Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

ПЕРСОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ ЯК НАПРЯМОК ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

PERSONAL BIBLIOGRAPHY AS A DIRECTION IN POPULARIZATION OF ACHIEVEMENTS OF SCIENTISTS AT UNIVERSITIES

Бичко О. М., наукова бібліотека Хмельницького національного університету
Бычко О.Н., научная библиотека Хмельницкий национальній університет
Bychko O. M., The Scientific Library of The Khmelnytskyi National University

   Розглянуто роль бібліотеки у популяризації праць вчених університету, зокрема створення біобібліографічних посібників. Окрему увагу приділено організації Зведеної БД "Науковці Хмельниччини".
   Ключові слова: персональна бібліографія, біобібліографія, корпоративні електронні ресурси бібліотек.
   Рассмотрено роль библиотеки в популяризации трудов ученых университета, в частности  cоздание биобиблиографических пособий. Особое внимание уделено организации Cводной БД "Ученые Хмельницкой области".
   Ключевые слова: персональная библиография, биобиблиография, корпоративные електронные ресурсы библиотек.
   Considered the role of library in promoting the works of university scientists, including the creation of biobibliographical manuals. Special attention is paid to the organization of The Summary DB "The Scientists of the Khmelnitsky region".
   Key words: personal bibliography, biobibliography, corporate electronic resources of libraries.

   У сучасних умовах функціонування ВНЗ вагоме значення відводиться науковій діяльності, яка підвищує імідж університету на ринку освітніх послуг. Тому пріоритетне місце у бібліотеках вишу займає робота, спрямована на розвиток науки університету, популяризацію досягнень провідних вчених.
   Одним із засобів представлення наукової діяльності вишу, формування його іміджу виступають біобібліографічні посібники. Вони є цінним джерелом інформації про вченого, відображають його внесок в певну галузь знань і дозволяють зробити бібліометричний аналіз публікацій. Тому й сьогодні не втратили своєї актуальності і залишаються важливим ресурсом у системі науково-інформаційного обслуговування.
   Біобібліографія, яка поєднує біографічні відомості з бібліографічною інформацією, є одною з найстаріших різновидів бібліографії. Часто для визначення такого виду бібліографії, як синонім, вживається словосполучення  "персональна бібліографія". Чіткого і вичерпного визначення "біобібліографії" та "персональної бібліографії" у працях дослідників на сьогоднішній день немає. Обидва можуть використовуватися нарівні як узагальнюючі поняття для всіх жанрів бібліографічних видань про діячів.
   В останні роки проблему термінології "персональної бібліографії" та "біобібліографії" розглядали такі науковці, як О. М. Маслова [3], О. В. Теплицька [5], Г. М. Швецова-Водка [6], О. Ю. Козленко [2], О. М. Яценко [7] та інші.
   Вивчаючи бібліографію дослідники багато уваги приділяють її громадському призначенню – функціям бібліографії та бібліографічної інформації. Персональна бібліографія є невід’ємною складовою бібліографічної інформації взагалі, тому для неї характерні внутрішні функції (пошукова, комунікативна, оціночна) та зовнішні функції (сприяння науково-технічному прогресу, соціалізуюча, культурно-просвітницька, освітня).  
   Персональна бібліографія у сфері вищої освіти є дієвим засобом інформаційної підтримки наукового, навчального та виховних процесів. Серед функцій, що характерні для персональної бібліографії у сфері освіти, можна виділити такі специфічні функції, як активізація пізнавальної діяльності, формування мотивів навчання, допомога у професійному самовизначенні, формування корпоративної культури у молодих фахівців, виховання національної самосвідомості тощо. Біобібліографічна інформація про діячів науково-освітнього комплексу може слугувати новою формою інтеграції наукової та навчальної діяльності [2, с. 12].
   Завданням персональної бібліографії вишу є виокремлення із загального наукового процесу університету особистих досягнень науковців. Бібліотека бере активну участь у збереженні інформації про життя та діяльність провідних вчених університету, їх наукового доробку.
   Історія створення біобібліографії ХНУ розпочалась майже 40 років назад із відкриттям бібліографічного відділу бібліотеки. Підгрунтям стало започаткування картотеки "Наукові праці викладачів", яка згодом стала основою для створення бібліографічних покажчиків "Публікації викладачів" та покажчиків серії "Бібліографія вчених університету". З 1997 р. упорядкування персональних бібліографічних покажчиків є одним з основних напрямків роботи бібліотеки університету. Цього ж року починається співпраця інформаційно-бібліографічного відділу з редакційно-видавничим центром університету щодо видання покажчиків серії "Бібліографія вчених університету". За 15 років підготовалено 24 покажчика цієї серії.
   Розділ "Біобібліографія" на веб-сайті НБ ХНУ дає змогу простежити еволюцію рівня підготовки персональних бібліографічних посібників 1997-2015 рр. (адреса ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/bibl_praz. php). Перші з них були простими за структурою, без біографічних відомостей. З часом структура посібників ускладнювалася, збільшувалась кількість розділів та відображених документів, з'явилась ґрунтовна біографія та хронологія основних віхів життя і діяльності, фотоматеріал. Виявлення персональної бібліографічної інформації потребує значних затрат часу, адже необхідно переглянути велику кількість джерел: карткових та електронних каталогів, універсальних та галузевих покажчиків; опрацювати відібрані джерела de visu; скласти їхній бібліографічний опис.
   Із впровадженням у практику роботи бібліотеки сучасних інформаційних технологій упорядкування персональної бібліографії науковців університету вийшло на новий рівень. Інновації дали змогу розширити коло користувачів шляхом створення електронних ресурсів та їх розташування на веб-сайті наукової бібліотеки.  У процесі укладання електронних покажчиків використовуються традиційні бібліографічні методи відбору та представлення документів, а також сучасна побудова ресурсу у вигляді гіпертекстових технологій переходу до різних розділів.
   З 2015 року в рамках проекту "Бібліотека – центр нуково-інформаційних ресурсів ХХІ ст." книгозбірня здійснює створення нового біобібліографічного продукту  "Доктори наук, професори Хмельницького національного університету".  (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_HNU/begin.php). Біобібліографічний покажчик розкриває життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів Хмельницького національного університету, знайомить з науковим і творчим доробком вчених.
   Бібліографуванням наукових праць викладачів, створенням біобібліографічної продукції займаються так чи інакше всі книгозбірні Хмельницького обласного методичного об'єднання бібліотек ВЗО. Величезний досвід з укладання персональних бібліографічних покажчиків має бібілотека Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івaнa Oгієнкa (КПНУ). У різні роки фахівцями книгозбірні підготовлені покажчики серії  "Постаті в освіті і науці". За бібліографічної підтримки бібліотеки також створено серії: "Видатні випускники КПНУ" та "Наукові школи університету". З 2005 року започатковане видання "Календаря знаменних і пам'ятних дат університету". У 2013 році укладено грунтовне довідково-бібліографічне видання "Доктори наук, професори КПНУ". Велику увагу біобібліографічній роботі приділяє наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету. Серед останніх персональних покажчиків – видання присвячені докторам наук К. Б. Волощук, В. В. Данчук, М. Д. Поповичу, професору С. Д. Лучик, видатному пасічнику України П. І. Прокоповичу тощо. Плідна робота проводиться фахівцями бібліотеки з підготовки біобібліографічного покажчика "Подільський державний аграрно-технічний університет: люди і долі". Збереженням творчого доробку викладачів займаються й інші бібліотеки методоб’єднання.
   Сьогодні змінюються вимоги до якості інформаційних продуктів і послуг, рівня інформаційного сервісу. Як тенденція розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності все актуальнішою стає проблема корпоративності.
   Бібліотечною корпорацією (кооперацією) називають об’єднання бібліотек для реалізації спільних цілей і завдань, у першу чергу пов’язаних зі створенням і комплексним використанням інформаційних ресурсів. Функціонування бібліотек у рамках корпорацій передбачає наявність тісних професійних зв’язків між учасниками, обов’язкове виконання єдиних правил та норм, узгодження рішень і дій, спрямованих на кінцевий результат [4, с. 54].
   Яскравими проявами інформаційно-комунікаційної взаємодії бібліотек є:  корпоративна каталогізація; кооперативне формування фондів; створення повнотекстових електронних колекцій, спільних баз даних та інших корпоративних інформаційних продуктів; спільне інформаційне обслуговування користувачів, зокрема об’єднана довідкова віртуальна бібліографічна служба; участь у роботі професійних асоціацій. Розвиток і зміцнення саме цих форм взаємодії бібліотечно-інформаційних установ стає основою для формування бібліотечних об’єднань та започаткування корпоративних бібліотечних систем [1, с. 195].
   Нещодавно наукова бібліотека Хмельницького національного університету приєдналась до інноваційного проекту ELibUkr  (Електронна бібліотека України) та долучилась до корпоративного формування Інформаційного порталу "Наука України: доступ до знань". Проекти щодо організації корпоративних електронних ресурсів стали одним з напрямків діяльності Хмельницького обласного методичного об'єднання бібліотек ВЗО. Серед них: зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області, міжбібліотечна кооперація по обміну електронними записами аналітичного розпису статей періодичних видань.
   Враховуючи розвиток біобібліографічної продукції та плідний досвід корпоративної діяльності, бібліотека розпочала створення нового електронного продукту Зведеної БД "Науковці Хмельниччини" (ЗвБД), який розкриє життєвий шлях науковців, що мають вчене звання "доктор наук", "професор". Мета цього проекту – об’єднання зусиль бібліотек-учасниць ЗвБД на засадах партнерства і кооперації для збереження, популяризації та надання доступу до наукових досягнень вчених Хмельниччини. Організація такого біобібліографічного інформаційного ресурсу дасть змогу акумулювати необхідну інформацію не лише для оцінки особистості вченого, а й для визначення етапів розвитку наукової галузі, її сучасного стану та формування перспективних напрямів.
   База даних організовується як гіпертекстова з можливістю пошуку інформації за різними ознаками. Інтерфейс цього видання дає змогу спочатку вибрати початкову літеру прізвища діяча, потім - перелік персональних рубрик на цю літеру. Вибираючи необхідну персональну рубрику, отримуємо коротку біографічну довідку, список наукових праць та літератури про діяча. БД має також поле пошуку за прізвищем. Інформація кожної персональної рубрики складається за правилами, що регламентуються положенням про ЗвБД "Науковці Хмельниччини". Обов’язковою умовою участі у проекті є дотримання стандартів, чинних в Україні щодо бібліографічного опису та скорочення слів.
   У перспективі передбачається зібрати відомості про всіх вчених, які мали відношення до Хмельниччини: вихідці регіону, випускники ВНЗ, що внесли вклад у розвиток науки, доктори та професори вишів області тощо.
   Отже, персональну бібліографію можна вважати багатофункціональним бібліографічним продуктом, який, крім загальноприйнятих функцій, виконує специфічні функції відображення взаємозв'язків науково-освітнього комплексу. Біобібліографія слугує рекламою інтелектуального потенціалу науковців, сприяє створенню позитивного іміджу ВНЗ.

Список використаних джерел:

  1. Дікунова О. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища / О. Дікунова //  Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014.  – Вип. 9.  – С. 194–199.
  2. Козленко, Е. Ю. Библиографическая информация в учебном и воспитательном процессе высшей школы: метод. рекомендации / Е. Ю. Козленко. – Минск, 2009. – 37 с.
  3. Маслова А. Н. Биобиблиография, или персональная библиография / А. Н. Маслова // Мир библиографии. – 2009. – № 3. – С. 2–10.
  4. Самчук Л. І. Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України: шляхи становлення і розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Самчук // Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. –Електрон. дані. – Київ, 2013. – С. 54-65. – Режим доступу: http://dnpb.smart.biz.ua/datas/upload/files/Zbirnyk-2013.pdf . – Назва з екрана.
  5. Теплицкая А. В. Биобиблиографические ресурсы: теория и практика / А. В. Теплицкая // Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями : матеріали міжнар. семінару-тренінгу, Харків, 4 квіт. 2013 р. – Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 36–46.
  6. Швецова-Водка Г. М. Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013.  – Вип. 39.  – С. 117-122.
  7. Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / О. Яценко // Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2014.  – № 5.  – С. 24-29. 
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail