Айвазян Олена Борисівна
Директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету,
кандидат історичних наук


Телефон, E-mail: e-mail:ayva_library@ukr.net
Дата і місце народження: 05.11.1963, м. Хмельницький
Освіта: Київський державний інститут культури (Київський національний університет культури і мистецтв), 1987.
Трудова діяльність: 1981 - Обласна бібліотека для юнацтва, бібліотекар. 3 1984р. у бібліотеці Технологічного університету Поділля, бібліотекар, старший бібліотекар, зав.сектором, головний бібліотекар, заступник директора ( з 1994 р.), директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (з 2006 р.)
Наукові інтереси: бібліотекознавство, інформаційне забезпечення освіти у бібліотеках вищої школи, історія бібліотек Подільської губернії.
Біобібліографія: Олена Борисівна Айвазян (До 50-річчя від дня народження ) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 36 с.
Видання: Айвазян, О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 256 с.
Публікації:
1.  Айвазян О. Б. Бібліотека в системі забезпечення якості освіти в університеті / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей, Л. П. Чорна // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2018. – С. 8-11.
2.  Айвазян О. Б. Жінки-лідери –базис якісного розвою бібліотеки / О. Б. Айвазян, Т. М. Баланюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 59-64.
3.  Прокопчук В. С. Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст / В. С. Проокопчук, О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 12-25.
4.  Айвазян О. Б. Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу / О. Б. Айвазян // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 35-41.
5.  Айвазян О. Б. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету / О. Б. Айвазян // Енциклопедія освіти Хмельниччини / редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 204.
6.  Айвазян О.Б. У науковій бібліотеці ХНУ / О. Б. Айвазян // Хмельницький національний університет. Історія і сучасність : наук.-пізнав. вид. Кн. 3 : 1995-2015 / упоряд.: Є. М. Cвіргунець, П. К. Мельник. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 22, 30, 40-41, 47-48, 55-57, 63-64, 74-75, 84-86, 94-96, 106-108, 116-117, 126-128, 147-148, 159-160, 171-172, 185-186, 208-209, 221-224, 241-244.
7.  Айвазян О.Б. На шляху до сучасної бібліотеки / О. Б. Айвазян // Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали І Міжнар. наук. іст.-краєзнав. конф. / редкол. Л.В. Баженов (голова)та ін. – Хмельницький, 2016. – С. 90-96.
8.  Айвазян О.Б. Нормативно-правова база створення і функціонування бібліотечної мережі Подільської губернії / О. Б. Айвазян // Бібліотечна справа на Поділлі: історія і сучасність: матеріали наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 21 черв. 2016 р. / [редкол.: В.А. Дубінський (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С.12-19.
9.  Айвазян О.Б. Основні аспекти та орієнтири розвитку бібліотек ВНЗ Хмельниччини (тези доповідді) [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред.: О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу:http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4659/1/konf_2016.pdf. – Назва з екрана.
10.  Айвазян О. Б. Хата-читальня як засібідеологічноговпливу на сільськенаселення початку XX ст. / О. Б. Айвазян // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) - 7 (2014 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва; ред.С. В. Лавренюк; відп. за вип. Н. І. Морозова; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – Вип. 7(2014 р.). – С. 43– 52.
11.  Айвазян О. Б. Електронна бібліотечна система: проблеми обліку [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 6-10. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Назва з екрану.
12.  Айвазян, О. Б. Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. - Кам'янець-Подільський, 2015. - Вип. 4. - С. 205-211
13.  Айвазян, О. Бібліотека Подільської духовної семінарії (середина ХІХ – початку ХХ ст.) [Текст] / О. Айвазян // British Journal of Science, Education and Culture. – London : London University Press, 2014. – No. 1 (5), January-June, Vol. II. – P. 76-80.
14.  Айвазян, О. Б. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельницького методичного об'єднання: актуальні проблеми розвитку [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2014. – № 17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С. 7-16.
15.  Айвазян О. Б. Історія бібліотек Подільської губернії у працях дослідників та краєзнавців [Текст] / О. Б. Айвазян // Wschodni rocznik humanistyczny. – 2014. – Т. X. – S. 331– 339.
16.  Айвазян, О. Б. Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер. : Історія : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. О. А. Мельничука. - Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2014. – Вип. 22. – С. 129-134.
17.  Айвазян Е. Становление и развитие церковных библиотек Подольской губернии в середине ХІХ – начале ХХ вв. [Электронный ресурс] / Е. Айвазян // Кітап патшалы?ы=[Царство книги] : [метод., науч.-познават. журн.] / Нац. академ. б-ка Респ. Казахстан. – Астана, 2014. – № 3. – С. 58-61. – Режим доступа к журн.: http://10let.nabrk.kz/2014_3.pdf
18.  Айвазян, О. Б. З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 145–154.
19.  Айвазян, О. Б. Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку НБ ХНУ [Текст]  / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 берез. 2013 р., м. Луганськ) / ред. кол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. А. Зладюшкіна. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. – С. 42-49.
20.  Айвазян, О. Б. Вплив бібліотек подільського товариства "Просвіта" на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906-1914 рр. [Текст] / О. Б. Айвазян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 74–79.
21.  Айвазян, О. Б. Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 6–9.
22.  Айвазян, О. Б. Історія – місток у майбутнє [Текст] : [історія бібліотеки ХНУ] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 2–3.
23.  Айвазян, О. Б. Наукова бібліотека [Текст] / О. Б. Айвазян // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 142–144.
24.  Айвазян, О. Б. Наукова бібліотека у системі класичного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 49–64.
25.  Айвазян, О. Б. Обслуговування користувачів: нові підходи [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 118–122.
26.  Айвазян, О. Б. Перші роки в історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету у фактах та документах (1962 – 1982 рр.) [Текст] / О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 25–42.
27.  Айвазян, О. Б. Просвітницька робота бібліотек вищих навчальних закладів як засіб формування моральних цінностей студентів [Текст] / О. Айвазян, С. Майструк // Освіта перед викликами та загрозами сучасності / за ред. проф. Н. Лисенко. – Beroun : Machart s.r.o., 2012. – С. 160–163.
28.  Айвазян, О. Б. Якість – невід'ємна складова роботи сучасної бібліотеки [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2012. – № 14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С. 6–17.
29.  Айвазян, О. Б. Бібліотеки закладів Міністерства народної освіти в Подільській губернії на початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 16-17 берез. 2011 р. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 10, т. 1. – С. 4–6.
30.  Айвазян, О. Б. Бібліотека Кам'янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21 : На пошану професора О. М. Завальнюка. – С. 363–371.
31.  Айвазян, О. Б. Віддаючи іншим, збагачуєшся сам [Текст] : [вклад Р. І. Сіліна у створення та розвиток НБ ХНУ] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2011. – № 6 (88). – С. 11.
32.  Айвазян, О. Б. За знаннями – до бібліотеки [Текст] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2011. – № 4 (86). – С. 11.
33.  Айвазян, О. Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу [Текст] : [до 50-річчя з дня заснування книгозбірні оголошено акцію] / О. Айвазян // Університет. – 2011. – № 8 (80). – С. 7.
34.  Айвазян, О. Б. Хмельницьке методичне об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів – реалії та перспективи [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2011. – № 12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С. 6–11.
35.  Айвазян, О. Б. Бібліотеки освітянських закладів Подільського єпархіального відомства другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 123–136.
36.  Айвазян, О. Б. Бібліотеки Подільської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / О. Б. Айвазян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 16. – С. 51–63.
37.  Айвазян, О. Б. Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив на формування інформаційного середовища університету [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Деятельность библиотек высших учебных заведений в свете модернизации высшего образования : материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 25–26 нояб. 2010 г. – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 70–75.
38.  Айвазян, О. Б. Управління інноваційними процесами в НБ ХНУ: пошук і розробка нових моделей розвитку [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2010. – № 10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С. 32–51.
39.  Айвазян, О. Досвід і наполеглевість працюють на результат [Текст] : [до ювілею ректора ХНУ] / О. Айвазян // Університет. – 2009. – № 7 (76). – С. 10.
40.  Айвазян, О. Б. Книгозбірня університету – це вікно в світ [Текст] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2009. – № 1 (70). – С. 18.
41.  Айвазян, О. Б. Сприяння освітньому та виховному процесам, як домінуюча функція бібліотек ВНЗ [Текст] / О. Б. Айвазян // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини : матеріали наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2009 р. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 3–8.
42.  Айвазян, О. Б. Бібліотеки вищої школи Хмельницького методичного об'єднання: нові технології та можливості обслуговування користувачів [Текст] / О. Б. Айвазян // Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2008 р. – Хмельницький : ХУУП, 2008. – С. 1–6.
43.  Айвазян, О. Б. Скарбами володіють чарівниці [Текст] : [про колектив бібліотеки] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2008. – № 1 (73). – С. 14.
44.  Айвазян, О. Б. Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці [Текст] / О. Б. Айвазян // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 48–52.
45.  Айвазян, О. Б. Університетська книгозбірня як частина єдиного освітнього простору в історичній перспективі [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 271–273.
46.  Інформатизація навчальної й управлінської діяльності в Хмельницькому національному університеті [Текст] / С. Костогриз, М. Мазур, О. Мясіщев, С. Ковальчук, О. Айвазян // Наук. записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Т., 2008. – № 8. – С. 125–134.