Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

О. М. Бичко, НБ ХНУ

Нові тенденції довідково-бібліографічного обслуговування користувачів
наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

   Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) вважається одним з найважливіших напрямків діяльності, від рівня розвитку якого багато в чому залежить затребуваність та популярність бібліотеки. У наш час ефективність ДБО нерозривно пов'язана із застосуванням нових інформаційних технологій та інноваційних процесів. Широке використання електронних ресурсів підвищує оперативність та якість надання інформаційних послуг.
    Довідково-бібліографічне обслуговування наукової бібліотеки Хмельницького національного університету базується на використанні новітніх технологій:
    • обслуговування користувачів за разовим запитом виконується в автоматизованому режимі;
    • обслуговування віддалених користувачів здійснюється в рамках он-лайнової віртуальної служби ХНУ;
   • інформування професорсько-викладацького складу університету в системах вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційного забезпечення керівництва науково-технічною інформацією (ДЗК) відбувається з використанням Інтернет-технологій (веб-сайт НБ ХНУ та електронна пошта);
   • для ДБО на веб-сайті бібліотеки створюються власні бази даних (БД) (бібліографічні, вебліографічні та повнотекстові);
   • бібліографування наукового доробку викладачів здійснюється в формі електронних бібліографічних покажчиків з використанням гіпертекстових технологій;
   • для ДБО використовуються електронні ресурси інших бібліотек України та світу, придбані БД;
   • комфортність забезпечується сервісними послугами: вільний доступ до Інтернет, зона Wi-Fi, електронна доставка документів, ксерокопіювання, сканування, друк та інші;
   • звітність забезпечує програма "Автоматизований облік ДБО".
   Сьогодні ДБО в бібліотеці здійснюється в рамках проекту "Від інформаційної u1082 культури до якості освіти", координуючим центром якого є інформаційно-бібліографічний відділ.
   Відомо, що одними з головних інформаційних продуктів, які містять найбільші масиви відомостей про документи, є електронні каталоги бібліотек та бібліографічні бази даних. У бібліотеці функціонує зал каталогів та електронної інформації на 32 АРМ з вільним доступом до мережі Інтернет, де зосереджені всі БД та сервісні послуги. Це дозволяє використовувати широкий спектр можливостей для автоматизованого пошуку інформації та підвищує якість ДБО.
   Електронний каталог НБ ХНУ відображає весь активний фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Він забезпечує одночасний багатоаспектний оперативний пошук і є потужним бібліографічним продуктом. Предметом особливої гордості НБ ХНУ є надзвичайно детальний тематичний рубрикатор електронного каталогу (ЕК). Загальна кількість тематичних рубрик на сьогодні складає близько 50 тис. Така деталізація спрощує пошук інформації і дозволяє користувачам самостійно створювати тематичні бібліографічні списки, що в свою чергу дає можливість бібліографам зосереджуватись на виконанні складних бібліографічних запитів. ЕК включає різні бібліографічні БД, в яких матеріали об’єднані за певною ознакою "Автореферат, дисертація", "Книга", "Періодичне видання", "Нові надходження до бібліотеки за поточний місяць" тощо. Деякі колекції, крім бібліографічних записів, включають посилання на повні тексти.
   Однією з останніх БД, створених на основі ЕК, є "Анотована повнотекстова БД наукових публікацій", яка містить електронні версії статей із журналів та збірників, виданих у ХНУ, і має розширену пошукову систему, що дозволяє здійснювати якісний пошук інформації [2, с. 195].
   Важливою складовою ЕК є БД "Картотека статей" та"Складова частина документа", які поповнюються шляхом аналітичної обробки газет, журналів та наукових збірників. Для підвищення оперативної u1086 обробки документів, виключення їх дублювання, забезпечення раціонального та ефективного використання праці НБ ХНУ впроваджує різні форм кооперації. Так, за договором про співпрацю діє міжбібліотечна кооперація з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та НБ Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка по обміну електронними записами аналітичного розпису статей періодичних видань. У найближчих планах – розширення кола співпраці з бібліотеками міста та області. Відомо, що перспектива якісного та оперативного обслуговування у створенні не тільки електронних каталогів своєї бібліотеки, але й участь у корпоративних проектах зі створення зведених каталогів. Відділом інформаційних технологій НБ ХНУ розроблено програмне забезпечення та сформовано зведений ЕК бібліотек Хмельницької області, який представляє на веб-сайті нашої бібліотеки ресурси п’яти книгозбірень регіону і надає можливість водночас проводити пошук інформації в них та робити замовлення необхідної інформації через сервіс електронної доставки документів [3, c. 126]. Такий принцип спілкування дозволяє забезпечити високу оперативність отримання інформації.
   Розвиток Інтернет-технологій відкрив для бібліотек новий рівень можливостей для обслуговування користувачів. Використання мережі Інтернет допомагає удосконалити ДБО та підвищити рівень он-лайнового сервісу. Втіленням сучасного каналу доступу до різноманітних бібліотечних послуг та інформаційних ресурсів стали бібліотечні веб-сайти. Веб-сайт НБ ХНУ містить багато цікавої та корисної інформації, яка постійно поповнюється. Склад БД розширюється, покращуються технічні можливості їх використання, що відповідно збільшує кількість звернень користувачів до електронних ресурсів. Щодня розширюються обов’язки бібліографів з вивчення документного потоку. Сьогодні вони разом з друкованими документами активно відстежують і веб-ресурси. Інформаційний простір мережі Інтернет характеризується високим ступенем динамічності. У ньому щодня з’являється й зникає величезна кількість ресурсів. Доступність електронних ресурсів через Інтернет загострило проблему оцінки їх якості, достовірності та надійності. Зростання кількості повнотекстових документів, представлених в електронному вигляді, вимагає розвитку навігаційної функції мережі Інтернет [1, с. 56]. Тому активно розвивається новий напрям бібліографічної діяльності вебліографія (бібліографування сайтів електронних ресурсів мережі Інтернет). Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу (ІБВ) створено "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету". Це анотований путівник по сайтах, що пропонують електронні книги, статті з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів тощо. Бібліографи проводять пошук за різними напрямками наукової та навчальної діяльності та систематизують знайдену інформацію. На сьогоднішній день проведено значна робота щодо впорядкування ресурсів Інтернет: створено та систематично поновлюються 38 рубрик навігатора. Вебліографічний список представляє собою і сторінка "На допомогу науковцям", яка має корисну інформацію для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Основними критеріями при відборі сайтів є якість і достовірність поданої інформації, доступність, стабільність існування в мережі, простота пошуку всередині сайту [2, с. 200]. Суворе дотримання цих принципів дозволяє отримати корисну інформацію. Представлені на веб-сайті бібліотеки БД є ефективним засобом інформування професорсько-викладацького складу. Так, БД "Вища школа" включає бібліографічні списки з проблем вищої освіти, поповнюється щомісячно і дозволяє здійснювати інформування в режимі ДОК. У кінці кожного року вся інформація систематизується за окремими темами: навчально- виховна робота, наукова робота, вища освіта за кордоном, дистанційне навчання, міжнародна інтеграція u1074 в галузі вищої освіти тощо. Тематика інформування керівництва університету змінюється та поповнюється за вимогами часу, з врахуванням обсягу інформаційних надходжень. Необхідною складовою бібліографічного обслуговування є вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ) відповідно до тематики науково-дослідних робіт науковців. Використання новітніх інформаційних технологій дозволяє готувати в автоматизованому режимі ґрунтовні інформаційні списки, де, крім документів з власних БД, використовуються електронні ресурси бібліотек України та світу. Для передачі інформації активно використовується електронна пошта.
   ХНУ – один із провідних навчальних закладів області, тому і бібліотека, створюючи власні ресурси, особливу увагу приділяє краєзнавству. Завжди актуальними на веб-сайті є бібліографічна БД "Публікації про університет" та повнотекстова БД "Публікації про нашу бібліотеку". А одним з основних напрямків наукової роботи бібліотеки є створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків праць викладачів університету. Метою підготовки покажчиків є розкриття результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету. Новітні технології призвели до створення електронної версії покажчиків, розміщення їх на сайті. До ювілею університету, крім бібліографічного покажчику "Хмельницький національний університет", що складено за традиційною структурою, створено електронний бібліографічний продукт нового типу. Це краєзнавче видання "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань", яке містить анотовані повнотекстові статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період 2001–2011 років. Ресурс створено на основі бібліографічної БД "Публікації про ХНУ" та архіву електронних статей про університет. Таким чином, він дозволяє здійснювати якісний пошук бібліографічної та повнотекстової інформації. Для створення електронних бібліографічних покажчиків використовуються гіпертекстові технології. Надзвичайно перспективною базою даних для обслуговування користувачів є БД "Електронна бібліотека", яка універсальна за змістом і складається з різних видів документів. Тематичний склад ресурсів ЕБ визначається у відповідності до навчального, наукового та виховного процесів університету. Формування колекцій ЕБ здійснюється на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету (бібліотеки, факультетів, кафедр тощо). У ній представлена продукція видавничого центру університету (методичні матеріали, наукові праці викладачів, електронні колекції кафедр), документи отримані від інших бібліотек на корпоративних засадах, поцифровані документи з фонду НБ ХНУ. Ведеться робота по формуванню повнотекстових версій дисертацій та авторефератів дисертацій. Важливим електронним ресурсом наукової бібліотеки є інституційний репозитарій ХНУ. Він створений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства. Фонд однієї бібліотеки не може задовольнити всі інформаційні потреби, тому сторінка на веб-сайті "Бібліотеки в Інтернет" надає доступ до електронних ресурсів інших бібліотек. На сьогоднішній день більшість звернень користувачів відбувається до сайту Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського та Національної парламентської бібліотеки України із-за можливості замовлення літератури через МБА. Для підвищення якості обслуговування на сучасному етапі бібліотека розвиває електронну доставку документів.
   Новою формою обслуговування користувачів в мережі Інтернет стали віртуальні довідкові служби. “Віртуальна довідка" дає можливість розширити зону u1086 обслуговування за рахунок віддалених користувачів, дозволяє за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку та одержати кваліфіковану відповідь провідних фахівців бібліотеки. "Віртуальна довідка" розпочала роботу на веб-сайті бібліотеки ХНУ з 2006 року. Технологія виконання віртуальної довідки включає: разовий запит, пошук бібліографічної або повнотекстової інформації, відповідь користувачеві. Більшість довідок виконується завдяки електронним ресурсам бібліотеки: БД "Електронний каталог", БД "Електронна бібліотека", БД "Ліга: Закон", "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету" тощо. Але досить активно використовуються і ресурси мережі Інтернет. Кваліфікований бібліограф рекомендує, виконуючи віртуальну довідку, тільки достовірну інформацію, надійні мережеві ресурси. Результати довідково-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів є цінними електронними бібліографічними ресурсами. Серед них – архіви відповідей на виконані віртуальною службою запити користувачів. Архів формується з метою скорочення часу пошуку інформації, звернення до вже знайденої інформації, аналізу якості виконання довідок [2, с. 201].
   У ДБО бібліотеки широко використовуються придбані бази даних. Для пошуку інформації законодавчого характеру використовується БД "Ліга: Закон", яка призначена для оперативного доступу до всього спектру актуальної правової, довідкової та ділової інформації, а також для її професійної обробки та аналізу. А для пошуку нормативних документів в сфері технічного регулювання в Україні – БД "Електронний каталог національних та міждержавних стандартів України". В сучасних умовах користувачу необхідні вміння та навики різноманітного пошуку інформації та її використання: від роботи з ЕК, комп’ютерної грамотності до навігації в мережі Інтернет. Тому бібліотека ХНУ приділяє велику увагу організації інформаційної підготовки своїх користувачів. З цією метою розроблено спеціальний курс "Основи інформаційної культури", що включає лекційно-практичні заняття для студентів першого курсу та студентів старших курсів. Заняття проводяться з допомогою навчальних презентацій, що дозволяє більш наочно демонструвати матеріал лекції, сприяє кращому сприйманню інформації. При цьому основною формою навчання користувачів залишається індивідуальне консультування, що здійснюється в процесі ДБО.
   Особливим завданням сучасних бібліотек є облік звернень користувачів до електронних ресурсів. Для цього використовують електронні статистичні програми. На веб-сайті НБ ХНУ встановлено програму, що дозволяє відслідкувати активність звернень до різних електронних ресурсів бібліотечного сайту, дає можливість відслідкувати динаміку попиту на ресурси та впливає на їх розвиток. З 2004 року запроваджено програму "Автоматизований облік ДБО". Вона дозволяє вести облік основних показників обслуговування користувачів в залі електронної інформації бібліотеки (бібліографічні довідки за видами та джерелами виконання, консультації, користувачі, відвідування, платні послуги). На основі даних автоматизованого обліку, в будь-який момент, можна зробити аналіз використання електронних ресурсів за певний період часу (день, місяць, рік та ін.). На сьогоднішній день ДБО в бібліотеці вже не можливо уявити без використання новітніх технологій. Це підвищує оперативність, та забезпечує повноту задоволення інформаційних потреб користувачів. Пошук нових форм і методів бібліографічного сервісу триває.

   Література
    1. Айвазян О. Б. Наукова бібліотека у системі класичного університету / О. Б. Айвазян // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 49–64.
   2. Бичко О. М. Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково- бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки / О. М. Бичко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. Нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. –С. 194–202.
   3. Глухенька В. О. Розвиток інформаційних технологій у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / В. О. Глухенька // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012.– С. 123–126. .
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail