Швець О. М.,
провідний методист бібліотеки КПДПУ,
м. Кам'янець-Подільський

З турботою про читача
(з досвіду роботи бібліотеки Кам'янець-Подільського державного
педагогічного університету)

   Освіта являє собою вагомий соціальний інститут, покликаний готувати молоде покоління до життя. Сьогодні вузівська бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом вищого закладу. Тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішити університету, трансформуються у завдання вузівської бібліотеки:
    1. Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.
    2. Інформаційно забезпечувати всі аспекти навчального процесу вузу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти користувачів.
    3. Виховувати в студентів інформаційну культуру, постійне прагнення до пошуку інформаціі.
    4. Добирати та каталогізувати інформаційні джерела.
    5. Навчати студентів правилам користування бібліотекою.
    6. Спряти вихованню грамотної, морально досконалої особистості, з відчуттям громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного розвитку.
    7. Формувати авторські програми читацького розвитку користувачів, виховувати думаючого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.
    8. Всебічно сприяти підвищенню фахової майстерності майбутніх педагогів, озброювати їх знаннями з сучасних освітніх та виховних технологій.
    Для досягнення ефективного навчання та виховання студентів в атмосфері освіти, культури й духовності протягом року провідні бібліограф та методист проводять заняття з основ інформаційної культури. Студентами прослуховуються лекції: "Основи наукових досліджень", "Методико-бібліографічна робота", для першокурсників методистом проводиться семестр першокурсника "Ви прийшли до бібліотеки", організовуються екскурсії по бібліотеці, в процесі яких вони знайомляться з роботою бібліотеки, з літературою, яка є у фонді. Методист акцентує увагу на ДБА бібліотеки, пояснює його значення у процесі навчання для написання рефератів, курсових, дипломних та інших робіт. Велику увагу приділяє ознайомленню студентів з правилами користування бібліотекою.Наголошує на матеріальній відповідальності за втрачені, пошкоджені документи з фонду бібліотеки. Застерігає, що під час отримання літератури студентам слід ретельно передивитися книги. У разі виявлення дефектів повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
    Отже, бібліотечні працівники університету вбачають своїм завданням довести до відома всіх освітян, науковців, вчителів, студентів та інших користувачів через спеціальні бібліотечні заняття, інформаційне обслуговування, систематизовану інформацію про літературу, що знаходиться у фонді бібліотеки, яка відображає процес реформування освіти, інформаційні зміни у виховній та навчальній діяльності вузу.
    Інформаційне обслуговування - це галузь професійної інформаційної діяльності, спрямована на задоволення різноманітних інформаційних потреб.Інформаційне обслуговування ведеться у режимі ВРІ, ДОК, груповим та індивідуальним методом. Працівники книгозбірні продовжують з успіхом використовувати традиційні, перевірені часом форми бібліотечно-інформаційної роботи. Велику практичну користь приносять книжкові виставки, тим самим допомагають довідково-інформаційній роботі.
    Систематично проводяться перегляди книг, періодичних видань. Постійно діють виставки нових надходжень та тематичні виставки, розраховані на користувачів книгозбірні різних факультетів. Бібліотечні працівники інформують читачів через підготовку тематичних добірок, оглядів літератури. Систематично друкують інформацію про нові надходження у газеті "Студентські меридіани"
    Щороку бібліотекарі разом з викладачами різних кафедр беруть участь у проведенні масових заходів, присвячених актуальним питанням історії і сучасності. Протягом останнього року було організовано ряд книжкових виставок. Так, до наукової історичної конференції оформлені виставки: " Скарби бібліотеки ", " Наукові праці КПДПУ ". До конференції " Наукова і просвітницька діяльність І. І. Огієнка ", присвяченій 120-річчю від його Дня народження, розроблений цикл книжкових виставок " Лицар української духовної культури ", " Віддане народові ", " Іван Огієнко - просвітник національної освіти ". До " Свята семи культур " організовано книжково-ілюстративну виставку " Сім культур на Подільській землі ". На ІІІ-й Всеукраїнській науковій конференції " Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства. Поділля та Південно-Східної Волині: Історія і сучасність " була оформлена ілюстративна розгорнута виставка " Невичерпне джерело поділлязнавства ", тощо.
    Такі заходи дають позитивні практичні результати:
    " допомагають наочно інформувати викладачів та студентів про літературу та можливості бібліотеки;
    " залучають потенційних читачів до скарбів бібліотеки;
    " рекламують діяльність бібліотеки;
    " привертають увагу відвідувачів до зростаючою ролі бібліотеки. Доводять, що багато питань можна розв'язати, звернувшись до послуг бібліотеки.
    Робота з читачами вимагає особливої підготовки, ерудиції, компетентності, вміння представити бібліотеку. Кожна виставка - це емоційне навантаження для бібліотечних працівників, а водночас приємне задоволення від отриманого результату; це один із засобів ефективного розкриття фондів книгозбірні, її можливостей.
    Необхідною умовою забезпечення інформаційних потреб користувачів у бібліотеці є формування бібліотечного фонду. Враховуючи те, що в структуру університету входять: інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини, історичний факультет, фізико-математичний факультет, філологічний факультет, факультет фізичного виховання, факультет перепідготовки за спеціальністю " Практична психологія ", педагогічний факультет, бібліотека має універсальний фонд. Він враховує профіль вищого закладу, відповідає освітнім, інформаційним та виховним функціям університету. Включає навчальну, довідкову, художню, науково-популярну літературу та періодичні видання, що відповідає спеціалізації вузу.
    Оскільки головними суб'єктами університету є студенти, навчальні та наукові підрозділи університету, ваги набувають питання вивчення змісту і структури інформаційних потреб, можливості задоволення їх системою бібліотечно-інформаційного обслуговування у бібліотеці. Для вивчення фонду та роботи бібліотеки була створена при університеті комісія з проведення соціологічного дослідження за допомогою анкетування. Тема анкети - " Ваша думка про роботу бібліотеки ". Результати дослідження показали, що всі опитані студенти є абонентами нашої бібліотеки. Режим роботи бібліотеки задовольняє користувачів на 80%. Роз'яснювально-методична робота допомагає студентам у процесі навчання 85%. Навики роботи з ДБА є у 90% опитаних. Вони підбирають літературу за темами, користуючись каталогами і картотеками, знаються як правильно скласти списки літератури. Пропозицію запровадження плати за користування бібліотечним фондом (нічний абонемент, тощо) підтримали 20 % студентів.
    Отже, переважна більшість опитаних задоволені роботою бібліотеки. Але на питання щодо покращення роботи бібліотеки, відзначили необхідністьтаких змін: збільшення кількості підручників, профільної літературою, окремих фахових видань українською мовою, покращення матеріально-технічної бази, збільшення кількості комп'ютерів, впровадження сучасних інформаційних технологій.
    Таким чином бібліотека КПДПУ для студентів та викладачів є невід'ємним джерелом пошуків, відкриттям нових знань. Хоча бібліотека ще не вийшла на достатній рівень комп'ютеризації, бібліотечні працівники вчасно доводять до читачів необхідну інформацію, докладаючи всі свої знання та зусилля.
   
   
Список використаної літератури:
    1. Звіт роботи бібліотеки за 2001 рік.
    2. Звіт роботи бібліотеки за 1999 рік.
    3. Артамонова С. Нове і традиційне (бібліотечно-інформаційне обслуговування в ДНАББ) / С.Артамонова, Н. Данилова // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 3. - С. 25-27.
    4. Хімчук О. Забезпечення інформаційних потреб учнів-старшокласників у бібліотеках ліцеїв, гімназій // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 3. - С. 22-24.