Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська, НБ ХНУ

Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку НБ ХНУ
   

   У вересні 2012 року наукова бібліотека Хмельницького національного університету (НБ ХНУ) відзначила свій 50-літній ювілей. Лауреат обласної премії імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи, ровесниця університету, книгозбірня пройшла не простий, але яскравий шлях свого становлення, розвитку, модернізації. Сьогодні НБ ХНУ – одна з найбільших книгозбірень Подільського краю, що функціонує в статусі наукової. Вона є потужним інтелектуально-інформаційним комплексом та просвітницьким центром студентської молоді, методичною базою бібліотек вищої школи області, активним членом Української бібліотечної асоціації (УБА). Бібліотека займається науковою та видавничою діяльністю, ефективно впроваджує новітні інформаційні технології [1]. В книгозбірні автоматизовано основні бібліотечні процеси – від прийому, обробки і обліку літератури – до обліку документовидачі, що дало змогу досягти нового, більш якісного рівня бібліотечного обслуговування читачів.
    Свою місію Наукова бібліотека вбачає в підтримці навчального процесу та науково-дослідницької роботи в університеті шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації та сучасних сервісних послуг, підвищення інформаційної культури користувачів по використанню науково-освітніх інформаційних ресурсів та сприяння розвитку інтелектуального потенціалу університету.
    До послуг студентів та викладачів університету бібліотечні фонди, які складають понад 620 тис. документів, фонд електронної бібліотеки – понад 5 тис. текстів, 3 комфортні галузеві читальні зали на 640 посадочних місць, три абонементи, МБА, літературна вітальня, сектор науково-технічної документації, зал каталогів та електронної інформації на 24 АРМ для читачів, у всіх читальних залах книгозбірні встановлено Wi-Fi. На замовлення науковців проводиться електронна доставка документів. Щороку в бібліотеці обслуговується 38 тисяч користувачів, видається понад 700 тисяч документів, надається 30 тисяч довідок і консультацій, проводиться понад 150 інформаційних та просвітницьких заходів. Головною складовою єдиного інформаційного середовища став Web-сайт НБ ХНУ (http://library.tup.km.ua/), який надає можливість 24 години на добу мати доступ до електронних ресурсів книгозбірні: електронного каталогу, електронної бібліотеки, віртуальної довідкової служби, бібліографічної інформації, світових БД наукових журналів. Щорічно Web-сайт відвідує до півмільйона користувачів. Серед різноманітних напрямків діяльності НБ ХНУ наукова та науково-дослідницька робота займає особливе місце і здійснюється за двома напрямками: дослідження історії книгозбірень подільського регіону "Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття" та вивчення сучасних проблем бібліотекознавства  в рамках програми “Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій на 2007–2012 рр.". Програма "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій на 2007–2012 рр." спрямована на дослідження виробничих бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, а саме: формування та раціональна організація інформаційних ресурсів; удосконалення технології обслуговування користувачів; видання науково-допоміжних та біобібліографічних покажчиків аналітична обробка інформації; формування наукового фонду бібліотеки та надання доступу до віддалених БД, що забезпечує науково-дослідницькі завдання творчого колективу університету та бібліотеки.
    У виконанні Програм беруть участь всі структурні підрозділи наукової бібліотеки, з окремих питань – співробітники обласного методичного об'єднання бібліотек ВНЗ та інших бібліотек.
    У науковій роботі працівники використовують загальнонаукові методи (описовий, класифікаційний, концептуального й покомпонентного аналізу, синтезу, індукції, дедукції, абстрагування) та спеціальні науково-практичні методики, зумовлені об'єктами дослідження (емпіричний, логічний, метод аналітико-синтетичної поелементної обробки документа (індексування, систематизація, предметизація, анотування, реферування, використання УДК та ББК та метод аналогії).
    Результати наукової роботи готуються у вигляді звітів, аналізів, довідок, доповідей на наукові конференції, семінари, статей для публікацій у фахових виданнях, наукових збірниках, інформаційних бюлетнях та ін. Щорічне проведення соціологічних досліджень дозволяє оптимізувати діяльність бібліотеки, максимально наблизивши її до сучасних умов. В межах програми "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій на 2007–2012 рр." було проведено 7 соціологічних досліджень: "Робота з науковою інформацією в бібліотеці університету" (2007–2008 рр.), "Комфортність обслуговування користувачів в НБ ХНУ" (2009 р.), "Мотиви та фактори, що впливають на читання української художньої літератури" (2009 р.), "Масові заходи бібліотеки в оцінці їх учасників" (2010 р.), "Готовність бібліотекарів НБ ХНУ до змін" (2010 р.), "Майбутнє наукової бібліотеки університету очима читачів" (2011 р.), бліц–опитування під час "Днів кар'єри" (2010 р.). Анкети було розміщено на Web-сайті бібліотеки, і студенти мали можливість відповідати на питання через мережу Інтернет. В опитуванні взяло участь 1657 респондентів, серед них: 80,5% студентів, 5,4% викладачів, 4,1% аспірантів, 10% співробітників. Фахівцями бібліотеки була створена програма для автоматизованого опрацювання анкет. На основі зібраної інформації та підсумків анкетних опитувань в книгозбірні приймаються управлінські рішення, виробляються конкретні рекомендації щодо переорієнтації домінуючих функцій бібліотеки, розвитку інформаційних ресурсів та послуг для створення позитивного іміджу у суспільстві, здійснюється планування роботи книгозбірні з урахуванням думок читачів. Так, в результаті проведення дослідження "Мотиви та фактори, що впливають на читання української художньої літератури" було розроблено і впроваджено в 2012 році просвітницький проект "Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету". Бліц-опитування серед студентів- випускників університету під час проведення інформаційних заходів "Днів кар'єри" підтвердило доцільність організації таких заходів щорічно, адже всіх випускників турбують проблеми працевлаштування, психологічні аспекти входження в новий колектив. Дані отримані під час анкетування "Комфортність обслуговування користувачів в НБ ХНУ", "Майбутнє наукової бібліотеки університету очима читачів", показали, що перевагу при пошуку інформації користувачі надають електронному каталогу та електронним базам даних, тому слід дбати про якість ведення ЕК та оперативне наповнення БД інформацією [12]. З цією метою проводиться інтенсивна робота з редагування ЕК, розробки нових БД та програмних продуктів,
    інформаційного наповненню електронної бібліотеки.
    Наукова бібліотека приділяє увагу популяризації наукового та педагогічного доробку професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету. Особливе місце належить біобібліографічним покажчикам серії "Бібліографія вчених Хмельницького
    національного університету" (надруковано 21 покажчик) та бібліографічним покажчикам серії "Публікації викладачів Хмельницького національного u1091 університету" (створено 11 випусків). Раніше базою для них слугував лише фонд бібліотеки, то з 2006 року проводиться додаткова робота з річними звітами з НДР кафедр (для виявлення документів, відсутніх у фонді бібліотеки). Завдяки такій роботі досягається більш достовірний ступінь повноти реєстрації інформації. З 2008 року в покажчиках "Публікації викладачів університету" використовуються гіпертекстові посилання до статей, що мають електронну версію. До 45-ї річниці НБ ХНУ з метою висвітлення діяльності бібліотеки було створено довідково-бібліографічне видання "Бібліотека – ключ до пізнання світу" [4] та довідково-бібліографічний ресурс на оптичних дисках "Бібліографія праць вчених Хмельницького національного університету" [3], а до 50-річного ювілею – створено електронні ресурси: "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань" та бібліографічний покажчик "Хмельницький національний університет", які містять статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за десять останніх років (2001–2011 рр).
    У рамках дослідження історії бібліотек регіону "Становлення і розвиток бібліотечної справи на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття" протягом трьох років проведено величезну дослідницьку роботу: опрацьовано матеріали Державних архівів Хмельницької та Вінницької областей. Засобами Інтернету проведено пошук інформації за темою в електронних каталогах та повнотекстових базах Національної бібліотеки академії наук ім. Вернадського, Всеросійської державної бібліотеки та інших. Вивчено матеріали Хмельницької та Вінницької обласних наукових універсальних бібліотек, бібліотек Вінницького обласного краєзнавчого музею, наукових бібліотек Хмельницького та Кам'янець-Подільського національних університетів. На основі досліджених матеріалів опубліковано статті про церковні, окружні та бібліотеки історико-статистичного комітету: Давньосховища і Єпархіальну.
    Вивчення 50-річної історії своєї бібліотеки та університету, результат досліджень матеріалів Державного архіву Хмельницької області та архівних документів Хмельницького національного університету були покладені в основу книги з історії бібліотеки "Бібліотека університету: витоки та сучасність" [7]; загальноуніверситетського науково-методичного збірника "Матеріально-технічна база в освітній діяльності" [11]; матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності ВНЗ" [6], рекламних та інформаційних буклетів; спецвипуску загальноуніверситетської газети "Університет"; опублікованих статей у фахових журналах.
    З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам обласного методичного об'єднання з основних питань бібліотечної діяльності з 2005 року видано 14 номерів інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі", у яких опубліковано 78 публікацій провідних фахівців бібліотеки та об'єднання [5]. Всі бібліографічні видання та наукові публікації співробітників книгозбірні представлені на web-сайті бібліотеки.
    Крім традиційних форм наукової діяльності, бібліотека організує роботу з такої актуальної проблеми, як участь в корпоративних проектах. Так, у рамках загальнодержавної програми "Бібліотека ХХІ століття" бібліотека університету, як методичний центр ВНЗ Хмельницької області (з 2001 р.), здійснює корпоративну діяльність з метою інтеграції електронних ресурсів книгозбірень області. Відділом інформаційних технологій розроблено програмне забезпечення та сформовано зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області, який подає на web-сайті бібліотеки ресурси шести книгозбірень регіону і надає можливість науковцям і студентам проводити пошук інформації в них та робити замовлення через сервіс електронної доставки документів.
    НБ ХНУ – це єдина книгозбірня на Хмельниччині, що розпочала роботу зі створення наукового репозитарію, котрий накопичує, зберігає, систематизує та розповсюджує електронні публікації та електронні версії документів (творів) наукового, освітнього та методичного призначення, які створені вченими, викладачами, аспірантами, магістрами, співробітниками Хмельницького національного університету. Інституційний репозитарій (електронний архів) Хмельницького національного університету (повна назва ElarKhNU) є частиною загальної електронної колекції Наукової бібліотеки університету, яка виступає координатором і основним виконавцем процесу створення ElarKhNU. ElarKhNU – ресурс відкритого доступу, який можна знайти за адресою http://library.khnu.km.ua/jspui/ [9].
    Одним із напрямків науково-дослідної роботи книгозбірні та важливим джерелом формування нових інновацій для подальшого їх впровадження в роботу для НБ ХНУ є організація та проведення щорічних науково-практичних конференцій, семінарів для бібліотек ВЗО Хмельницької області; активна участь у міжнародних, Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах; підготовка тез доповідей та виступів на конференціях; проведення занять з підвищення кваліфікації. У рамках науково-дослідницьких програм проведено 11 науково-практичних конференцій, семінарів, "круглих столів"; підготовлено 73 нових регламентуючих документів стосовно впровадження новітніх технологій; опубліковано 130 наукових статей та доповідей на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та семінарах.
    Важливим напрямком наукової роботи є проектна діяльність. Успішно діє з 2002 року довгострокова програма "Молодий спеціаліст ХХІ століття", яка сьогодні активно реалізується в окремих проектах: "Від інформаційної культури – до якості освіти", "Презентаційний проект", “Виставковий проект", "Кар'єра", "Конкурсні проекти"; екологічний проект "Майбутнє планети – в наших руках"; правовий проект "Правова культура як фактор цілісного виховання особистості" та ін. [8].
    Таким чином, наукова бібліотека Хмельницького національного університету не тільки виконує інформаційне забезпечення освітнього та наукового процесів, а й здійснює наукову та науково-дослідницьку роботу широкого спектру, що є складовою багатогранної наукової діяльності університету.
   
    Література

 1. Айвазян О. Б. Наукова бібліотека у системі класичного університету / О. Б. Айвазян // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. Ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. –С. 49–64. 2.
 2. Айвазян О. Б. Університетська книгозбірня як частина єдиного освітнього простору в історичній перспективі // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету, – 2008. – Вип. 1. – С. 271–273.
 3. Бібліографія праць вчених Хмельницького національного університету (2002–2007) : Войнаренко М. П., Калда Г. С., Кіницький Я. Т., Локазюк В. М., Нижник В. М., Рудницький В. Б., Скиба М. Є. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дані (824 Кб). – Хмельницький : НБ ХНУ, 2007. – 1 електрон. oпт. диск (CDROM) : цв. ; 12 см. – Систем. Вимоги : Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з вкладиша контейнера.
 4. Бібліотека – ключ до пізнання світу. (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) : довід.-бібліогр. вид. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 50 с.
 5. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ. №1. – № 14. – 2005–2012.
 6. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15–16 березня 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.
 7. Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук. статей та матеріалів, присвячений 50-річчю з дня заснування наукової бібліотеки університету / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей, О. М. Великосельська, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296с.
 8. Василишина В. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій / В. Василишина // Бібл. пл. – 2007. – № 3. – С. 15–17.
 9. Глухенька В. О. Сучасний стан використання новітніх інформаційних технологій у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / В. О. Глухенька // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 108–114.
 10. Драчук Р. В. Ми в душах храм будуємо... (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) / Р. В. Драчук, Л. І. Іщенко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 63 с.
 11. Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. Ред.: М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 108 с.
 12. Петрицька В. М. Комфортність обслуговування очима користувачів / В. Петрицька // Бібл. форум України. – 2010. – № 1. – С. 32–36.
 13. Програмні продукти наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] : рекламний ролик. – Електрон. дані і прогр. (7 Мб). – Хмельницький : НБ ХНУ, 2007. – 1 електрон. oпт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з вкладиша контейнера.
 14. Скарбниця знань університету (до 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail