Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

О.О.Мацей,
зав. науково-методичного відділу НБ ХНУ

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ НБ ХНУ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ


   Висвітлюється досвід роботи щодо формування та підвищення інформаційної культури працівників наукової бібліотеки вищого закладу освіти.

    Інформаційна культура особистості — складне і багатозначне поняття, яке передбачає сукупність інформаційного світогляду і системи знань, умінь, навиків, які забезпечують самостійну діяльність по задоволенню інформаційних потреб на основі інформаційних технологій. Складовими інформаційної культури є: комунікативна, читання, письма і оформлення документів, інтелектуальної і науково-дослідницької діяльності, володіння інформаційними технологіями, інформаційно-правова та бібліографічна культура.
   Бібліотека навчального закладу є одним з основних комунікативних каналів, які забезпечують зберігання й використання величезних інформаційних ресурсів.
   Якість вищої освіти неможлива без високого рівня інформаційної культури як студентів, так і викладачів, бібліотекарів. Оновлюються програми, впроваджуються нові технології навчання, але головним залишається вміння швидко реагувати на зміни в інформаційному просторі, критично мислити, шукати і переробляти необхідну інформацію. Виховання інформаційної культури користувачів потребує не тільки застосування відомих методик та програм, але й використання інноваційних технологій, вже традиційних форм навчання (наприклад, мультимедійних уроків, презентацій).
   Сучасний ритм життя вимагає від бібліотекаря (інформаційного працівника) нових додаткових професійних навичок:
   • знання іноземної мови;
   • оперативне задоволення інформаційних запитів користувачів;
   • уміння працювати з комп'ютером;
   • володіння основними комп'ютерними програмами;
   • вміння працювати з різними пошуковими системами в мережі Інтернет;
   • робота з технічними засобами та новітнім бібліотечним обладнанням.
   Професія бібліотекаря унікальна тим, що немає кордонів, якими можна було б обмежити її. Робота бібліотекаря складна, відповідальна, різнопланова. Звичайно, бібліотекар не будує будинки, але своєю щоденною працею прокладає шляхи у світ знань і мудрості, у світ людських душ і сердець. Сенс праці бібліотекаря не тільки в умінні розуміти та поділяти турботи читача — потрібно допомагати йому. А для того, щоб допомагати професійно потрібно багато знати і вміти. Бібліотекар удосконалюється все життя. Він повинен знати не тільки художню літературу, але і йти в ногу з прогресом, слідкувати за новими досягненнями науки і техніки. Характерною особливістю сьогоднішнього дня є безперервне навчання бібліотечних фахівців, удосконалення фахових знань та підвищення рівня інформаційної культури. В НБ ХНУ питання підвищення кваліфікації і формування інформаційної культури бібліотекарів займає важливе місце і представляє собою добре відпрацьовану систему, яка складається з кількох рівнів.
   На мал.1 вказані рівні системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. До внутрішнього рівня підвищення фахових знань належить загальнобібліотечна програма занять з підвищення кваліфікації, в рамках якої щосереди кожного місяця для фахівців бібліотеки проводяться заняття. Для прикладу, у 2012 році проведено 78 занять, зокрема, у рамках "Школи керівника" провідними фахівцями підготовлено та проведено 8 консультацій, які готуються за окремими напрямками роботи. В системі "Бібліотечні уроки" проведено 6 занять з питань організації технологічних процесів, фахових питань, презентувались огляди нової літератури з питань бібліографії та бібліотекознавства. Підвищували свій фаховий, загальноосвітній, інформаційний та культурний рівень працівники бібліотеки й шляхом підготовки тематичних оглядів (за рік - 9). Звичайно, проводились і майстер-класи з удосконалення майстерності бібліотекарів в окремих процесах. Слід наголосити, що всі заняття супроводжуються змістовними та вдалими мультимедійними презентаціями й віртуальними подорожами. В рамках реформування системи підвищення кваліфікації вирішено більше уваги приділяти проведенню занять у структурних підрозділах та виділено час -останню середу кожного місяця. Організація занять у відділах дала змогу максимально наблизити та спрямувати тематику занять до потреб та особливостей структурного підрозділу, проводити заняття в малих групах, де можливі обговорення, індивідуальний та неформальний підхід до вирішення проблемних ситуацій та питань.
   Сьогоднішній бібліотекар повинен уміти працювати з електронними базами даних, володіти комп'ютерними технологіями, знати комп'ютерну техніку, фонд, володіти навиками інформаційного пошуку як в традиційній формі, так і за допомогою новітніх інформаційних технологій. Сучасний фахівець вирізняється й знанням художньої літератури, причому не лише класичних творів, які вивчаються за шкільною програмою, а й того, чим цікавляться сучасні студенти, які тенденції сучасного літературного процесу, що з того, що виходить сьогодні у світ друкованого слова, можна запропонувати користувачам. Адже усім відомо, що велика кількість книголюбів при виборі книжки для читання надає це право бібліотекареві. Говорячи про вплив на читацькі інтереси, варто зазначити, що бібліотекарі можуть порекомендувати тільки те, що вони самі читають, цінують і знають. Отож, щоб покращити роботу сектора художньою літератури в бібліотеці, підняти рівень інформаційної культури працівників, перш за все, необхідно удосконалювати літературну освіту бібліотекарів. З цією метою у бібліотеці розроблено та проведено на заняттях з підвищення кваліфікації цикл заходів, під час яких працівники ознайомились з творчістю сучасних авторів: О.Забужко, Ю.Покальчука, І.Роздобудько, Ю.Андруховича та ін. Останнім часом все більшого значення набуває підвищення кваліфікації на державному рівні. Суттєву допомогу розвитку освітньої діяльності в області підвищення кваліфікації надає Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, на базі якої нещодавно працівники НБ ХНУ пройшли дистанційненавчання. В рамках курсу "Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів" працівники виконували самостійні, практичні та контрольні завдання, брали участь в онлайн-дискусіях за модулями "Проектна діяльність в бібліотеках", "Психологічні основи управління бібліотекою", "Адвокаційна діяльність бібліотек: захист та лобіювання інтересів".
   Підвищення кваліфікації — службовий обов'язок кожного працівника. Тому фахівці НБ ХНУ не обмежуються лише заняттями в рамках загальнобібліотечних заходів з підвищення кваліфікації, а й постійно займаються самоосвітою, яка дає можливість систематично (самостійно або за допомогою методистів) вивчати літературу з фахових питань, знайомитись із зарубіжним та вітчизняним досвідом діяльності книгозбірень, збагачувати та розширювати свій кругозір. Самоосвіта для будь-якого бібліотечного спеціаліста є невід'ємною частиною його інформаційної культури. Без самостійного додаткового вивчення питань, які стоять перед фахівцем, не обійтись. Джерелом постійного поповнення теоретичних знань і ознайомлення з досвідом колег є професійні періодичні видання, які отримує науково-методичний відділ. В число найбільш популярних серед бібліотекарів фахових журналів входять: "Бібліотечний форум України", "Вісник книжкової палати", "Бібліотечний вісник", "Бібліотечна планета", "Библиотечное дело", "Мир библиографии", "Библиотека", "Научные и технические библиотеки", "Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии", "Библиография".
   При самостійному вивченні намічених завдань працівники бібліотеки використовують довідковий апарат та інформаційні ресурси книгозбірні, здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет. Науково-методичний відділ сприяє професійній самоосвіті працівників, інформуючи бібліотекарів про нову фахову літературу на загальних заняттях з підвищення кваліфікації всього колективу та влаштовуючи щоквартально "Дні бібліотечного фахівця". Використовуючи систему індивідуального інформування для керівників та провідних фахівців структурних підрозділів, методисти надають консультації з різних напрямків професійного читання. Практику минулого століття — рекомендаційні списки з окремих бібліотечних проблем - замінено на інформування через внутрішню інформаційну комп'ютерну мережу: на АРМ працівників розсилаються анотовані бібліографічні описи цікавинок професійної діяльності. Працівники науково-методичного відділу намагаються не пропустити нічого важливого та нового з життя бібліотек, популяризувати кращий досвід книгозбірень України та зарубіжжя. Для цього науково-методичний відділ постійно поповнює створену інформаційну базу, до якої входять законодавчі акти, що стосуються бібліотечної справи, спеціалізований фонд видань з бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, бібліотечного маркетингу і менеджменту, інноваційної діяльності бібліотек (книги, методичні матеріали й посібники, інформаційні видання, матеріали конференцій, а також фахова періодика). Структурний підрозділ має гарний довідковий апарат. Розроблено предметний рубрикатор, який постійно удосконалюється й доповнюється, і наразі складається із понад 280 рубрик. Ведеться ретельна робота з наповнення анотованої бази даних "Бібліотечна справа", котра містить понад 38000 записів.
   Задля того, аби впевнено відчувати себе на робочому місці, комфортно почуватися в професійному середовищі, орієнтуватися в потоці професійної інформації потрібно систематично переглядати професійні портали. Огляди матеріалів, розміщених на таких порталах проходять на загальнобібліотечних заняттях з підвищення кваліфікації та завжди супроводжуються бурхливими обговореннями, в результаті яких виникають цікаві ідеї, думки, надаються пропозиції з оптимізації праці, підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг, корпоративної співпраці, розширення світогляду та інформаційної культури фахівців.
   Досягти гарних результатів з підвищення інформаційного рівня працівників НБ допомагає локальна інтернет-сторінка "Бібліотечна мозаїка" (розроблена 2006 р. спеціалістом відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення О.С.Нечепорук). Це внутрішня сторінка для бібліотечних працівників, посилання на яку є на кожному автоматизованому робочому місці. На "Бібліотечній мозаїці" з інформаційною метою розміщуються нові накази, розпорядження, рішення ректорату університету та керівництва бібліотеки, офіційні урядові документи, які стосуються галузі бібліотечної діяльності. Тут можна ознайомитись не тільки з новими документами, але й здійснити пошук матеріалів за попередні роки. Для цього розроблено пошуковий механізм, де за видом документа чи словами з назви можна швидко відшукати в архіві потрібне.
   Великою популярністю користується рубрика сторінки "Консультує фахівець", яка ведеться в режимі "питання - відповідь". Будь-який працівник бібліотеки має змогу відкрито або анонімно попросити проконсультувати з того чи іншого фахового питання, дати роз'яснення щодо впровадження конкретного нормативного документа, соціальних гарантій працівників книгозбірень, трудового законодавства та отримати кваліфіковану відповідь. Багато нового, цікавого й корисного для діяльності та підвищення рівня інформаційної культури бібліотекарі пізнають з рубрики "Зверніть увагу!". Ця рубрика відкрита нещодавно, але користується надзвичайною популярністю і є приводом багатьох обговорень й дискусій у бібліотечному колі, адже в рубриці розміщується цікавий досвід книгозбірень України та світу, яким бібліотекарі діляться в мережі Інтернет. Це: корисні і пізнавальні презентації, цікаві відеоролики, які знайомлять з бібліотеками, їх діяльністю, просвітницькими заходами, віртуальні подорожі "Країною книг". Доповнюють рубрику світлини колективу бібліотеки, як от, екскурсії ботанічним садом Хмельницького національного університету, історичними місцями Подільського краю та України.
   Як будь-яке інформаційне видання, "Бібліотечна мозаїка" вміщує рубрику новин колективу, в яку щомісячно подається інформація про підвищення кваліфікації працівників НБ, виставляється графік занять, заздалегідь вказуються зміни та доповнення до нього. Рубрика "Методична рада" детально знайомить працівників бібліотеки з рішеннями засідань методичної ради.
   У розділі "Вітаємо іменинників" кожен фахівець може не тільки ознайомитись з переліком прізвищ тих працівників, хто відзначає день народження у певному місяці, а й самому написати колезі теплі слова привітання, що є позитивним для підтримання гарного морально-психологічного клімату в книгозбірні, взаємовідносин та краще згуртовує працівників.
   Найбільший інтерес працівників НБ викликає "майданчик для ведення діалогу" - внутрішньобібліотечний форум, який функціонує на сторінці "Бібліотечна мозаїка". Тут фахівці можуть поспілкуватись, виявити та обговорити існуючі проблеми в діяльності книгозбірні, проголосувати за умови та терміни проведення певного заходу, а також взяти участь в соціологічних опитуваннях колективу.
   Розширити кругозір, поглибити професійні знання, почерпнути корисну інформацію працівникам не тільки НБ ХНУ, а й бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького методичного об'єднання, яке очолює наукова бібліотека, допомагає інформаційний бюлетень "Бібліотека в освітньому просторі", який за рішенням методичної ради готує й видає двічі на рік науково-методичний відділ. На сторінках бюлетеню розповсюджуються нові, перспективні ідеї, форми та методи бібліотечної роботи, а також досвід книгозбірень об'єднання та бібліотечної спільноти світу. [1, с.170]
   Було б помилкою обмежуватись заняттями з підвищення фахового рівня тільки у своїй бібліотеці. Тому для підвищення кваліфікації використовуються такі форми як відрядження та відвідування інших бібліотек. В останні роки активізувалось співробітництво в професійному середовищі, плідно розвиваються відносини з бібліотеками інших регіонів. Працівники книгозбірень беруть активну участь у семінарах, конференціях, роботі круглих столів регіонального та всеукраїнського рівнів. Особливе місце в системі формування інформаційної культури та підвищення фахового рівня працівників НБ ХНУ та фахівців бібліотек методичного об'єднання займають науково-практичні конференції, семінари, спрямовані на глибоке вивчення досвіду, теоретичне його осмислення, вироблення практичних рекомендацій. Методичне об'єднання останнім часом перейшло до нової практики — щорічного їх проведення. Так, за минуле десятиріччя проведено 11 заходів, у тому числі і два зональні. Всі інформаційні повідомлення, програми конференцій, тези доповідей та світлини проведення заходів розміщені на сайті у розділі "Наукова робота". У цьому ж розділі знаходиться повнотекстова база даних "Наукові публікації працівників бібліотеки", яка розкриває наукові досягнення книгозбірні з 2001 р. і включає в себе 170 публікацій в наукових фахових періодичних виданнях, збірниках матеріалів конференцій, інформаційному бюлетені "Бібліотека в освітньому просторі" та ін. [2, с.149]
   Проблема розвитку інформаційної культури особистості бібліотекаря невичерпна і має вирішуватись у бібліотеці постійно. Результативність інформаційної освіти фахівців в бібліотеці ХНУ в поєднанні з діючими формами підвищення професійної кваліфікації кадрів є позитивною, але варто й надалі працювати в цьому напрямку. Адже від рівня інформаційної культури бібліотечних фахівців залежить не тільки ефективність бібліотечно-інформаційного обслуговування, а й престиж професії сучасного науково-інформаційного фахівця, його соціальний статус.

   Бібліографічний список
   1. Мацей, О. О. Трансформація методичної діяльності відповідно до вимог часу [Текст] / О. О. Мацей // Бібліотека університету : витоки та сучасність : ХНУ. -2012. -С.162-171.
   2. Мацей, О.О. Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: нові підходи [Текст] / О. О. Мацей // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів :ХНУ.-2012.-С.143-149.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail