяється процесу якісного формування інформаційних ресурсів.
   З метою розвитку наукових основ удосконалення бібліотечно-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів, створення раціональної технології підвищення ефективності та якості роботи, запровадження інновацій в практику роботи, впровадження результатів соціологічних, прикладних досліджень в практичну діяльність з 2007 року в книгозбірні діє Програма розвитку наукової роботи «Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій» на 2007-2011рр. Сьогодні формування інформаційних ресурсів в бібліотеці засновується на вивченні та аналізі реальних і потенційних інформаційних потреб користувачів, обумовлених їх освітньою, педагогічною, науково-дослідною та управлінською діяльністю. Результати аналізів книгозабезпеченості навчального процесу, оцінки рівня використання періодичних та інформаційних видань, моніторингу бібліотечних послуг, статистика звернень до баз даних бібліотеки, а також соціологічних досліджень, які направлені на визначення рівня задоволеності користувачів бібліотечним обслуговуванням, є основою стратегічного управління інформаційними ресурсами бібліотеки відповідно до завдань, які розв'язуються університетом.
   До послуг викладачів та студентів книжковий фонд, який нараховує понад 615 тисяч документів, електронна бібліотека - 60 Гбт. Пріоритетними напрямками в комплектуванні фондів у бібліотеці ХНУ є формування колекції наукових видань та електронних ресурсів. Сервіс "Замовлення документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи" надає можливість оперативного замовлення документів викладачами, науковцями, співробітниками університету для поповнення фонду наукової бібліотеки через її Web-сайт. У 2004 році була затверджена «Концепція електронної бібліотеки Хмельницького національного університету», а в 2008 році створено відділ електронної бібліотеки (ВЕБ). В функції ВЕБ входить формування фонду документів на електронних носіях, виготовлення електронних копій документів, проведення пошуку та включення в систему ЕБ повнотекстових документів з мережі Інтернет та ін. Сьогодні база даних «Електронна бібліотека» містить 5062 повнотекстових версій книг, монографій, методичних видань, 25 тисяч видань художньої літератури, 12777 анотованих повнотекстових публікацій з наукових журналів, які видаються в ХНУ.
   Сучасний студент краще володіє комп’ютером, ніж бібліографічними знаннями. Навчити читача користуватися електронними ресурсами, допомогти йому впевнено почувати себе в інформаційному суспільстві - це основна задача бібліотечних працівників. З цією метою розроблено спеціальний курс «Основи інформаційної культури», що включає лекційно-практичні заняття для студентів першого курсу та студентів старших курсів. Для студентів-магістрів розроблено курс «Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія». Обов’язковим і важливим елементом занять із студентами є практичне засвоєння методів автоматизованого пошуку інформації. З метою презентації та реклами сучасних можливостей бібліотеки та її інформаційних ресурсів проводяться різноманітні інформаційні заходи: «Дні кафедри», «Дні фахівця», «Дні аспіранта» тощо. Демонстрація електронних ресурсів здійснюється з використанням слайдів. З 2009 року інформаційні заходи обліковуються в автоматизованому режимі в системі «УФД. Бібліотека». Інформатизація бібліотечно-бібліограічних процесів вимагає наявності кваліфікованого персоналу та користувачів, які володіють методами використання новітніх комп'ютерних технологій у бібліотечній практиці. Від компетентності, освіченості, професійної підготовки, творчого потенціалу кадрів безпосередньо залежить успіх усієї роботи. Впродовж двох місяців 21 березня – 19 травня 2011 року 30 працівників НБ ХНУ проходили дистанційне навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. В рамках курсу «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» працівники виконували самостійні, практичні та контрольні завдання, брали участь у дискусіях за модулями «Проектна діяльність в бібліотеках», «Психологічні основи управління бібліотекою», «Адвокаційна діяльність бібліотек: захист та лобіювання інтересів». На заключному етапі, підсумкову лекцію у бібліотеці прочитала Шевченко Ірина Олександрівна - директор ІПО НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, президент Української бібліотечної асоціації. Система підвищення кваліфікації працівників НБ ХНУ включає комплекс планомірно організованих, взаємозалежних і скоординованих заходів, передбачає серйозну наукову та практичну підготовку. В межах програми підвищення кваліфікації діють: «Школа керівника», «Школа комп'ютерної освіти», «Школа бібліотечного маркетингу», проводяться заняття в системі «Бібліотечні уроки» (бібліотечні консультації головних спеціалістів), проводяться тренінги, майстер-класи, тематичні та інформаційні огляди.
   Використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки і полегшує шлях користувача до інформації, а й надає престиж, привабливість бібліотеці. Автоматизація бібліотечних процесів вимагає змін не тільки в технології, але й у змістовних аспектах бібліотечної роботи. Змінюються позиція бібліотеки і її активність у взаєминах з читачами, переглядаються вимоги до бібліотечного сервісу, індивідуальних форм інформаційного забезпечення і, як наслідок, показників якості професійної роботи. Завдяки впровадженню комп’ютерних технологій та злагодженій праці колективу бібліотеки, за короткий термін в книгозбірні автоматизовано всі технологічні бібліотечні процеси - від замовлення, прийому, обробки і обліку літератури — до видачі книг користувачам. Це дало змогу вивести бібліотеку на якісно новий рівень обслуговування читачів, суттєво підвищити оперативність та повноту задоволення їх інформаційних потреб і запитів, репрезентувати свої ресурси у зовнішньому інформаційному середовищі. Але ми повинні постійно повертатися до питань ефективності бібліотечної діяльності, її виміру та якості надання бібліотечних послуг, до якості виконання виробничих процесів. Досягнення високої якості роботи — це не дань кон’юнктурі, це - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail