Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Мацей О.О.,
завідувачка науково-методичного відділу НБ ХНУ

Імідж бібліотеки навчального закладу в сучасних умовах   (на прикладі НБ ХНУ)


   Процеси, які сьогодні відбуваються в бібліотечному середовищі, повинні бути адаптовані до інтересів читацької аудиторії. Перед усіма типами бібліотек, в тому числі і перед бібліотеками ВНЗ, стоїть завдання створення сучасного образу бібліотеки: доступної, необхідної, комфортної, тобто формування її позитивного іміджу. Саме це є першим і дуже важливим питанням для майбутніх успіхів бібліотеки. При цьому потрібно взяти доуваги, що формування іміджу, підвищення престижу бібліотеки - процес безперервний, а суспільна думка в загальному стабільна. Тому бібліотекам необхідно удосконалювати свій образ, гарантуючи теперішнім і майбутнім користувачам належну якість послуг та продукції, професіоналізм персоналу.
   Імідж наукової бібліотеки Хмельницького національного університету відображається в дзеркалі суспільної думки навчального закладу та професійного бібліотечного середовища. Образ, який створила бібліотека, з однієї сторони, допомагає просуванню інформаційних ресурсів та послуг, а, з іншої, - стимулює її подальший розвиток.
   Створення позитивного іміджу бібліотеки здійснюється за такими напрямками:
   ·       зовнішній (університет, професійне середовище регіону та країни);
   ·       внутрішній (бібліотечний колектив);
   ·       формування суспільної думки в університеті.
   ·       У основних груп користувачів (викладачів, студентів) сформувався свій образ бібліотеки, котрий можна визначити як суму емоцій, вражень, відчуттів, згадок, висновків, так чи інакше пов’язаних з бібліотекою. Багато в чому він залежить від:
   ·       культури обслуговування, рівня кваліфікації співробітників;
   ·       організації вільного доступу до джерел інформації;
   ·       надання повної інформації про ресурси та послуги бібліотеки.
   Позитивний вплив на формування іміджу бібліотеки мають різноманітні форми подачі інформації різним групам користувачів. Для професорсько-викладацького складу підтримка позитивного іміджу супроводжується повнотою наданих інформаційних послуг. Ріст та стійкість значимості іміджу бібліотеки для цієї категорії читачів залежить від якості послуг, які пропонує книгозбірня, і від того, наскільки вони відповідають вимогам користувачів. Читачі-студенти більш емоційні, й іміджевий образ бібліотеки для них багато в чому пов’язаний з культурою обслуговування, тобто з особистим спілкуванням. Студенти очікують від бібліотекарів більше уваги, ввічливості, здібності спокійно, терпеливо і детально відповідати на поставлені питання. Одним із дієвих способів з’ясувати, що представляє собою бібліотека, який її образ, є анкетування. Тому працівниками бібліотеки ХНУ постійно проводяться соціологічні вивчення думки користувачів. Прикладом може слугувати анкетне опитування "Якість бібліотечного обслуговування очима читачів". Це дослідження показало важливість не тільки надання якісної інформації (поповнення книжкового фонду новими виданнями, електронні БД, автоматизоване обслуговування та наявність АРМ в бібліотеці), але й рівня професіоналізму, компетентності, культури обслуговування, тобто здійснення особистого контакту: бібліотекар - читач. Отже, потрібно враховувати, що кожний фахівець є представником PR (Public Relations - зв'язки з громадськістю), який перебуває у постійному контакті з читачами. Працівники повинні мати тверде усвідомлення причетності до реалізації завдань бібліотеки, адже саме вони поширюють всебічну інформацію про її діяльність, ресурси, сервісні послуги і т.і. Імідж бібліотекаря є потужною складовою іміджу  установи в цілому, що безпосередньо пов’язано з ефективністю її функціонування.
   Сучасна інформаційна ситуація та швидкий темп життя ставлять особливі вимоги до професії бібліотекаря: він має бути освіченим, начитаним, ерудованим, володіти знаннями з літератури, психології, риторики, знати іноземну мову, бути толерантним до читачів та колег. Саме тому необхідне постійне підвищення кваліфікації працівників. У НБ ХНУ склалась своя добре організована система підвищення кваліфікації фахівців, в рамках якої проводяться тренінги, консультації, майстер-класи, тематичні огляди; працівники, які були у відрядженнях, виступають перед колективом із звітом, що дає змогу познайомитись з тими інноваціями, котрі запроваджені в інших бібліотеках, перейняти цікавий досвід. Про рівень кваліфікації та культуру обслуговування, якість роботи свідчать відгуки на плакатах, які щорічно до Всеукраїнського дня бібліотек заповнюють читачі книгозбірні, публікації викладачів і студентів про бібліотеку та її фахівців в місцевих періодичних виданнях. Гарне враження справляють відгуки поважних гостей книгозбірні, відвідувачів, представників інших бібліотек, записані у Книзі відгуків НБ ХНУ. За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографічних видань колектив книгозбірні відзначено Дипломом та обласною премією імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи.
   Сьогодні для створення позитивного іміджу бібліотеки активно використовуються PR-технології, адже грамотно складені рекламні тексти та програми можуть докорінно змінити думку читацької аудиторії. Слід велику увагу звертати на поширення позитивної інформації про діяльність бібліотеки за допомогою буклетів, пам’яток, виступів на радіо й телебаченні, ректоратах та Вченій раді.
   Для досягнення бажаного образу надійної, солідної, ділової і професійної установи варто піклуватися про створення фірмового стилю (корпоративний імідж). З цією проблемою бібліотеки стикнулись не так давно і  вже почали створювати власний фірмовий стиль (фірмовий знак, логотип, слоган), який простежується в усьому – в назві бібліотеки, в емблемі або символі, у виданнях. Розробивши свою емблему, яка поширюється на традиційну бібліотечну техніку (читацьку картку, оголошення), НБ ХНУ подбала і про створення Гімну бібліотеки; слова, написані колективом книгозбірні, покладені на музику. Велике значення для підвищення іміджу книгозбірні в очах користувачів, особливо у студентів-першокурсників, набуває демонстрація п’ятнадцятихвилинного фільму про наукову бібліотеку Хмельницького національного університету під час "Декади першокурсника". Бібліотеку ХНУ внесено у міський телефонний довідник, довідник на сайті НБ імені М.Максимовича, а також в Енциклопедію сучасної України.
   В останні роки активізувалось співробітництво в професійному середовищі. НБ ХНУ плідно розвиває відносини з іншими бібліотеками. Працівники книгозбірні беруть активну участь у семінарах, конференціях, роботі круглих столів регіонального та всеукраїнського рівнів; керівництво бібліотеки неодноразово брало участь у щорічній Міжнародній Конференції "Крим". Виступи фахівців на таких заходах є яскравим прикладом формування позитивного іміджу книгозбірні серед бібліотечної спільноти. У рамках корпоративної діяльності НБ співпрацює з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва, бібліотеками вищих закладів освіти: Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка, Національного університету кораблебудування (м. Миколаїв), Харківського національного університету радіоелектроніки, Тернопільського національного педагогічного університету, бібліотекою Краківського політехнічного університету імені Тадеуша Костюшки. Пропагуючи таким чином свої можливості, НБ ХНУ створює позитивний образ не лише серед своїх потенційних коистувачів, але й користувачів інших книгозбірень.
   22 жовтня 2010 року на нараді-семінарі директорів бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання прийнято рішення про створення зведеного електронного каталога бібліотек Хмельницької області. Наразі, учасниками зведеного ЕК є: НБ ХНУ, бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва, бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, НБ Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка та Хмельницька міська центральна бібліотечна система. Це дозволяє користувачеві отримати додаткову інформацію про те, де в межах міста та області знаходиться потрібний йому документ. Наявність такого електронного бібліографічного продукту дає можливість бібліотекарям за відсутності необхідних матеріалів замовити їх з іншої бібліотеки та надати користувачеві на традиційному носії  чи електронною поштою. Такий принцип спілкування дозволяє забезпечити високу оперативність отримання інформації, що є гарним засобом підтримки позитивного іміджу книгозбірні.
   Використання новітніх інформаційних технологій в роботі бібліотеки ХНУ, автоматизація усіх технологічних процесів сприяли більш ефективному задоволенню користувацьких запитів та в значній мірі підвищили імідж книгозбірні.
   Велике значення для реклами та формування позитивного іміджу НБ відіграє веб-сайт бібліотеки (http://lib.khnu.km.ua/). Саме він є важливим інструментом інформування користувачів про досягнення, структуру бібліотеки, її ресурси, послуги, допомагає знайти інформацію про заходи, котрі уже відбулися в книгозбірні або відбудуться найближчим часом. Відвідувач сайту може скористатися послугами МБА, ЕДД, віртуальної довідки, повнотекстовими базами даних бібліотеки, відвідати віртуальні виставки. Отже, веб-сайт бібліотеки дає можливість користувачам отримати першу уяву про стиль роботи та імідж установи. Багато корисної інформації для користувачів-колег зібрано на сайті бібліотеки у розділі "Наукова робота". Це і повні тексти наукових публікацій працівників бібліотеки починаючи з 2000 року, і "Бібліографія праць вчених", і теми конференцій бібліотеки за останні роки з програмами їх проведення та світлинами, і матеріали Міжнародної Конференції "Крим". Цікавою та корисною є інформація сторінок "Методичне об’єднання" та "Обмінний фонд". Важливим елементом бібліотечного сайту є електронний каталог, за швидкістю та зручністю користування яким може формуватись думка  про весь сайт і бібліотеку в цілому.
   Фахівці бібліотеки беруть активну участь в суспільному житті університету. Книгозбірня своєю діяльністю долучається до проведення усіх заходів, науково-практичних конференцій, зустрічей, які проводить навчальний заклад. Співробітники НБ підбирають літературу, експонують виставки, що також сприяє підвищенню значимості бібліотеки в очах викладачів, співробітників, студентів та гостей університету. Постійно здійснюється інформаційне обслуговування керівництва навчального закладу з проблем вищої освіти.  Абоненти ДОК інформуються  через електронну пошту, інформаційні списки щомісяця розміщуються в  БД "Вища школа" на сайті бібліотеки. Необхідною складовою обслуговування науковців вишу є вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ) відповідно до тематики їх науково-дослідних робіт. Використання новітніх інформаційних технологій дозволяє готувати в автоматизованому режимі ґрунтовні інформаційні списки, де, крім документів з власних БД, використовуються електронні ресурси бібліотек України та світу. Для аспірантів першого року навчання проводяться "Дні аспіранта", в ході яких розглядаються джерела пошуку наукової інформації: електронних ресурсів, державних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів, нормативно-технічної документації. В результаті своєї діяльності бібліотека  здобула авторитет не лише як структурний підрозділ навчального закладу, але і як творча лабораторія.
   З року в рік робота бібліотеки висвітлюється в засобах масової інформації. Статті працівників друкуються у фахових періодичних виданнях: "Бібліотечна планета", "Бібліотечний форум України", "Бібліотечний вісник", у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та у місцевих періодичних виданнях. Інформація про новини, події звучить на радіо: університетському, бібліотечному та муніципальному. Публікації про бібліотеку зібрані на її сайті. Прагнучи закріпити гарний імідж книгозбірні та навчального закладу, працівники НБ до 50-річчя від дня заснування ВНЗ та бібліотеки створили бібліографічні покажчики "Публікації про університет (1962 – 2012 рр.)" та "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань (1962 – 2012 рр.)", які доступні також і на сайті книгозбірні.
   Особливе місце у формуванні позитивного іміджу бібліотеки займає культурно-просвітницька діяльність. В основному, вона реалізується через проведення масових заходів. Тематичні виставки, відкриті перегляди, бібліографічні огляди - це візитна картка нашої бібліотеки. Саме переглянувши виставку, як традиційну, так і віртуальну, читач отримує уявлення про фонд бібліотеки, стиль роботи, творчі здібності працівників. Масові заходи сприяють тому, що до книгозбірні користувачі звертаються не лише як до джерела інформації, а й як до середовища культурного збагачення, центра неформального спілкування, місця відпочинку, проведення дозвілля. У літературній вітальні бібліотеки успішно діє Клуб цікавих зустрічей. В інтер’єр літературної вітальні органічно вписуються експозиції картин місцевих художників. Відкриття кожної експозиції супроводжується презентацією із висвітленням у ЗМІ; бібліотека в таких випадках виступає в ролі мецената, надаючи можливість талановитим художникам продемонструвати свою творчість. На даний момент експонується виставка картин Едварда Міляра - живописця, графіка, мистецтвознавця, члена спілки художників України, почесного професора ХНУ, академіка МАФОБ. Як сказано в одному з фахових видань, "Ніхто не може проводити масовий захід заради самого заходу. Це надзвичайно дороге задоволення. Будь-який масовий захід, на кого б він не був розрахований, повинен принести бібліотеці дивіденди у вигляді піднесення престижу у місцевому суспільстві, створення необхідного іміджу".
   Сучасне середовище, в якому функціонують книгозбірні, характеризується стрімким розвитком видавничої діяльності, яка є основою діяльності бібліотеки будь-якого статусу. З 1998 року в НБ ХНУ розпочато роботу з підготовки до видання бібліографічних покажчиків серії "Бібліографія вчених університету". На сьогоднішній день спільно з редакційно-видавничим центром ВНЗ видано понад 20 біобібліографічних покажчиків, присвячених життю і діяльності вчених навчального закладу. Комп’ютерні технології дали можливість створення електронної версії біобібліографічних покажчиків, які розміщені на сайті у БД "Праці вчених університету". У 2007 році вперше підготовлено електронне видання на компакт-диску (CD-ROM) - електронної версії оновлених та доповнених біобібліографічних покажчиків праць вчених університету. З метою висвітлення діяльності  НБ  надруковано видання "Бібліотека - ключ до пізнання світу", "Ми в душах храм будуємо", буклет "Науковій бібліотеці ХНУ — 45". Починаючи з 2004 року друкується інформаційний бюлетень для бібліотек ВЗО Хмельниччини "Бібліотека в освітньому просторі". Для участі книгозбірні у Всеукраїнській виставці "Інноватика в сучасній освіті – 2011" бібліотекою видано буклет "Інноваційна діяльність наукової бібліотеки". До 50-річного ювілею університету створений електронний бібліографічний продукт на компакт-диску, який містить інформацію з періодичних видань про університет. Ресурс створено на основі бібліографічної БД "Публікації про ХНУ" та архіву статей про навчальний заклад. Надруковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів" й збірник наукових статей та матеріалів, присвячений 50-річчю книгозбірні "Бібліотека університету: витоки та сучасність". Видавнича діяльність бібліотеки є не тільки засобом розповсюдження досвіду роботи, рекламою діяльності книгозбірні, її ресурсів та послуг, а й слугує створенню позитивного образу бібліотеки серед її користувачів.
   Імідж бібліотеки, як і будь-якої іншої організації, ніколи не залишається постійним впродовж усього періоду діяльності та розвитку. Кожна бібліотека повинна час від часу переглядати свій імідж і корегувати його. На сьогоднішній день найважливішого значення набуває демонстрація інформаційних можливостей ресурсної бази бібліотеки. Вміло і тонко рекламуючи ретроспективні документи фонду, необхідно показувати читачеві нові можливості отримання інформації - автоматизовані технології. Реклама електронного каталогу, банків даних повнотекстової інформації, можливостей використання Інтернету, технологій Wi-Fi у бібліотеці, сервісних послуг, сканування, копіювання документів тощо підвищує рейтинг бібліотеки.
   Великий інтерес у викладачів та студентів університету викликають акції, проведені бібліотекою. У 2011 році завершилась дія акції "Подаруй бібліотеці книгу!", яка тривала з 2004 року, в результаті якої зібрано понад 5400 примірників. До святкування 50-річного ювілею НБ, було оголошено нову акцію "Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу!". Ім’я кожного дарувальника вноситься в спеціальну книгу - вписується в історію бібліотеки. В електронному каталозі ведеться рубрика "Дарчі видання", куди заноситься інформація про дарувальників та меценатів книгозбірні. Додатково на сайті бібліотеки розміщуються списки благодійників, які долучились до акції.
   Бібліотека вищого закладу освіти забезпечує навчальний, науковий, виховний процеси не тільки наданням інформаційних ресурсів, але й стилем роботи, організацією обслуговування користувачів. В книгозбірні, яка розташована у  старому та непривабливому приміщенні, не будуть високо оцінені ні робота бібліотеки, ні особистісні якості працівників. Окрім гарної вивіски, велике значення має оформлення вітринних вікон бібліотеки та оголошень. Бібліотека університету розміщена в окремій 9-ти поверховій будівлі. Сучасні та зручні інтер’єри, затишні та озеленені читальні зали справляють враження ділового і, водночас, культурного центру. Розташована бібліотека в кількох кроках від навчальних корпусів та студентських гуртожитків, поряд із ботанічним садом навчального закладу. Вже після першого відвідування формується враження про неї як про головний інформаційний центр навчального закладу.
   Згадані фактори в цілому направлені на створення позитивного образу бібліотеки та формують імідж красивої, оригінальної, змістовної, багатої інформаційними ресурсами установи - Палацу Книги, Палацу Знання. Імідж бібліотеки - це її образ в очах читачів, людей, громадськості і для того, аби від був позитивним потрібно усім разом гарно працювати, робити книгозбірню затишною, теплою саме у душевному плані. Потрібно більше спілкуватися з читачами, допомагати в усьому, дізнаватися про їх побажання, дбати про власний позитивний імідж, тому, що тільки люди з позитивним іміджем можуть щось змінити в світі, у тому числі й бібліотечному.
   
Література
   
   1.      Бичко, О.  М.  Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки [Текст] / О. М. Бичко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів :ХНУ. - 2012. - С.194-202.
   2.      Білоус, В.С.  Престиж і привабливість бібліотечної професії та бібліотеки вищого навчального закладу [Текст] /В.С. Білоус // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.71-84. 
   3.      Богун, Н.  У пошуках шляхів покращення іміджу бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) [Текст] / Н. Богун // Бібліотечна планета. – 2009. – №3. – С.18-20. Дригайло В.Г. Имидж библиотеки университета. На примере НТБ НТУУ "КПИ"// Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества.- 2000.- Т.1.- С.90-94
   4.      Жданов И.В. Имидж — ничто? [Текст] // Мир библиографии.- 2004.- №4.- С.23-26
   5.      Костирко, Т.М.  Місце бібліотеки у формуванні корпоративного середовища ВНЗ [Текст] /Т. М. Костирко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – №2. – С.12-18. 

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail