Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Бичко О. М.
завідуюча інформаційно-бібліографічного відділу
НБ ХНУ

Еволюція бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету

   У статті розглядається розвиток процесу бібліографування у НБ ХНУ. Особливу увагу приділено проблемі створення електронних бібліографічних покажчиків.
   Ключові слова: бібліографічний покажчик, біобібліографія, історія університету, вчені університету, електронні ресурси.


   Створення бібліографічних посібників відноситься до традиційних напрямків діяльності бібліотек ВНЗ. Одним з основних типів таких видань є бібліографічний покажчик. Згідно Міждержавного стандарту ГОСТ 7.0-99, бібліографічний покажчик – це бібліографічний посібник значного обсягу зі складною структурою і науково-довідковим апаратом. Бібліографічні покажчики складаються на допомогу навчальної та науково-дослідної діяльності, присвячуються персоналіям вчених і письменників, різним економічним аспектам,  ювілейним та пам'ятним датам, подіям внутрішнього і міжнародного життя, регіональній тематиці і краєзнавству.
   Загальна методика підготовки бібліографічного покажчика, згідно матеріалу видання "Справочник библиографа" (2003), включає три етапи:
 • Підготовчий етап (вибір і вивчення теми, розробка плану-проспекту, виявлення документів за темою покажчика).
 • Основний етап включає дві складові:
  1. Аналітичний етап  (бібліографічний аналіз документів, уточнення бібліографічних описів, анотування чи реферування документів, індексування та предметизацію, остаточне оформлення бібліографічних записів).
  2. Синтетичний етап (остаточний відбір виявлених і вивчених документів, групування бібліографічних записів).
 • Заключний етап (підготовка довідкового апарату, редагування та оформлення бібліографічного покажчика).
   Звичайно, створення бібліографічних покажчииків є пріоритетним напрямком науково-бібліографічної діяльності НБ ХНУ. Перший покажчик було підготовлено в 1975 р. З того часу можна простежити еволюцію процесу бібліографування. У нашій книгозбірні довгий час діяльність бібліографів була спрямована на створення рекомендаційних та науково-допоміжних покажчиків різної тематики. Визначення теми покажчиків грунтувалося на дослідженні інформаційних потреб викладачів, аспірантів та студентів університету. Серед складених у різні роки бібліографічних покажчиків такі, як: "Самостоятельная работа студентов", "Проблемы конструирования и технологии изготовления швейных изделий", "Ионно-плазменные методы поверхностного упрочнения металлов", "Відходи матеріалів виробництва легкої промисловості та їх подальше використання", "Економічний ризик", "Менеджмент", "Міжнародні відносини" та інші. Такі тематичні посібники відносяться до неопублікованих документів. Спочатку вони створювались на друкарській машинці, згодом використання комп’ютерів значно полегшило процес та підвищило їх якість.
   Застосування електронного довідково-бібліографічного апарату значно змінило процес підготовки тематичних покажчиків. Зазнала змін видова та змістовна форма бібліографічних видань. Детальний рубрикатор ЕК (більше 64 тис. рубрик) дає можливість користувачу швидко знайти документи та згрупувати у список літератури, що дозволяє відмовитись від створення бібліографічних покажчиків за темою. Постійне зростання кількості повнотекстових документів, представлених в електронному вигляді сприяло появі нового напряму бібліографічної діяльності – вебліографії (бібліографування сайтів, електронних ресурсів Інтернет), яку на веб-сайті наукової бібліотеки представляють ресурси: "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету", "На допомогу науковцям", "Освіта в Інтернет" та інші.
   Із відкриттям бібліографічного відділу 1978 року розпочато ведення картотеки "Наукові праці викладачів", яка згодом стала основою для створення покажчиків "Публікації викладачів" та покажчиків серії "Бібліографія вчених університету". Метою підготовки таких видань є розкриття результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету, їх популяризація.
   З 1998 р. створення біобібліографічних покажчиків праць викладачів університету є одним з основних напрямків науково-бібліографічної роботи бібліотеки ХНУ. Цього ж року починається співпраця інформаційно-бібліографічного відділу з редакційно-видавничим центром університету щодо видання покажчиків серії "Бібліографія вчених університету". За 15 років підготовалено та видано 22 біобібліографічних покажчика. Серед вчених, яким були присвячені покажчики: ректор М.Є. Скиба, почесний ректор Р.І. Сілін, проректор С.Г. Костогриз, проректор М.П. Войнаренко та інші.
   Досвід доводить, що якість покажчиків залежить від попереднього дослідження, яке дозволяє максимально виявити всі опубліковані праці вченого та літературу про нього. Робота здійснюється в тісному контакті з вченими, адже тільки за безпосередньої співпраці бібліографів і науковців можливий високий рівень видання. А, наприклад, до  створення покажчика "Олександр Петрович Григоренко" (2014 р.) були залучені фахівці наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, де навчався та багато років працював професор, що забезпечило вичерпність інформації.
   Традиційно структура біобібліографічного покажчика складається з біографічного, бібліографічного та допоміжного апарату. Для висвітлення життя і творчості вченого, окрім його праць, матеріалів про наукову роботу, включаємо документи про його наукову і громадську діяльність. До структури покажчика входить коротка передмова "Від упорядника". Основним її завданням є ознайомлення читача зі структурою біобібліографії, системою розташування матеріалів, хронологічними рамками зібраних творів друку. Допоміжний апарат включає іменний покажчик або список співавторів. Література групується в хронологічному порядку; в межах року – позиції розташовані за алфавітом. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами. Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Сучасні інформаційні технології дали змогу розширити коло користувачів бібліографічної інформації шляхом створення електронних бібліографічних ресурсів та їх розташування на веб-сайті наукової бібліотеки (адреса ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/bibl_praz. php). Це покажчики, що відображають наукову та педагогічну діяльність професорів університету: М.А. Йохни, В.М. Локазюка, В.М. Нижника, Г.Б. Параски, В.Б. Рудницького та інші. У процесі створення електронних бібліографічних покажчиків використовуються традиційні бібліографічні методи відбору та представлення документів, а також сучасна побудова ресурсу у вигляді гіпертекстових технологій переходу до різних розділів. 
   Інформаційні технології значно вплинули і на удосконалення процесу створення щорічних покажчиків "Публікації викладачів університету" (адреса ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2012.htm). Раніше джерельною базою для них слугував лише фонд бібліотеки, а з 2005 року (для виявлення джерел, відсутніх у фонді бібліотеки) ведеться робота з електронним варіантом річних звітів кафедр з НДР. Останнім часом, для створення бібліографічних покажчиків наукова бібліотека використовує наступну ресурсну базу:
 • Електронний каталог НБ ХНУ
 • Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області
 • БД "Електронна бібліотека ХНУ"
 • Анотована повнотекстова база даних наукових публікацій
 • БД Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : "Електронний каталог", "Наукова періодика України", "Електронна бібліотека авторефератів дисертацій" тощо
 • Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"
   Завдяки такій роботі досягається більш високий ступінь повноти реєстрації інформації. Якщо 1-й випуск  покажчика, який вийшов 2000 року, містив 704 бібліографічних записи,  то вже 11 вип. – 2229 бібліографічних записів,  12 вип. – 2477. Точність відібраного матеріалу гарантує його вивчення de visu. Якщо документ не вдається переглянути, його опис міститься в покажчику з позначкою, яка вказана в передмові.  
   У покажчику представлені монографії та навчальні посібники, дисертації та автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники та збірники наукових праць, наукові праці іноземними мовами, патенти та публікації з періодичних видань. З 2008 р. бібліографічні описи документів частково забезпечені гіперпосиланнями, що дозволяє користувачеві безпосередньо від бібліографічного опису перейти до повного тексту документа в мережі Інтернет.
   Слід зазначити, що покажчики, створені тільки в електронному варіанті, не мають традиційного допоміжного апарату. Це не випадково. Електронні технології дозволяють у будь-який час вносити доповнення, що змінює загальну нумерацію документа і навіть структуру. До того ж, Інтернет має свої пошукові технології, які значно зменшують ефективність використання допоміжного покажчика до видання. Таким чином, під впливом інформаційних технологій змінилася навіть традиційна структура бібліографічного покажчика.
   Починаючи з 1998 року, було підготовлено 45 бібліографічних покажчиків, електронні версії яких є на веб-сайті бібліотеки. Частина з них вийшла друком в редакційно-видавничому центрі ХНУ.
   Багато уваги приділяється бібліографуванню матеріалів з історії університету та бібліотеки. До 45-ї річниці НБ ХНУ надруковано довідково-бібліографічне видання "Бібліотека - ключ до пізнання світу", електронний варіант якого розміщено на веб-сайті (адреса ресурсу: http://lib.khnu.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/47). Три перші розділи є свідченням важливої ролі книгозбірні в науковій діяльності та навчальному процесі університету. Детальна хронологія становлення та етапів розвитку університетської книгозбірні, відгуки користувачів бібліотеки доповнюють інформацію. Вагому частину видання становить бібліографічний покажчик, який складається з трьох основних розділів: "Видання бібліотеки", "Публікації про бібліотеку" та "Наукові публікації". У межах розділів довідково-бібліографічного видання матеріал розташовано в хронологічному порядку. Бібліографічні описи документів частково анотовані. Допоміжний апарат включає іменний покажчик.
   А вже до 50-річчя університету підготовлено два бібліографічних посібника з історії навчального закладу, електронні версії яких розміщено на веб-сайті. Перший – традиційний бібліографічний покажчик "Хмельницький національний університет. До 50-річчя заснування університету" (за адресою ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/pro_HNU_NEW.htm).  Він містить окремі видання про діяльність університету та статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють основні етапи розвитку першого вищого навчального закладу в обласному центрі. До покажчика включені розділи "Передмова" – стаття ректора університету Скиби М.Є. та розділ "Основні віхи поступу". Хронологічні рамки відбору документів охоплюють період 1962-2012 рр. У кожному розділі літературу згруповано в хронологічному порядку, в межах року позиції розташовані за алфавітом. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика, до якого включено прізвища авторів, укладачів, редакторів, а також осіб, яким присвячено матеріали. Покажчик містить 1994 записи.
   Друге ювілейне видання – це електронний повнотекстовий бібліографічний ресурс "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань" (адреса ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/dysk/index.htm). Він містить статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період з 2001 до 2011 року. Складається з 11 розділів. Кожний розділ містить список публікацій про діяльність університету за певний рік, де інформація розташована в абетковому порядку. Бібліографічний опис здійснено згідно чинних в Україні стандартів. Описи мають гіпертекстове посилання на відповідну публікацію. Ресурс створено на основі бібліографічної БД "Публікації про ХНУ" та архіву відсканованих статей про університет. Таким чином, він дозволяє здійснювати якісний пошук бібліографічної та повнотекстової інформації з історії університету.
   Треба відмітити, що в рамках науково-дослiдної програми "Становлення та розвиток бiблiотечної справи на Подiллi" здійснено вивчення 50-річної історії бібліотеки та університету на основі матеріалів Державного архіву Хмельницької області та архівних документів ХНУ. За результатами досліджень вийшла друком книга "Бібліотека університету : витоки та сучасність". Вона суттєво доповнює першу книгу "Скарбниця знань університету", видану 2002 року.  П’ятий розділ "Бібліографія" доповнено новими бібліографічними джерелами. Він складається з окремих підрозділів, в яких можна знайти інформацію про видання бібліотеки, архівні джерела і неопубліковані документи, наукові публікації провідних фахівців книгозбірні, публікації про бібліотеку та її співробітників тощо. Створено іменний покажчик до бібліографії.
   Таким чином, сучасні технології наукової бібліотеки дали змогу удосконалити процес створення бібліографічної продукції, значно наблизити її до користувача. Крім того, бібліографічна інформація стала інструментом орієнтації в мережевих ресурсах та забезпечує якісну інформаційну підтримку науково-освітній діяльності університету.

Список використаних джерел

 1. Бичко, О.М. Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки [Текст] / О. М. Бичко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 194-202.
 2. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиографическая деятельность, библиография. Термины и определения [Текст]. – Введ. 1999–10–07.– Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 23 с.
 3. Справочник библиографа [Текст] /  науч. ред.: А.Н. Ванеева, В.А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2003. – 560 с.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail