Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

   

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОСВІД РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ХМЕЛЬНИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

STRATEGIC MANAGEMENT: THE EXPERIENCE OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY


Мацей О.О., наукова бібліотека Хмельницького національного університету
Мацей О.А., научная библиотека Хмельницкого национального университета
Matsei O.O., the Scientific Library of Khmelnytskyi National University


   Висвітлено досвід наукової бібліотеки університету зі стратегічного планування роботи книгозбірні.
   Освещен опыт научной  библиотеки университета по стратегическому планированию работы библиотеки.
   The experience of the Scientific Library of Khmelnytskyi National University on the strategic planning of the library's work
   Ключові слова: наукова бібліотека університету, стратегічне планування, аналіз діяльності, наукова робота, автоматизація бібліотеки, видавнича діяльність.
   Ключевые слова: научная библиотека университета, стратегическое планирование, анализ деятельности, научная работа, автоматизация библиотеки, издательская деятельность.
   Keywords: the Scientific Library of the University, strategic planning, activity analysis, scientific work, library automation, publishing.

   Однією з головних функцій управління діяльністю бібліотеки є планування, в ході якого здійснюється розробка системи заходів, визначаються мета та завдання, шляхи їх досягнення, планові показники роботи бібліотеки та її структурних підрозділів на конкретний період. Усі плани мають за мету забезпечити планомірність та узгодження розвитку бібліотеки, безперервну роботу за планами й виключити їх дублювання.
   Такі види планів, як перспективні та стратегічні, увійшли в практику роботи бібліотек недавно. Зарубіжні професійні джерела свідчать про те, що на сучасному етапі стратегічне планування надійно увійшло у практику бібліотек та успішно допомагає їм зайняти своє місце в інформаційному суспільстві, підвищувати ефективність бібліотечного обслуговування.
   Стратегічне планування - одна з найважливіших функцій управління бібліотекою. За висловом директора наукової бібліотеки Фінляндії Е. Хяклі, стратегічний план визначає, що хоче досягнути бібліотека за допомогою власних ресурсів.
   Важливість стратегічного планування зростає під впливом динамічного розвитку середовища і багатоаспектних взаємозв'язків внутрішніх і зовнішніх сил, що впливають на бібліотеки. У цих умовах бібліотекарі повинні мислити стратегічно; це дає їм можливість бути готовими до змін, попереджаючи небажані для них наслідки і підтримуючи бажані, концентрувати свої зусилля і обмежені ресурси на найважливіших напрямках. Для планування важливими є бачення майбутнього бібліотеки та впровадження тих ідеальних принципів, до яких бібліотека прагне, а це: обслуговування, ефективність, інновації, зв’язки, знання, досконалість тощо.
   Вітчизняні та зарубіжні фахівці, наголошуючи на необхідності планомірних заходів для створення іміджу бібліотеки, впевнені у необхідності використання для цього засобів маркетингу та менеджменту і, перш за все, стратегічного планування.
   Окрім того, стратегічний план має незаперечні переваги: допомагає поєднати ресурси бібліотеки з її можливостями, визначити її реальне місце в соціумі, виявити можливі негативні тенденції, закріпити репутацію книгозбірні в очах користувачів, покращити управління тощо [2].
   До стратегічного планування наукова бібліотека Хмельницького національного університету долучилася ще у 1995 році, коли було розроблено перспективну програму розвитку книгозбірні "Бібліотека та книга в житті молоді". Розробка такого документу обумовлена проблемами адаптації молодих працівників, які не мали бібліотечної освіти, потребами у розширенні професійних знань і перепідготовці основного персоналу, а також навчанням керівників структурних підрозділів та адміністрації книгозбірні. Вже тоді було зрозуміло, що інвестиції в підготовку кадрів дають не менший ефект, ніж придбання нової літератури та техніки.
   Завдяки запуску Програми бібліотека була забезпечена кваліфікованими працівниками, які мали знання, досвід та бажання впроваджувати у діяльність книгозбірні інновації, зокрема новітні інформаційні технології. Так розпочалася повномасштабна автоматизація всіх бібліотечних процесів. Звичайно, така потужна робота не могла відбуватися сама по собі. Тому на основі вивчення передового досвіду зарубіжних та вітчизняних книгозбірень, аналізів діяльності було розроблено, обговорено в колективі та затверджено на засіданні методичної ради нову перспективну програму автоматизації бібліотеки на 1999 – 2003 роки. Цей період відзначився інтенсивною роботою зі створення автоматизованої бібліотечної системи. Було організовано відділ автоматизації бібліотеки; за базове програмне забезпечення обрано вітчизняний програмний продукт "УФД/Бібліотека". Вже на кінець 2001 року сформовано розгалужену локальну мережу з 33 комп’ютерів, впроваджено електронний формуляр читача, проведено рекаталогізацію активного фонду документів. Окремою ланкою роботи став розвиток web-сайту бібліотеки, який щороку відвідує більше ніж 400 тис. користувачів, а загалом за роки його існування скористалось понад 6 мільйонів [3, с.124]. Для забезпечення виконання програми було розроблено 32 регламентуючі документи – інструкції, положення, методики.
   Гарних результатів досягла бібліотека виконуючи Комплексну програму розвитку бібліотеки на 2002 – 2006 роки. Саме тоді бібліотеці надано статус наукової,  започатковано електронну бібліотеку, розпочала роботу віртуальна довідкова служба, підписано угоду про співпрацю з Головною бібліотекою Краківської політехніки, започатковано видання інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі" тощо. Про успішну діяльність книгозбірні в рамках Програми свідчить відзначення бібліотеки у 2006 році дипломом та обласною премією ім. Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію української мови та літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографічних видань.
   Стратегічну програму розвитку наукової роботи  бібліотеки на 2007 – 2012 роки "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх технологій" було розроблено та затверджено наприкінці 2006 року. Програма спрямована на дослідження виробничих бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, а саме: формування та раціональну організацію інформаційних ресурсів; удосконалення технології обслуговування користувачів; видання науково-допоміжних та біобібліографічних покажчиків, аналітичну обробку інформації; формування наукового фонду бібліотеки та надання доступу до віддалених БД, що забезпечує науково-дослідницькі завдання творчого колективу університету та бібліотеки [1].
   У виконанні Програми брали участь всі структурні підрозділи бібліотеки, з окремих питань — співробітники обласного методичного об'єднання бібліотек ВНЗ та інших бібліотек. Результати наукової роботи подавалися у вигляді звітів, аналізів, довідок, доповідей на наукові конференції, семінари, статей для публікацій у фахових виданнях, наукових збірниках, інформаційних бюлетенях тощо.
   За шість років співробітниками бібліотеки  було проведено 9 соціологічних досліджень, серед них: "Робота з науковою інформацією в бібліотеці університету"; "Комфортність обслуговування користувачів в НБ ХНУ"; "Мотиви та фактори, що впливають на читання української художньої літератури"; "Масові заходи бібліотеки в оцінці їх учасників"; "Готовність бібліотекарів НБ ХНУ до змін"; "Майбутнє наукової бібліотеки університету очима читачів". Опитано 1772 респонденти (1450 студентів, 89 викладачів, 68 аспірантів, 165  співробітників), які відповіли загалом на більше ніж 130 запитань. На основі зібраної інформації, підсумків анкетних опитувань та пропозицій користувачів у книгозбірні приймалися управлінські рішення, вироблялися конкретні рекомендації щодо переорієнтації домінуючих функцій бібліотеки, розвитку інформаційних ресурсів та послуг для створення позитивного іміджу у суспільстві,  здійснювалося  планування роботи книгозбірні з урахуванням думок читачів,  визначалися  оптимальні шляхи подальшого інноваційного розвитку бібліотеки як одного з провідних підрозділів університету, що має великий вплив на якість підготовки фахівців та їх конкурентоспроможність.
   У рамках виконання Програми на базі наукової бібліотеки ХНУ (головної бібліотеки Хмельницького методичного об’єднання бібліотек вищих закладів освіти) організовано та проведено 5 науково-практичних конференцій та 2 науково-практичних семінари. Такі заходи є одним із вагомих джерел формування інновацій для подальшого їх впровадження в роботу. Активну участь брали працівники книгозбірні і в Міжнародних, Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, нарадах, засіданнях "круглих столів". Загалом за цей період здійснено 44 відрядження та підготовлено 54 доповіді, в яких висвітлювалися питання розвитку новітніх технологій та інноваційних процесів у бібліотеці; менеджменту якості як складової роботи; формування сучасної інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек вишів; організації відкритого доступу та створення інституційного репозитарію; застосування корпоративних технологій у функціонуванні системи електронних інформаційних ресурсів; формування інформаційної культури читачів тощо.
   Для наукового підходу до прийняття рішень, прогнозування подальшого розвитку книгозбірні широко застосовувалися статистичні, порівняльні, кількісні та інші аналізи діяльності як структурних підрозділів, так і окремих напрямків роботи. У рамках Програми фахівцями книгозбірні підготовлено 63 аналізи діяльності, видано 27 друкованих та 14 електронних видань, на сторінках фахових видань опубліковано 121 статтю теоретичного та прикладного характеру, у тому числі й за кордоном.
   Особлива роль у виконанні Програми належить біобібліографічним покажчикам серії "Бібліографія вчених ХНУ". Протягом 2007-2012 років створено 9 покажчиків, у т.ч. 4 друкованих видання та 5 - в електронному вигляді. Виключно в електронному варіанті створюються щорічні бібліографічні покажчики серії "Публікації викладачів Хмельницького національного університету", які розміщуються на сайті в БД "Публікації викладачів". За час реалізації програми створено 5 випусків бібліографічних покажчиків цієї серії.
   З метою надання методичної та практичної допомоги працівникам бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області  з основних питань бібліотечної діяльності видається інформаційний бюлетень "Бібліотека в освітньому просторі". За період дії Програми вийшло 11 номерів інформаційного бюлетеня, в яких опубліковано 68 публікацій провідних фахівців НБ ХНУ та об'єднання. Варто відмітити, що 2008 року заступник директора бібліотеки В.О. Глухенька отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 23838 від 05.03.08. за розробку комп'ютерної програми "Програмний комплекс "Електронна бібліотека". Завдяки чіткій програмі розвитку наукової роботи "Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій" у бібліотеці активно почала розвиватися корпоративна діяльність. У жовтні 2010 року ухвалено рішення про створення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельницької області", метою створення якого є підвищення ефективності, оперативності та якості інформаційного забезпечення соціальних, культурних, наукових і навчальних потреб користувачів, упровадження нових інформаційних послуг, а також раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів; каталог містить ЕК шести бібліотек регіону. Здійснюється також міжбібліотечна кооперація з Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва та науковою бібліотекою  Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка щодо обміну аналітичними описами статей; проводиться обмін електронними повнотекстовими базами даних з бібліотеками вишів України та Польщі; НБ ХНУ обмінюється електронними ресурсами з книгозбірнями університетів Харкова, Миколаєва, Кракова, Ужгорода, Рівного, Тернополя.    
   Запровадження в бібліотечну практику нових інформаційних технологій зумовило перегляд концепції обслуговування користувачів та розширило сервісні можливості книгозбірні. Так, поряд із традиційними формами обслуговування користувачів книжковими фондами та ресурсами в НБ ХНУ створено віртуальну систему обслуговування читачів. Веб-сайт наукової бібліотеки  http://lib.khnu.km.ua// (створений 1998р.) забезпечує  цілодобовий доступ як до власних, так і зовнішніх інформаційних ресурсів; значно підвищує якість, оперативність та повноту задоволення  інформаційних потреб і запитів користувачів. Створено та удосконалено електронні бази даних, серед яких: електронний каталог, електронна бібліотека, інституційний репозитарій ХНУ (ElarKhNU), навігатор Інтернет-ресурсів за профілем ВНЗ, придбано інформаційну систему "Леонорм-інформ - Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та ін. На веб-сайті бібліотеки впроваджено нові інформаційні сервіси для користувачів книгозбірні: віртуальна довідкова служба, доступ до формуляра читача, замовлення документів по МБА в онлайн режимі, замовлення нової літератури для навчального процесу викладачами університету, Wi-Fi доступ до мережі Інтернет у залі електронної інформації та читальних залах бібліотеки тощо. Постійно здійснювався моніторинг використання електронних ресурсів та БД.
   Протягом 2007-2012 років у рамках Програми проводилася інтенсивна робота з впровадження нових інформаційних технологій в обслуговування користувачів. Бібліотека пройшла стрімкий шлях від замкненої системи до навігатора у світовому інформаційному просторі. Постійно збільшувався парк комп'ютерної техніки, зокрема ПК. На сьогодні всі бібліотечні процеси повністю комп’ютеризовані.
   Для цілісної роботи з електронними ресурсами в 2007 р. було створено сектор підтримки електронної бібліотеки, який через рік став відділом, що сприяло активізації роботи з електронними ресурсами. За час з 2007-2012 рр. створено власну колекцію електронних ресурсів. Спостерігалося  постійне зростання основних показників  Електронної бібліотеки (ЕБ). Працівниками бібліотеки створено 33 БД та придбано 2 БД.
   Таким чином, завдяки стратегічному плануванню у даний час в науковій бібліотеці  ХНУ створено віртуальну систему обслуговування читачів, організовано робочі місця в залі електронної інформації для самостійної роботи користувачів з електронною бібліотекою, базами даних, текстовими та графічними редакторами, Інтернетом; розроблено засоби віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, а також досліджено джерела використання інформації, відсутньої у книгозбірні; надано доступ користувачам бібліотеки до відомих у світі БД.
   Сьогодні, у переддень свого 55-річчя, бібліотека працює в рамках нової стратегічної програми розвитку наукової роботи "Розвиток ресурсної бази наукової бібліотеки Хмельницького національного університету  в умовах інформаційного суспільства", яка розрахована на 2015-2020 роки. Підведення підсумків виконання програми попереду, але вже тепер можна з впевненістю говорити про позитивні результати діяльності книгозбірні - започаткування електронного інформаційно-аналітичного видання "Бібліотеки вищих закладів Хмельниччини: цифри та факти", проведення конференцій та семінарів, активізація видавничої діяльності, створення нових повнотекстових БД, розширення корпоративної співпраці, видання монографії тощо.
   У практику стратегічного планування роботи бібліотеки на сучасному етапі активно входять проектні технології. Результатом такої діяльності є цільові програми та творчі проекти. У рамках діючої на сьогодні стратегічної програми розвитку наукової роботи проводиться аналізування роботи, дослідження думки читачів, створення науково-допоміжних покажчиків та БД, розробка нових та діяльність у межах вже діючих проектів:
  • "Бібліотека – центр науково-інформаційних ресурсів";
  • Популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді університету;
  • Національно-патріотичного виховання студентської молоді "Ти – одна й неподільна, Україно моя вільна";
  • Просвітницького проекту "Здоров’я молоді – здоров’я нації".
   На засіданні Вченої ради університету від 28.10.2016 року затверджено нову "Стратегію розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2017 – 2021 роки", яка розроблена  для підвищення якості інформаційно-бібліотечного сервісу і здійснення переходу до нового формату діяльності бібліотеки шляхом надання послуг як на паперових носіях інформації, так і в електронному вигляді. Концепція програми передбачає перехід від моделі бібліотеки, яка використовує в роботі тільки свої фонди, до моделі відкритої бібліотеки, що ефективно використовує зовнішні ресурси.
   Стратегічне планування не легкий процес. Воно вимагає достатньо серйозно замислитися про подальший шлях розвитку бібліотеки, враховуючи ті інноваційні процеси, які вже були успішно впроваджені в роботу книгозбірні. Та все ж таки стратегічний менеджмент бібліотек з кожним роком набуває все більшого розповсюдження, адже така діяльність - це можливість ще раз заявити про себе, підкреслити значимість бібліотеки вишу у розвитку освітнього та наукового середовища навчального закладу, підняти престиж професії бібліотекаря.

Список використаних джерел

  1. Айвазян, О. Б. Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку НБ ХНУ [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14–15 берез. 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. – С. 42–49.
  2. Башун Е. В. Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. ГПНТБ, 1999. Т. 1. С. 83—84/
  3. Глухенька, В. О. Розвиток інформаційних технологій у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / В. О. Глухенька // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С.123-126
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
    e-mail