Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Айвазян О.Б.,
голова обласного методичного об'єднання,
директор НБ ХНУ

Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельницького методичного об'єднання:
актуальні проблеми розвитку

    Чергова конференція методичного об'єднання бібліотек вищої школи проходить у складних політичних умовах. Події в Україні - масові заворушення, загибель людей на Майдані, захоплення Криму - схвилювали увесь світ. Проте, маючи незалежну українську державу, ми віримо в її світле майбутнє, яке багато в чому залежить від молодих фахівців, у тому числі й випускників наших вишів. Наразі серед основних завдань вищої освіти є підвищення якості підготовки молодих спеціалістів і розвиток науки. Вагома роль в інформаційній підтримці навчального та наукового процесів відводиться бібліотекам вищих навчальних закладів, основна увага яких сьогодні зосереджена на комплектуванні та організації ресурсної бази, удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій, запровадженні інноваційних технологій на основі наукових досліджень, бібліографічній, краєзнавчій та видавничій діяльності.
    Бібліотеки об'єднання поступово змінюють традиційні функції, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів.
    Розвиток ресурсної бази - одне з основних завдань діяльності кожної бібліотеки, основа якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів. На сьогодні сукупний фонд бібліотек об'єднання нараховує понад 2,5 млн. документів. Через об'єктивні обставини (недостатнє фінансування та підвищення цін) продовжується тенденція зменшення кількості нових надходжень до бібліотек об'єднання. За 2013 рік фонди книгозбірень поповнились лише на 19 тис. одиниць, тоді як 2012 року кількість нових надходжень становила близько 30 тис. примірників.
    Фінансові витрати на придбання книг 2013 року по бібліотеках ВЗО області склали всього 135 467 гривень, тоді як у 2012 році - 419 262 гривні. Обмежене фінансування, невчасний перерахунок коштів ускладнюють процес комплектування. Фонди бібліотек не встигають оновлюватись вслід за створенням нових спеціальностей у навчальних закладах.
    Серед нових надходжень 80 відсотків складають підручники та навчальні посібники і тільки 15 відсотків — наукова література. Вважаю, що сьогодні бібліотеки вищих навчальних закладів повинні приділяти більше уваги придбанню наукових видань. Адже навчальну літературу студенти університету можуть знайти в Інтернеті або в модульному середовищі університету, отримати від викладачів і т. і., а от наукові видання виходять меншими тиражами і часто навіть бібліотекарям важко їх відстежити і ще важче придбати. Тому необхідно поглиблювати співпрацю з науковцями навчальних закладів, всіляко спонукати їх до співпраці щодо накопичення в бібліотеці традиційних та електронних ресурсів за напрямками їх наукових досліджень та викладацької діяльності.
    Ні для кого не є секретом, що в книгозбірнях накопичується маловикористаний фонд, який підлягає списанню. Вже сьогодні списання літератури по методичному об'єднанню збільшилось на 3370 джерел і становить 12769 книг, що складає 65,6 відсотків від нових надходжень. Якщо не буде кардинальних змін у фінансуванні комплектування, то невдовзі списання буде перевищувати надходження і фонди бібліотек почнуть зменшуватися.
    Важливим напрямком роботи бібліотек ВЗО була робота з обслуговування користувачів - як традиційних, так і віртуальних. Приємно відмітити позитивні зміни в роботі бібліотек об'єднання по запровадженню інноваційних технологій, розширенню доступу користувачів до локальних та світових ресурсів.
    В усіх бібліотеках об'єднання організовано зони безкоштовного доступу до Інтернету Wi-Fi, більшість із них ведуть електронні каталоги в локальних мережах, НБ ХНУ та НБ КПНУ мають власні веб-сайти, чимало бібліотек представлені у зведеному електронному каталозі бібліотек Хмельницької області.
    Обслуговування читачів у всіх бібліотеках, окрім НБ ПДАТУ, здійснювалось в автоматизованому режимі за електронною читацькою карткою. Масова видача проводилася за традицією груповим методом згідно графіків. Але в НБ ХНУ обслуговування студентів 2-3 курсів на початку семестру відбувалося і груповим методом й індивідуально, оскільки значна частина навчальної літератури представлена в модульному середовищі та електронній бібліотеці університету.
    Якщо говорити про особливості роботи з читачами в бібліотеках об'єднання, то варто відмітити такі заходи, як декади першокурсників, які пройшли в бібліотеках ХНУ й ПДАТУ. В НБ ХНУ кожен першокурсник отримав пам'ятку читачеві; для більш повного спілкування та вивчення потреб і запитів читачів-першокурсників запроваджено нову форму роботи — кураторство студентських груп від бібліотеки, а до міжнародного Дня студентів підготовлено та представлено на сайті бібліотеки фотоколаж "Пізнаючи світ: бібліотека і студент". У НБ ПДАТУ на основі результатів аналізу читання студентів стаціонарної форми навчання відзначено кращих читачів року, а на абонементі наукової літератури оформлено виставку "Кращий читач року!".
    Варто зазначити, що через брак коштів не працював міжбібліотечний абонемент у трьох бібліотеках об'єднання: НБ КПНУ, ХГПА та ХКТЕІ. У НБ ПДАТУ та ХУУП міжбібліотечний абонемент діяв лише в межах міста та області. і тільки в НБ ХНУ міжбібліотечний абонемент співпрацював з книгозбірнями України.
    Основні статистичні показники обслуговування користувачів зменшились практично у всіх бібліотеках за окремими виключеннями (бібліотека ХКТЕІ). Це зумовлено в першу чергу зменшенням кількості абітурієнтів, активним використанням студентами інтернет-ресурсів копіювальних та інших технічних засобів.
    Зважаючи на зменшення обсягу обслуговування, бібліотекам треба звернути більше уваги на інші напрямки роботи - такі, як просвітницька, краєзнавча, наукова діяльність, спрямована на дослідження історії навчальних закладів і бібліотек, бібліографування наукового доробку викладачів. Вагома частина роботи сучасної бібліотеки пов'язана зі створенням повнотекстових БД, електронної бібліотеки, інституційного репозитарію та ін., а також із організацією необмеженого доступу до світових наукових ресурсів. Адже в сучасних умовах бібліотекам необхідно зайняти свою нішу в інформаційному середовищі університету.
    Варто відмітити, що в рамках довідково-інформаційного обслуговування, окрім традиційних процесів, всі бібліотеки методичного об'єднання систематично проводять аналітичне опрацювання періодичних видань в межах корпоративної співпраці, участі в розвитку БД "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області", яка на 1.01.2014 р. містить понад 258 тис. записів, що на 24 тисячі більше ніж 2012 року. Сподіваємось на розвиток співпраці з бібліотеками ХУУП та ПДАТУ, спеціалізовані фонди яких представляють інтерес для науковців та інших користувачів нашого регіону.
    З розвитком інформаційного середовища актуальним для бібліотек об'єднання є питання віртуального довідкового обслуговування. Наразі віртуальна довідка функціонує вже в двох бібліотеках - НБ ХНУ (з 2006 року) та НБ КПНУ (з березня 2014 року).
    Всі бібліотеки, окрім ХГПА, здійснюють інформування професорсько-викладацького складу ВНЗ за системою ВРІ. Кількість абонентів, які отримують інформацію шляхом ВРІ, коливається від 4 (ХУУП) до 604 (КПНУ). Поширеними формами інформування в книгозбірнях об'єднання впродовж багатьох років залишаються інформаційні масові заходи: Дні кафедр, дипломників, аспірантів, магістрів, бакалаврів, фахівців, інформації та ін. Загалом бібліотеками ВЗО Хмельниччини за 2013 рік проведено 109 таких заходів.
    Працівники бібліотек намагаються якомога оперативніше інформувати своїх користувачів про нові надходження до фонду книгозбірень через університетські багатотиражки: "Університет" (НБ ХНУ), "Студентський меридіан" (НБ КПНУ), "Вісник університету" та "Інженер" (НБ ПДАТУ). Списки нових надходжень публікуються в "Інформаційному віснику бібліотеки" (НБ ПДАТУ), інформаційному бюлетені "Нові надходження науково-методичної літератури у фонд бібліотеки" та "Інформаційному віснику" (бібліотека ХГПА); інформація подається на сайти навчальних закладів, бібліотек, веб-сторінки книгозбірень.
    Інформування користувачів про нові надходження літератури здійснювались і у формі бібліографічних оглядів.
    Проведення занять з інформаційної культури, включення їх у навчальний розклад є невід'ємною частиною сьогоднішнього життя бібліотек ВНЗ. На таких заняттях студенти опановують основи бібліографічних знань, методику бібліографічної роботи, навички користування різноманітними послугами, які надають бібліотеки. Велика частина занять з формування інформаційної культури включає відомості про якісний та кількісний склад фондів, електронні носії інформації, можливості бібліотек, структуру і правила користування, систему каталогів та картотек, а також можливості пошуку в мережі Інтернет. Загальна кількість проведених занять з курсу "Основи інформаційної культури" у 2013 році склала 245 годин.
    Наукові дослідження є необхідною складовою забезпечення інформаційних потреб фахівців будь-якої сфери діяльності. Сьогодні всесвітня мережа Інтернет надає можливість вільного доступу до світових наукових ресурсів шляхом поширення ідеї відкритого доступу — формування репозитаріїв. Минулого року був проведений семінар щодо розвитку наукових БД, у т.ч. репозитаріїв. Приємно відзначити, що 2013 року розпочато створення "Інституційного репозитарію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ElarKРNU", а книгозбірня ХГПА на партнерських відносинах зареєструвалась в Електронній Бібліотеці України ElibUkr.
    Одним з напрямків наукової діяльності бібліотек вишів є робота зі створення бібліографічних покажчиків. За звітний період у тісній співпраці з викладачами кафедр книгозбірнями об'єднання складено 43 покажчики, що на 17 більше, ніж у попередньому році. З них 12 надруковано, 37 створено в електронному вигляді, частина з них розміщена на сайтах та сторінках бібліотек в Інтернеті.
    Варто відзначити титанічну роботу, здійснену працівниками читального залу ПДАТУ зі збору свідчень очевидців голодомору 1932 — 1933 років Кам'янеччини, результатом якої став тематичний збірник "Голодомор 1932 — 1933 років: свідчення очевидців Кам'янець-Подільського району". Заслуговує уваги підготовлений НБ КПНУ бібліографічний покажчик "Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965 — 2010): зведений каталог і покажчик змісту", який містить опис матеріалів дванадцяти конференцій і нараховує 1553 бібліографічні позиції.
    Говорячи про інновації в роботі бібліотек варто акцентувати увагу на матеріально-технічному забезпеченні наших книгозбірень. Загальна кількість комп'ютерів у бібліотеках становить 199, тоді як у 2012 році їх було 203 одиниці. Найбільша кількість (66) ПК залишається в НБ ХНУ. Загалом по бібліотеках нашого об'єднання рахується 11 сканерів, 27 принтерів, 6 копірів та 6 одиниць багатофункціональних пристроїв.
    З шести бібліотек об'єднання ліцензійне програмне забезпечення "УФД. Бібліотека" мають чотири бібліотеки. Дві книгозбірні працюють з програмами, які створенні їх навчальними закладами: НБ ХУУП (програма "Філін") та бібліотека ХКТЕІ (програмне забезпечення "Бібліограф"). Власні веб-сайти мають бібліотеки ХНУ та КПНУ, свої сторінки на сайтах ВНЗ ведуть бібліотеки ХГПА та ХУУП. У 2013 році в читальному залі історичного факультету КПНУ введено в експлуатацію безпровідний маршрутизатор, який зв’язує сервер університету з комп’ютерами абонементу, читального залу та бібліотеки рідкісних видань історичного факультету, а також відкрито доступ до електронного ресурсу видавництва "Polpred", який дає змогу отримати різноманітну оперативну інформацію з 26 галузей суспільного, наукового і культурного життя.
    Протягом року бібліотеки об'єднання перебували у постійному творчому пошуку, видозмінювали традиційні форми і методи культурно-дозвіллєвої роботи з метою зацікавлення сучасного користувача. Активно в роботу бібліотек впроваджувались інноваційні форми. В книгозбірнях об'єднання впродовж багатьох років успішно діють клуби: "Молодих поетів" (КПНУ), "Поезія — це завжди неповторність" (ХУУП), "Цікавих зустрічей" (ХНУ), "Музика душі" (ХГПА) та клуб самодіяльних поетів і прозаїків "Ліра" (ПДАТУ).
    В бібліотеках накопичено чималий досвід проведення просвітницьких заходів для студентства. Це перш за все форми, спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної культури та духовне відродження нації. Вся просвітницька робота книгозбірень ведеться у тісному контакті з професорсько-викладацьким складом усіх факультетів та відділами виховної роботи навчальних закладів. Загалом проведено 273 масових заходи.
    Важливою традиційною формою пропаганди бібліотечного фонду залишаються книжкові виставки, при оформленні яких працівники книгозбірень проявляють креативність та справжній талант. Широко використовувались у практиці бібліотек книжково-ілюстративні композиції з використанням різноманітних елементів побуту, виробів мистецтв тощо. Лише за минулий рік до видатних дат відомих науковців, письменників, педагогів, діячів культури, державних та міжнародних свят працівниками бібліотек організовано 413 виставок, на яких представлено чотирнадцять з половиною тисяч документів. На сайтах та сторінках бібліотек представлено 60 віртуальних виставок (ХНУ, КПНУ, ХУУП). Загалом це не поганий результат, але він буде кращим тоді, коли всі бібліотеки об'єднання будуть мати власні сайти, або хоча б сторінки на сайтах навчальних закладів.
    Наукові бібліотеки ХНУ та КПНУ представлені в соціальних мережах : НБ ХНУ в мережі "Facebook" (з вересня 2011 року) та НБ КПНУ в соціальній мережі "В Контакті" (з листопада 2013 року), що дало змогу оперативно повідомляти про новини, події та різні заходи, що відбуваються в бібліотеках через найбільш популярні серед студентства соцмережі. Крім того , у групах можна знайомитися з виставками та новими надходженнями, отримувати інформацію про різноманітні проекти, що пов’язані з літературою та читанням, ділитись думками про роботу наукової бібліотеки, залишати побажання та пропозиції щодо покращення діяльності книгозбірень.
    Новітні інформаційні технології спричинили істотні зміни й у системі бібліотечного сервісу, значно зросла роль бібліотек у навчанні користувачів навичкам інформаційного пошуку, змінюється імідж і статус бібліотекаря, посилюється значення бібліотечного працівника як посередника між новими інформаційно-довідковими ресурсами та користувачами. Тому важливим аспектом діяльності методичної роботи з підвищення кваліфікації є врахування особистісних факторів: прагнення бібліотечних фахівців до покращення діяльності їх установи, оволодіння сучасними знаннями й навичками, а також сумлінний та творчий підхід до вирішення виробничих питань.
    Однією з дієвих форм підвищення фахового рівня є заняття в рамках шкіл професійної майстерності, оскільки вимоги часу змушують шукати нові форми роботи, вносити зміни у традиційну діяльність бібліотек.
    Крім підвищення кваліфікації , всі бібліотеки працюють над створенням та редагуванням регламентуючих документів. В НБ ХНУ, КПНУ та ПДАТУ діють методичні ради. Провідні фахівці бібліотек систематично здійснюють аналізи окремих напрямків роботи, а також рекламують свою діяльність та діляться досвідом на сторінках фахових видань. Лише за минулий рік бібліотеками нашого методоб'єднання опубліковано 58 статей.
    Працівники НБ КПНУ здійснюють реферування праць науковців університету для публікації їх в українському реферативному журналі "Джерело", а фахівці ХГПА займаються реферуванням статей наукового видання ХГПА "Педагогічний дискурс" та надсилають їх до Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
    Підводячи підсумки, варто зазначити, що працівники наших книгозбірень, незважаючи на економічний кризовий стан в країні, позитивно вирішують завдання повноцінного інформаційного забезпечення всіх категорій користувачів шляхом впровадження в практику діяльності прогресивних інформаційних технологій.
   Сьогодні, для модернізації бібліотеки вишу необхідно вдосконалювати формування бібліотечних фондів інформаційними ресурсами, продовжувати автоматизацію всіх бібліотечних процесів, впроваджувати різноманітні онлайн-послуги, зокрема віртуальної довідки, інституційного репозитарію, електронної бібліотеки, запроваджувати в роботу книгозбірень кращий досвід вітчизняних та зарубіжних колег, вирішувати питання переоснащення матеріально-технічної бази бібліотек.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail