Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 28.02.2019 р.
АНДРОЩУК ІРИНА ВАСИЛІВНА
доктор педагогічних наук   Народилась 1 липня 1977 р. у м. Хмельницькому.
   1992 року закінчила Хмельницьку загальноосвітню школу № 14. Упродовж 1992-1996 рр. навчалася в Хмельницькому педагогічному училищі за спеціальністю "Початкове навчання", по закінченню якого отримала диплом з відзнакою і кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора спортивних клубів, секцій.
   У 1996 році вступила до Технологічного університету Поділля, який закінчила 2001 року, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої школи, трудове навчання", і одержала кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ інформатики, креслення, безпеки життєдіяльності.
    Свій трудовий шлях розпочала у 2001 році на посаді вчителя обслуговуючої праці спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 м. Хмельницького.
   З 2002 року працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (на той час кафедра теорії та методики трудового і професійного навчання) Хмельницького національного університету.
   2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" на тему "Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю".
   2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" та 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" на тему "Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності".
   Викладає дисципліни: "Основи науково-педагогічних досліджень", "Методика трудового навчання", "Педагогічна майстерність", "Педагогічна взаємодія у професійній діяльності", "Методологія і організація наукових досліджень".
   Наукові інтереси відносяться до професійної педагогіки та методики навчання технологій, формування педагогічної майстерності у майбутніх педагогів та їх підготовки до педагогічної взаємодії у професійній діяльності. Автор понад 150 наукових праць, серед яких є навчально-методичні посібники, монографії.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Логіко-структурні схеми з декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, плетіння гачком та в'язання спицями) : навч.-наоч. посіб. / Андрощук І. П., Андрощук І. В., Пиріжок О. В. – Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2013. – 163 с. : кольор. іл., схеми. – Бібліогр.: с. 161–162. 
2. Методика виховної роботи : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. –Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311–319.
3. Теорія і методика навчання технології : навч. посіб. / І. В. Андрощук [та ін.], за заг. ред. О. М. Коберника ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 480 с. : табл.
4. Теорія і методика навчання технологій : навч. посіб. / І. В. Андрощук [та ін.], за заг. ред. О. М. Коберника ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 473, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 468–472.
5. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. –Хмельницький : ХНУ, 2017. – 190 с. : іл.., табл. – Бібліогр.: с. 159–164.
6. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: теорія і методика : монографія / Андрощук І. В. ; за ред. дійс. чл. НАПН України В. О. Радкевич. – Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2017. – 455 с. : іл., табл. –Бібліогр.: с. 325–378.
7. Androshchuk I. V. The main factors of future handicraft and technology teachers’ training for pedagogical interaction / I. V. Androshchuk, I. Р. Androshchuk // Actual problems of modern science : monograph / ed. by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz : UTP University of Science and Technology, 2017. – P. 900–908.
8. Теорія та методика трудового навчання : навч. посіб. / Андрощук І. В., Андрощук І. П. – Хмельницький : ХНУ, 2018. –226 с. : іл. – Бібліогр.: с. 215–216. 
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
9. Взаємодія як педагогічна категорія / І. В. Андрощук  // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14 – С. 15–20.
10. Використання кейс-методу в процесі підготовки майбутніх педагогів /  І. В. Андрощук //  Проф. становлення особистості : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1. – С. 181–188.
11. Реалізація системного підходу в навчальному процесі як педагогічна проблема / І. Андрощук // Проблеми підготовки сучас. вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – № 7. – С. 8–14.
12. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу / І. В. Андрощук // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11. – С. 78–83.
13. Формування ключових компетентностей вчителя трудового навчання засобами декоративно-прикладного мистецтва / І. В. Андрощук // Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти : зб. наук. пр. за матеріалами обл. наук.-практ. конф. / гол. ред. О. Ф. Попик [та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – С. 29–35.
14. Розвиваючий потенціал трудового навчання / І. В. Андрощук // Труд. підгот. в рідній шк. : наук.-метод. журн. – Київ, 2014. – № 4 (120). – С. 24–30.
15. Інтенсифікація практичної роботи учнів засобами інструкційних карт  / І. В. Андрощук // Труд. підгот. в рідній шк : наук.-метод. журн. – Київ, 2015. – № 2 (124). – С. 10–13.
16. Кейс-метод на уроках, як засіб налагодження педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук  // Пед. вісн. : наук.-пед. журн. / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Хмельницький, 2015. – № 3 (41). – С. 6–9.
17. Основні підходи до визначення видів педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – Вип. 2 (11). – С. 118–127.
18. Педагогічна взаємодія в контексті якісної підготовки майбутніх вчителів технологій / І. В. Андрощук //  Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 8–13.
19. Принципи підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наук. зап. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Серія : Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2015. – Вип. 7, ч. 1. – С. 111–114.
20. Бар’єри під час налагодження взаємодії у професійній діяльності педагогів / І. В. Андрощук // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти : зб. матеріалів Всеукр. Інтернет-конф. / за заг. ред. Л. І. Шевчук. – Хмельницький : НМЦ ПТО ПК ; ФОП Мельник А.А., 2016. – С. 169–175.
21. Вимоги до відбору і структурування змісту дисципліни "Педагогічна взаємодія у професійній діяльності" [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Наук. вісн. УМО. Серія: Педагогіка : електрон. наук.-практ. вид. – Київ : ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2016. – Вип. 2. – C. 8–18. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/vipusk--2-2016-pedagogika-str. – Назва з екрана.
22. Готовність майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної взаємодії / І. Андрощук // Наук. вісн. ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. Серія : Проф. педагогіка : зб. наук. пр. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 12. – С. 46–51.
23. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 : Пед.науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Вип. 54. – С. 14–19.
24. Науково-методичний супровід підготовки суб’єктів навчального процесу до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7, 19 квіт. 2016 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; за заг. ред. В. О. Радкевич. – Київ, 2016. – С. 35–37.
25. Основні підходи до визначення чинників підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 20–21 квіт. 2016 р.) / редкол.: Є.М. Потапчук (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Каф. практ. психології та педагогіки [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 42–44.
26. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2016. – Вип. 10, ч. 3. – С. 104–107.
27. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Кропивницький (Кіровоград), 17-22 жовт. 2016 р. / за ред. проф. М. І. Садового та доц. О. М. Трифонової. – Кропивницький (Кіровоград) : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С. 6–7.
28. Проектна технологія як засіб підготовки вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. Андрощук // Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Рівне 26–27 жовт. 2016 р.). – Рівне : О. Зень, 2016. – С. 4–6.
29. Технологія педагогічної взаємодії у професійній діяльності вчителя трудового навчання та технологій [Електронний ресурс] / І. В. Андрошук // Електрон. зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти. – 2016. – № 2 (24). – Режим доступу : https://drive.google.com/open?id=0B6QknaQCh-lHRFNvckpGbTFvSkE.  – Назва з екрана.
30. Тренінг як засіб підготовки майбутніх викладачів до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – № 9. – С. 117–121.
31. Factors of Future Handicraft and Technology Teachers’ Training for Pedagogical Interaction in Professional Activity / I. V. Androshchuk, I. Р. Androshchuk // International Journal of Education & Development / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Hamilton, ON: Accent Graphics Communications, 2017. – Vol. 3: Psychology. – P. 50–57.
32. Methodology in Training Future Technology and Engineering Teachers in the USA / I. Androshchuk,  I. Androshchuk  // Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal. – Kyiv-Khmelnytskyi, 2017.  – Vol. 7, Iss. 3. – P. 70–74.
33. Peculiarities of future technology teachers’ training in Poland and Great Britain / I. Androshchuk,  I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal. – Kyiv-Khmelnytskyi, 2017. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 48–52.
34. The main factors of future handicraft and technology teachers’ training for pedagogical interaction / I. V. Androshchuk, I. Р. Androshchuk // Actual problems of modern science : monograph / ed. by Musial Janusz, Polishcuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz : UTP University of Science and Technology, 2017. – P. 900–908.
35. Використання коучинг технологій у підготовці вчителів до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 берез. 2017 р. / ред.-упоряд.: А.Душний,  М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря. – Баку; Ужгорож; Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 147–149.
36. Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування / І. В. Андрощук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми труд. та проф. підгот. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 8. – С. 8–12.
37. Інноваційні методики підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2017. – Вип. 16. – С. 86–92.
38. Колективні форми навчально-трудової діяльності як засіб налагодження взаємодії на уроках трудового навчання / І. В. Андрощук // Труд. підгот. в рідній шк. : наук.-метод. журн. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8–11.
39. Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук //  Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 верес. 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 17–18.
40. Методична система підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. Андрощук // Наук. вісн. Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. Серія : Проф. педагогіка : зб. наук. пр. – Павлоград, 2017. – Вип. 13. – С. 102–108.
41. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів трудового навчання щодо використання здоров’язбережувальних технологій у педагогічній взаємодії / І. В. Андрощук // Формування здоров’я збережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню цивільної оборони та Всесвіт. Дню охорони праці (м. Полтава, 27–28 квіт. 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 29–30.
42. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. В. Андрощук // Проф. освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 130–133.
43. Реалізація суб’єктного підходу у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 30–31 берез. 2017 р.) / редкол.: Є.М. Потапчук (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Каф. практ. психології та педагогіки [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 62–64.
44. Рефлексивна діяльність майбутніх вчителів трудового навчання та технологій / І. В. Андрощук //  Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 листоп. 2017 р. / Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін. [та ін.] ; [за заг. ред. Ю. М. Козловського, Л. Л. Сушенцевої]. – Львів : Ощипок М. М., 2017. – С. 30–32.
45. Самоосвітня діяльність майбутніх вчителів трудового навчання та технологій / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 9-10 листоп. 2017 р.). –Хмельницький, 2017. – С. 123–124.
46. Технологія розробки електронного посібника з дисципліни "Методика трудового навчання" [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фахове. вид. / Ін-т інформ. технол. і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – Т. 61, № 5. – С. 24–35. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1769/1245. – Назва з екрану.
47. Форми підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Обрії : наук.-пед. журн. – Івано-Франківськ,  2017. – № 2 (45). – С. 23–26.
48. Specificity of student’s technological training in Finland and Great Britain / I. Androshchuk, I.  Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal. – Kyiv-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8, Iss. 3. – P. 20–25.
49. Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук //  Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2018. – № 1. – С. 117–123.
50. Рефлексія як умова ефективної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 40-річчя ф-ту технологій та дизайну ПНПУ ім. В.Г. Короленка (9-10 жовт. 2018 р.) / за ред. проф. В. П. Титаренко, А. Ю. Цини. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 75–83.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail