Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Шекенева В.І.
гол. бібліотекар
інформаційно-бібліографічного відділу
НБ ХНУ

Молодь. Просвітництво. Бібліотека.

      Головною передумовою розвитку суспільства є передання матеріальних і духовних надбань попередніх поколінь наступним. Діяльність людей — творців історії — залежить від того, як вони виховані, які знання здобули в школі, які моральні якості в них сформовано в процесі життя.
    Виховання існувало і існуватиме завжди, воно виникло разом з появою людського суспільства і здійснюється протягом усієї історії. Через те його називають вічною категорією. Термін "виховання" виник у первісному суспільстві і в перекладі з латинської мови означає "тягнути", в широкому значенні - "вирощувати". У слов'янській писемності, коли мова йшла про виховання, вживали слова "годувати", "кормити", тобто вигодовувати. Існує версія, що термін "виховання" походить від слова "ховати" в розумінні оберігати, убезпечити від небажаного впливу. На всіх етапах соціально-економічного розвитку були люди, які займались вихованням. Цю благородну справу здійснювали ще до появи писемності і шкіл. Отже, виховання — одна з найдавніших форм діяльності людей.
    Вища освіта повинна створювати умови не тільки для розвитку і професійного становлення людини, а й давати розуміння загальності цінностей і приналежності до світового соціального і культурного простору. Це непросте завдання покладено на вищі навчальні заклади, основу яких становить професійна діяльність професорсько-викладацького складу, а також на бібліотеки - як джерело інформаційного забезпечення наукового, навчального та виховного процесу.
    Виходячи з класичного визначення, бібліотека - це культурно-освітній заклад, що організовує комплектування, зберігання, громадське використання видавничої писемної культури і друку та виконує інформаційну, освітньо-виховну, методичну і видавничу функції. Отже, одним з головних завдань бібліотеки є виховання у студентів загальної культури національної свідомості, шанобливого ставлення до бібліотеки, книги як скарбниці людських знань, розвивати їх творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси. Просвітницькі заходи, які проводяться в бібліотеці, спрямовані на популяризацію читання, просування іміджу успішної читаючої людини серед молодіжної аудиторії.
    Попри дискусії щодо доцільності масової просвітницької роботи, вона була і залишається важливою ділянкою роботи бібліотеки. Отже, - це публічна діяльність і від того, як вона організована, залежить імідж бібліотеки. Саме просвітницька масова робота, як ніяка інша діяльність, здатна створити позитивний імідж бібліотеки, оскільки спілкування проводиться з організованими групами студентів, де легше і швидше формується громадська думка.
    На відміну від інших груп молоді, студентство складає окрему соціокультурну групу, потенційну інтелектуальну еліту, яка здатна впливати на процеси інтеграції в суспільстві. Це переконливо довели події кінця 2013 року в нашій країні. Крім того, молоде покоління є найбільш динамічною і працездатною частиною соціуму, а студентськи роки — це головний період становлення людської особистості, прояву різноманітних інтересів.
    Важливим є формування у студента відчуття усвідомлення обов'язків перед народом і суспільством, глибокої відповідальності перед батьками, колективом, Батьківщиною за результативність свого навчання, своє постійне зростання як професіонала. У найтіснішому зв'язку з професійним зростанням перебувають завдання виховання у студентів таких якостей українського патріота, громадянина, як: національна свідомість і самосвідомість; стійкий характер і світогляд; активна перетворююча позиція, спрямована на поліпшення життя, гуманізацію відносин між людьми, перемогу добра над злом, утвердження загальнонаціональних інтересів.
    Крім того, розвиток духовного потенціалу молоді стає останнім часом завданням стратегічної важливості у зв'язку з переорієнтацією значної частини роботодавців на пошук порядних, сумлінних і відповідальних, а не лише кваліфікованих і активних працівників. Таким чином, духовні ознаки особистості стають важливою умовою її подальшого працевлаштування, професійного зростання та життєвого успіху.
    Пріоритетним напрямом культурно-просвітницької діяльності НБ ХНУ була й залишається пропаганда знань і книги. Системна, копітка робота багатьох бібліотекарів впродовж декількох десятиліть заклала міцний фундамент.
    З давніх-давен все новим і новим поколінням книга несе глибокі знання, хвилюючі почуття. І сьогодні не згасає віра в те, що переживання чарівних почуттів першовідкриття книги молодь пронесе через усе своє життя.
    Прояв бездуховності, з однієї сторони, і прагнення до гармонізації буття з повноцінним відродженням світу людини, з іншої, є характерними рисами початку ХХІ століття. Оновлення соціуму на засадах загальнолюдських цінностей, вільного вибору життєвого шляху потребує принципово нових підходів до питань виховання молодого покоління. Головним засобом формування культурної й вихованої особистості була і залишається книга. Не секрет, що багато нинішніх студентів обмежуються підручниками й навчальними посібниками. І тому дуже гостро стоїть питання пропаганди високоідейної, якісної літератури. Небажання читати пояснюють "несучасністю" книг, можливостями Інтернету.
    Сьогодні, в час падіння ідеалів, особливо важливо зберегти класику, сприяти залученню молоді до кращого у вітчизняній і світовій культурі. Тому потрібно ненав'язливо, але впевнено переконувати студентство в тому, що шлях до істини, знань, розуміння суті життя стає набагато простішим, коли пролягає через книжку. Кожна книга – скарб, мудрість, ретельна праця, ідеї. І художнє слово – це також віртуальний світ, не менш цікавий, ніж світ сучасних комп'ютерних і розважальних технологій.
    Зі зміною орієнтирів, розширюються межі культурно-просвітницької діяльності, триває пошук нових методів пропаганди знань і книг. Постійно урізноманітнюються форми заходів, поглиблюється їхнє змістовне наповнення, проводиться серйозна попередня робота з підготовки просвітницьких заходів. Тематика їх досить різноманітна: розглядаються в історичному аспекті мовні, літературні питання, проблеми психології, політики, філософії. Широко пропагуються документи й матеріали з історії вітчизняної науки, культури. Комплексні заходи до ювілеїв видатних учених, літераторів, художників стають однією з основних форм пропаганди бібліотечних фондів і водночас важливим засобом культурно-просвітницької діяльності. Дослідження творчості видатних особистостей відкриває шлях до нових знань, встановлює життєві цінності, моральні принципи. Все це має не тільки пізнавальне, а й виховне значення. В кожній біографії присутнє як неповторне особисте, так і типове суспільне. І тут важливо вміти вибрати щось таке характерне з життя, аби на ньому закрутити сюжетний малюнок і заінтригувати, здивувати, тим самим залишити слід в свідомості аудиторії.
    У практиці просвітницької роботи наукової бібліотеки університету використовуються як традиційні, так і нові форми, в т.ч і проектні. Останніми роками відбулось певне переосмислення її суті. На зміну пафосним композиціям, монотонним лекціям прийшли різноманітні камерні заходи з безпосередньою участю студентів. Інноваційність у проведенні просвітницьких заходів проявляється в наявності елементів дискусійності, проблемності, театралізації у викладі інформації, включення ігрових моментів, використання новітніх комп'ютерних технологій, у залученні читачів до розробки сценарію і їх активній участі в самому заході.
    Великої популярності набули комплексні масові заходи. Деякі з них стали традиційно щорічними. Так, як і у всій Україні, щовесни відзначаються Шевченківські дні. Важко навіть перелічити теми заходів про Кобзаря, які відбулися за багаторічну історію бібліотеки.
    Життя Тараса Григоровича Шевченка, його творчість як поета, художника ось уже друге століття є темою численних досліджень, дискусій. Сьогодні, в наш неспокійний, буремний вік, як ніколи потрібні сила духу Великого Кобзаря, його віще слово, незламна віра в те, "що буде правда між людьми".
    Минулоріч у рамках Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята "В сім‘ї вольній, новій" до 199-ї річниці від дня народження поета відбулась літературно-музична композиція "Шевченко і час: скарби його високих дум". На святі звучали безсмертні поезії Т. Шевченка, вірші сучасних українських поетів, присвячені Кобзареві. Незабутнє враження на глядачів справили творчі імпровізації учасників студентського літературного театру "Глорія" кафедри української філології ХНУ. Своє ставлення до поета висловив доцент кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ, канд. фіз.-мат. наук, відомий подільський поет, голова обласного об'єднання "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка Міхалевський Віталій Цезарійович. Присутні ознайомились також з відеоматеріалами - роликом "Обличчя української історії. Тарас Шевченко", прозвучали пісні на слова Т. Шевченка в сучасній обробці у виконанні українських гуртів.
    До 175 - річниці з дня викупу Тараса Григоровича Шевченка з кріпацтва в студентських групах пройшли години спілкування "Дні жаданої волі".
    Нещодавно в рамках святкування 200-річчя від дня народження пророка і світоча української нації відбувся літературно-мистецький проект "Встане правда! Встане воля!". Організаторами проекту виступили наукова бібліотека університету, літературний студентський театр "Глорія" ХНУ (директор театру М. А. Савюк, художній керівник Т. П. Коваль) та Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Презентувались книги Всеукраїнської шевченкіани із фондів університетської наукової бібліотеки, присутні переглянули кіномонтаж із художніх фільмів про життєвий та творчий шлях Т. Шевченка. Михайло Войнаренко, відомий на Хмельниччині як громадській діяч і поет - романтик, прочитав свої вірші, присвячені Великому Кобзареві.
   У виконанні учасників літературного театру "Глорія" прозвучала літературно-музична композиція на вірші Т. Шевченка. Також на святі виступила студентка Хмельницького музичного училища ім. В. Заремби М. Круть і учасники національно-патріотичногго клубу студентської ради ХНУ "Ми — українці".
   Просвітницькі заходи бібліотеки - це і виставкова діяльність, зустрічі з авторами та презентації їхніх книжок, зустрічі з письменниками, проведення літературних вечорів, мистецьких уроків, годин духовності. Ці заходи запрошують студентів до співпраці і співтворчості, бо змістовне спілкування - завжди творчість, що збагачує внутрішній світ людини. Започатковано нові цикли годин-роздумів "Забуті побратими Кобзаря", "Лауреати Нобелівської премії", "Відкриття минулого заради майбутнього", цикл літературознавчих годин "Жіночі голоси української літератури". Багато років поспіль у НБ ХНУ діє літературна вітальня.
    Девізом своєї роботи з молоддю стали слова німецького просвітителя і поета ХVІІІ ст. Г. Е. Лессінга: "Сперечайтеся, помиляйтеся, але, Бога ради, розмірковуйте, і хоча криво, та зате самі".
   З нагоди Всесвітнього Дня поезії в літературній вітальні відбулась презентація збірки "Перші черешні" відомого подільського поета і викладача ХНУ Віталія Міхалевського. Присутні на презентації студенти, співробітники університету та бібліотеки отримали чудові хвилини дотику до неповторності і чарівності вічної поезії. Як і попередні, свою нову збірку Віталій Цезарійович подарував книгозбірні національного університету.
   Важливим джерелом духовних переживань, збагачення особистісного інтелектуально-емоційного досвіду є музика. На прохання студентів групи ДЗ-11 було підготовлено мистецьку годину "Феномен "Бітлз".
   У рамках тижня пам'яті "Без права на забуття" до річниці Великої Перемоги в науковій бібліотеці проходили різнопланові просвітницькі заходи. Запам'ятався студентській аудиторії урок пам’яті "Війна очима письменників", який проводився спільно зі студентським літературним театром "Глорія" кафедри української філології. Під час заходу присутні переглянули відеоматеріали часів Великої Вітчизняної війни, ознайомились з неперевершеними художніми творами митців світової літератури, які прагнули розповісти про подвиг цілого покоління, яке зуміло вистояти і перемогти у боротьбі з чужоземною навалою. Від трагічного початку до щасливої Перемоги зіграли на сцені актори театру "Глорія" війну.
   Під час уроку мужності "Велич Перемоги", присвяченого вшануванню подвигу партизанів і підпільників Хмельниччини у роки Великої Вітчизняної війни, учасники заходу почули емоційну, насичену маловідомими фактами, хвилюючу розповідь директора музею Проскурівського підпілля Хрящевської Олександри Всеволодівни про героїв Проскурівського антифашистського підпілля, про їх боротьбу з фашистами, про їх відвагу та мужність.
   Напередодні свята — Дня української писемності та мови — в рамках "Клуба цікавих зустрічей" відбулась творча зустріч першокурсників з відомим подільським письменником Василем Горбатюком, життя якого тісно пов'язане з українською мовою і літературою, дослідженням історії та культури краю. Під час зустрічі Василь Іванович презентував присутнім свій новий роман "Слово і меч", подарував книгозбірні нові романи з автографами: "Ще настане ваша пора" та "Слово і меч".
   Вечір пам'яті "Володимир Висоцький: знайомий і незнайомий" проводився в літературній вітальні книгозбірні для студентської аудиторії чотири рази.
   До 150-річчя від дня народження вченого-природознавеця, мислителя світового рівня Володимира Івановича Вернадського двічі в студентських групах проводився вечір-портрет "Пророк, народжений Україною".
   Користуються популярністю студентської аудиторії просвітницькі заходи з циклів "Відкриття минулого заради майбутнього" та "Абетка відомих імен".
   Двічі в читальному залі наукової бібліотеки проходив урок-дискусія "Поради Дейла Карнегі".
   Зацікавила студентів пізнавальна година "Філософ комп'ютерного світу: Історія успіху Білла Гейтса" про видатного американського бізнесмена в області розробки програмного забезпечення для персональних комп'ютерів.
   Однією з найважливіших рис характеру Білла Гейтса є вміння визнати талант і розум іншої людини. Його команда — це команда кращих умів, найсильніших програмістів.
   Тричі серед студентів-першокурсників гуманітарно-педагогічного факультету проводився диспут "Книга чи Інтернет?". Мета диспуту - популяризація читання та формування інформаційної культури серед студентської молоді. Цікаво, що перед початком диспуту на питання "Хто з вас при підготовці до семінарських занять надає перевагу Інтернету?", студенти майже одноголосно дали відповідь, що користуються здебільшого Інтернетом. Наприкінці ж диспуту думки змінилися. Більшість студентів зробили висновок, що Інтернетом краще користуватись для відносно швидкого пошуку, як в енциклопедії, або перевірки фактів, перевірки бібліографії для коректного цитування. Якщо ж потрібно більш глибше попрацювати з текстом, надається перевага друкованій книжці. Всі варіанти мають право на існування.
   Другий рік поспіль діє в науковій бібліотеці просвітницький проект "Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету". У рамках проекту спільно з кафедрою української філології та літературним студентським театром "Глорія", що діє на кафедрі, реалізовано новий літературно-мистецький захід "Презентація творчих студентів: поетів і театралів".
    На захід, що став справжнім святом молодості та творчості, завітали студенти гуманітарно-педагогічного факультету і поважні гості: проректор з науково-педагогічної роботи, професор Михайло Войнаренко, голова Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, лауреат міської премії імені Богдана Хмельницького Віталій Міхалевський. Урочисто презентовано літературно-мистецький альманах "Творчість молодих поетів і прозаїків", у якому представлено прозові та поетичні твори 19 авторів – обдарованих студентів-філологів - учасників літературного клубу "Роса" і студентів-філологів заочної форми навчання. Вкотре зачарувала слухачів поезія славнозвісного в Україні поета-пісняра Михайла Войнаренка. Не залишилися байдужими молодечі серця і до поетичних одкровень відомого поета-романтика Віталія Міхалевського. Молоді поети щиро подякували за зацікавленість їхньою творчістю, за чудову нагоду "плести поетичний вінок" із традицій і новаторства.
    У фінальному слові до глядацької аудиторії завідувач кафедри української філології, д-р філол. н., проф. Михайло Торчинський висловив щирі сподівання, що такого роду ексклюзивні заходи стануть гарною традицією у Хмельницькому національному університеті, на яких глядачі отримують незабутні враження від перегляду святкового дійства та участі в ньому, де панує затишна, родинна атмосфера, дух загадковості, романтичності та новизни.
    Також в рамках проекту проводились у студентських групах літературознавчі години із циклу "Сучасна українська література". Зокрема, мова йшла про творчість письменників: Юрія Покальчука, Володимира Івасюка, Оксани Забужко.
    Просвітницьку роботу в бібліотеці сьогодні здійснюють більшість співробітників бібліотеки під керівництвом головного бібліотекаря науково-методичного відділу. Всі усвідомлюють важливість і складність цієї ділянки роботи. Актуальним є питання постійного підвищення професійного рівня та інтелектуального самовдосконалення. Щоб залишатися цікавими і корисними для молоді, бібліотекарі повинні йти в ногу з часом, працювати над своїм кругозором та ерудицією.
    "Безпосереднім заданням бібліотекарів є боротьба за молодого читача, бо в сучасному суспільстві ми втратили розуміння того, навіщо нам читати взагалі. Вічне питання "Що робити?" має досить конкретну відповідь. Потрібно просто працювати, не драматизуючи проблему, і, разом з тим, не перебільшуючи можливості бібліотеки у вирішенні глобальних проблем людства. Не всі можуть і хочуть справжніми читачами бібліотеки, - багатьох цілком задовільняє роль користувачів, що звертаються до книгозбірні не з цікавості, не за покликом душі і серця, а тільки за нагальною потребою.
    Найефективніші засоби стимулювання процесу виховання студентської молоді - робота у мікрогрупах у вигляді дискусій, турнірів, дебатів, наукових конференцій, обговорення творів-роздумів, проблемних завдань, "вживання" в образи творів мистецтва, міркувань над проектами майбутнього.
    Виховання майбутнього спеціаліста повинно грунтуватись на самопізнанні, усвідомленні своїх почуттів, рис особистості, формуванні духовного інтелекту, спільності як основи українського національного характеру, співвідношенні себе з вимогами суспільства, професії, віри, сім’ї.
   
    Використана література
  1. Іщенко Л. Слухайте небайдуже слово [Текст]/ Л. Іщенко // Університет. - Хмельницький. - 2006. - №10(63). - С. 9.
  2. Козлова О.Г. Керівництво громадянським вихованням студентської молоді [Текст] : навч.- метод. посіб. / О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник. - Суми: Університетська книга. - 2010. - 188с.
  3. Саєнко, Н. Методи духовно-морального виховання студентів технічних ВНЗ [Текст] / Н. Саєнко // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 56-61.
  4. Формування духовного світу студента (на матеріалі досліджень в СНАУ) [Текст] : монографія. – Суми : Університетська книга, 2007. – 263с.
  5. Черниш, Ю.Г. Виховання студентів: історичний аспекти [Текст] / Ю. Г. Черниш // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – С. 73-75.  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail