Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

Молчанова С. А.,
завідувачка сектору
наукової та художньої літератури
відділу обслуговування НБ ХНУ

Історія рідного університету як головний об’єкт краєзнавчої роботи бібліотеки вишу


   У статті розглянуто роль бібліотеки вищого навчального закладу у збереженні та популяризації творчої спадщини колективу університету. Велику увагу приділено особливостям формування краєзнавчої колекції "Наукові праці викладачів університету".

   Краєзнавча функція не входить до основних функцій роботи вишівської книгозбірні, вона, скоріше, головна типологічна ознака публічної бібліотеки. Однак ретельно і грамотно відібрана краєзнавча інформація у бібліотеці університету вирішує не тільки навчальні завдання, а й наукові. Цінність подібної інформації підвищується, якщо вона організовується за принципом формування краєзнавчої колекції.
   Для  бібліотеки вищого навчального закладу основним об'єктом краєзнавства є історія рідного вишу, втілена в підручниках, монографіях, опублікованих статтях і т.д. Вишівська бібліотека є основним джерелом інформації і зберігачем документів, що відносяться до інтелектуальної та історичної спадщини університету. У тому чи іншому виді праці викладачів збираються у фонді і відображаються в довідковому апараті кожної книгозбірні ВНЗ.  
   Працями викладача університету вважаються всі роботи автора, що вийшли під час його діяльності у виші, а також ті, які вийшли протягом одного року після його звільнення. Якщо викладач або співробітник пішли на пенсію з університету і продовжують друкуватися, його роботи вважаються працями викладача вишу.
   Співробітники наукової бібліотеки ХНУ здійснюють ретельний відбір видань для створення окремого фонду праць науковців університету, організовують та оформлюють виставки "Наукові праці викладачів Хмельницького національного університету" на великих заходах, конференціях, форумах і це викликає гордість за той величезний труд колективу, який втілився у виданні підручників і монографій.
   Наприклад, до святкування 50-річного ювілею факультету інженерної механіки в травні цього року у фойє університету працівники книгозбірні розгорнули виставку, на якій було представлено понад 450 монографій, підручників з різних галузей знань, виданих науковцями факультету за його п’ятдесятирічну історію, а також патенти і періодичні видання.
   У читальному залі книгозбірні ХНУ експонується постійна виставка "Наукові праці викладачів Хмельницького національного університету". Відкриває експозицію виставки розділ "Університет: учора, сьогодні, завтра", видання якого розповідають про історію створення, зростання та розбудови Хмельницького національного університету. Мета виставки — поширення інформації серед університетської спільноти про книги, які народилися в стінах нашого університету і є найціннішим пластом видань фонду наукової бібліотеки. Виставка постійно поповнюється новими виданнями.
   У книгозбірні з 1978 року розпочато створення картотеки наукових праць викладачів і співробітників університету, яка з 1999 року стала основою для створення покажчиків "Публікації викладачів" та покажчиків серії "Бібліографія вчених університету". Якщо 1-й випуск  покажчика, який вийшов 2000 року, містив 704 бібліографічних записи,  то вже 11 випуск – 2229 бібліографічних записів,  а 12-ий – 2477 записів. Завдяки комп’ютерним технологіям стало можливим створення електронних версій покажчиків, розміщення їх на сайті. Інформаційні технології значно впливають на розвиток електронних бібліографічних посібників. Якщо раніше джерельною базою для створення покажчиків слугував тільки фонд бібліотеки, то з 2005 року для виявлення джерел, відсутніх у книгозбірні, ведеться робота з електронним варіантом річних звітів з НДР кафедр. Останнім часом Інтернет дозволяє вести пошук та відбір опублікованої інформації з друкованих та електронних джерел, виявляти авторські свідоцтва та патенти, вивчати бази даних та електронні каталоги провідних бібліотек. Завдяки копіткій роботі досягається більш високий ступінь повноти реєстрації інформації. Метою підготовки таких видань є розкриття результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету, їх популяризація. У покажчику представлені монографії та навчальні посібники, дисертації та автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники та збірники наукових праць, наукові праці іноземними мовами, патенти та публікації з періодичних видань. З 2008 р. бібліографічні описи документів частково забезпечені гіперпосиланнями, що дозволяє користувачеві безпосередньо від бібліографічного опису перейти до повного тексту документа в мережі Інтернет. Гіпертекстовий формат є найбільш перспективним для основи створення сучасних електронних бібліографічних покажчиків. Він дозволяє в достатній мірі реалізувати пошукові можливості, дотриматися вимоги до оформлення видання, представити в ньому різні матеріали.
   Завдяки ретельній праці співробітників наукової бібліотеки 2016 року створено та розміщено на веб-сайті книгозбірні електронний варіант першого випуску видання "Професори Хмельницького національного університету". Біобібліографічний покажчик розкриває життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів Хмельницького національного університету, знайомить з науковим і творчим доробком вчених.
   На початку видання розміщена інформація про двох ректорів навчального закладу,  наступні матеріали розташовані за алфавітом прізвищ персоналій і включають біографічні довідки, основні опубліковані праці професорів та окремі публікації про них. При упорядкуванні бібліографічних описів документи розташовано у хронологічному порядку; в межах року – позиції розміщені за алфавітом назв. Список патентів наводиться за номерами. Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету та авторський екземпляр. За бажанням науковців у виданні розміщені світлини. Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами. Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться наукою в Україні. Книгозбірня запрошує науковців до подальшої співпраці зі створення другого випуску видання.
   Формування колекції "Наукові праці викладачів університету" - не акція, а процес, що вимагає постійної і копіткої роботи. Основним принципом при відборі видань у колекцію "Наукові праці викладачів ХНУ" став принцип найбільш повного відображення у фонді бібліотеки творчої спадщини науковців університету.
   Колекція може містити роботи автора, опубліковані в період його роботи в університеті, а також опубліковані в більш ранній період. Автор приходить до вишу з уже опублікованими роботами і може передати їх до бібліотеки. Роботи, опубліковані автором після звільнення з університету, бібліотекою не відстежуються.
   За місцем видання та видавництвом обмежень при відборі праць у колекцію немає. За видом видань у колекцію включаються навчальні посібники, монографії, збірники статей, матеріали конференцій, автореферати дисертацій.
   Краєзнавча колекція може містити також праці співробітників, аспірантів, студентів університету. При відборі робіт інших груп (здобувачі, сумісники) слід виходити з принципу найбільш повного відображення у фонді творчої спадщини колективу вишу.
   Навіть сам по собі факт підготовки і випуску книги редакційно-видавничим відділом університету - внесок в історію і творчу спадщину навчального закладу.
   Важливе джерело комплектування - дарчі авторські екземпляри. Видання може надійти у фонд книгозбірні як з ініціативи самого автора, так і з ініціативи бібліотеки, яка звернулася до автора з проханням поповнити колекцію. Як правило, ці видання мають автограф.
   Належність до колекції визначається вже на етапі наукової обробки літератури. "Маячком" для видання є заповнене в електронному каталозі поле "праці викладачів університету". Додатковим елементом оформлення видань є штамп "Краєзнавчий фонд". Для книги з автографом заповнюється поле в ЕК про наявність автографа. Кожен відділ бібліотеки, який формує колекцію "Праці викладачів ХНУ", розміщує її на спеціально виділеному стелажі, полиці або стенді.
   Складовою частиною колекції "Праці викладачів університету" може слугувати  колекція "Художня творчість колективу університету". Основним завданням цієї колекції є відображення художньої творчості колективу вишу.
   Основні параметри формування колекції "Художня творчість колективу університету" не відрізняються від формування колекції "Наукові праці викладачів університету" за винятком двох моментів, а саме: до її складу можуть входити рукописи, а не тільки опубліковані твори; факт відношення автора до університету може бути встановлений опосередковано, зі слів, а не тільки закріплений у самому виданні. При формуванні колекції "Художня творчість колективу університету" основним критерієм відбору є сам факт творчості викладачів, студентів, співробітників, аспірантів, випускників - всіх, хто мав чи має трудові або навчальні стосунки з університетом.
   За видом видання це можуть бути книги, збірники, альманахи, окремі публікації в періодичних виданнях. За жанрами - всі літературно-художні жанри, в тому числі мемуарна література, а також книги з прикладного і декоративного мистецтва, художньої фотографії. За хронологією, місцем видання - рамок і обмежень немає.
   Наприклад, у науковій бібліотеці ХНУ зберігаються випуски художньо-публіцистичного альманаху  Хмельницького національного університету "Думки творчої злет", які зібрали на своїх сторінках талановитих, обдарованих і творчих людей — студентів, викладачів, співробітників, випускників рідної Альма-матер і включають поезію, прозу, живопис, фотографіку.
   У книгозбірні проводяться презентації книг та виставки творчих робіт викладачів, співробітників, ветеранів університету. Так, у літературній вітальні наукової бібліотеки відбулась презентація збірки "Перші черешні" відомого подільського поета, доцента кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ, кандидата фізико-математичних наук Віталія Міхалевського. Дарчий примірник збірки з автографом автора поповнив колекцію книгозбірні, в якій вже зібрані твори викладачів і співробітників Михайла Войнаренка,  Тетяни Дмітрієвої, Олексія Абрамова, Марії Дем’янюк, Антоніни Снігур та ін.
   Одним з напрямків краєзнавчої роботи є збирання публікацій про університет у періодичній пресі. Бібліографи книгозбірні постійно переглядають друковані газети та журнали, інтернет-видання, публікації з офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України та освітнього порталу Педпреса. Так, до 50-річчя університету працівниками бібліотеки підготовлено ювілейне видання –  електронний повнотекстовий бібліографічний ресурс "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань" (адреса ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/dysk/index.htm). Він містить статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період з 2001 до 2011 року і складається з 11 розділів. Сьогодні проводиться робота з формування другої частини повнотекстового електронного покажчика "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань", у якому буде зібрано інформацію за 2012 – 2016 роки. Видання планується розмістити на веб-сайті книгозбірні до 55-річчя університету. Завдяки зібраній у покажчику інформації користувачі мають змогу здійснювати якісний пошук бібліографічної та повнотекстової інформації з розвитку та життя університету.
   У найближчій перспективі створення на основі БД "Публікації про бібліотеку" електронного анотованого повнотекстового ретроспективного покажчика "Історія бібліотеки університету на сторінках періодичних видань", який дасть змогу простежити розвиток діяльності книгозбірні.
   Сьогодні у Хмельницькому національному університеті професорсько-викладацьким складом продовжує інтенсивно здійснюватися видання підручників, монографій, навчальних та методичних посібників, що характеризує зростаючий науковий потенціал ВНЗ. Поєднуючи любов до науки, вибраної професії з любов’ю до мистецтва, студенти, викладачі, співробітники, аспіранти прагнуть  реалізувати себе в активній творчій діяльності. Університетська книгозбірня відіграє велику роль як збирач і хранитель інформації про рідний університет, його  обдарованих людей, прагне до максимально повного відбиття творчої спадщини колективу у своїх фондах.

Список використаних джерел 

  1. Бичко, О.М. Еволюція бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. №18 : Видавнича діяльність бібліотек Хмельниччини. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - С.48-56.
  2. Кучерява Н. Сучасні напрямки краєзнавчої роботи у наукових бібліотеках /Н. Кучерява, Н. Полянська // Бібл. Форум України. - 2205. - №3. - С. 53-55.
  3. Кушнаренко, Н.  М.  Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко. - К.: Знання, 2007. - 502с. - (Вища освіта ХХI століття).
  4. Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України: наказ Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11. 06. 96. // Краєзнавча діяльність бібліотек: метод. посіб. – К., 2002. – С. 197-205.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail